Biología, Botánica y Zoología


Biomolècules


BIOMOLÈCULES ORGÀNIQUES

 • Glúcids

 • Lípids

 • Proteïnes

 • Àcids nucleics

1. GLÚCIDS (hidrats de carboni)

 • Es componen de C, H i O en proporció 1:2:1 amb fórmula empírica (CH2O)n

 • Són polialcohols amb un grup cetònic o aldehid els més senzills i polímers d'aquestes unitats els més complexos

 • Generalment són solubles en aigua i tenen funció energètica els més senzills i estructural els complexos.

'Biomolècules'

 • Es classifiquen en:

  • Monosacàrids

  • Disacàrids

  • Polisacàrids

'Biomolècules'

'Biomolècules'
a) Monosacàrids

 • Són molècules solubles en aigua, de gust dolç, també anomenades sucres. Tenen de 3 a 7 àtoms de carboni. Els més importants són:

- Glucosa; molècula energètica

més important al regne animal.

És monòmer per la síntesi de

molts polisacàrids

- Galactosa; present a la llet

- Fructosa; a les fruites

- Ribosa; forma part de l'ARN

- Desoxiribosa; forma part

de l'ADN

b) Disacàrids

 • Els forma l'unió de dos monosacàrids. Solubles en aigua amb gust dolç. Destaquen:

  • Sacarosa o sucre de taula; format per l'unió d'una glucosa i una fructosa

  • Lactosa o sucre de llet; format per l'unió d'una glucosa i una galactosa

c) Polisacàrids

 • Són compostos formats per una enorme quantitat de monosacàrids, generalment repetits. Formen molècules molt llargues e insolubles en aigua.

 • FUNCIONS:

  • 1. DE RESERVA ENERGÈTICA. Formats per milers d'unitats de glucosa. Quan cal energia el polímer es trenca alliberant unitats de glucosa

- MIDÒ (vegetals)

- GLUCOGEN (animals)

  • 2. ESTRUCTURAL. Llargues cadenes de monosacàrids molt resistents que formen esquelets orgànics:

- CEL·LULOSA; llargues cadenes de glucosa, forma les parets de cèl·lules vegetals. És el component dels vestits, els llibres i la fusta.

- QUITINA; Forma part del exosquelet d'artròpodes ( crustacis, aràcnids e insectes) i de les parets cel·lulars de fongs

2. LÍPIDS

 • Estan formats per C,H i O la majoria i alguns també per N i P

 • Són insolubles en aigua (hidròfobs) i solubles en dissolvents orgànics apolars com l'èter, el cloroform o el benzè

 • Es classifiquen en:

  • Triglicèrids o greixos

  • Fosfolípids

  • Ceres

  • Terpens

  • Esteroides

a) Greixos o Triglicèrids

 • Resultat de la unió de tres àcids grassos i una molècula de glicerol

 • FUNCIÓ:

 • Dipòsits de reserva energètica (contenen el doble de calories que els glúcids). S'acumulen als ADIPÒCITS

 • Aïllant tèrmic

 • Amortiment d'impactes a certs òrgans i a la pell

b) Fosfolípids

 • Formen l'estructura de les membranes cel·lulars

 • Es caracteritzen per tenir un extrem amb afinitat per l'aigua (hidrofílic) i un altre que repel·leix l'aigua (hidrofòbic)

c) Ceres


Són impermeables. Destaquen:
- Cera d'abella
- Ceres que formen cobertes protectores a fulles, fruits, pell, pèl i plomes
b) Terpens
- Formen pigments fotosintètics com els carotens (vermell o taronja) i la xantofil·la (groc)
- Vitamines; A (implicada en la visió) E i K

c) Esteroides

 • Tenen una estructura d'anells alifàtics comuna. Destaquen:

  • COLESTEROL; dóna consistència a les membranes animals

  • HORMONES SEXUALS; responsables dels caràcters sexuals masculins i femenins i la maduració de les gàmetes

  • HORMONES SUPRARENALS; Anabolitzants com el cortisol i la cortisona

  • VITAMINA D

  • ÀCIDS BILIARS

3. PROTEÏNES

 • Formades per C, H, O, N i S

 • Són específiques; Es el grup més diversificat de biomolècules, reflecteixen la variabilitat genètica dels individus

 • Són polímers de 20 subunitats diferents anomenades AMINOÀCIDS degut a que presenten grups àcids -COOH i amino -NH2

 • Poden presentar fins a 4 nivells estructurals amb seqüències de milers de unitats (AMINOÀCIDS)

 • Aquestes estructures originen dos grans grups de proteïnes:

  • GLOBULARS

  • FIBRILARS

Estructura de les proteïnes

 • PRIMÀRIA: Seqüència d'aminoàcids

 • SECUNDARIA:

  • - làmina plegada o Fulla

  • - hèlix

 • TERCIARIA

  • Fibril·lar

  • Globular

 • QUATERNÀRIA: Formada per diferents subunitats globulars i/o fibril·lars

Funcions de les proteïnes

 • 1. Components estructurals de les membranes cel·lulars. Les proteïnes canals seleccionen els nutrients que entren i surten a través de la membrana cel·lular. El citoesquelet intern de les cèl·lules està format per proteïnes fibril·lars i les histones espiralitzen i despiralitzen l'ADN al nucli.

 • 2. Catalitzen les reaccions cel·lulars. Els ENZIMS són proteïnes globulars. Els enzims acceleren o possibiliten les reaccions químiques no espontànies. Hi ha enzims específics per a cada reacció; formen i trenquen enllaços químics per obtenir energia i construir nova matèria viva.

 • 3. Vehicle de transport de molècules específiques per la sang, com per exemple l'Hemoglobina (Hb-Fe) transportadora de O2 i CO2

 • 4. Regulació i coordinació de processos metabòlics (Hormones; Insulina, hormona del creixement.. etc.)

 • 5. Contracció muscular (fibres contràctils d'actina i Miosina responsables del moviment als animals)

 • 6. Funció immunològica; Els ANTICOSSOS són proteïnes

 • 7. Cada individu té proteïnes

pròpies, molt específiques i

úniques, altres comunes a la

seva espècie biològica i altres

comunes a tots els individus

del mateix regne

 • 8. Són essencials en la dieta

perquè proporcionen una font

d'aminoàcids

4. ÀCIDS NUCLEICS

Tipus d'ARN

 • ARNm (missatger); fragments d'ARN obtingut com a còpia d'un fragment d'ADN que codifica per una proteïna. TRANSCRIPCIÓ.

FUNCIÓ: traslladar la informació que porta el nucli fins al citoplasma a través dels porus nuclears

 • ARNr (ribosòmic); ARN associat a proteïnes. Es troba al citoplasma i s'uneix al ARNm per iniciar la síntesi de proteïnes. TRADUCCIÓ.

FUNCIÓ: Llegir les molècules d'ARNm,

interpretar cada triplet a qui aminoàcid

correspon i afegir l'aminoàcid

corresponent a la cadena de proteïna

que s'està sintetitzant

 • ARNt (transferent);Porta un aminoàcid

a la cadena de síntesis formada per un

Ribosoma unit a una cadena d'ARNm
Descargar
Enviado por:Mati Lombardo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar