Industria y Materiales


Análisis de objetos


TEMA 4: Fases per analitzar i millorar un objecte:

 • identificació de les característiques de l'objecte (al mateix objecte, etiquetes....)

 • creació d'idees (detectar aspectes a millorar i noves solucions, brainstorming)

 • selecció de solucions (cal estudi comparatiu)

classificació: practicables, impracticables

comparació: avaluar les practicables

elecció: objectiu final

 • presentació de resultats: documentació (informació, documents, compondre, redactar)

Llista de comprovació: mitjà sistemàtic per explorar les possibilitats de millora de l'objecte. Apropiada per al perfeccionament d'objectes existents, llistes elaborades.

Brainstorming: remolí d'idees, procediment per generar noves idees en un grup de treball. Membres del grup aporten idees. Actitud amigable i receptiva. Crítica. Avaluació al final.

Disseny:

Procès per mitjà del qual es materialitza una idea que és resposta a una necessitat concreta.

 • Funcionalitat, proporcionar la utilitat

 • Forma externa, forma i color més apropiats

 • Materials, seleccionar tenint en compte les peces i la destinació

 • Tècniques de construcció, construcció fàcil.

Fases:

 • Programació, analitzar i donar una solució

 • Investigació, buscar la millor idea

 • Concreció d'idees, fer esbossos per la idea final

 • Realització, representar l'objecte + els detalls

Disseny + necessitats socials

 • D. Urbà: organització de l'espai de les comunitats humanes

 • D. D'arquitectura urbana i industrial: acolliment i preotecció de persones

 • D. Interiors: org. Dels espais interiord d'un habitatge

 • D. Industrial: producció d'obj. Tècnics i bens d'èquip

 • D. Gràfic i de com. Visual: transmissió de missatges culturals i publicitaris

 • D. Tèxtil i d'indumentèria: cobertura i protecció del cos humà

Disseny + producció en sèrie

Seriació: necessitat de fabricar objectes un nombre de vegades suficient per abaratir el preu del cost i poder-los oferir dins de marges competitius.

Grans sèries: gran nombre de consumidors, reducció del preu de cost

Sèries reduïdes: exemplars comptats i costos molt elevats.

Disseny + empresa

Avantatges: - millora de les qualitats formals o estètiques

 • optimitza la relació entre la rendibilitat i la qualitat

 • millora la qualitat

 • millora de la utilització de recursos

 • normalització

 • homologació

 • augment de la seguretat

departament de màrqueting: definició del perfil del producte

dep. de producció col·laboració estreta amb l'oficina tècnica, crompomís amb els objectius

dep. comercial: definició de la imatge de l'empresa, del producte, promoció, presentació.

Seguretat en la feina

Seguretat en la feina: conjunt de tècniques que tenen com a objectiu l'eliminaciò o disminució del risc que es produeixen els accidents de treball.

Tècniques:

Analítiques: analitzar el risc. Identificar i avaluar riscos, acomplir les reglamentacions, investigar accidents.

Operatives: disposar de les mesures preventives. Prevenir el risc, protegir, normalitzar, senyalitzar i formació.

Disseny preventiu de la seguretat

Instal·lacions: es distribuiran de manera que afavoreixin el procès productiu

Maquinària: s'han d'acomodar al local segons l'espai productiu.

Procès productiu: atenció especial.

Normes de seguretat

Directrius, ordres, instruccions i consignes que instrueixen les persones sobre els riscos que es poden presentar en el desenvolupament d'una activitat i la forma de prevenir-los per mitjà de situacions segures.

Generals: a tot el centre de treball, estableixen directrius de forma genèrica

Específiques: actuacions concretes.

Principis bàsics: necessària, possible, clara, acceptada, actual

Contingut: objectiu, redacció, camp d'aplicació, exigència, reforç

Fases: creació, difusió, control, actualització.

Senyalització de seguretat en la feina

Senyals de seguretat: senyals = forma geomètrica + color + pictograma

Prohibició: vermell_cercle

Obligació: blau_cercle

Advertència: groc_triangle

Informació: verd_quadrat

TEMA 5: Necessitat de planificar

Viabilitat d'un projecte:

Planificació de la construcció: obtenen el producte aprofitant el temps i els recursos

Cost de producció: cost reduit, preu més elevat que el mercat permeti

Planificació de la construcció

Planificar el procès de construcció: el·laboració de documents que permeten el posterior anàlisis de la planificació global

Full de processos: detalls i temps de l'operació

Diagrames: repr. Gràfiques que faciliten la visió global d'un procès

Operació: producció, modificació_cercle verd

Transport: trasllat_fletxa groga

Inspecció: verificació: quadrat vermell

Diagrama d'operacions: lloc on s'ordena la seqüència d'operacions

Full d'operació: resum breu i concís dels factors significatius

(descripció, materials, eines i màquines, temps, observacions)

Full de procès: operacions ordenades que formen part del procès de fabricació d'un objecte

Diagrama de flux del procès: relació entre el diagrama d'operacions i el full de procès.

Cost del producte

Suma de totes les despeses ocasionades per a la seva fabricació i venda, dividida pel nombre d'unitats produides.

Costos directes: primeres matèries + mà d'obra directa

Costos indirectes: despeses generals de fabricació + despeses administratives + despeses financeres, despeses de venda.

Cost = c. directes + c.indirectes / unitats

Control de despeses a l'aula-taller

primeres materies

despeses d'energia

despeses de manteniment de les eines, màquines, instal·lacions, mobiliari

Pressupost

Expressió en termes monetaris del pla d'accions que es durà a terme per aconseguir un objectiu.

Característiques: senzill, viable, participatiu i útil

Pressupost = situació de partida + objectius + pressupostos parcials

Pressupostos de vendes: Quantitat de béns que és preveu vendre i el preu unitari al que és poden vendre.

Pressupost de producció: volum de producció previst i cost unitari de producció(cos. dir.)

Pressupost de resultats: document sintesi dels pressupostos de venda i producció

Control pressupostari: comparació de les xifres reals(dades comptables) i de les previsions efectuades(pressupostos)
Descargar
Enviado por:Tony Sánchez
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar