Ciencias de la Salud


L'alimentació i la nutrició


T-2: L'alimentació i la nutrició

 • Principis immediats

 • Bioelements

 • Principis immediats inorgànics

 • H2O

 • Sals minerals

 • Principis immediats orgànics

 • Glúcids

 • Lípids

 • Proteïnes

 • Vitamines

 • Digestió i transformació dels aliments

 • La dieta i d'utilització dels nutrients

 • 1. Principis immediats

  Són les substàncies primordials i indispensables perquè el nostre organisme funcioni correctament i ens aporten:

  • Matèries primeres: per tal de fabricar estructures corporals pròpies.

  • Energia: pel funcionament de l'organisme.

  • Ens ajuden a regular tots els processos químics que tenen lloc a la cèl·lula.

  1.1. Bioelements

  Són aquells elements químics que formen part dels éssers vius. De tots els elements químics (90) només 25 formen part de la matèria viva, éssers vius.

  Segons l'abundància en els éssers vius es classifiquen com:

  • Bioelements primaris: Són aquells que estan en proporció més gran a l'1%.

  >H(hidrogen), O(oxigen), C(carboni), Ca (calci), N(nitrogen), P(fòsfor)

  • Bioelements secundaris: estan en menor proporció i principalment formen part de les sals que estan dissoltes en l'organisme.

  >K(potassi),Cl(clor),Na(sodi),S(sofre),Magnesi

  • Oligoelements: estan en molt poca proporció i sobretot regulen els processos químics.

  >Fe(ferro),F(fluor),Zn(zinc),I(iode),Mn(manganès)

  1.2. Principis immediats inorgànics

  1.2.1 H20

  És una biomolècula fonamental pels éssers vius; la vida es va originar a l'aigua i en depèn d' ella.

  'L\'alimentació i la nutrició'
  Propietats:

  • Líquida a temperatura ambient

  • Dipol elèctric

  • Molt bon dissolvent de sals i glúcids simples.

  • Calor especifica elevada: Ofereix molt bona resistència a escalfar-se o refredar-se. És un bon esmorteïdor tèrmic.

  • Elevada calor de vaporització. És un bon refrigerant.

  • L'aigua solida és menys densa que la líquida.

  1.2.2. Sals minerals

  Nat(sodi),Cl-(clor),Ca+(Calci),fosfats,carbonats

  • Tenen com a funció mantenir la salinitat(osmosi)

  • Tenen funcions en el moviment i transmissió dels impulsos nerviosos.

  • Moltes vegades formen closques.

  >Ossos

  1.3. Principis immediats orgànics

  Són aquelles mol·lècules que només poden ser sintetitzades per organismes vius.

  1.3.1 Glúcids, sucres, hidrats de carbó

  Són compostos orgànics formats per C (carboni), H (hidrogen), O (oxigen).

  Funcions:

  • Donen energia fàcilment aprofitable com també de reserva.

  • Funció estructural.

  • Formen part dels àcids nucleics (ADN, ARN)

  Classificació dels sucres:

   • Monosacàrids o glúcids simples: són aquells formats per una sola molècula de sucre. Són dolços i solubles amb l'aigua.

  >Glucosa(mel), Fructosa(fruita), galactosa(llet)

   • Polisacàrids o sucres complexos: són aquells que estan formats per més d'un monosacàrid.

  >Sacarosa(sucre típic),Lactosa(llet).

  Aquells polisacàrids formats per la unió de llargues cadenes de monosacàrids tenen un interès biològic molt important com a reserva energètica i en la formació de estructures biològiques.

  No són solubles en l'aigua i no són dolços.

  • Reserva energètica animals glucogen

  • Reserva energètica vegetal midó

  • Estructures cel·lulosa vegetals

  quitina exosquelet dels insectes

  1.3.2 Lípids, greixos o àcids grassos

  Són substàncies molt heterogenis, formades per carboni, oxigen, nitrogen i fòsfor.

  Realitzen funcions molt diferents als organismes i no són solubles amb l'aigua però si amb dissolvents orgànics, com l'alcohol o la benzina.

  Funcions:

  • Estructural: formen membranes biològiques.

  • Energètica: formen el teixit adipós.

  • Protectora: impermeabilitzen.

  • De transport: transport de lípids per la sang (QM, VLDL, LDL)

  • Reguladora: regulen hormones, vitamines i la temperatura..

  La dieta consta de 2 tipus de lípids:

  • Greixos animals (sòlids a temperatura ambient) el seu consum afavoreix el colesterol.

  • Greixos vegetals són líquids a temperatura ambient i el seu consum disminueix el colesterol a la sang.

  1.3.3. Proteïnes

  Són macromol·lècules formades per carboni, hidrogen, oxigen i sofre. Estan formades per moltes subunitats, aminoàcids.

  Nomes hi ha 20 aminoàcids diferents, 8 són essencials i s'han de ingerir ja que no es poden sintetitzar.

  Funcions:

  • Estructural.

  • Enzimàtica: faciliten reaccions químiques.

  • Transport.

  • Contràctil.

  • Nutritiva.

  • Defensiva: els anticossos són proteïnes.

  • Hormonal.

  • Anticongelant.

  Els aliments rics amb proteïnes són la carn, el peix, els ous i les llegums.

  Amb els glúcids, lípids i proteïnes es poden sintetitzar moltes altres proteïnes, glúcids o lípids i també energia.

  1.3.4 Vitamines

  Són substancies orgàniques de naturalesa molt variades. Què no les fem servir ni per obtenir matèria ni energia.

  Regulen reaccions del organisme.

  Les vitamines no les podem sintetitzar i s'han de ingerir amb la dieta. Els dèficits de vitamines (avitaminosi) provoca malalties de mancança.

  2. Digestió i transformació dels aliments

 • Boca: és l'únic lloc on la digestió és mecànica i es forma el bol alimentari.

  • Les dents: trituren l'aliment i n'han fan bocins.

  • Glàndules salivar: hi ha 3, que segreguen saliva, que desfà el aliment i trenca estructures, també mata bacteris, trenca el midó i amb la amilasa els glúcids.

 • Esòfag: amassa i fa baixar cap a l'estomac el bol alimentari.

 • Estómac: el vol alimentari entra pel càrdia. Dintre l'estómac es duen a terme diverses reaccions químiques, amb els sucs gàstrics, l'àcid d'hídric i la pepsina, que trenquen cadenes de proteïnes. El quim que és el resultat de les reaccions químiques passa cap a d'intestí prim a taraves del pilor.

 • Intestí prim: està dividit en 3 seccions, allà s'absorbeixen nutrients i se segueix trancant cadenes i dissolvent els glúcids.

  • Pàncrees: Produeix el suc pancreàtic que s'evoca a la part inicial de l'entestí.

  • Fetge: produeix la bilis, que va a parar a la part inicial del intestí, i s'encarrega fragmenta els greixos en gotes petites.

  • Duodè: és l'entrada de l'entestí prim.

  • Jejú: és la part mitjana del intestí.

  • Ili: és la vàlvula que comunica amb d'intestí gros.

 • Intestí gros: s'absorbeix la major part de l'aigua i de les sals minerals.

  • Colon: té forma de “U” invertida i és la part del mig

  • Recte: és la part final i comunica amb l'exterior a través del anus.

  3. La dieta i la utilització dels nutrients

  La dieta fa referència als aliments que ingerim així com a la manera que tenim de fer-ho.

  S'ha de tenir en compte:

 • Ha de ser completa: Ha de tenir tots els principis immediats (glúcids, lípids, vitamines...)

 • Equilibrada: 55%glúcids, 30% lípids, 15% proteïnes.

 • Necessitats energètiques: 2500kc /dia

 • Necessitats especifiques: la proporció de lípids, glúcids i proteïnes no ha de ser la mateix quant s'està en període de creixement que en una persona adulta.

 • Com s'elaboren els aliments: per tal de conservar les proteïnes i els aminoàcids...

   • Metabolisme basal o necessitats energètiques

  Les necessitats energètiques d'una persona dependran de la taxa metabòlica basal, què és la energia necessària per mantenir les constants vitals, multiplicat per la activitat física que fem.

  >(nois)> TMB= 66+13'7*pes+5*talla-6'8*edat

  Activitats:

  • Repòs: TMB*1

  • Relaxada: TMB*1,5

  • Lleugera: TMB*2

  • Moderada: TMB*5

  • Intensa: TMB*7

  • Molt intensa: TMB*15

  1/5

  Vitamina

  Funció

  Aliments que la contenen

  A

  Formació i manteniment de dents, teixits tous i ossis.

  Fetge, meló, rovell del ou, espinacs.

  E

  Millora el sistema de defensa

  oli

  C

  Antioxidant, ajuda a al absorció del ferro

  Fruites i vegetals àcids i frescos.

  D

  Contribueix al creixement de les cèl·lules

  Fetge i rovell d'ou

  K

  Ajuda a fixar el calci i el fòsfor en els ossos

  En les fulles verdes

  24 hores
  Descargar
  Enviado por:Superdotat Incomprès
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar