Administración y finanzas


Cálculo de unha nómina


PASOS PARA CALCULAR UNHA NÓMINA

 • Calculo das percepcions ou retribucions salariais

 • Salario base

 • Complementos salariais

 • Horas extraordinarias

 • Gratificacions extraordinarias (pagas extras)

 • Salarios en especie

 • Calculo das percepcions ou retribucions non salariais

 • Indemnizacions e suplidos: dietas, plustransporte, etc.

 • Prestacións e indemnizacions da Seguridade Social (baixas)

 • Indemnizacions por traslados suspensions e despidos

 • Cálculo do total devengado ou retribucions brutas

 • Cálculo das bases de cotizacion a Seguridade Social

 • Base de cotizacion por continxencias comúns (BCCC)

 • Incapacidade temporal motivada por emfermidade común ou accidente non laboral

 • Maternidade

 • Pensións

 • Gasto farmaceutico

 • Calculo da BCCC

 • Calcular unha cantidade A

 • Comparar a cantidade A coas bases de cotizacion maxima e minima do grupo de cotizacion ao que pertence o traballador.

 • b)Base de cotizacion por continxencias profesioniais (BCCP)

 • Incapacidade temporal motivada por accidente laboral ou enfermidade profesional

 • Desemprego

 • Formación profesional

 • FO.GA.SA (por este concepto so cotiza o empresario)

 • Calculo da BCCP

  Calcular unha cantidade B

 • Comparar a cantidade B cos topes maximo e minimo da cotizacion

 • Calculo das deduccion a Seguridade Social

 • Deduccion por continxencias comuns 4´7% da BCCC

 • Deduccion por desemprego 1´55% ou 1´6% da BCCP

 • Deduccion por formación profesional 0´1% da BCCP

 • Deduccion por horas extraordinaraias:

 • Forza mayor 2% das horas extras

 • Estructurais 4´7% das horas extras

 • Calculo das retencions a facenda (IRPF)

 • Calcular unha base de retencion total devengado ou retribucions brutas

 • Determinar un tipo de retencion dependera do total de ingresos brutos anuais e da situación persoal do traballador

 • Para calcular o IRPF haberá que aplicarlle o tipo de retencion a base de retencion

 • Calculo do liquido a percibir 3 -5 -6

 • A = Salario base + Complementos salariais + Prorrateo pagas extra

  Prorrateo de pagas extra = Nº pagas extras x importe pagas extra

  12 meses

  • Base max > A > Base min BCCC = A

  • Base max < A BCCC = Base max

  • Base min > A BCCC = Base min

  B = A + Horas extras

  • Tope max > B > Tope min BCCP = B

  • Tope max < B BCCP = Tope max

  • Tope min > B BCCP = Tope min

  Liquido a percibir = Retribucions brutas - deduccions a S.S. - IRPF

  Total devengado = Retribucions salariais + Retribucions non salariais
  Descargar
  Enviado por:She Wolf
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar