Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente


L'aigua com a font d'energia


TEMA 5.- L'AIGUA COM A FONT D'ENERGIA

L'AIGUA COM A RECURS. CARACTERÍSTIQUES. CICLE HIDRÀULIC

L'aigua com a recurs

Usos consumtius: es consumeix l'aigua. Ex: aigua per beure, regar...

No consumtius: no es consumeix l'aigua: es podria tornar a consumir. Ex: ús energètic, aigua d'oci...

Origen de l'aigua: aproximadament el 80% s'obté d'aigües superficials i el 20% de subterrànies. La major part va destinada a l'agricultura.

Usos: Agrícola: és la més utilitzada. Els adobs porten moolts contaminants, naturals i químics.

Domèstic: a més aigua de consum domèstic més qualitat de vida. Ha d'arribar en bones condicions per poder-se utilitzar (netejar, baure...).

Industrial: s'utilitza com a fluit refrigerant, com agent de neteja, com a medi de transport, com a matèria prima (pintures, àcids, detergents, begudes...).

Ecològic: després de l'ús ve l'abocament. Aquesta aigua és l'aigua residual agrícola, urbana i industrial.

Característiques de l'aigua

Organolèptiques: les que es poden determinar amb els nostres sentits (gust, olor, color, transparència...).

Físico-químiques: sòlids que es poden trobar a l'aigua

Podem trobar matèria orgànica calculada de tres formes:

 • DQO: Demanda Química d'Oxigen

 • DBO: Demanda Biològica d'Oxigen

 • COT: Quantitat de Carboni

Elements químics:

 • anions: carbonats i bicarbonats (alcalinitat de l'aigua)

 • cations: calci, magnesi (calci+magnesi=duresa de l'aigua)

Altres:

 • EUTROFITZACIÓ: tipus de contaminació en que l'aigua presenta manca de nutrients com sulfats, nitrats...

 • Salinitat

 • Gasos dintre l'aigua

 • Presència de greixos, olis, hidrocarburs, detergents...

Orgàniques: solen ser microorganismes perjudicials.

Índex de qualitat

Definició: valors que surten d'unes fòrmules que ténen en compte diferents paràmetres de qualitat de l'aigua. ISQA: Índex Estàndard de Qualitat de l'Aigua.

Paràmetres:

 • Potable, la més utilitzada.

 • Potable, però s'ha de començar a depurar.

 • Aigua per regar o d'ús industrial.

 • Aigua per navegació o refrigeració.

 • Cap ús.

 • Mesures alternatives d'obtenció d'aigua potable:

  • Reutilització de les aigües residuals.

  • Construcció de depuradores.

  • Estalvi a la indústria.

  • Estalvi a l'agricultura.

  • Estalvi a les llars.

  Cicle hidràulic

  La demanda d'aigua superior a la oferta fa que sigui un recurs escàs.

  El cicle comença als rius o als llacs o embassaments o aqüífers, però no és potable i s'ha de fer passar per un procés de potabilització per q que arribi a l'usuari.

  Aigua utilitzada - clavegueram - depuració - rius.

  Potabilització: s'agafa aigua relativament neta per millorar-la i fer-la arribar a l'usuari.

  Fases de la potabilització:

  • Desbast: treure de l'aigua les parícules sòlides de mida gran.

  • Clarificació/desarenat/floculació/decantació: treure la sorra de l'aigua.

  • Filtració: es filtra l'aigua per acabar d'eliminar partícules que hagin pogut quedar.

  • Desinfecció: elimina la matèria orgànica que pot produir malalties amb clor o ozó.

  Depuració: s'agafa aigua bruta per netejar-la i tornar-la a la natura, encara que no sigui del tot neta per al consum humà.

  • Sistema físicoquímic: separa la brutícia, filtres i compostos químics per flocular.

  • Sistema biològic: pretèn simular el que es fa a la natura, utilitza microorganismes.

  Fangs: 1) Espessir els fangs, assecar i deshidratar. Es treuen els possibles productes químics.

  2) Digestors: sistemes semblants al reactor biològic.

  L'aigua com a font d'energia

  Podem obtenir energia amb el moviment.

  La DINAMO transforma l'energia mecànica d'una turbina en energia elèctrica.

  L'energia és barata, el que és car és fer la presa.

  L'energia és neta i barata.

  Gestió dels recursos hidràulics

  L'ús abusiu de l'aigua comporta:

  • Embassaments

  • Dessalinitzadores

  • Desfilació

  • Reutilització de l'aigua - potabilitzadores i depuradores

  • Trasbassaments - exportació d'aigua d'una zona del territori a altres zones del territori.

  • Mitjançant vaixells cisterna.
  Descargar
  Enviado por:Catwoman
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar