Ingeniero Industrial


Balanç macroscòpic de matèria


BALANÇ MACROSCÓPIC DE MATÈRIA

* OBJECTIU:

L'objectiu d'aquesta pràctica es fer un balanç de matèria a un recipient tipus reactor el qual está en constat agitació.Volem veure com varia la concentració d'acid clorhídric en funció del temps.

* FONAMENTS TEÓRICS:

Les equacions de balanços de matèria són una de les eines més utilitzades a la química, la qual cosa implica que son gairebé imprescindibles per estudiar qualsevol procés.(A)

L'objectiu dels balanços de matèria es el de quantificar les composicions i els cabals de d'entrada i de sortida de la majoria de sistèmes.Aquets sistèmes poden treballar a un règim constant (estacionàri) o no,amb el que es fàcil de deduir que hi ha dos grans típus de balanços de matéria, subdividits en dos grups,els de règim estacionàri i els que no tenen règim estacionari, aquets en dos més que serian aquells amb reacció química i aquells en sense .Ademés la primera gran divisió seria la de classificar-los en macroscópics i microscópics.Les equacions de balanços de matèria macroscòpics en règim estacionari, són algebraiques,normalment lineals,pel contrari les de règim no estacionari son de típus diferncial amb variable independennt ,el temps(A,B).

Aquets balanços de matèria són els utilitzats per operacions básiques, i la gran majoria d'aquestes són en forma discontinua o per cárregas.(A).

També tenim una equació de balanç de matèria general :

Velocitat d'acumulació = Cabal d'entrada-cabal de sortida + velocitat de generació

Peró com que no tenim reacció la formula s'ens simplifica i la utilitzem en mols .Així ens queda:

 C

V × -------- = - q × C

 V

que si la integrem :

(-q / v ) t = Ln (Ct / Co) e^({ q / v} t ) = Ct / Co.

* DESCRIPCCIÓ DE PRODUCTES I MATERIAL

Material:

 • Diposit d'aigua

 • Clau de regulació de cabal

 • Rotàmetre

 • Reactor

 • Boca de descàrrega

 • Agitador

 • 6 erlenmeyer de 25 ml

 • 20 tubs d'assaig

 • 1 pipeta de 10 ml

 • Cronòmetre

 • 1 proveta de 2500ml

 • una bureta

 • 1 proveta de 250 ml.

Productes:

 • HCl 35 %

 • NaOH 0'2 N

 • HCl 0'1 N amb un factor de 1'003

* PROCEDIMENT OPERATIU

Primer omplirem el reactor i calcularem el cabal per cada posició del rotametre (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40). Farem una recta de calibratge.

Lectura de rotametre

V recollit (L 10¨-3)

t (min)

Q recollit (L 10^-3 /min)

5

1'225

2'830

0'433

10

3'025

2'217

1'364

15

4'935

1'350

3'656

20

6'095

1'500

4'063

25

7'595

1'330

5'710

30

8'815

1'417

6'220

35

10'100

1'250

8'080

40

11'270

1'330

8'474

Tenim la següent equació de calibratge:

(Gràfica al apendix 1)

Calibració de rotámetre:

Aquesta acció té lloc amb el reactor plé d'aigua i el sobreeixidor obert. Amb la proveta i el cronòmetre mesurarem el volum d'aigua que cau per unitat de temps i per tant calcularem el cabal.També calcularem la recta cabal-posició.

Ara que ja sabem el cabal que entra per cada posició elegirem dues que seran les de 20 i 40.

Pressa de mostres:

Afegirem al reactor 500 ml d'aigua i 90 ml HCl i omplirem d'aigua al reactor mentre l'agitem, un cop el reactor estigui omplert i comenci a sobreeixir l'aigua per l'aixeta del reactor anirem agafant mostres cada cert temps, fins a un total de 10, repetirem l'esperiment dues vegades, a dos cabals diferents.

Valoració de mostres:

Per valorar les mostres utilitzarem NaOH 0'2 N però com no es tracta de patró primari l'haurem de valorar amb HCl 0'1 N amb un factor de 1'003.Després valorem les mostres que hem agafat,amb el NaOH que hem valorat i farem una regresió.La x será el temps i la y el Ln C.

# Mostra

(p40)V NaOH ml(1)

(p40)V NaOH ml(2)

V ml NaOH (mitg) (p40)

(p20)V NaOH ml(1)

(p20)V NaOH ml(2)

V ml NaOH (mitg) (p20)

[HCl] g/l pos20

[HCl] g/l pos40

10

5'3

5'6

5'45

5'5

5'6

5'55

3'89

3'82

9

6'4

6'4

6'40

6'2

6'4

6'30

4.42

4'48

8

7.3

7'2

7'25

7.4

7'0

7'20

5.05

5'08

7

8'4

7.8

8'10

7'8

7.8

7'80

5.47

5'69

6

8.9

8.6

8'75

8'7

8'6

8'65

6.06

6'13

5

9.8

9'6

9'70

9'5

9'6

9'55

6.70

6'80

4

11.3

10'8

11'05

10'7

10'6

10'55

7'40

7'75

3

11.5

11'8

11'65

11'7

11'6

11'65

8'17

8'17

2

13.2

13'0

13'10

13'1

13'2

13'50

9'22

9'18

1

14.5

14'4

14'45

14'3

14'2

14'35

10'06

10'30

La “formula” que utilitzem per calcular les concentracions es la següent:

Xml NaOH (0'2 * 0'9605) eq NaOH 36'5gHCl 1000 ml

------------------ * -------------------------------- * --------------- * ----------- = Y g/l HCl

volum mostra 1000ml NaOH 1eqHCl 1 l

per tant la concentració inicial del reactor es de 10,99 g/l

* CÀLCULS .

Ara intentarem comprovar que les dades que em obtingut de la pràctica s'asemblen a les teóriques.

Tenim que Ct=Co * e ¨((-q / v ) t ) que si la passem a forma logaritmica veiem que es una equació del tipus Y = aX + b Ln Ct = Ln Co - (q / v) t i si volem calcular la concentració de HCl simplement hem d'utilitzar l'equació N V / PM = N V f

Temps 20

Temps 40

g/l[HCl]20

g/l[HCl]40

Ln [HCl]20

Ln [HCl]40

V ml 20

V ml 40

55

30

3'89

3'82

1'36

1'34

5'6

5'55

110

60

4.42

4'48

1'48

1'49

6'4

6'30

165

90

5.05

5'08

1'62

1'63

7'0

7'20

Temps 20

Temps 40

g/l[HCl]20

g/l[HCl]40

Ln [HCl]20

Ln [HCl]40

V ml 20

V ml 40

220

120

5.47

5'69

1'69

1'73

7.8

7'80

275

150

6.06

6'13

1'80

1'81

8'6

8'65

330

180

6.70

6'80

1'90

1'91

9'6

9'55

385

210

7'40

7'75

2'00

2'00

10'6

10'55

440

240

8'17

8'17

2'10

2'10

11'6

11'65

495

270

9'22

9'18

2'22

2'22

13'2

13'50

550

300

10'06

10'30

2'31

2'33

14'2

14'35

(Aquesta taula correspon a les gráfiques del apendix 2 i 3)
Descargar
Enviado por:Marc León
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar