Economía


Banco de España y el Corte Inglés


ÍNDEX

pàg.

FULL DE RUTA 1

BANC ESPANYA 1

- HISTÒRIA 1

- INSTITUCIONS RELACIONADA 2

- ESTRUCTURA JURÍDICA 2

- FUNCIONS FONAMENTALS BANC ESPANYA 3

- EUROSISTEMA 4

- EN TEMPS DE CRISIS: 4

- FUSIONS CAIXES: 4

- PREGUNTES DE L' ALUMNE: 5

ACTIVITAT CORTE INGLÉS 5

Fotos 6

SORTIDA BARCELONA: BANC ESPANYA Y CORTE INGLÉS: ( Full de ruta)

7.00: Primerament varem agafar el tren a l' estació de Tarragona, per anar a Barcelona.

8.15: Varem arribar a Barcelona, i vam tindre una hora de temps lliure després de localitzar el banc d' Espanya.

9.45: Vam quedar a la porta del Banc i vam entrar i vam passar les nostres pertinences per l' escàner, allà ens vam esperar i vam veure un dels quadres que tenia el banc d' Espanya a l' entrada. Seguidament ens van acompanyar fins la sala d' exposicions, amb un altre obra d' una estora al fons , on allà ens va atendre el senyor Ibañez, Cap de funcionaments del BCE, també seguidament va entrar un altre grup d' estudiants, el senyor ibañez ens va fer una xerrada sobre tot el que el banc d' Espanya suposava, a continuació exposo el treball marcat , segons les explicacions del cap de funcionament i les dades virtuals i dels fullets donats:

BANC D' ESPANYA

HISTÒRIA

 • A causa de que els diners eren intangibles es va provocar un sistema monetari.

 • La primera forma de bitllets van ser vals reals.

 • Al 1782 El 2 de juny mitjançant una real cèdula signada pel rei Carlos III, es funda el Banc Nacional de San Carlos

 • Basat en el projecte presentat pel comte de Cabarrús al primer ministre, el comte de Floridablanca

 • Objectius:

  • servir de suport financer a l'estat facilitant la circulació dels vals reals.

  • convertint-los en efectiu, proveir de queviures i vestuari a les forces armades

  • atendre els pagaments de la Corona en l'estranger.

  • proporcionar crèdit al comerç i a la indústria.

 • El seu capital era privat i estava dividit en accions.

 • La junta d'accionistes era sobirana sobre els accionistes singulars, entre els quals es trobava el propi rei.

 • Va emetre els primers bitllets de banc espanyols, cridats cèdules del Banc de San Carlos, els quals no van tenir massa acceptació entre el públic.

 • Seguidament aquest banc es va anomenar banc de San Fernando, a causa de el governament de el rei Fernando, que li va voler posar el seu nom.

 • Va sorgir un altre banc, el banc de Isabel II, que tenia dret a emetre bitllets, però cedia crèdits molt fàcils, això va suposar la fallida del banc.

 • Fusió dels dos bancs: Isabel + san Fernando = Banco de España.

 • Van sorgir altres bancs:

  • Banc de Santander

  • Banc de Barcelona

  • Banc Bilbao.

 • Però únic emissors de bitllets era El Banc d' Espanya, per tant va suposar fusió d' alguns bancs.

Actualment: (2000-2009):

 • El procés d'integració europea va culminar el 1 de gener de 2002 ( circulació els nous bitllets i monedes en euros)

 • Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC)

 • Espanya dintre del Eurosistema i en els diversos comitès de la Unió Europea (UE).

 • Destacar també la presència del Banc en altres fòrums i organismes multilaterals. (Fons Monetari Internacional, el Banc de Pagaments Internacionals, el Centre d'estudis Monetaris Llatinoamericans o el Comitè de Supervisió Bancària de Brasilera)

 • Considerat com el creador global d'estàndards de regulació i supervisió

 • Objectiu: homogeneïtzar les pràctiques de supervisió bancària prudencial de tot el món.

INSTITUCIONS RELACIONADA

Llistat de sucursals ( això ho adjunto als annexos juntament amb l'estructura jurídica

També té relacions a nivell europeu i del ecosistema amb el Banc Central.

ESTRUCTURA JURÍDICA

El governador del Banc d'Espanya:

 • Dirigeix el Banc

 • Presideix el Consell de Govern i la Comissió Executiva

 • Representa al Banc legalment davant aquelles institucions i organismes internacionals.

 • Ho nomena el Rei, a proposta del president del Govern.

 • El seu mandat té una durada de sis anys, sense possible renovació.

 • L'actual governador del Banc d'Espanya és Miguel Fernández Ordóñez.

El sotsgovernador del Banc d'Espanya:

 • Supleix al governador en els casos de vacant o absència

 • Assumeix les competències que fixi el Reglament del Banc fixi o li delegui el governador.

 • Ho nomena el Govern, a proposta del governador.

 • Té una durada màxima de sis anys, sense possible renovació.

 • L'actual sotsgovernador del Banc d'Espanya és Francisco Javier Aríztegui.

El Consell de Govern del Banc d'Espanya:

 • Aprova les directrius generals d'actuació del Banc, en particular: Les relatives a la política monetària, l'aplicació de la qual supervisa.

 • Les circulars del Banc d'Espanya.

 • Les propostes de sanció que el Banc ha d'elevar al ministre d'Economia i Hisenda, i imposa aquelles que són de la seva competència.

 • Els acords precisos per a l'acompliment de les funcions encomanades al Banc d'Espanya que no siguin competències exclusives de la Comissió Executiva.

 • El Consell de Govern ratifica els nomenaments dels directors generals del Banc d'Espanya

La Comissió Executiva del Banc d'Espanya:

 • Instrumenta la política monetària.

 • Resol sobre les autoritzacions administratives que ha de concedir el Banc.

 • Formula a les entitats de crèdit les recomanacions i requeriments.

 • Acorda amidades d'intervenció i substitució d'administradors o unes altres l'exercici de les quals s'ha encomanat per llei al Banc d'Espanya.

* ORGANIGRAMA ANNEXAT AL FINAL DEL TREBALL

FUNCIONS FONAMENTALS BANC ESPANYA :

Com ha membre de la SEBC/ eurosistema :

 • Definir i executar la política monetària de la zona de l'euro, amb l'objectiu principal de mantenir l'estabilitat de preus en el conjunt aquesta zona.

 • Realitzar les operacions de canvi de divises que siguin coherents amb les disposicions de l'article 111 del TUE, així com posseir i gestionar les reserves oficials de divises de l'Estat.

 • Promoure el bon funcionament dels sistemes de pagament en la zona de l'euro.

 • Emetre els bitllets de curs legal.

Funcions com banc central nacional:

 • Respectant les funcions que emanen de les seves integració en el SEBC, la Llei d'autonomia atorga al Banc d' Espanya l'acompliment de les següents funcions: Posseir i gestionar les reserves de divises i metalls preciosos no transferides al BCE.

 • Promoure el bon funcionament i l' aixumisitivisme l'estabilitat del sistema financer i, sense perjudici de les funcions del BCE, dels sistemes de pagament nacionals.

 • Supervisar la solvència i el compliment de la normativa específica de les entitats de crèdit, altres entitats i mercats financers la supervisió dels quals se li ha atribuït.

 • Posar en circulació la moneda metàl·lica i ocupar, per compte de l'estat, les altres funcions que se li encomanin respecte a ella.

 • Elaborar i publicar les estadístiques relacionades amb les seves funcions i assistir al BCE en la recopilació d'informació estadística.

 • Prestar els serveis de tresoreria i d'agent financer del deute públic.

 • Assessorar al Govern, així com realitzar els informes i estudis que resultin procedents.

Funcions del Banc Europeu i Banc d ` Espanya:

 • Mantenir l' estabilitat de preus:

  • Mantenir la inflació ( salaris baixos , preus pugen) en un nivell pròxim , encara inferior, al 2%.

   • Fixar tipus d' interès ( preus dels diners) més estables i dona facilitat a invertir.

  • Controlar també deflació j que allarga les inversions, ja que els preus baixen cada cop més.

 • Política monetària:

  • Marcar preu del diners a Europa

  • Fixar tipus d' interès mitjançant subhasta

  • Fixar tuneal als tipus d' interès ( mantenir facilitats permanents)

  • Impost dels diners. Estalviar impost al banc

 • Definir i executar la política monetària única.

 • Realitzar operacions en divises coherents amb la política canviaria establerta. La sobirania última de la política canviaria resideix en els governs, i per tant, correspon al Consell Europeu la definició de les línies de la política cambiaria i la possible formulació d'acords específics referent a això.

 • Posseir i gestionar les reserves oficials de les divises dels Estats membres, sense perjudici de la tinença i gestió de fons de maniobra oficials en divises per part dels seus governs.

 • Promoure el bon funcionament dels sistemes de pagament en la zona de l'euro.

 • Contribuir a la bona gestió de les polítiques de supervisió prudencial de les entitats de crèdit i a l'estabilitat del sistema financer. El TUE estableix que el Consell Europeu, prèvia consulta al BCE, podria encomanar a aquest últim tasques específiques en aquest terreny.

EUROSISTEMA :

 • Autoritzar l'emissió de bitllets de banc en la euro zona.

 • L'eurosistema és una macro fusió dels bancs centrals dels diferents països en una sola forma monetària: euro.

 • Fora de l `euro es van quedar països com: Dinamarca, Anglaterra, Suècia...

 • Esta format per 16 països: pacte d' estabilitat: requisits macroeconòmics.

 • El banc central europeu és el de Frankfurt.

EN TEMPS DE CRISIS:

La resposta del Banc Central a la intensificació de la crisi financera en la tardor de 2008 constitueix un bon exemple d'aquest procés, que abasta des de la valoració de l'orientació de la política monetària fins a la decisió d'ajustar-la, seguit per la senyalització i l'aplicació de l'orientació adequada. L'estratègia de política monetària del BCE, de caràcter general i centrada en el mig termini, ha servit de guia en la formulació i en l'aplicació de l'orientació de la política monetària durant la crisi. Concretament, l'objectiu de mantenir l'estabilitat de preus a mitjà termini ha fet necessari reduir amb rapidesa els tipus d'interès oficials del BCE i adoptar amidades no convencionals per a assegurar la seva transmissió efectiva a l'economia, amb l'objecte de plantar cara a la crisi financera i esmorteir el seu impacte sobre l'economia real. Per tant, el BCE ha posat en pràctica una política de suport reforçat al crèdit. Aquestes mesures excepcionals són temporals i es retiraran progressivament, en el moment que s'estimi oportú, quan les condicions financeres millorin o en cas que aquestes mesures comencin a plantejar riscos per a l'objectiu prioritari del Banc Central de mantenir l'estabilitat de preus.

FUSIONS CAIXES:

Ha permès adequar-se més a la dimensió dels mercats.

També l'ajuda així, a preservar la crisi i generar estalvis a la vegada que redueix costos.

Desprès el senyor Ibañez va preguntar si hi havia alguna pregunta d' interès, aquestes van ser les preguntes exposades:

PREGUNTES DE L' ALUMNE:

 • Afectaria la crisis igual o diferent si estiguéssim fora de l' Eurosistema?

 • Quin paper juga el banc d' Espanya davant de les fusions de les entitats bancàries?

Les esmentades estan respostes a la informació: EN TEMPS DE CRISIS i FUSIONS CAIXES, que he escrit a d' alt.

Al final de les preguntes vam poder agafar els fullets de la taula que estaven exposats que m' ha servit d' ajuda a l `hora de realitzar el treball. I ens van donar un obsequi d' uns llapis que son de carbó tot i que anaven molt bé.

13.45 vam acabar l' activitat del banc

12.00 visita a la borsa.

13.00 dinar pan & company

13.20 Vam realitzar l' activitat del Corte Inglès.

ACTIVITAT CORTE INGLÉS

En la nostra secció hi havia illes en molt a prop de les zones de pas on els consumidors la poden veure amb facilitat, aquests no estaven en contacte amb cap altre, això atrau el consumidor, s'ubicaven al mateix terra amb un suport. També hi havia piles que també és una forma per atreure al client, ja que representa un àmpliament d' articles, aquest ús sol ser perquè el consumidor pensi que els preus seran més baixos i per donar-li la sensació de que es pot esgotar en qualsevol moment i que hi ha molta varietat, aquests estaven posicions estratègiques.

També hi havia mitjans visuals: com fotos per la publicitat i veure els vestits com queden posats als maniquins.

Elements publicitaris utilitzen exhibidors, que són mobles o prestatges dissenyats per mostrar productes i , al mateix temps , publicitat associada a aquests.

Displays: fotos, publicitat, per atreure el consumidor i lluir el vestit com la foto. Publicitat per megafonia: anunciaven sobretot, en quests temps de rebaixes, els preus i els descomptes que es feien en les diferents seccions, també hi havia publicitat directe al punt de venda: al entrar dos persones ens van repartir un fullet plegable de descomptes de productes, això atrau al consumidor a cap dins de l' establiment, per comprar aquests productes inclosos en el fullet. Els cartells publicitaris es poden veure en tots els llocs per crear una compra impulsiva , estan a d'alt penjats , pals publicitaris, indicadors de rebaixes...

Els productes estan en una col·locació atractiva per tal de que el consumidor vagi trobant els productes i no hagi d recórrer grans distàncies per trobar-se amb una altre prestatgeries, tot esta ple de roba i no pots impedir mirar en cada estant. El producte no està exposat per donar una compra racional sinó impulsiva, això ajuda totes aquestes estratègies de compra que utilitzen, per impulsar als consumidors i augmentar els seus beneficiessis. I la compra es clarament impulsiva i orientada cap aquest aspecte. El trànsit esta be, ja que hi ha un passadís central on ha cada costat hi ha productes, i si et desplaces per els prestatges el passadís es indefinit ja que et pots moure lliurement i comprar més agusts ja que et sents lliure de mirar on vulguis i passar per on vulguis, encara que et pots perdre però vagis on vagis sempre hi ha indicadors de la sortida, i la disposició del mobiliari esta situat més o menys en una manera angular.

Les fotos estan també annexades al final

13.45 Vam marxar capa Tarragona amb el tren.

15.15 Arribada Tarragona.

FOTOS CORTE INGLÈS

'Banco de Espaa y el Corte Ingls'
illes i col·locació atractiva.

'Banco de Espaa y el Corte Ingls'
cartells enunciatius ofertes

Piles

CONCLUSIONS

En aquesta sortida hem aprés el funcionament del Banc d' Espanya i també de la Borsa.

En el banc d' Espanya ens hem informat sobre aquest banc en la història i en la actualitat nacionalment i la funcions internacionals ( eurosistema), i ens hem format més per la assignatura gràcies a l' explicació clara i amb aspectes audiovisuals que ens han mostrat.

En el Corte Inglés hem vist les tècniques i estratègies que utilitzen en el punt de compra i per atreure al consumidor( tècniques de marxandatge).
Descargar
Enviado por:ApUnLaIuY
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar