Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Capacitats físiques bàsiques # Capacidades físicas básicas


CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES :

Que són les capacitats físiques bàsiques?

La transformació de l'energia química o bioquímica de l'interior de la cel.lula muscular a treball mecànic es transforma de diverses formes. És a dir que uns individus estan més capacitats per a treballs de llarga duració i lents, i d'altres per a tasques curtes i explosives.

Malgrat que existeixi una condició física que condiciona la facilitat de l'hom per a activitats d'un altre (antopometria i yipus de fibra muscular) , mitjançant l'entrenament pot variar les seves apriruds per a activitats físiques diverses.

Les qualitats físiques es poden separar en 2 grups:

- Generadores de moviment (resistència, velocitat força)

- Possibiliten el moviment (flexibilitat)

Definicions:

- RESISTÈNCIA: capacitat de suportar un esforç eficaçment duran un espai de temps prolongar .

- FORÇA: capacitat de moure un objecte de pes o que ofereixi resistència .

- VELOCITAT: capacitat de recorre una distància en un temps determinat.

Quins tipus de resistència hi ha ? Digues quins són i explica- les.

Hi ja diverses accepcions al terme resistència , relacionades amb l'esforç :

- Resistència mecànica : És la resistència que el nostre aparell locomotor ha de suportat amb les càrregues que tota l'activitat física comporta. Les fractures d' ossos i lligaments etc. ..són unes quantes de les moltes patologies que provoca traspassar el límits de la resistència de les esmentades estructures orgàniques.

- Resistència fisiològica: La capacitat de l'organisme davant les malalties s'anomena resistència fisiològica.

- Resistència psicològica: El món de l'esport sotmet la persona a una tensió psíquica que no tots són capaços d'acumular en la mateixa mesura.

*Els diferents tipus de resistència s'han de buscar no en els grups musculars que intervenen en l'esforç, sinó en les vies energètiques d'obtenció ATP que també intervenen en l'esforç.

*Resistència aeròbica: capacitat de suportat esforços prolongars i d'intensitat llarga. Fonamentalment s'obté l'energia de la via aeròbica.

*Resistència anaeróbica: capacitat de suportat esforços intensos durant períodes de temps moderadament prolongats, l'energia s'obté de la via anaeróbica:

Aquesta es divideix en dos períodes:

- làctica:el cos segrega uns àcids al poc temps d' iniciar-se l'esforç, aleshores aquest es reparteix per el cos i arriba ala músculs.

- Alàctica:és quan encara no ha arribat l'àcid als músculs.

Classifica la força i posa característiques de cada tipus.

Classificació de la força en funció de l'arronsament del múscul:

- Isomètrica

- Isotònica : (concèntrica & excèntrica )

*Isomètrica: Es diu que una força és Isomètrica quan en la seva execució no es provoca exteriorment cap moviment.

L'explicació és : el múscul té dues parts molt diferenciades , la part contràctil, que són les proteïnes que repleguen unes damunt les altres i es provoca l'ensorrament i una part elàstica i es provoca un ensorrament de la part contràctil i una estirada de la part elàstica això provoca una tensió capaç de fer aquesta força , però la longitud final del múscul és la mateixa ;consegüentment, els segments ossis no es mouran de lloc.

*Isotònica: Si es fa qualsevol moviment, es provoquen contraccions musculars de caire isotónic;és a dir , es provoca una variació de la longitud total del múscul.

Aquesta força pot produir-se de dues maneres fonamentals:

- forma concèntrica: quan es provoca un arronsament muscular en l'acció.

- Forma excèntrica: quan es provoca una estirada muscular.

Manifestacions:

- força de resistència:(+ volum, - intensitat )

- força màxima:(+ volum, - intensitat )

- força explosiva:(volum = intensitat)

Hi ha tres tipus de velocitat .Quins són ? Explica-les.

Hi ha tres tipus de velocitat :

- velocitat de reacció

- velocitat de desplaçament i segmentaria

- velocitat d'anticipació

*VELOCITAT DE REACCIÓ: capacitat de respondre motorament a un estímul concret.

La velocitat de reacció depèn de diversos factors :

1)Perceptiu: és el temps transcorregut fins que el sentit corresponent no capta l'estímul .(tret o senyal, és el cas de l' oide)

2)Nerviós: és el temps que passa del que l'estímul entra a la via nerviosa , arriba al sistema nerviós central, torna a la placa motriu del múscul fins que provoca l'estimulació de les fibres musculars.

3)Motriu: és el temps que passa de que el múscul és estimulat fins que es produeix la resposta.

*VELOCITAT DE DESPLAÇAMENT I SEGMENTARIA:

- Velocitat de desplaçament : és la capacitat de desplaçar el cos en l'espai en un temps curt.

- Velocitat segmentaria : és la capacitat de moure ràpidament una part del cos.

*VELOCITAT D'ANTICIPACIÓ: és la capacitat de preveure l' acció del contrari abans no la inici.

- En la velocitat de reacció , bàsicament l'element més significatiu és el nerviós.

- En la velocitat segmentaria, l'element nerviós comparteix la importància amb la coordinació del moviment.

- En la de desplaçament els elements que més incideixen són la coordinació i la força muscular.

- En l'anticipació és bàsica l'experiència , ja que par poder intuir l'acció del contrari amb poc índex d'errada cal haver viscut moltes vegades situacions semblants.

Fes una breu explicació del mètode de flexibilitat FNP:

*El mètode FNP es basa en quatre apartats o moviments:

1) Estirament 15seg - posició

2) Contracció 05seg - posició

3) Relaxació 03seg - posició

4) Estirament 18seg - posició
Descargar
Enviado por:Anfesa
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar