Economía y Empresa


Aspectos geoeconómicos de Mongolia


República de MONGOLIA, PAÍS 3º MUNDISTA.


SINOPSE XEOGRÁFICA -SOCIAL :

Poboación: 2.421.000 habitantes.

Superficie: 1.500.000 quilómetros cadrados.

Capital: Ullan Bator.

Moeda: Tugrik.

Lingua: Mongol Khalkha.

O AMBIENTE:

Destes datos podemos asimilar a idea de que Mongolia é un pais totalmente despoboado xa que a cada habitante tócalle 1 quilómetro cadrado de terra, é dicir, é un pais tan extenso como tres veces España e tan só coa poboación de Galicia aproximadamente (aínda menos).

Mongolia ten un gran deserto que ocupa un tercio da superficie do país, o que inutiliza esa zona. Está limitado a norte e sur por rexións esteparias onde se práctica a gandería extensiva, nalgúns casos nómade, de ovellas, cabalos e camelos. No oeste de Mongolia atópase a rexión montañosa dos célebres montes Altai moi rico en recursos minerais como o cobre, o estaño, o fosfato... e os rendíbeis carbón e petróleo. A auga en Mongolia é un ben escaso, especialmente nas rexións do Gobi.

A SOCIEDADE:

O pobo é maioritariamente de orixe kalka-mongol (79%) con minorías de kazajos (6%) e mongois occidentais (3%). Non existe unha relixión oficial, e as tradicionalmente practicadas son o budismo, o islam e o shamanismo, aínda que a práctica de todas estas reduciuse espectacularmente nas últimas décadas.

Mongolia é unha república parlamentaria que consta de partidos políticos como: Partido Popular Revolucionario Mongol (PPRM); ex Partido Comunista; Partido Nacional Democrático Mongol (PNDM); Partido Socialdemócrata (PSD); Partido para la Renovación Democrática Mongola...

As organizacións sociais máis importantes son: o Consello Central dos Sindicatos de Mongolia; Mongolia Azul; Confederación Mongola de Sindicatos Libres.

O ESTADO:

O nome oficial do país é Bügd Nairamdach Mongol Ard Uls, dividido en 18 provincia e 1 municipalidade (Ulan Bator). A capital é Ulan Bator onde reside case a metade da poboación do país (700.000 hab.). Outras cidades importantes son Darhan, Erdenet e Baga nuur. Como xa dixemos, a forma de goberno é a república parlamentaria co xefe de estado Natsagiyn Bagabandi dende 1997 e reelixido no 2001. É un sistema lexislativo unicameral, con 76 membros elixidos cada 4 anos. Mongolia consta con 21.100 efectivos das forzas armadas e 10.000 gardas de seguridade interna e fronteiriza.

HISTORIA:

A historia de Mongolia é moi extensa é formada moi en parte pola alternancia do poder de diferentes tribos e marcada polas disputas fronteirizas entre Rusia e China. Centrarémonos na historia a partires da República Popular de Mongolia en 1924, que é o principal do tema a tratar.

O inicio da foi en 1924 coa morte do Buda Vivinte. Esta República constituíse ó máis puro estilo da República Rusa: matando líderes relixiosos, queimando monasterios, colectivizando a economía para acabar co poderío dos señores feudais e monxes budistas, dereito da muller a votar... Mongolia e Rusia manteron sempre unha estreita relación, de feito, en 1939 Xapón invadiu o noroeste de Mongolia e rusos e mongois acabaron cos xaponeses, provocando un severo golpe á Segunda Guerra Mundial.

Outro dato significativo é o ingreso en 1961 de Mongolia na ONU. A partir de aí, as relacións tensas con China transformáronse nunha convivencia pacífica de acordos sobre a división do país, xa que Mongolia trataba de estabilizarse e conformarse como Estado. Mongolia tamén decidiu expulsar dun xeito cordial as tropas rusas no 1992 xa que non precisaba da súa axuda e Mongolia emprende o seu camiño a soas.

A pesar dos 65 anos de axuda soviética, Mongolia ten unha economía que conserva os rasgos do nomadismo, xunto a unha urbanización incipente. De feito, unha boa parte de Ulan Bator vive baixo carpas con sistemas de auga abastecidos por unha bomba común.

Na historia do país non se producen cambios significativos ata o ano 1991 no que un período de crise, que cabe sinalar pola transcendencia que aínda ten na actualidade, azouta seriamente a economía do país. Déficit da balanza de pagos alcanza os 250 millóns de dólares, agudizase a escaseza de alimentos, de medicamentos, de combustible; depreciase a moeda, decrecen os ingresos estatais... Para intentar pórlle solución, o estado optou por unha política de estímulo a inversións estranxeiras coa privatización dos dous tercios dos bens estatais e apertura dunha bolsa nacional de valores. Esta medida foi fatal para o intento de progreso económico posto que os ingresos do goberno decreceron aínda máis e os gastos aumentaron constantemente. A medida do estado foi unha medida de política expansiva, como as que xa estudiamos no libro de texto, que tivo un malísimo resultado.

Tralo desastre de 1991, no ano seguinte o Parlamento mongol aprobou o proxecto de reforma constitucional, para instaurar un réxime democrático pluralista en troques do sistema socialista que o goberno actual sostiña, así que, Mongolia imita cada vez máis ós occidentais. Este claro exemplo de modernización por parte dos “exsocialistas”dálle a victoria electoral máis contundente da historia da democracia, malia estar o país nunha crise recesiva económica. O PPR (Partido Popular Revolucionario) obtivo 10 escanos dos 16 posibles e houbo un 90% de participación nos comicios electorais.

O goberno reelixido segue co sistema occidental de privatización e privatiza o 80% das empresas estatais, entregando un vale para a compra de accións, pero a poboación, en gran parte nómade, non entende este proceso e prefire vendelo no mercado paralelo. Tamén neste mesmo ano acaba, por completo, a retirada das tropas soviéticas.

O tempo transcurría e a situación non melloraba para os mongois. En 1994, segundo estimacións oficiais, o 27% da poboación carecía do máis mínimo para vivir e a pobreza e o desemprego seguían en aumento. Ata os organismos internacionais alertaban a Mongolia de que a situación non ía por bo camiño, e criticaban o suposto feito de que Mongolia non liberalizaba a cía economía nin promovía o desenrolo do sector privado coa suficiente velocidade que o asunto requiría.

O pobo mongol, consciente da situación, puxo fin ó dominio comunista en 1996 dándolle a victoria electoral á Coalición de Unión Democrática (CUD). Os ex comunistas pasaron de ter 70 escanos a 25 neste mesmo ano. Co dominio destes novos demócratas, o proceso de introducción da economía de mercado seguiu e a pobreza e desemprego aumentaron. Os datos son agora aínda máis estremecedores xa que se sinala que un 20% da poboación vive por debaixo da liña de pobreza.

A inestabilidade e alternancias no poder confirmase ó convocar eleccións anticipados no 1997, gañando os excomunistas, que practicamente só botaron un ano fóra do poder. Este feito é interpretado como un castigo contra a terapia de choque aplicada para transitar cara unha economía liberal.

A cousa cos excomunistas seguía o rumbo de pobreza e crise para desembocar nunha renuncia destes en 1999. Con toda esta catástrofe política, un informe divulgado en xaneiro do 2000 r Organizacións non gobernamentais estimaba en 4000 o número de nenos nas rúas, tres cuartas partes dos cales pasan os seus días nas sumidoiros da capital segundo o Centro Nacional para a Infancia, en 1992, cando o país abandonou o modelo soviético, os nenos na rúa eran só un 300. O peche de fábricas e outros lugares de trafego, que aumentou a pobreza urbana, sumouse a pobreza rural. Tamén, cando unha familia de pastores entraba en crise económica, mandaba a un fillo mozo a traballar e estudiar na cidade para gañar cartos; na actualidade, esta medida non lle proporciona ningún beneficio xa que os parentes da cidade non se poden facer cargo dos nenos porque as enfermidade destes agudízanse no inverno, sendo Ulam Bator a capital máis fría do mundo.

Para máis recochineo da súa pobre situación, Deus (ou quen sexa o culpable) faille sufrir o inverno máis frío da historia de Mongolia. O goberno declarou a metade do país de zona de catástrofe. Perdéronse cabezas de gando equivalentes a 1650 millóns de dólares.

Pouco despois de aprobar a privatización de case ródalas principais empresas, Bagabandi, presidente dos ex-comunistas, foi relexido en maio do 2001 co 58% dos votos. O presidente prometeu aumentar as xubilacións e salarios, así como reorganizar a economía rural para que os nómades, duramente azoutados polos invernos catastróficos e a aftosa, puideran lograr un benestar aceptable. Outro dato importante sobre a proposta de Bagabandi é que el pediu ó electorado, que presidencia e parlamento quedaran unidos baixo o control do seu partido (PPRM ex-comunista) para obter maior podes e reanimar así a decaída economía do país.

A DÉBEDA EXTERNA:

Analizando a situación económica de Mongolia en estatísticas e datos concretos, confírmanos que Mongolia está nunha situación moi delicada. Vemos que a súa débeda externa é de 739 millóns de dólares, o equivalente a 826 millóns de €. De aquí podemos deducir que a débeda externa per cápita (natividade a deber / nº de habitantes) é de 286 dólares per cápita. A pesar diso, Mongolia presenta un crecemento económico dun 4% escaso. O balance de importacións - exportacións é de 516 millóns de dólares en exportacións e 577 millóns de dólares en importacións. Mongolia compra máis do que vende.

Tamén un dato salientable é que o 20% do PNB (producto nacional bruto) é proporcionado por axudas do exterior, que son aproximadamente 200 millóns de dólares, tocándolle 70 dólares a casa persoa.

Investigando a fondo nas estatísticas estatais, descubrimos que Mongolia non é un pais sumamente pobre nin moi 3º mundista. Eu penso que é un país pobre, pero non tan sumido na desesperación como Mozambique e similares. Datos que confirman o meu xuizo de valor son que exista unha esperanza de vida de 66 anos, que un 62% da poboación viva na cidade (aínda que moita da mendicidade), que haxa un consume de 2.000 calorías per cápita (equivalente a unha dieta de réxime medio), que teña unha estimación de crecemento económico do 1,5% para o 2015,que cada muller teña unha media de 2,6 fillos, que o 83% da poboación este alfabetizada e 89% dos nenos reciban educación primaria.

RECURSOS DOS QUE DISPÓN:

No tocante á agricultura de Mongolia, o 0,9% do terreo mongol está cultivado, que supón o 80% dos famosos pastorais mongois (125 millóns de hectáreas). A producción agrícola é de 6 millóns de toneladas de cereais ( 5 millóns deles de trigo), 135 millóns de toneladas de patacas e 300.000 toneladas de forraxes.

No tocante á gandería, Mongolia ten 14.300 millares de vacas, 4.500 millares de cabras, 2.580 millares de ovellas, 2.200 millares de porcos e 560 millares de camelos.

Por último, no referente á producción industrial, Mongolia produce 692 millares de toneladas de carbón, 7 millóns e medio de toneladas de lignito, 5 millares de toneladas de petróleo 3 mil seiscentos millóns de Kwh (1 kwh custa 15 ptas.).

A estructura do emprego na industria é a seguinte:

Unha quinta parte da industria dedícase á industria alimentaria; dúas quintas partes dedícanse á industria lixeira; outra quinta parte dedícase á industria da madeira; a restante quinta parte repártese entre industrias químicas, mecánicas, e maioritariamente de enerxía e carburantes.

Contrastando estes datos con países máis desenrolados vemos que Mongolia ten unha producción agrícola e gandeira salientable só que nos mercados internacionais entra en xogo a calidade dos productos, e Mongolia sae perdendo nese aspecto. Vemos tamén que Mongolia ten reservas de petróleo e minerais fósiles ós que lle podería sacar máis partido do que lle está a sacar posto que case a metade das reservas de carbón están sen explotar, en gran parte por ser dunha variedade de carbón mala como é a antracita.

PERSPECTIVAS DE FUTURO E ORGANISMOS NACIONAIS ÓS QUE PERTENCE:

Neste apartado facemos referencia ás especulativas de futuro que a IDA ten planificado para Mongolia. A verdade é que é moi difícil acceder a información na que se fale dun proxecto político económico sobre Mongolia de cara o futuro. Só encontramos un plan ben estructurado desta organización supranacional, que cremos que é moi completo e responde con creces ó que se pide no traballo.

Extensa descrición de los proxectos financiados IDA

O banco mundial IDA, confiou o mln dos USD 272. ata a data para 14 proxectos. Desembolsouse un total de 149 mln USD á data de 1 de 2001.

Cinco proxectos estanse rematando cun éxito considerable. Estes son:

- Rehabilitación económica (ERC) - mln de los USD 30 de los 2320-MOG-valores, rematado en 1994
- Proxecto económico da axuda da transición de Mongolia (METS) - 2551 MOG - digno do mln dos USD 20 - rematado en 1996.
- Crédito da asistencia técnica - 23121 MOG - digno do mln dos USD 5. - rematado en 1997.

- Actividades bancarias, crédito de axuste do sector da empresa (BESAC), digno de USD 10 mln. Rematados en 1999.

- Alixeiramento da pobreza para o proxecto vulnerable dos grupos (volver a curtir incluíndo a compoñente dos USD
1,33 millóns) - 2760 MOG - digno do mln dos USD 10 - rematado no 2000

Proxectos en curso:

1. Actividades bancarias, empresa e crédito legal de TA (BELTAC) - mln do SDR 1,5 o USD 2 de mln.

Fecha Da Aprobación Do Taboleiro: o 1 de maio de 1997
Fecha Da Sinatura: o 31 de xullo de 1997
Fecha Da Eficacia: o 26 de novembro de 1997

A. Compoñente institucional do desenrolo do banco comercial - habilidades do edificio en contabilidade do préstamo, adestramento do préstamo e a reestructuración da institución seleccionada:

1) Banco de las actividades bancarias sobre 1 ano cunha disposición para unha relación de continuación posible do negocio despois diso.

2) edificio de la capacidade do adestramento da débeda - unha unidade do adestramento da débeda establecida en TDB para recuperar préstamos excepcionais de UB, de Erdenet y de Dornod alfombra fábricas y la fábrica de Eermel planta, del metal de Darkhan que fan xirar a miniplanta e carne de Bagahangai.

B. Reestructuración financeira de la empresa pública - mln dos USD 0,2

- O programa da reforma da empresa, apoiado por BESAC é manexado polo comité de State Property (proceso estatístico) que realiza gravames da viabilidade e recomenda a liquidación ou a reestructuración das empresas públicas que se illarán de todas-las fontes do financiamento excepto o orzamento.

- Financiamento de dous conselleiros a curto prazo para asistir ó proceso estatístico na preparación do gravame da viabilidade, de plans da reestructuración ou da liquidación e dos programas da reestructuración de débeda para estas empresas.

C. Programa legal da reforma - mln de los USD 1,2

- Execución de xuizos - consolidación de operacións do departamento dos administradores baixo ministerio da xustiza para mellorar-la aplicación de xuizos civiles, viaxe do estudio das xurisdiccións extranxeiras para familiarizar a administradores mongois con procedementos da aplicación e as operacións, curso de aprendizaxe dos administradores que se centran na recuperación de préstamo como adestramento de amestradores.
- Rexistro colateral - conselleiros extranxeiros do financiamento, dificilmente - e software para o establecemento do rexistro y do adestramento de operadores.
- Insolvencia. Submisión da lei revisada da insolvencia do bosquexo ó parlamento, o adestramento e a campaña da información do público para familiarizar a profesionais coa reestructuración e a liquidación, cursos da empresa de aprendizaxe para que xuices dos administradores estén implicados na posta en práctica da nova lei da insolvencia.
- Axuda de pequenos proxectos potenciais adicionais. Desenrolo do préstamo modelo, do adestramento de profesionais legais no uso procedementos relevantes, e de mirar a lei de actividades bancarias novamente decretada.

2. Proxecto de la rehabilitación del transporte - 2615 MOG - digno do mln ou USD 30 del SDR 21,6 de mln

Fecha Da Aprobación De Taboleiro: el 24 de maio de 1994
Fecha Da Firma: el 13 de de xuño de 1994
Fecha Da Eficacia: el 9 de septembro de 1994

- Compoñente ferroviario - disposición del reacondicionamiento de locomotoras, compra de pezas de reposto
- Compoñente de transporte urbano - compra de 44 autobuses, 9 trolebuses, pneumáticos, pezas de reposto,
- Ferramentas
- Compoñente de transporte da carga - debido á privatización de todas as compañías IDA de carga conviu os fondos da transferencia para este compoñente o compoñente do camiño (enmenda ó acordo de crédito de desenrolo, a febreiro de 1998)
- compoñente do camiño - mellora corta da sección de Kharkhorin 0 camiños de grava de Tsetserleg-Tosontsengel, compra do equipo earth-moving e do laboratorio.
- compoñente de TA - disposición dos conselleiros da política do sector da posta en práctica e de transporte do proxecto ó ministerio do adestramento do desenrolo, do cortocircuito e a largo prazo da infraestructura do persoal do goberno.

3. Proxecto do carbón - 2854 MOG - SDR 23,8 ou USD 35 de mln

Fecha De la Aprobación De Taboleiro: el 7 de maio de 1996
Fecha De la Firma: el 24 de maio de 1996
Fecha De la Eficacia: 18 Dec, 1996

- Rehabilitación de la mina de carbón de Baganuur - la renovación tecnolóxica para restaurar la operación de Baganuur a seu índice anterior de la producción del carbón de 4,0 toneladas del mln por año, realza una eficacia de la escavación de la mina de la sobrecarga y del carbón: reemplazo del sistema eficiente del retiro de la sobrecarga del carril en carros de la descarga de la escala grande (85 tn), disposición del outro equipo auxiliar de la mina y acción adecuada de las pezas de reposto para la utilización de la flota existente de palas y de las redes de arrastre, construcción de la planta de carbón'en dirección'n nova de mellorar la confiabilidade

confiabilidade (gama del tamaño y calidade del carbón) de las entregas del carbón, construcción de una vía de acceso de 5 quilómetros al carbón del transporte de la sección de la montaña al carbón novo que manexa la planta.

- Adestramento y compoñente de TA - xerencia que reestructura y reforma operacional en Baganuur Joint Stock Company, supervisión y mantemento, do país's y adestramento de ultramar, sistemas ambientais de la xerencia, del custo y de la contabilidade financeira, estratexia del sector del carbón.

4. UB mantén el proxecto de la mellora - 2973 MOG - el mln 12,3 del SDR o los USD de mln 16,7

Fecha De la Aprobación De Taboleiro: el 1 de xulio de 1997
Fecha De la Firma: el 31 de xulio de 1997
Fecha De la Eficacia:

Tres compoñentes importantes:

-Abastecemento de auga na área de Ger
-Abastecemento de auga na área central de la cidade
-Abastecemento de auga instalando tubos ós quioscos para cubrir o 70% de poboación da área de Ger - resultados: consumición crecente de auga ó nivel de 20 lcd, que é o requisito mínimo para a saúde a hixiene, reducción das inversións de capitais para comprar tanques e carros e o custo de mantemento dunha flota mái grande de carros.
- Aumento da área de Ger - para aumentar valores de característica e os alugamentos da característica na luz da privatización futura das instalacións urbanas da terra, do baño e do lavadoiro, algunhas vías e sendas para peatóns de acceso, e a drenaxe do stormwater funciona en Hailast, Denjin, Chingeltei, Dambadarjaa y Gandan.

5. TA fiscal - 3081 MOG - mln o USD 5 del SDR 3,80 de mln

Fecha Da Aprobación De Taboleiro: o 2 de de xuño de 1998
Fecha Da Firma: o 8 de oct, 19998
Fecha Da Eficacia: o 3 de febreiro de 1999
Fecha límite prevista - o 30 de de xuño de 2001

-Compoñente do trabuco sobre o valor engadido - ó instalar un sistema máis eficaz, maís non distorsionable da colección de rédito do goberno a través da introducción do trabuco sobre o valor engadido en mercancías e servicios, a disposición do hardware e o software para servicios consultivos.

-Compoñente relacionado de Facenda - para consolidar o departamento de Facenda de MOF; aumentar a eficacia e responsabilidade do goberno a través do sistema de xerencia financeiro mellorado do goberno, a disposición do hardware e o software, servicios consultivos

6. Crédito Do Desenrolo Do Sector Privado (PSDC) - 3226 MOG - Sdr 8. mln 9 o USD de equivalente 12,5 do mln

Fecha Da Aprobación De Taboleiro: - o 2 de de xuño de 1998
Fecha Da Firma: - o 18 de de xuño de 1999
Fecha Da Eficacia: - o 9 de outubro de 1999
Fecha límite prevista - o 31 de decembro de 2002


O obxectivo principal do proxecto é aumentar a renda que xera a capacidade de empresas privadas, mellora o ambiente para o desenrolo do sector privado aumentando a dispoñibilidade dos préstamos do termo do banco comercial ás empresas privadas, fomentando a capacidade institucional do sector bancario consolidando capacidades da asignación da función e de recurso da mediación financeira dos bancos ó participar.

- Un crédito da moeda estranxeira do mln dos USD 9 liña proporciona medio e de largo - chame el financiamento ás empresas privadas en todolos sectores económicos a través de intermediarios financeiros ó participar

- Un mln TA de los USD 3,5 - apoiar a posta en práctica da liña do crédito - os supervisores do banco do adestramento, aumentando a oficina da información de crédito, amaños ó irmanzar do banco, os servicios consultivos para asistir ó proceso estatístico na privatización do estado posellou os bancos en Mongolia.

Proxecto Aprobado:

1. Crédito financeiro del axuste del sector - USS32 millon en equivalente.

Fecha Da Aprobación De Taboleiro: - o 20 de abril de 2000
Fecha Da Firma: - o 27 de abril de 2000
Fecha Da Eficacia: -
Fecha límite prevista -

O último obxectivo do crédito financeiro da axuste do sector é axudar a construír un sistema financeiro capaz de apoiar un desenrolo económico máis rápido e a mellora sostida nos estándares vivos da renda mongol.

FSAC deséñase para apoiar unha serie de acción comprensivas da política que axudarían a revitalizar o sector e a axudar o sistema financeiro Mongol para manexar mellores prezos, choques externos do prezo de materia... Estes incluirían las medidas dirixidas:

-estabilización macroeconómica;
- consolidación e privatización dos bancos;
- mellorar a xerencia do banco,
- habilidades do goberno corporativo e das actividades bancarias;
- reformar servicios financeiros en áreas rurais,
- consolidación de normas prudenciais do banco e do control bancario.

O financiamento que se proporcionará co crédito financeiro da axuste do sector tamén axudaría a Mongolia a alcanzar economicamente o menor axuste custoso nos termos enormes dos choques Mongoles de comercio social, que sufríu nos últimos dous años, obtendo como resultado a depresión de prezos de cobre internacionais e o aumento grande en prezos do petróleo.

O crédito financeiro da axuste do sector sería desembolsado en tres trances.

1. Proxecto mellorado da estufa baixo concesión da facilidade global do ambiente.

Fecha Da Firma: De marcha a 1 de 2001

O obxectivo principal do proxecto é:

a) para reducir a emisión dos gases causantes do efecto invernadoiro na cidade de Ulaanbaatar e outros centros urbanos seleccionados en Mongolia. Coa reducción da consumición do carbón e da madeira, desenvolvendo unha industria de servicios baseada no mercado da enerxía das estufas de interior melloradas no cociñar, e difusión da experiencia gañada no aimag.

b) para aliviar a pobreza aforrando en custos de combustible da casa nas familias do Ger que viven na cidade de Ulaanbaatar coa mellora da tecnoloxía e das prácticas de calefacción de espacio.

Actividades baixo proxecto:

comercialización social - desenrolo dunha estratexia para o awarness e difusión do mellorado;
- carbón que cociña estufas;
- garantía de calidade Desenrolo dos procedementos de control de calidade referentes á fabricación deas estufas e a certificación melloradas dos abastecedores de servicios cualificados da enerxía de estufas melloradas;
- edificio para os abastecedores de servicio da enerxía

- adestramento de la capacidade da fabricación, producción,
comercialización e uso de estufas melloradas;
- instalacións do producto novo

- avaliación de la eficacia de varias estufas melloradas e
difusión no mercado
- servicios de consultor y adestrando á unidade Proxectos da xerencia de proxecto, supervisión e avaliación das actividades do proxecto.

Proyectos próximos (negociados):

1. Proxecto del desenrolo del transporte - segundo crédito para o sector de transporte.

Os obxectivo principais do proxecto son:

a) outras melloras del Kharkhorin ó camiño de Tosontsengel (os partes deste camiño estanse mellorando co proxecto en curso da rehabilitación do transporte, pero sigue habendo varias sección en condicións moi malas) para maximizar as ventaxas das melloras fixeron e se aseguran xa de que o camiño enteiro sexa pasable en condicións para calqueira estación;
Descargar
Enviado por:Filho Da Galiza
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar