Educación y Pedagogía


Anàlisi dels cursos de formació del Camp de Tarragona


 • INTRODUCCIÓ

 • El present treball del Pla de formació permanent del Departament d'educació l'he dividit en dos punts, un és l'anàlisis dels cursos que s'estan portant a terme en aquest moment en la zona de Tarragona, observant els continguts, els temes proposats i a qui anaven dirigits, i el segons punt es una valoració personal de la formació permanent

  Per realitzar el primer punt he realitzat taules per poder obtenir una visió més precisa del cursos i conseqüentment els he distribuït per els àmbits en que la política d'educació va dirigida construint un anàlisis d'aquest.

 • ANALISIS DELS CURSOS OFERTATS AL CAMP DE TARRAGONA

 • ALT CAMP

  TOTES LES ACTIVITATS

  Taller d'art contemporani

  La comprensió lectora

  Treball per projectes

  FORMACIÓ EN CENTRES

  Treball per projectes

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DE ZONA

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DE ZONA

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DEL ST

  La comprensió lectora

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DEL ST

  Passejant per vora mar: estudi detallat de l'ecosistema format per l'espai natural

  BAIX CAMP

  TOTES LES ACTIVITATS

  Salut del/de la docent. Prevenció de la patologia musculoesquelètica

  Educació emocional i resolució de conflictes

  L'èxit escolar: convivència i aprenentatge

  FORMACIÓ EN CENTRES

  Salut del/de la docent. Prevenció de la patologia musculoesquelètica

  Educació emocional i resolució de conflictes

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DE ZONA

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DE ZONA

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DEL ST

  La comprensió lectora

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DEL ST

  Passejant per vora mar: estudi detallat de l'ecosistema format per l'espai natural

  BAIX PENEDES

  TOTES LES ACTIVITATS

  Un primer contacte amb la PPA (Pràctica Psicomotriu Aucouturier)

  El racó del mestre i de la mestra (II)

  FORMACIÓ EN CENTRES

  El racó del mestre i de la mestra (II)

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DE ZONA

   

  Un primer contacte amb la PPA (Pràctica Psicomotriu Aucouturier

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DE ZONA

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DEL ST

  La comprensió lectora

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DEL ST

  Passejant per vora mar: estudi detallat de l'ecosistema format per l'espai natural

  CONCA DE BARBERÀ

  TOTES LES ACTIVITATS

  Educació mediambiental

  Les TIC i les diferents àrees. Treballar amb o sense llibres, 1x1

  Diversitat i llengua: Com treballar la consciència fonològica a través dels contes

  Xerrades sobre convivència, coeducació i ciutadania

  Difusió del projecte Ciències a l'aula, amb suport TIC a Infantil i Primària

  Curs de Moodle. Entorns virtuals d'aprenentatge

  FORMACIÓ EN CENTRES

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DE ZONA

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DE ZONA

  Educació mediambiental

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DEL ST

  La comprensió lectora

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DEL ST

  Passejant per vora mar: estudi detallat de l'ecosistema format per l'espai natural

  PRIORAT

  TOTES LES ACTIVITATS

  Psicomotricitat a la Llar d'Infants

  FORMACIÓ EN CENTRES

  Psicomotricitat a la Llar d'Infants

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DE ZONA

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DE ZONA

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DEL ST

  La comprensió lectora

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DEL ST

  Passejant per vora mar: estudi detallat de l'ecosistema format per l'espai natural

  TARRAGONES

  TOTES LES ACTIVITATS

  Educació de la veu

  Estratègies per educar en la participació:Treball cooperatiu

  Jocs tradicionals a l'escola

  Comunicació i conductes disruptives amb alumnes ambTEA (trastorns espectre autista)

  Disseny de plans individualitzats per alumnes amb pluridiscapacitats

  Prevenció del transtorns de la veu

  Ús didàctic de la pissarra digital

  FORMACIÓ EN CENTRES

  Educació de la veu

  Estratègies per educar en la participació:Treball cooperatiu

  Comunicació i conductes disruptives amb alumnes ambTEA (trastorns espectre autista)

  Disseny de plans individualitzats per alumnes amb pluridiscapacitats

  Ús didàctic de la pissarra digital

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DE ZONA

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DE ZONA

  CURSOS, TALLERS I SEMINARIS DEL ST

  La comprensió lectora

  CONFERENCIES, GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS DE COORDINACIÓ DEL ST

  Passejant per vora mar: estudi detallat de l'ecosistema format per l'espai natural

  ACTIVITATS INTERZONA

  Estratègies i recursos per atendre l'alumnat nouvingut a les aules

  Seminari TAC per a l'atenció a la diversitat i les NEE

  L'educació musical

  L'educació física

  La comprensió lectora

  La llar d'infants

  L'avaluació

  Treball per projectes

  Proves d'accés a CFGM. Intercanvi i recursos

  Formació Escoles Verdes 2on any

  Formació Escoles Verdes 2on any

  Seminari Aules de Ciències

  When time is a constraint: activities with minimal preparation for the EFL class

  Bullyng:estratègies d'intervenció

  Utilització didàctica de les pissarres digitals a infantil i primària

  Coordinació de directors i directores de centre i ZER

  Coordinació de caps d'estudi i coordinadors pedagògics

  Treballem les ciències a l'educació infantil (continuació)

  Benestar i salut docent

  VI Jornades de Llars d'Infants: Psicomotricitat. Relació amb les famílies

  Les TIC i les diferents àrees. Treballar amb o sense llibres, 1x1

  Curs de Moodle. Entorns virtuals d'aprenentatge

  Diversitat i llengua: Com treballar la consciència fonològica a través dels contes

  Xerrades sobre convivència, coeducació i ciutadania

  Curs de Moodle. Entorns virtuals d'aprenentatge

  Pedagogia Musical Activa

  II Jornada de formació per a professorat d'EF: ' Les noves programacions en la LOE'

  Projecte plurilingüe i internacional: Suport a l'oralitat en alemany

  Tècnica d'estimulació Tomatís. Aprendre a escoltar.

  Pedagogia sistèmica II

  Com podem observar el ventall de cursos que s'oferta es bastant ampli, i al primer cop d'ull de diferentes temàtiques i gustos per a tothom. Podem trobar tant crusos, com tallers, seminaris, grups de treball, conferències, jornades ....

  Així doncs,hi han cursos amb l'objectiu d'una formació per avançar cap a una escola inclusiva com: Estrategies per educar en la participació: Treball cooperatiu, Comunicació i conductes distruptives amb alumnes amb TEA, dissenys de plans individualitzats per alumnes amb pluridiscpacitats, Diversitats i llengua: com treballar la consciencia fonológica a través dels contes, Tècnica d'estimulació Tomatis: Aprendre a escoltar, Seminari TAC per a l'atenció a la diversitat, Estrategies i recursos per atendre l'alumnat nouvingut a les aules.

  Tambè podem trobar cursos amb formació per millorar en àrees curriculars i introduir determinades innovacions en el sistema educatiu, com: Educació mediambiental, Xerrades sobre convivencia, coeducacció i ciutadania, El racó del mestre i de la mestra, La comprensió lectora, Jocs tradiconals a l'escola, Educació emocional i resolució de conflictes, L'èxit escolar: conviencia i aprenentatge, Treballem les ciències a l'educació infantil, VI Jornades de Llars d'Infants:Psicomotricitat, Relació amb les famílies, II Jornades de formació per a professorat d'EF:Les noves programacions en la LOE, Pedagogía sistémica, L'educació musical, La llar d'infants, L'avaluació, Treball per projectes, Seminari Aules de Ciències, Proves d'accés a CFGM. Intercanvi i recursos, Formació Escoles Verdes 2on any, L'educació física.

  Un altres bloc que trobem és la formació per utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a les aules i els centres educatius, com : Les TIC i les diferents àrees.Treballar amb o sense llibres, Difusió del projecte Ciències a l'aula, amb suport TIC a infantil i primaria, Curs de Moodle. Entorns virtuals d'aprenentatge, Ús didàctic de la pissarra digital.

  Amb menos oferta trobem una altre grup de formació dirigida a la la millora personal i el desenvolupament professional dels docents i dels professionals dels serveis educatius, com: Educació dela veu, prevenció del transtorn de la veu, Salut del/de la docent. Prevenció de la patología musculoesquelética, Benestra i Salut del docent

  I per útlim trobem la formació dirgida a la gestió dels centres educatius i els serveis educatius, com : Coordinació de directors i derectores de centre i ZER, i coordinació de cpas d'estudi i coordinadors pedagògics.

  El Departament d'educació oferta cursos de formació prioritzant aquestes en cinc grans àmbits, en els quals podem veure l'importància que se'ls hi dona per el gruix d'oferta de cada àmbit. En el àmbit de currículm i innovació és on podem trobar més ventall de cursos, podem trobar acticitats dirigides a la lectura i escriptura, a les ciències, a la llengua extranjera,a la educació per a la ciutadania, al conviencia i mediació escolar, a la educació medioambiental, a l'actualització i millora de metodología, però no en trobem cap en la educació per a la coeducacció i igualtat de genere, ni de biblioteca escolar i gust per a la lectura.

  En quan a l'àmbit de la formació per a l'escola inclusiva, pel meu gust mancant molt punts a tractar, trobem temes com l'alumnatnouvingt, algun curs d'educació especial, encara l'educació especial es molt més amplia, però no n¡hi ha de les Tutories, ni de l'atencia a la diversitat en general. Si bè els àmbits que manquen a comentar, el ventall de cursos tambè es bastant pobre. Si s'em permet el comentari en quan a la formació del desenvolupament profesional, els continguts dels cursos són erronis al àmbit , ja que tots van dirigits a la prenvenció de la veu i del cos, deixant de banda als estat emocional, benestar del seu treball i al seu desenvolupament en la carrera laboral. És a dir, crec que el cursos tambè haurien de plantejar com es sent la persona en concret amb el seu treball, quins punts forst i dèbils té, i com podria millorar'ls, donant-lis estrategies per al seu desenvolupament profesional.

  Pel que fa als continguts de cada curs, podem trobar cursos on nomès hi contenen els objectius, d'atres que tan sols hi ha la descripció del curs i d'altres que aporten tota la informació, descripció, objectius i contingut. I en quan a les persones a qui van dirigides, podem trobar que la majoria van dirigides al sector d'infantil i primaria, unes altres a secundaria i molt poques a sector més concrets com les Llar d'infants o especialistes. Encara que em de tenir em copmte, que hi ha altres apartats en la formació que si van dirigides a aquesta altres sectors més concrets, com el personal laboral, professionals en la formació de persones adultes, entre d'altres.

  Tambè he deixar constancia, de que els cursos que hem analitzat, són dades poc siginficatives, ja que d'una setmana a l'altre, pel que he pogut observar, es retirent cursos i s'en posen de nous.

  3.COMENTARI PERSONAL

  El Departament d'educació dona molta importancia a la formació permanent per a la direcció de dos objectius, un és la concreció d'una determinada política educativa i l'altre són les necessitats del col.lectiu de professorat. Podem veure com en la nova poltica d'educació es basa en una escola inclusiva, en premiar les escoles innovadores, i en el gestionament de centres. És aqui on rau la formació permanent.

  La formació en el lloc de treball, és un altre punt on incideix la formació permanent. La formació es realitzarà en cada centre escolar o institució educativa, on cada centre, segons les necessitats que detecta fa la demanda de formació adequada al seu context. Doncs, ja sabem que cada centre pateix una realitat diferent, i l'assesorament ha d' anar vinculada a la situació real que es viu en cada centre. Hem sembla molt important aquests punt , ja que tot sovint ens trobem a vegades informacions desconetxtualitzades a la realiatat que pateix el centre, on primen altres necessitats de formació per a l'actuació conseqüent.

  Tambè sabem que cada cop més la formació vol realitzar un seguit de canvis en el model educatiu. Volen redefinir el paper del formadors, on es defenia per un professional expert que transmitia uns contingut teorics, els quals es desconeixia i es desconeix encara, si aquests tenien un valor per als aprenents, si els posaven en pràctica,... . Ara la filosofia d'aquesta relació entre formadors i formats ha d'esser una relació entre iguals, on es parteixi del coneixament que tenen els professorat, on es convidi a la reflexió i per a mi a la posada en pràctica i seguiment d'aquests. Per la meva manca d'experiència no puc dir amb certesa, si és el camí que s'està prenent en la formació que es realitza en els centres, però les opinions que n'obtinc són de insatisfacció per part dels docents. No parteixen des de els coneixaments previs dels formats, ni de les preocupacions, o del que s'esperen del curs. Quan pregunto que és el que feu, les contestacions són ambivalents, dona la sensació de que no saben que es el que fan, ni que aprenent, ni quins continguts donen.

  Ara està sortint del forn educatiu, una nova corrent en temes de formació, que és la de la Tècnica Reflexiva, on hi ha diferents docents i un moderador, que només s'ocupa de que hi hagi motivació i un bon clima de treball, mentre que són els docents, amb les seves opinions, amb les seves experències els que intentant buscar alguna solució. Clar, és com cuinar: abans anaves als cursos i et donaven una recepta i tu mateix cuinaves. Però no se sabia si aquella recepta a casa podríes fer-la, o si posem el cas a un extrem, si era apropiada cuinar-la, ja que si teníes majoritament comensals diàbetics, doncs potser que tan sucre al pastís no era el més saludable. Que passava, que el cuiner doncs, no sabia que fer en aquell moment i amb que substituir el sucre. Ara, amb aquesta tècnica, de busqueda interior i adaptació als teus comensals, podría tenir més èxits, ja que estem en una societat canviant hetereogenia, on hi ha el tipic nen que menja de tot, i l'altre que no pot, no perquè no vulgui, sino que no pot per diferents raons.

  Aquesta idea va unida amb l'actual de l'escola inclusiva: s'ha de estar preparat per tot, cuinant tots tipus d'apats, ja que qui rep a casa pot ser que sigui diabetic. Això es l'escola inclusiva, tindre de tot i res d'especial. Abans no s'hagues invitat a un diabetic, després amb l'integració doncs es feia alguna cosa a part si es sabia que venia i els seus gustos, mentre que ara, amb l'escola inclusiva s'ha de fer tots tipus d'apats variats, perquè cada persona és un món, en el nostre món.

  Ara donaré un cop final a aquesta anàlisis, dient quin curs falta de debó. Haig de començar a parlar amb una corrent teorica que és el Pensament sistèmic, que veu cada ser different que interactua amb ela altres èssers, però la seva base no és igual, la seva capacitat arrel de la seva educació, del seu context familiar no pot posar-lo a la mateixa balança. Que vull dir amb això, que no és igual un nen que torna a casa, que la mare ja li té preparat el menjar, pot fer la bacaina, els seus pares li ajudaràn a fer els deures, donant amor i afecte, motivant-lo per ser algú , que l'altre nen, qué és igual de nen, que arriba a casa, que no hi és ni el pare ni la mare, que no té res a la cuina preparat per menjar i que es preguntarà: “perquè haig de fer els deures si a l'escola tothom diu que sóc dolent”. Fer els deures és un estatus social, ho fan els “bons nens”, que tenen hàbits, temps, i pares que hi estàn damunt. Deixant les rames, i tornant al tronc de l'arbre que és aquest pensament sistèmic, el nen per millorar ha de saber interecturar bé amb tots els sistemes de la seva vida, però no tan sols amb l'escola, sino amb allò que és lo més primitiu a l'educació i a la vegada lo primordial i la base on es sustenta tota la existència del nen: que són els pares. Són els primers a educar als fills, i segon l'escola. Aleshores, s'hauria de fer, proposar algún curs on juntament amb els mestres, hi participin els pares, en el qual es posaràn les bases per fer una correcta línea de treball, si el castiguen a l'escola, a casa també, respecte als pares, doncs als mestres... com fer les reunions entre docents i pares, com un mestre ha de tractar els pares, com dir-li que el seu fill té NEE per diagnostic etc. Si que es veritat que no és el deure del mestre treballar amb els pares, però si ens ajuntem tots a una, treballem costat a costat, si creiem al canvi social de la familia i l'escola van a una, pot ser que aquest nen que està sempre sol a casa, farà que si els seus pares reben aquest curs, l'assimilen, i sobretot, el posen en pràctica, el seu fill de gran no farà el mateix amb el seu fill, sino que els donarà temps de dedicació, hàbits, educació, i sobretot afecte.
  Descargar
  Enviado por:Cristiano
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar