Agronomía, Recursos Forestales y Montes


Agricultura de subsistencia

Agricultura de subsistència

Tècniques agrícoles de agricultura de subsistència.

*camp obert
*mono conreu
*agricultura intensiva
*secà
Agricultura d’Àfrica

Predomina l’agricultura extensiva seguit de l’agricultura itinerant i amb poques parts on es practica la agricultura mediterrània. Té poc terreny on es practica l’agricultura intensiva.

Agricultura de Sud-est d’Asia

Predomini dels camps d’arròs i de l’agricultura itinerant.

Agricultura de mercat:

Tècniques agrícoles de agricultura de mercat.

*camp obert
*mono conreu
*agricultura extensiva
*secà
Agricultura d’Europa

Europa constituye un extenso y diverso conjunto territorial. Amb agricultura mediterrànea, extensiva, mecanitzada, policonreus i extensives

*monoconreu

*camp clos
*agricultura intensiva
*regadiu
Agricultura d’Austràlia

Disposa de conreus tropicals de plantació. Una mica de conreu mediterrani amb pocs policonreus y mes agricultura extensiva.

*camp clos

*policonreu
*agricultura extensiva
*secà
Agricultura d’Estats Units

Es una agricultura extensiva, mecanitzada amb predomini de cereals, disposa de policonreus i pastures intensives. Agricultura mediterrània i pocs conreus tropicals.

*policonreu

*secà
*camp obert
*agricultura intensiva
Camp clos Camp obert

Monoconreu Policonreu

Agricultura intensiva Agricultura extensiva

Regadiu Secà

En aquesta foto hi ha una agricultura de subsistència: camp clos, monoconreu, agricultura extensiva, regadiu.

Hi ha una agricultura de subsistència: es un camp obert, policonreu, agricultura extensiva, regadiu.

Es un camp d’agricultura de mercat:

policonreu, de secà, amb agricultura extensiva i camp obert

Es un camp d’agricultura de mercat:

Monoconreu, de secà, amb agricultura intensiva i amb un camp clos.

Es un camp d’agricultura de mercat:

Monoconreu, de secà, intensiva, camp clos

Es un camp d’agricultura de subsistencia:

Camp tancat, policonreu, intensiu i de secà.Es un camp d’agricultura de mercat:

Monoconreu,regadiu, camp obert, extensiu.

Es un camp d’agricultura de mercat:

Policonreu, de secà, extensiu, i de camp clos.

agricultura de subsistència:

es un camp clos, policonreu, agricultura intensiva, secà.

Es un camp d’agricultura de mercat:

es un camp clos, policonreu, de regadiu i d’agricultura intensiva
Descargar
Enviado por:Ronny Medina
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar