Historia del Arte


Arte barroco europeo del Siglo XVII


BARROC

 • Els elements dcoratius es fan servir amb 1 finalitat arquitectònik: X ex, els miralls donen xspctiva i profunditat.

 • Les formes s'inspiren en la natura i en aqlls elements q es kracteritzen xl moviment (aigua, flames...)

 • L'arquitctura civil serà tan imp com la †.

Arquitectura

Itàlia

Lloc on sorgeixen les primeres formes dl barroc. Krac:

 • S'utilitza la columna, la funció és dcorar.

 • Els edif s'enriqueixen amb marbres policromats i mosaics.

 • Es / en 3 etapes:

 • Fins 1630: Stil klmat i formes sns moviment.

 • 1630-1700: Formes dsbordads, èspok representativa d l'arquitctura barrok.

 • 1700-½ s. XVIII: 2X orientació:

 • 1r: stil amb presència d motius dcoratius, etapa q culmina amb el rococó.

  2n: stil d'extrema simplicitat, pretén retornar a l'arquitctura renaxentista i culmina amb l'etapa neoclassicista.

 • Fins 1630

 • Carlo Maderno

  La seva obra principal és l'akbament d la basílik d San Pedro. El seu projecte va consistir en eixamplar i allargar la nau major q serà d planta †. Tb realitzarà kplles laterals x tal d donar grandiositat interior d l'edif. Projecta la façana intgrada x columnes clàssiques d proporcions ggantines, intgrada x 1 àtic d'stàtues el qual substitueix el frontó i dstak les entrades q no es corresponen amb les naus interiors. L'edif t 2 nivells:

  1r: 3 ports d'accés i akbament arquitravat

  Arte barroco europeo del Siglo XVII
  2n: Conjunt d columnes i pilastres amb 1 akbament arquitravat a sobre dl qual trobm stàtues dls apòstols.

  Bernini

  Realitza la Plaça de San Pedro del Vatikno. Krac:

  • Planta elíptik amb 4 fileres d columnes.

  • Columnes d gran tamany d material d nit.

  • A la part alta d les columnes tnim 1 àtic d'stàtues (140).

  • El simbolisme és q l'església rep amb es braços oberts als fidels.

  • L'efecte d la xspctiva és accentuat x les mateixes columnes, d manera q la façana qda ampla i majestuosa.

  • Arte barroco europeo del Siglo XVII
   Dstak la columna egípcia q el Papa Sixte V habia situat davant d l'eix d la basílik. Serà el punt central d la plaça. A costat trobm 2 fonts.Antcednts: Predomina la línia horitzontal igual q a l'arquitctura greco-romana.

 • 1630-1700

 • Borromini

  • Va fer l'església d San Carlos de las Cuatro Fuentes. Stà situada en 1 cruïlla d krrers i x tant s'ha d'adaptar en 1 solar irregular.

  • Dstaka aqst arquitcte x l'ondulació dls elements arquitctònics i x tant hi ha 1 moviment continuu.

  • S'utilitza línies convexes i còncaves.

  • 3 parts imp a l'església:

  - Claustre, d planta octogonal, rodjat d columnes aparellades. Les kntonades són cònkves.

  - Església, d planta elíptik, els murs són ovalats i x tant tnen 1 línia corba.

  - Interior d l'església, 16 columnes ggants q soporten l'enteulament q aprèn la forma ondulada. 3 nivells:

  1r: cúpula ondulada, akbament d llanterna

  2n: semicúpules i ptxines

  Arte barroco europeo del Siglo XVII
  3r: planta elíptik amb columnes q sostnen l'enteulament

  França

  Palau d Versalles, Mansart

  Exemple + representatiu d la grandsa d la monarquia francesa. Materials: pedra, marbre i miralls.

  Lluís XII va manar construir 1 ptit palau d pdra al voltant d'1 pati. Aqst palau no+ tnia 3 sales.

  Posteriorment fou modifikt x l'arquitcte Mansart, el qual va ampliar el palau amb 2 sales + al N i 2 + al S.

  El conjunt d les façanes són d'ordre clàssic i d gran majestuositat. Façana=3nivells:

  1r: Element dcoratiu d l'encoixinat.

  2n: Nivell principal, pilastres i columnes d'ordre jònic. Hi ha 1 pòrtic q sobre surt.

  3r: El + ptit dls 3. Hi ha finestres quadrades i 1 voladís sobre el qual hi ha 1 sèrie d'stàtues.

  Arte barroco europeo del Siglo XVII
  A l'interior dl palau hi ha gran sales amb spais molt amplis i amb 1 gran dcoració. Dstaqn les línies ovalades. Les 2 sales + imp són la kplla reial i la galeria dls miralls.

  Urbanisme

  El barroc es kracteritza x integrar els spais en 1 tot unitari, és l'èpok en q sorgeixen els planols d la ciutat kptal. Les grans vies dsemboqn els centres signifiktius, és a dir, els edif †, les places... Les places presentn elements com x ex columnes, obeliscs...

  Scultura

  Scultura italiana

  Krac:

  • Dstak Bernini.

  • Retorn al classicisme.

  • Materials: marbre, bornze, marfil, or, plata i pedra, aqsta última no+ en obres q stan a l'exterior.

  • Dstak xl seu gran dinamisme, on sembla q es representi 1 obra d teatre.

  • Tmàtik †, mitològik, al·legòrik i civil.

  Bernini

  Extasi d Sta Teresa

  • Es troba a l'sglésia d Sta Maria d Vitoria.

  • Tma: Sta Teresa rep 1 fletxa d'1 àngl x obtnir l'amor diví.

  • Dstak la 2x expressió: x 1 part l'expressió d plaer d Sta Teresa i x l'altra la serenitat d l'àngl.

  • S'utilitza 2x material: el marbre i el bronze, aqst últim no+ utilitzat xl raig d llum.

  • Arte barroco europeo del Siglo XVII
   Dif tipus d txtures: hi ha 1 txtura en els núvols i les ales i 1 altra en la roba dls xsonatgs. Aqsts robs dstaqn xl seu moviment, això ve donat x l'efecte dl clar-obsucur, x tant la xspctiva. La llum prové d'1 finestra situada a l'altar.

  Apol·lo i Dafne

  • Stà situat a la galeria Barghesa. Fou enkrregada x 1 krdnal x situar-la als jardins d la seva vil·la.

  • Material: marbre.

  • Tma: representació d l'escena dl mite d'Apol·lo i Dafne; és el mmnt d transformació d'ella en llaurer.

  • Dsaka l'expressió facial d Dafne i d'Apol·lo.

  • Composició: moviment dls cls cossos on dstak la corba.

  • 2x txtura: a la base hi ha el tronc i els kbllsArte barroco europeo del Siglo XVII
   Poc volum, quasi no hi ha moviment.

  Scultura spanyola (fotocòpies)

  Krac:

  • Dstak xl su realisme.

  • A Andalusia dstak xl seu patetisme.

  • A Kstlla dstak x buskr la bllesa xfecta.

  • Dstaqn 2 obres: El Crist Jacent, d Gregorio Fernández i Magdalena penitent, d Pedro Mena.

  Pintura

  Pintura italiana

  • Figura rincipal: Caravagio.

  • Predomini absolut dl color sobre el dibuix.

  • Sensació d profunditat.

  • Pèrdua d la simetria a les composicions.

  • Abundància d les composicions en diagonal.

  • Presència d l'escotç

  Caravaggio

  Vocació d St Mateu

  • Escena històrik.

  • La llum li dóna l'structura i fixa la composició dl quadre. Llum q pnetra x 1 obertura darrera d la figura d Crist. Llum q va en diagonal. Dstak els xsonatgs principal (Crist i St Mateu).

  • Dstaka el tnebrisme, és a dir, clar-obscur on hi dstaqn els xsonatgs principals d l'obra.

  • Punt d vista baix.

  • Predomina + el color q el dibuix.

  • Arte barroco europeo del Siglo XVII
   Tma †.

  La mort d la verge

  • Tmàtik †, on surten la Verge, Magdalena i els apòstols.

  • Composició: 3 plànols:

  1r: Figura d la Magdalena.

  2n: Verge morta

  3r: Apòstols; uns expressen sentiment i altres no tenen expressivitat.

  • La llum fa l'structura dl quadre, llum en diagonal i x tant mark tnebrisme.

  • Arte barroco europeo del Siglo XVII
   Predomina el color vermell q qda ressaltat x la llum

  Flandes

  Rubens

  Krac:

  • Utilitza 1 gama d colors amplíssima. Sempre stà present el color vermell.

  • Treballa la pinzellada solta.

  • Moviment dinàmic i amb fortes diagonals. Moviment tb d les robs.

  • Les formes corprals són plenes.

  • Tmàtik †, mitològik i retratista.

  Les tres Gràcies

  • Tma: 3 joves nues formant part 1 cercle com el modl clàssic.

  • Composició: la llum il·lumina els xsonatgs centrals. 2 plan:

  1r: 3 dones cobertes x gases molt primes amb 1 moviment molt sensual, stan disposads a començar 1 dansa.

  Arte barroco europeo del Siglo XVII
  2n: Paisatge idíl·lic.

  El desenç de Crist

  • Utilització dl clar-obscur, x tant, tnebrisme q serveix x ressaltar la figura d Crist.

  • Dstak l'studi d l'anatomia i les postures dls xsonatgs q stan inspirads en les figures clàssiqs.

  • S'observa violència, tnsió i 1 dramatisme contingut.

  • Totes les figures stan disposades em tot el quadre.

  • La línia diagonal mark la disposició d les figures.

  • Arte barroco europeo del Siglo XVII
   Dstak el dtallisme.

  El jardí de l'amor

  • És considerat x molts artistes l'antcednt dl rococó dgut al seu kregament.

  • Tma al·legòric, representa el knt d la vida o d la joia d viure. Representa 1 festa a ksa dl Rubens.

  • Es barreja elements reals i elements mitològics (la vestimenta dls xsonatgs…) i elements mitològics (els àngls…).

  • Arte barroco europeo del Siglo XVII
   Dtak x la riqsa dls colors i x l'expressivitat dls xsonatgs.

  Holanda

  Rembrandt

  Ronda de nit

  • Tma: retrat col·lectiu.

  • S'observa 1 sèrie d xsonatgs amb màx realitat (la nena t 1 expressió d criositat, el gos…).

  • Les llums i les ombres donen xspctiva i ressalten les 2 figures principals: el kpità q t la mà sqrra aixekda i el tinent q porta 1 spasa.

  • Gran dinamisme: gestos, mirades… q provoqn q l'spctador participi a l'escena.

  • Arte barroco europeo del Siglo XVII
   Proporcions d gran format i xsonatgs són d tamany real (l'spctador se sent idntifikt).

  La lliçó d'anatomia del doctor Tulp

  • Tma: retrat col·lectiu.

  • Composició: tots els xsonatgs stan emmarkts 1 triangle.

  • Tenebrisme i clar-obscur. Il·lumina el criminal ajusticiat i els rostres dls 7 studiants. 3 plans:

  1r: Mort.

  2n: 3 studiants.

  3r: Els altres q mostren indiferència.

  • Dstak l'expressivitat dls xsonatgs dl 2n plà. Les mirads van dirigids a la mà dl dr Tulp.

  • Arte barroco europeo del Siglo XVII
   Màx dtallisme on hi ha 1 llibre d'anatomia, 1 full on hi ha inscrit els 7 studiants i tota la mark dls músculs en el braç.

  España

  Velázquez

  Las Meninas

  • Tma: retrat d la família reial.

  • Composició: 4 plans:

  1r: Infanta Margarita, els 2 nans i el gos.

  2n: Velázqz.

  3r: Treballadors d la cort.

  4t: Xsonatge q stà a la porta, on stà el punt d fuga.

  • Dstak la xspctiva aèria i presència d xspctiva lineal.

  • Dstak el color sobr el dibuix.

  • Arte barroco europeo del Siglo XVII
   Hi ha dtallisme (al mirall hi ha reflexat els 2 reis: Mariana d'Àustria i Felip IV) i el llenç (lienzo), el quadre on trobm la gran incògnita d sabr el q stà pintant.

  La Venus del mirall

  • Tma: mitològic

  • Arte barroco europeo del Siglo XVII
   Predomini dl color
  Descargar
  Enviado por:Carla Melón
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar