Informática


Aplicacions informàtics


  • Index

  • Informàtica General

  • Microsoft Windows

  • Microsoft Word

  • Microsoft Excel

  • Exercicis fets a classe

DEFINICIÓ D'INFORMÀTICA:

Informació automàtica.

ESQUEMA:

ENTRADA INFORMACIÓ PROCÈS SORTIDA INFORMACIÓ

ORDINADOR

UTILITATS AVANTATGES

gran quantitat problemes problemes rapidesa seguretat dades complexes poc complexes

amb llargs càlculs eficàcia

CODIFICACIÓ:

A 65

Codificació de la informació en ASCII, on per exemple :

P 80

00 0

01 1

Codificació Binària, on per exemple : 02 10

03 11

04 100

Codificació Hexadecimal, on per exemple: 0,2,3,4,5,6,7...,B,C,D,E,F,G,H...

Per passar de codificació hexadecimal a base X es procedeix a:

28 a base 2 28 | 2 .

0 14 | 2 .

0 7 | 2 .

1 3 | 2 .

11100 2 1 1 | 2 .

1 0

Per passar de codificació base X a hexadecimal es procedeix a:

base 10 a 28 2810 = 2 * 101 + 8 * 100

UNITATS:

Digit binari BIT unitat mínima informació.

8 BITS 1 BYTE 1 caràcter.

210 BYTES 1 KB 1024 BYTES

210 KB 220 BYTES 1 MB 1000000 BYTES

210 MB 1 GB 1024 MB 1000000000 BYTES

PARTS D'UN ORDINADOR:

HARDWARE components fisics capaços de realitzar tareas en funció d'instruccions y dades.

SOFTWARE part lógica que dota a l'equip de capacitat per realitzar el treball.

SISTEMA OPERATIU MSDOS, WINDOWS, conjunt de programes que ens faciliten y fan més eficient l'ús de la màquina.

TECLAT ALU UC PANTALLA

MOUSE IMPRESORA

RAM

SCANNER MI

HD FD CDROM CINTA

PROCESSADOR cervell de la màquina.

266 Mhz freqüència 1/T sg-1

MEMÒRIA INTERNA RAM informació + dades, memòria volàtil.

capacitat 16, 32, o 64 MB

velocitat temps d'accès de 60 ns

MEMÒRIA EXTERNA emmagatzema indefinidament

FD (disc flexible) capacitat 1.44 MB

tamany 3.5 “

velocitat molt lenta

utilitat transportable

HD (disc dur) capacitat 3.2 GB

velocitat 10ms

utilitat instal.lar programes

CD (cd - rom) capacitat 700 MB

velocitat entre FD i HD

utilitat transportable

PERIFÈRICS IMPRESORES (agulles, xorro tinta, bombolla, laser, margarita)

SCANNER (color, grissos, de sobretaula, de mà...)

...

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Tractaments de fulls de càlcul.

UTILITATS DEL PROGRAMA:

Realització de fulls de càlcul amb múltiples incrustacions com gràfiques, funcions, imatges, vídeos, musiques, hipervincles...

Disposa de galeries de plantilles per a documents, i d'imatges.

Es possible la utilització de correctors en una diversificada oferta de diferents idiomes, així com ortogràficament, lèxicament i semànticament.

DADES DEL PROGRAMA:

Disponible per separat o formant part de la família Microsoft Office.

HOT-KEYS PREDETERMINADES MÉS USUALS DEL PROGRAMA:

Copiar el text seleccionat [CTRL][C]

Tallar el text seleccionat [CTRL][X]

Enganxar el text copiat o tallat [CTRL][V]

Esborrar la selecció [DEL]

Desfer l'última acció [CTRL][Z]

Inserir cel.les [CTRL][SHIFT][+]

Cancelar l'acció [ESC]

Repetir l'última acció [F4]

Editar text de cel.la [SHIFT][F2]

Obrir l'editor de fórmules [CTRL][A]

Definir un nom [CTRL][F3]

Inserir data [CTRL][;]

Inserir hora [CTRL][MOUSE RIGHT]

Moure's per la selecció [SHIFT][TAB]

Aplicar el format de número general [CTRL][SHIFT][~]

Aplicar el format de número en moneda [CTRL][SHIFT][$]

Aplicar el format de número en % [CTRL][SHIFT][%]

Aplicar el format de número exponencial [CTRL][SHIFT][^]

Aplicar el format de data en dia;mes;any[CTRL][SHIFT][#]

Aplicar el format d'hora en hora;minuts [CTRL][SHIFT][@]

Aplicar el format de número de dos decimals [CTRL][SHIFT][!]

Aplicar borde exterior [CTRL][SHIFT][&]

Treure tots els bordes [CTRL][SHIFT][_]

Aplicar o treure format lletra negreta [CTRL][B]

Aplicar o treure format lletra cursiva [CTRL][I]

Aplicar o treure format lletra subrayada [CTRL][U]

Eliminar cel.les [CTRL][F9]

Inserir cel.les [CTRL][SHIFT][(]

Eliminar columnes [CTRL][0]

Inserir columnes [CTRL][SHIFT][)]

MENÚS:

Vet aquí els sub-menús predeterminats que contenen cada menú a la part superior de la finestra del programa.

ARCHIVO EDICIÓN VER INSERTAR

NUEVO DESHACER NORMAL CELDAS

ABRIR REPETIR BARRAS HERRAMIENTAS FILAS

CERRAR CORTAR BARRAS FÓRMULAS COLUMNAS

GUARDAR COPIAR BARRAS ESTADO HOJA DE CÁLCULO

GURDAR COMO PEGAR ENCABEZADO Y PIE GRÁFICO

GUARDAR COMO HTML BORRAR COMENTARIOS FUNCION

VERSIONES SELECCIONAR VISTA PERSONALIZADA NOMBRE

CONFIGURAR PÁGINA BUSCAR ADMINISTRADOR DE INF. COMENTARIO

VISTA PRELIMINAR REEMPLAZAR PANTALLA COMPLETA IMAGEN

IMPRIMIR IR ZOOM CUADRO DE TEXTO

ENVIAR ARCHIVO

PROPIEDADES

ARCHIVOS RECIENTES

CELDAS ORTOGRAFIA ORDENAR AYUDA DE WORD

FILA GRAMATICA FILTRO CONTENIDO

COLUMNA AUTOCORRECCION FORMULARIO INDICE

HOJA COMBINAR LIBRO SUBTOTALES ACERCA DE...

AUTOFORMATO CONTROL CANVIOS VALIDACIÓN

TABULACIONES PROTEGER TABLA ?

FORMATO CONDICIONAL PROTEGER DOCUMENTOS TABLA

ESTILO BUSCAR ESCENARIO TEXTO EN COLUMNAS NUEVA VENTANA

OBJETOS ASISTENTE DE PLANTILLAS ORGANIZAR

AUDITORIA CONSOLIDAR OCULTAR

MACROS AGRUPAR ESQUMA MOSTRAR

PERSONALIZAR OBTENER DATOS DIVIDIR

OPCIONES VENTANAS ABIERTAS

FORMATO HERRAMIENTAS DATOS VENTANA

BARRES D'ICONES:

Sèrie d'icones que amb un text o item seleccionat actuen segons la seva funció.

Doten d'una major facilitat d'utilització del programa.

Vet aquí dues barres amb configuració típica predeterminada:

NUEVO ARCHIVO

ABRIR ARCHIVO

GUARDAR ARCHIVO

IMPRIMIR ARCHIVO

VISTA PRELIMINAR

REVISAR ORTOGRAFIA

CORTAR

COPIAR

PEGAR

COPIAR FORMATO

DESHACER

REPETIR

INSERTAR HIPERVÍNCULO

MOSTRAR BARRA WEB

FORMATO AUTOSUMA

INSERTAR FUNCIÓN

ORDENAR ASCENDENTE

ORDENAR DESCENDENTE

INSERTAR GRÀFICA

MOSTRAR MAPA

MOSTRAR BARRA DIBUIX

ZOOM

CUADRO DE NOMBRES AYUDA

FORMATO FUENTE

TAMAÑO FUENTE

FUENTE NEGRITA

FUENTE CURSIVA

FUENTE SUBRAYADA

ALINEACIÓN IZQUIERDA

ALINEACIÓN CENTRADA

ALINEACIÓN DERECHA

ALINEACIÓN JUSTIFICADA

FORMATO MONEDA

FORMATO TANTO POR CIENTO

ESTILO MILLARES

AUMENTAR DECIMALES

DISMINUIR DECIMALES

DISMINUIR SANGRIA

AUMENTAR SANGRIA

FORMATO BORDE

FORMATO RESALTADO

FORMATO COLOR FUENTE

BARRA DE FÓRMULAS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Conjunt de programes que formen un entorn gràfic i sistema operatiu.

UTILITATS DEL PROGRAMA:

Execució de programes tant sota la configuració pròpia de Microsoft Windows.

Visualització molt més gràfica dels programes que no pas en sistemes operatius com Ms-Dos.

DADES DEL PROGRAMA:

Versió de Microsoft de la Macintosh de la Apple.

Molt més utilitzada que la de la seva competència.

Versió més actual : Windows'98, després de diverses 3.X, y W'95.

Es complementa de suplements com el Microsoft Plus!.

Permet la realització de multitasques no possible en Ms-Dos.

És fàcil de ulititzar, i permet la incorporació d'un sistema multimedia que el fa més atractiu.

HOT-KEYS PREDETERMINADES MÉS USUALS DEL PROGRAMA:

Ajuda [F1]

Sortir d'un programa [ALT][F4]

Tancar una finestra [CTRL][F4]

Veure el desplegable de la finestra en ús [SHIFT][F10]

Maximitzar l'última finestra tancada [ALT][TAB]

Seleccionar el primer item del menu [F10]

Tancar l'última selecció [ESC]

Obrir un document desde el menú [ALT][-]

Tancar el document en ús [CTRL][F4]

Esborrar un item [Supr]

Desfer l'última acció [CTRL] [Z]

Renombrar un item [F2]

Buscar un document [F3]

Tallar l'item seleccionat [CTRL][X]

Copiar l'item seleccionat [CTRL][C]

Enganxar l'item copiat o tallat [CTRL][V]

Veure les propietats de l'item seleccionat [ALT][ENTER]

FORMAT INICIAL DEL PROGRAMA:

Sota la versió '95, al engegar l'ordinador es carrega directament el programa i els drivers dels dispositius instal·lats.

Primer apareix una finestra de definició d'usuari, per poder accedir a diferents configuracions del sistema, segons l'usuari actual.

Tot seguit, s'acaba de carregar el programa segons la configuració triada.

Vet aquí el que podem trobar al iniciar el programa sota el suport del escritori:

ICONA DE “MI PC”

Des de aquesta icona podem accedir als diferents ports d'accés del sistema.

ICONES DE PROGRAMES

Cada programa pot ser executat només pitjant dues vegades sobre la seva icona.

ICONES D'ACCESSOS DIRECTES

Són enllaços de programes o fitxers que estan ubicats en un altre lloc.

ACCESSOS DIRECTES DE CARPETES

Pitjant-hi accedim a una carpeta que esta ubicada en un altre lloc.

CARPETES

Dins d'elles poden haver-hi documents, fitxers i programes.

ESCRITORI

Ambient principal del programa, des d'on s'inicien les aplicacions.

BOTÓ D'INICI

Des de aquí s'accedeix al menú

principal de Windows'95.

ICONA DE MALETÍ

Lloc on podem guardar còpies de seguretat

de fitxers impotants.

BOTONS D'ACCESSOS DIRECTES

Com si fossin icones, s'accedeix a programes per enllaços.

FINESTRES OBERTES

Visor de programes en ús alhora.

BARRA D'INICI

Suport del botó d'inici, botons d'accessos directes, finestres obertes,

i dispositius connectats

DISPOSITIUS CONNECTATS

Com per exemple el dispositiu de só, mitjançant controlem el volum i característiques.

RELLOTGE

Visor de temps horari.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Tractaments de textos.

UTILITATS DEL PROGRAMA:

Realització de documents amb múltiples incrustacions com gràfiques, imatges, vídeos, musiques, hipervincles...

Disposa de galeries de plantilles per a documents, i d'imatges.

Es possible la utilització de correctors en una diversificada oferta de diferents idiomes, així com ortogràficament, lèxicament i semànticament.

DADES DEL PROGRAMA:

Disponible per separat o formant part de la família Microsoft Office.

HOT-KEYS PREDETERMINADES MÉS USUALS DEL PROGRAMA:

Ajuda [F1]

Copiar el text seleccionat [CTRL][C]

Tallar el text seleccionat [CTRL][X]

Enganxar el text copiat o tallat [CTRL][V]

Esborrar la selecció [DEL]

Desfer l'última acció [CTRL][Z]

Moure textos o gràfics [F2]

Copiar textos [F2][SHIFT]

Vista preliminar [F2][CTRL]

Guardar document [F2][ALT][SHIFT]

Repetir l'última acció [F4]

Repetir una acció buscada [F4][SHIFT]

Tancar una finestra [F4][CTRL]

Sortir del Word [F4][ALT]

Anar a la finestra següent [F6][CTRL]

Tornar a la última finestra [F6][CTRL][SHIFT]

Maximitzar el document [F10][CTRL]

Mostrar la regla [F10][CTRL][SHIFT]

Guardar com... [F12]

Guardar [F12][SHIFT]

Obrir un document [F12][CTRL]

Imprimir [F12][CTRL][SHIFT]

MENÚS:

Vet aquí els sub-menús predeterminats que contenen cada menú a la part superior de la finestra del programa.

ARCHIVO EDICIÓN VER INSERTAR

NUEVO DESHACER NORMAL SALTOS

ABRIR REPETIR DISEÑO PANTALLA NÚMEROS DE PÁGINA

CERRAR CORTAR DISEÑO PÁGINA FECHA Y HORA

GUARDAR COPIAR ESQUEMA AUTOTEXTO

GURDAR COMO PEGAR DOC. MAESTRO CAMPO

GUARDAR COMO HTML BORRAR BARRAS SÍMBOLO

VERSIONES SELECCIONAR REGLAS COMENTARIO

CONFIGURAR PÁGINA BUSCAR MAPAS SIMBOLO

VISTA PRELIMINAR REEMPLAZAR ENCABEZADO TÍTULO

IMPRIMIR IR PIE IMAGEN

ENVIAR NOTAS AL PIE CUADRO DE TEXTO

PROPIEDADES PANTALLA COMPLETA ARCHIVO

ARCHIVOS RECIENTES ZOOM OBJETO

FUENTE ORTOGRAFIA DIBUJAR TABLA AYUDA DE WORD

PARRAFO GRAMATICA INSERTAR TABLA CONTENIDO

NUMERACIÓN Y VIÑETAS IDIOMA ELIMINAR CELDAS INDICE

BORDES Y SOMBREADO CONTAR PALABRAS COMBINAR CELDAS ACERCA DE...

COLUMNA AUTORESUMEN DIVIDIR CELDAS

TABULACIONES AUTOCORRECCIÓN SELECCIONAR FILA ?

LETRA CAPITAL PROTEGER DOCUMENTOS SELECCIONAR COLUMNA

CANVIAR MAY/MIN SOBRES Y ETIQUETAS SELECCIONAR TABLA

AUTOFORMATO ASISTENTE PARA CARTAS AUTOFORMATO TABLA

GALERIA DE ESTILOS MACROS ALTO Y ANCHO CELDA

ESTILO PLANTILLAS TÍTULOS NUEVA VENTANA

FONDO PERSONALIZAR CONVERTIR TEXTO ORGANIZAR TODO

OBJETO OPCIONES ORDENAR DIVIDIR

FORMULA VENTANAS ABIERTAS

FORMATO HERRAMIENTAS TABLA VENTANA

BARRES D'ICONES:

Sèrie d'icones que amb un text o item seleccionat actuen segons la seva funció.

Doten d'una major facilitat d'utilització del programa.

Vet aquí dues barres amb configuració típica predeterminada:

NUEVO ARCHIVO

ABRIR ARCHIVO

GUARDAR ARCHIVO

IMPRIMIR ARCHIVO

VISTA PRELIMINAR

REVISAR ORTOGRAFIA

CORTAR

COPIAR

PEGAR

COPIAR FORMATO

DESHACER

REPETIR

INSERTAR HIPERVÍNCULO

MOSTRAR BARRA WEB

TABLAS Y BORDES

INSERTAR TABLA

INSERTAR HOJA CÁLCULO

FORMATO COLUMNAS

VER BARRA DIBUJO

VER MAPA DOCUMENTO

VER CARACTERES SISTEMA

ZOOM

AYUDA

FORMATO ESTILO

FORMATO FUENTE

TAMAÑO FUENTE

FUENTE NEGRITA

FUENTE CURSIVA

FUENTE SUBRAYADA

ALINEACIÓN IZQUIERDA

ALINEACIÓN CENTRADA

ALINEACIÓN DERECHA

ALINEACIÓN JUSTIFICADA

NUMERACIÓN

VIÑETAS

DISMINUIR SANGRIA

AUMENTAR SANGRIA

FORMATO BORDE

FORMATO RESALTADO

FORMATO COLOR FUENTE
Descargar
Enviado por:Oscar Otero Rodriguez
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar