Nutrición Humana y Dietética


Bioquímica


EXAMEN QUIMICA GENER 2003

1 Un alumne no se'n recorda de quina és la formula de la pressió hidrostàtica

P= densitat x h x gravetat P = Volum x alçada x gravetat

dimensiona i digues quina és

2. tenim 2 vasos de precipitats, en un hi ha aigua, i en l'altre hi ha una dissolució aquosa amb tensioactiu. Es posa un capil·lar en cada vas, quin líquid adquirirà més alçada dins el capil·lar.

3. Si es dilata una artèria què passarà amb la pressió? raona la resposta

4. En un recipient hi ha una dissolució de 0.01 M de NaCl en els dos compartiments. Se li afegeix una proteïna amb forma de sal en el compartiment de la dreta. Dibuixa l'inici i el final . digues quins ions es mobilitzen i cap a on.

5. Del D-gliceraldehid, dibuixa les treoses, pentoses fins a la D- Glucosa

6. Calcula la conductivitat molar d'una dissolució 0.2M de KCl.

Sabem que R= 38 ohms, i que la conductància és el doble de la conductivitat especifica. Donar unitats en S.I.

7.Troba el punt isoelèctric de l'aminoàcid Àcid Glutàmic, Dóna els pk

8. Digues quin coeficient d'activitat té una dissolució amortidora

cal donar el coeficient de la sal amortidora NaHClO

9. Tenim una dissolució amb 50 g de sacarosa amb una pressió osmòtica de 9 atmosferes, i la posem en contacte amb una altre amb pressió osmòtica 10 atmosferes a traves d'una membrana semipermeable.

a) cap a on anirà el dissolvent? i per què?

b) Quina dissolució tindrà una pressió de vapor més gran?

10. Dir tres col·loides relacionats amb aliments, dir fase dispersa i medi de dispersió.

Pràctiques:

Amb quina tècnica analítica mesuraries l'acidesa d'una beguda acidulant.

explica breument en què es fonamenta.

Exercicis:

1 Tenim una reacció és de ordre 1. Dóna: Temps de vida mitja, Ea: i A coeficient de freqüència

a) a quina temperatura amb aquest T0.5?

b) temps de validesa

2. Tenim una dissolució de glucosa C12H22O11.

Dóna Densitat en g/cc Posmòtica :calor latent de fusió de l'aigua: Ea:

a) calor latent de vaporització en jouls/mols

b) temperatura de congelació.
Descargar
Enviado por:Anaita
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar