Biología, Botánica, Genética y Zoología


Biologia


Estructura

Composició

Funció

A

V

Membrana citoplasmàtica

Està formada principalment per fosfolípids (substàncies insolubles) que formen una làmina doble.

Aquesta s'interromp per moltes proteïnes situades a la superfície interna i per glucolípids i glucoproteïnes al sí de la capa lípida.

Funció protectora i reguladora del pas de substàncies a l'interior de la cèl·lula (permeases).

És també l'encarregada de la transmissió de l'impuls nerviós.

&

&

Paret cel·lular

Formada per cel·lulosa i peptina.

Cobreix i protegeix la membrana citoplasmàtica i dóna forma a les cèl·lules.

&

Citoplasma

Conté fibres proteïques, aigua i sals minerals.

És on es realitzen les funcions metabòliques. Emmagatzema substàncies de reserva.

&

&

Ribosomes

Orgànuls formats per proteïnes i RNA.

Participen en la síntesi de proteïnes, en el procés de traducció.

Sintetitzen proteïnes.

&

&

Reticle endoplasmàtic

Compost per proteïnes, lípids i glúcids.

La seva funció és la síntesi i el transport de les proteïnes.

&

&

Complex de Golgi

Format per un conjunt de cisternes aplanades i apilades deles quals es desprenen vesícules carregades de substàncies.

S'encarrega de la formació d'orgànuls cel·lulars, tals com lisosomes i vacúols.

Realitza la secreció cel·lular.

&

&

Mitocondris

Format per un medi aquós que conté molts enzims, DNA, RNA i ribosomes.

Realitza la respiració cel·lular.

&

&

Lisosomes

Conté enzims digestius.

Realitza la digestió de substàncies o estructures subcel·lulars.

També representen un mecanisme de defensa.

&

&

Vacúols

Compostos per glúcids, lípids i proteïnes, ja que emmagatzemen substàncies de reserva.

S'encarreguen de mantenir reserves de substàncies nutrients.

&

Cloroplasts

Clorofil·la, ribosomes, DNA, RNA i enzims.

Realitzar la fotosíntesi, pròpia dels vegetals.

&

Centrosoma

Dos orgànuls cilíndrics (centríols) amb filaments radials (àster).

Responsables del moviment dels cromosomes en els processos de la mitosi i la meiosi.

&

Membrana Nuclear

Doble membrana porosa.

La seva funció és comunicar el nucli amb el citoplasma i aïlla els cromosomes de la resta de la cèl·lula.

&

&

Nuclèol

Constituït per àcids nucleïcs (RNA).

Formació dels diferents tipus d'ARN (missatger, transferidor i ribosòmic).

&

&

Cromosomes

(cromatina)

En la seva constitució trobem DNA i proteïnes.

Són els portadors del codi genètic, és on es troben els gens. Transmeten informació a altres cèl·lules i sintetitzen proteïnes.

&

&
Descargar
Enviado por:Ester Iribarren
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar