Informática


BIOS (Basic Input Output System)


BIOS

Índice

¿Que é a bios?................................................................................................3

¿Que é a cmos?..............................................................................................4

Actualización da Bios....................................................................................5

Como se entra na Bios..................................................................................5

Código beep...................................................................................................6

Como moverse pola Bios..............................................................................8

Algunhas opcións de configuraión..............................................................9

¿Que é a BIOS?

A bios e un programa informático (e dicir, e software) que se encontra almacenado nun chip da placa base, xeralmente de forma rectangular e uns 4 x 1,5 cm, con 28 pins. Este encadrilado é o formato estándar, en algúns casos utilízanse outros chips ou está integrada nun chip multifunción.

o programa da BIOS ten unha característica importante que a diferencia dos programas normais: non debe borrarse ó apagar o ordenador. Por este motivo, almacenase nun chip de memoria do tipo ROM (Read Only Memory, memoria de só lectura) no lugar da habitual memoria RAM.

Aínda que a ROM utilizada nos chips da BIOS non e totalmente inalterable, mentres o tipo EEPROM (Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory, memoria " de só lectura " borrable e programable electricamente), o que permite actualizala.

Existen dous tipos de chips de BIOS:

 • os EEPROM propiamente ditos;

 • os EEPROM Flash ROM.

Nas placas base modernas (máis ou menos desde a aparición dos Pentium) utilízanse os Flash ROM, porque teñen a gran vantaxe de que poden ser actualizados polo usuario mediante un simple programa software, mentres que os EEPROM (máis antigos) requiren ser retirados e introducidos nun aparato especial para ser reescritos.

A BIOS (Basic Input Output System - Sistema básico de entrada/saída) contén as rutinas de máis baixo nivel que fan posible que a PC poida arrancar, controlando o teclado, o disco e a disqueteira...e pasarlle o control ó sistema operativo.

 

Ademais, a BIOS afirmase noutra memoria, a CMOS, que almacena tódolos datos propios da configuración da PC, como poden ser os discos ríxidos instalados, número de cabezas, cilindros, número e tipo de disqueteiras, a fecha, a hora, etc., etc. así como outros parámetros necesarios para o correcto funcionamento da PC.

Esta memoria está alimentada constantemente por un acumulador (pila), de maneira que, unha vez apagada a PC non se perdan todos eses datos e parámetros previamente establecidos que a PC necesita para funcionar e poder iniciar.


Actualmente tódalas placas base solen vir cunha pila tipo “moeda”, a cal ten unha duración de uns 4 ó 5 anos aproximadamente, e é moi fácil de substituír. Antes, as placas base traían un condensador soldado á mesma, en realidade eran tres pilas en serie embutidas nun plástico cobertor. Isto dificultaba moitísimo o cambio para usuarios inexpertos, ademais doutros problemas como que a pila tivese perdas e se sulfataran xunto coa placa.

 

{BIOS}

 aquí unha imaxe do integrado xunto á pila que o alimenta mentres esta apagado.

¿Que e a CMOS?

 

Moita xente confunde os termos de BIOS e CMOS, pero en realidade a BIOS e a CMOS non son a mesma cousa.

 

A CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor - Semiconductor

Complementario de Oxido de Metal) é unha porción de 64 bytes encargada de almacenar os valores e axustes da BIOS (aqueles que o usuario podre cambiar). Podemos almacenar datos como por exemplo, a fecha e a hora, os parámetros que definen o disco ríxido, a secuencia de arranque ou a configuración dos portos.

 

A BIOS é unha memoria non volátil (tipo ROM) e que os seus datos están gardados e son inalterables, sen embargo, a CMOS é unha memoria de tipo RAM e os datos que se gardan podense alterar pero tamén borraranse en caso de existir algún corte de enerxía. Para previr que se dea esta situación, e dicir, que se borren os datos definidos polo usuario, faise uso dunha pila que alimentará esta memoria sempre que a nosa PC non estr en marcha.

 

 

 

Actualización da BIOS

 

Si se posúe unha placa base cunha FLASH BIOS, pódese actualizar por outra máis moderna na que incluía novas características e soporte para algunhas novas funcións, como discos duros de maior capacidade ou microprocesadores mais modernos.

O método a seguir é moi sinxelo, é tan fácil que so se teñen que ter o programa de actualización e unha imaxe (copia) da nova ROM nun disquete. Executase o programa, é imprescindible que a versión da BIOS que se vai a instalar sexa soportada pola placa base. Localizase ó fabricante e buscase unha actualización adecuada para a placa, gardase a antiga bios, e substitúese pola nova, no caso de nos equivocar, podemos restaurar a antiga bios que previamente gardamos.

No caso das EEPROM, temos que sacar o chip da placa base introducilo nun programador de memorias, gardala antiga configuración ( se é posible), borrala e a continuación introducir a nova programación.

Se todo vai ben o acender o xerarse as primeiras pantallas veremos a nova versión da bios instalada, no caso de non acender o equipo sen dúbida é por equivocarnos de actualización.

 

 

¿Cómo se entra á BIOS?

 

Soamente fai falta prendela nosa PC, a primeira pantalla que aparece é xerada pola propia BIOS, na maioría dos equipos clónicos, esta pantalla infórmanos das características de chipset e versión da BIOS instalada. Debaixo dos códigos superiores, identificaranos o tipo de microprocesador e baixo deste comenzaráse a chequear a memoria do sistema. Neste momento é cando debemos pulsar unha determinada tecla que nos permitirá acceder ós menús de configuración, xeralmente sole ser a tecla “delete”, pero varía segundo o fabricante da mesma, podendo ser a tecla Esc, F1, F2, Alt+Esc, Alt +F1, etc. pero o normal é que tamén nos apareza unha mensaxe que nos avise de qué tecla é a que nos permitirá entrar ó menú mencionado.

 

Nas pantallas de configuración podemos modificar todo tipo de parámetros que afectarán directamente o funcionamento do noso hardware, facendo que éste traballe dunha maneira máis ou menos optimizada.

.

O codigo beep

A Bios emite a traves do altavoz do PC unha serie de pitidos que advirten de posibles erros.

En xeral

Sinal

Significado/causa

Ningun pitido

Fuente de alimentacion defectuosa

pitido constante

Tension de alimentacion incorrecta

pitido largo

Erro de DRAM

pitido largo, pitido breve

Erro da placa base

pitido largo,dos pitidos breve

Erro da controladora grafica ou memoria grafica

Pitido breve

Erro da controlodarora de unidad ou grafica

Tres pitidos breves

Erro da DRAM (o mais frecuente)

Cuatro pitidos breves

Erro no reloxo

Cinco pitidos breves

Erro do procesador

Seis pitidos breves

Erro da controladora do teclado

Nueve pitidos breves

Erro de ROM

Estos pitidos poden variar en canto a tempo e numero , segun o fabricante da Bios.

Bios de Award:

sinal

Significado/causa

Un pitido breve

Normal, ningun erro durante o POST

uN pitido breve e dous largos

Erro grafico erro de teclado

Un pitido breve e tres largos

erro de teclado

Dous pitidos breves

Calquer erro non fatal

Bios de IBM

sinal

Significado/causa

Un pitido breve

Normal, ningun erro durante o POST

Dous pitidos breves

Erro no POST, indicacion no monitor

Pitido constante

Erro na alimentacion

Un largo e un breve

Erro na placa base

Un largo e dous breves

Erro grafica (mono/CGA)

Un largo e tres breves

Erro grafico (EGA)

Tres largos

Erro de teclado

Bios de Phoenix

sinal

Significado/causa

Un, un e tres pitidos

Erro da cmos

Un, un e catro pitidos

Erro de sumas de control de rombios

Un, dous, e un beep

Erro do reloxo

Un, dous e dous pitidos

Erro de inicialización Dma

Un, dous e tre pitidos

Erro de page register de dma

Un, tres e un beep

Erro de ram de refresco

Un, tres e tres pitidos

Erro de ram (64Kb)

Un, catro e dous pitidos

Erro de paridad, ram 64 Kb

Un, catro e tres pitidos

Erro de fail-safe-timer (eisa)

Un, catro e catro pitidos

Erro de porto Nmi (eisa)

Dous, un e un pitido

Erro de ram 64 Kb

Dous, un e catro pitidos

Erro de ram 64 Kb

Dous, dous e un pitido

Erro de ram 64 Kb

Dous, dous e catro ptidos

Erro de ram 64 Kb

Dous, tres e un pitido

Erro de ram 64 Kb

Dous, tres e catro pitidos

Erro de ram 64 Kb

Dous, catro e un pitido

Erro de ram 64 Kb

Tres, une un pitido

Erro na 1º controladora dma

Tres, un e dous pitdos

Erro na 2º controladora dma

Tres, un e tres pitidos

Erro no 1º controlador de interrupcions

Tres, uno e catro pitidos

Erro no 2º controlador de interrupcions

Tres, dous e catro pitidos

Erro da contoladora de teclado (8042)

Tres, tres e catro pitidos

Erro de memoria grafica

Tres, catro e dous pitidos

Erro de tarxrta grafica

Catro,dous e un beep

Erro de timer-tick

Catro, dous e dous pitidos

Erro de shutdown (reset)

Catro, dous e tres pitidos

Erro de gate-A20

Catro, dous e catro pitidos

Interrucion inesperada no modo protexido

Catro, tres un beep

Erro de test de ram (>64Kb)

Catro, tres e dous pitidos

Erro no reloxo dous

Catro, tres e catro pitidos

Erro de real-time clock

Catro, catro e un beep

Erro do porto serie

Catro, catro e dous pitidos

Erro do porto paralelo

Catro, catro e tres pitidos

Defecto do coprocesador matematico

Bios de AMI

sinal

Significado/causa

Un pitido breve

Erro de DRAM de refresco

Dous pitidos breves

Erro de paridad

Tres breves

Erro de RAM (64k base)

Cuatro Base

Erro do reloxo

Cinco breves

Erro do procesador

Seis breves

Erro do teclado

Siete breves

Erro do modo virtual

Ocho breves

Erro xeral de memoria grafica

Nueve breves

Erro de sumas de control da ROM-Bios

Un breve tres largos

Erro Base/extended-Memory

Un largo e oito breves

Test de memoria grafica incorrecto

¿Cómo moverse pola bios?

 • Utilizanse as teclas !, !, !, !. Para moverse polo menu.

 • A tecla esc para volver atras.

 • A tecla enter para entrar nun menú.

 • Para ver que valores poden tomarse nunha opcion determinada F1, tamen pode ser pulsando enter e depois noutro menú coas frechas seleccionar o valor dexesado.

 • As teclas +,-. Ou avpag. Repag para cambiar valores.

 • A tecla F10 para sair e salvar

Sempre o sair temos que gardar os cambios realizados, se non se gardan non tomaran efecto

Algunhas opcións de configuración

 

O complicado de todo este tema é que cada empresa que fabrica BIOS sole ter opcións diferentes de configuración, acorde co tipo de placa base na que se vai a instalar. Aquí explicase os parámetros máis comúns que podemos encontrar en calquera tipo de BIOS, 

Aquí a imaxe da pantalla cando entramos na cmos

standard cmos features:

dentro desta categoría temos acceso ós parámetros mais básicos da maquina, tales como a fecha, a hora, os discos duros e a memoria instalada.

Advance bios features:

Aquí encontrase os axustes que afectan ó arranque do pc e outras pequenas configuracions

configuracións que permiten axustar o funcionamento do teclado.

Advanced chipset features:

Esta é unha das categorías delicadas e a vez mais potente da bios.

STANDARD CMOS SETUP

 

 • Primary Master/Primary Slave/Seconday master/Secondary Slave: convén deixalo en TYPE AUTO para evitarse problemas, detectao todo correctamente si a BIOS é relativamente moderna.

 • TOPE: 1-46: son discos ríxidos predefinidos, USER é o introducido polo usuario ou o detectado polo IDE HDD AUTO DETECTION (recomendase usalo), e AUTO é o mesmo que o anterior.

 • CYLS, HEAD, SECTOR: son os cilindros, cabezais e sectores do disco. É moi importante sabelo, especialmente si a opción IDE HDD AUTO DETECTION presenta as tres opcións do MODE (NORMAL, LARGE e LBA).

 • PRECOMP Y LANDZ: son dous valores arbitrarios e casi podese meter calqueira número sen que afecte o rendimiento. Podese poñer un 0 (cero) en ambos casos, e no segundo tamén un 65535. Por exemplo,o LANDZ é o lugar onde se coloca o brazo lector do disco ríxido ó principio.

 • MODE: é o método de acceso a os discos ríxidos. NORMAL é o modo de acceso de menos de 528 MB, LBA é para máis de 528 MB e LARGE é para discos de 528 MB sen LBA.

 • BOOT SECTOR VIRUS PROTECTION: impide que un virus destroce o disco ríxido sen darlle oportunidad a cargar un disquete de arranque con un antivirus para desinfectalo sistema, non impedirá a infección, pero é unha medida máis de seguridade. Esto tamén pode situarse no apartado BIOS FEATURES SETUP. Hai que deixalo en DISABLED (deshabilitado) sobre todo cando instalamos Windows.

 

BIOS FEATURES SETUP

 

 • 1st Boot Device/2nd Boot Device/3rd Boot Device/4th Boot Device: decide a orde en que se quere que a PC recoñeza as unidades cos arquivos de arranque (COMMAND.COM, IO.SYS y MSDOS.SYS). Ditas opcións poden ser:

  • IDE 0: Arranca desde o disco IDE maestro na canle primaria.

  • IDE 1: Arranca desde o disco IDE maestro na canle secundaria.

  • IDE 2: Arranca desde o disco IDE esclavo na canle primaria.

  • IDE 3: Arranca desde o disco IDE esclavo na canle secundaria.

  • Floppy: Arranca desde a(s) unidade(es) de disquete.

  • ARMD FDD/ARM HDD: Arranca desde unha unidade LS-120 ou ZIP, ou desde un disco IDE maestro na canle primaria.

  • CD-ROM: Arranca desde unha unidade CD-ROM ATAPI, pode ser IDE ou SCSI.

  • SCSI: Arranca desde unha unidade SCSI.

  • Network/Lan: Arranca desde a rede.

 • TRY OTHER BOOT DEVICES: proba outras opcións que non foran posible incluir nas 4 anteriores.

 • QUICK BOOT: fai bootear (arrancar) rápidamente cando se encende a PC.

 • ABOVE 1 MB. MEMORY TEST: permite testear, ou non, máis alá do MB de memoria. Recomendase deixalo en ENABLED, xa que se non fai o test podemos ter problemas. Si estamos seguros de que non hai problemas, podese poñer Disabled (deshabilitado)

 • BOOT UP NUMLOCK STATUS: ON fai que o teclado numérico (á dereita do teclado) funcionen como números, e OFF fai que funcionen como flechas.

 • FLOPPY DRIVE SWAP: si está en ENABLED cambia a unidade A: pola B: sen ter que facelo cun cable físico.

 • FLOPPY ACCESS CONTROL y HARD DISK ACCESS CONTROL: determinan o tipo de acceso a sua respectiva unidade. As opcións son READ/WRITE ou READ-ONLY (Escritura/Lectura ou Soamente Lectura). Se non é por algunha extraña razón, hay que deixalo sempre en READ/WRITE

 • PS/2 MOUSE SUPPORT: con ENABLED permite activalo soporte para un mouse do tipo PS/2 e con DISABLED deixalo para que funcione enchufado nun porto serie. No caso de que exista un jumper na placa base, habrá que unir as patillas 2-3 para activalo soporte PS/2 (normalmente este jumper non suele existir).

 • PRIMARY DISPLAY: é o tipo de monitor conectado á PC. Pode ser MONO, CGA 40x25, CGA 80x25, VGA/EGA ou ABSENT (Ausente). Hoxe en día hai que poñelo en VGA/EGA xa que os demáis son moi vellos.

 • PASSWORD CHECK: tamén chamada SEGURITY OPTION, serve para poñer unha contraseña. Ten tres opcións: ALWAYS é para poñelo ó iniciar a PC: quedase o chamado "prompt" ou guión parpadeante esperando a que introduzcamos dita contraseña, Setup: soamente aparece o entrar la BIOS e DISABLED: para desactivalo.

 • EXTERNAL CACHE: permite usar a caché L2 da placa base. Hai que poñelo en ENABLED.

 • CPU INTERNAL CACHE: sirve para activar a caché interna do microprocesador, e sempre hai que poñelo en ENABLED.

 • SYSTEM BIOS CACHEABLE: Cando se pon en ENABLED o segmento de memoria F0000h pode ser escrito e leído na memoria caché. O contido de este segmento de memoria copiase sempre da ROM da BIOS á RAM do sistema para unha execución máis rápida.

 • VIDEO SHADOW: cando se pon ENABLED, a BIOS copiase á memoria do sistema e incrementa a velocidade de vídeo.

 

CHIPSET SETUP

 

 • USB FUNCION: permite activar ou desactivalo soporte USB. Hai que poñelo en ENABLED si se dispón dalgun porto USB.

 • DRAM TIMING LATENCY: LOW, FAST, NORMAL, AUTO: é o tempo que tarda o sistema en responder ás chamadas da memoria. O mellor sería FAST (rápido) se non se teñen problemas e non se perde estabilidad.

 • GRAPHIC APERTURE SIZE: decide o tamaño do búfer de frames programable.

 • VGA FRAME BUFFER: é o rango de memoria do búfer de frame.

 • ISA MASTER LINE BUFFER: desactiva ou desactiva o búfear linear do ISA Master.

 • AT BUS CLOCK: esta opción usase para seleccionalas configuracións I/O do reloxo do bus. As configuracións posibles surxen de acordo con variar o reloxo do sistema, por exemplo, nun sistema cunha velocidade de bus de 50 MHz, selecciona PCICLK/6 que podría resultar nun bus de velocidade de 8,33 MHz. Non conven sobrepasar este valor, como moito 10 ou 12, xa que as tarxetas ISA funcionan a 8 MHz ou menos. Por si esto é moi complicado, hai que deixalo en AUTO.

 

POWER MANAGEMENT SETUP

 

 • STANDBY MODE: o reloxo da CPU irá a unha velocidade máis baixa, desconectaránse as disquetes e o disco ríxido, e o monitor apagaráse.

 • SUSPEND MODE: todolos dispositivos excepto a CPU apagaránse. Cada modo de aforro de enerxía ten seu respectivo contador. Cando o contador chegue a cero, o equipo entrará en modo de aforro de enerxía. Si se detecta algunha sinal ou evento durante a conta atrás, o contador volve o principio de novo.

 • POWER MANAGEMENT/APM: hai que poñer esta opción en ENABLED para activar as funcións de administración de enerxía do chipset e APM (Administración Avanzada de Enerxía).

 • GREEN PC MONITOR POWER STATE: serve para apagalos monitores compatibles con Greep PC. As opcións son OFF, STANDBY, SUSPEND y DISABLED.

 • VIDEO POWER DOWN MODE: para apagalo subsistema de vídeo para aforrar enerxía. As opcións son STANDBY, SUSPEND y DISABLED.

 • HARD DISK POWER DOWN MODE: desconecta o disco ríxido. As opcións son STANDBY, SUSPEND y DISABLED.

 • STANDBY/SUSPEND TIMER UNIT y STANDBY TIMEOUT: son contadores, o primero para o modo SUSPEND e o segundo para o modo STANDBY. Poñelo en DISABLED para usalos del Windows.

 • POWER BUTTON FUNCION: explica o funcionamento do botón de encendido externo. SOFT OFF é o normal, apaga ou encende a PC. GREEN, en cambio, fai que a PC entre en Green Mode.

 • RING RESUME FROM SOFT OFF: cando se activa, o sistema pode sair do modo inactivo por unha sinal de teléfono do MODEM.

 • RTC ALARM RESUME: decide unha hora para que a PC salga do modo de suspensión automáticamente. Se non se vai a usar hai que poñelo en DISABLED.

 

 

PCI/PnP SETUP

 

 • PLUG AND PLAY AWARE O/S: si se ten un sistema operativo Plug and Play instalado como Windows 9x, hai que poñelo en YES.

 • PCI LATENCY TIMER (PCI CLOCKS): son os tempos de retardo en acceder a os dispositivos PCI instalados no respectivo bus. As opcións son 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 248.

 • PCI VGA PALETTE SNOOP: sirve para poder facer que varias placas VGA operen á vez en diferentes buses (PCI e ISA), e que poidan extraer datos da CPU simultáneamente. O bit 5 do rexistro de comandos do espacio de configuración do dispositivo PCI é o bit 0 do VGSA Palette Snoop (0 es DISABLED). Poñer as opcións según o sieguinte:

  • DISABLED: Os datos lidos e escritos por a CPU soamente se redireccionan ós rexistros da paleta do PCI VGA. É dicir, que si tes unha placa gráfica PCI ou AGP tendrás que poñer esto.

  • ENABLED: Os datos lidos e escritos pola CPU dirixense ao rexistro de paleta do dispositivo PCI VGA e do ISA VGA, permitindo que os rexistros de paleta de ambos dispositivos sexan idénticos. A opción tamén ten que estar posta en ENABLED si algunha tarxeta ISA instalada no sistema require VGA Palette Snooping.

 • OFFBOARD PCI IDE CARD: especifica si existe un controlador PCI IDE externo na PC. Tamén debese especificar o slot de expansión PCI da placa base cando se instala a placa controladora PCI IDE. Si se usa algunha controladora deste tipo, a controladora IDE da placa base automáticamente desactivase. As opcións son DISABLED, AUTO, SLOT1, SLOT2, SLOT3, ….. Si se selecciona AUTO determinase o parámetro correcto, o que fora os IRQs 14 y 15 a un Slot PCI do PCI local bus. Esto e necesario para soportar placas PCI IDE non compatibles.

  • OFFBOARD PCI IDE PRIMARY IRQ: esta opción especifica a interrupción PCI usada polo canal IDE primario na controladora externa PCI IDE. As configuracións son DISABLED, HARDWIRED, INTA, INTB, INTC o INTD.

  • OFFBOARD PCI IDE SECONDARY IRQ: Como o anterior, pero o canal secundario.

 • ASSIGN IRQ TO PCI VGA: poñer esta opción en YES para asignar unha IRQ ó controlador VGA no bus PCI. As configuracións son YES ou NO.

 • PCI SLOT 1/2/3/4 IRQ PRIORITY: estas opcións especifican a prioridade IRQ para os dispositivos PCI instalados nos slots de expansión PCI. As configuracións son AUTO, (IRQ) 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 11, por orden de prioridade. Si os dispositivos son Plug and Play, hai que poñelo en AUTO.

INTEGRATED PERIPHERALS SETUP

 

 • ONBOARD FLOPPY CONTROLLER: activa ou desactiva a disquetera.

 • Onboard Serial Port 1/2: estos campos configuran os portos serie na placa. Hai varias direccións de porto e canles IRQ que poden ser seleccionados:

  • 3F8/IRQ4: Dirección de porto 3f8h, IRQ 4.

  • 2F8/IRQ3: Dirección de porto 2f8h, IRQ 3.

  • 3E8/IRQ4: Dirección de porto 3e8h, IRQ 4.

  • 2E8/IRQ3: Dirección de porto 2e8h, IRQ 3.

  • AUTO: A BIOS asigna automáticamente direccións de porto e canles IRQ automáticamente.

  • DISABLED: desactiva o porto serie. Esto é especialmente útil si se necesita a IRQ3 ou a 4 para el módem.

 • SERIAL PORT 2 MODE: esta opción especifica o modo de operación para o segundo porto serie. Soamente aparece si a opción ONBOARD SERIAL PORT 2 está posta en AUTO ou DISABLED. As opcións son IR (infrarrojos) ou NORMAL.

 • IR TRANSMITTER: esta opción especifica o tipo de transmisión usada polos dispositivos infrarroxos conectados ó segundo porto serie. Esta opción sólo aparecerá si a opción ONBOARD SERIAL PORT 2 está en AUTO o DISABLED. As opcións son 1.6 uS o 3/16 Baud.

 • IR DUPLEX MODE: esta opción especifica o tipo de transmisión usada polos dispositivos infrarroxos conectados ó segundo porto serie. Esta opción sólo aparecerá si a opción ONBOARD SERIAL PORT 2 está en AUTO o DISABLED. As opcións son HALF o FULL.

 • IR RECEIVER POLARITY: esta opción especifica o tipo de recepción osada polos dispositivos infrarroxos conectados ó segundo porto serie. Esta opción soamente aparecerá si a opción ONBOARD SERIAL PORT 2 está en AUTO o DISABLED.

 • ONBOARD PARALLEL PORT: Este campo configura o porto paralelo da placa. Hai varias direccións de porto e canles IRQ que poden ser seleccionados:

  • 378/IRQ7: Dirección de porto 378, IRQ 7.

  • 278/IRQ5: Dirección de porto 278, IRQ 5.

  • 3BC/IRQ7: Dirección de porto 3BC, IRQ 7.

  • DISABLE: Desactiva o porto paralelo.

 • PARALLEL PORT MODE: esta opción especifica o modo do porto paralelo. As opcións son:

  • NORMAL: Se usa o modo do porto paralelo normal.

  • Bi-Dir: para soportar transferencias bidireccionais no porto paralelo.

  • EPP: o porto paralelo pode ser usado con dispositivos que contemplan a especificación Enhanced Parallel Port (EPP). EPP usa as sinais do porto paralelo existente para ofrecer transferencia de datos bidireccional e asimétrica conducida pola unidad do host.

  • ECP: O porto paralelo pode ser usado con dispositivos que contemplan a especificación Extended Capabilites Port (ECP). ECP usa o protocolo DMA para ofrecer datos de transferencia hasta 2,5 MB por segundo. ECP ofrece comunicación bi-direccional simétrica.

  • EPP VERSION: especifica o número de versión usado para a especificación Enhanced Parallel Port. Esta opción soamente aparece si modo do porto paralelo está posto en EPP. As configuraciones son 1.7 o 1.9.

  • ECP/EPP: da igual que o dispositivo do porto paralelo non soporte nin ECP nin EPP.

 • PARALLEL PORT DMA CHANNEL: esta opción soamente aparece si modo do porto paralelo está posto en ECP. Esta opción configura o canle DMA usado polo porto paralelo. As opcións son DMA CHANNEL 0, 1 o 3

 • PARALLEL PORT IRQ: esta opción especifica o IRQ usado polo porto paralelo. As opcións son AUTO, (IRQ) 5 o (IRQ) 7.

 • ONBOARD IDE: esta opción especifica o canle IDE usado polo controlador IDE da placa. As opcións son ENABLED, AUTO, BOTH, PRIMARY, SECONDARY y DISABLED.

 

Auto-configuración de la BIOS

 

Son diversas opcións que se suministran para facilitala configuración da BIOS:

 

 • LOAD BIOS DEFAULTS: carga unha serie de valores por defecto con pouca ou nula optimización, xeralmente útiles para volver a unha posición de partida segura e resolver problemas observados ó arrancar.

 • LOAD SYSTEM DEFAULTS: carga uns valores xa optimizados para conseguir un rendimento adecuado, ou incluso pode servir para cargar a última serie de valores gardados polo usuario. 

 • LOAD TURBO DEFAULTS: carga os valores que estima óptimos para aumentar o rendimento.

 

5
Descargar
Enviado por:Taku
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar