Gestión y Administración Pública


Valoració d'un habitatge


INDEX

 • Presentació.

 • Introducció.

 • PRIMERA PART

 • Presentació del Document-Treball.

 • Quadre de comparacions i cerca de valors.

 • Comentari de publicació al Diari CLAXON.

 • ANNEXES

 • Informació de rètol de carrer a la Rambla Vella.

 • Informació de publicació de subhasta.

 • Informació de promoció immobiliària del Diari de Tarragona.

 • Informació de Diari immobiliari amb complement d'informació sol·licitada per telèfon.

 • Informació de publicació immobiliària de venda a Internet de 120 m².

 • Informació de publicació immobiliària de venda a Internet de 82 m².

 • Informació de rètol a una oficina immobiliària amb complement d'informació sol·licitada per telèfon, i del carrer Pin i Soler.

 • Informació de rètol a una oficina immobiliària amb complement d'informació sol·licitada per telèfon, i del carrer Jaume I.

 • Informació de rètol a una oficina immobiliària amb complement d'informació sol·licitada per telèfon, i del carrer Goya.

 • Informació directa d'un propietari venedor amb Nota Simple del Registre de la Propietat núm. 1 de Tarragona. (Sant Per i Sant Pau)

 • Informació directa d'un propietari venedor amb Nota Simple del Registre de la Propietat núm. 1 de Tarragona. (S. Ant. Mª Claret)

 • SEGONA PART

 • Immoble examinat.

 • Plànols de ubicació.

 • Nota Simple Registre de la Propietat Núm. 1 de Tarragona.

 • Memòria de qualitats de l'edifici.

 • Relació d'industrials constructors.

 • Fotos de l'immoble examinat.

 • CONCLUSIÓ

  Presentació

  El treball està compost de dues parts:

  La primera part, examina 11 immobles de referència, per indagacions a traves de visitar oficines immobiliàries, internet, diaris, anuncis, rètols, subhastes, propietaris venedors, etc. etc.

  Es secciona i examina amb més amplitud i amb annexos, i s'analitzen els coeficients correctors, i altres paràmetres, magnituds i unitats d'interès per arribar a una conclusió de valor, inclòs, detalls per a poder negociar amb les entitats bancàries a l'hora de demanar el seu finançament, be hipotecari, be amb una porció de diners estalviats i la resta amb préstec personal.

  La segona part, és de caire directe sobre l'immoble, pel qual es vol trobar el seu valor aproximat.

  Introducció

  De general coneixement és, que hi ha diferents maneres i formes d'examinar i emetre informes i anàlisis de valoracions.

 • TAXACIÓ legal: Quasi d'obligat compliment per a poder sol·licitar una hipoteca a les entitats bancàries, i ha d'estar emparada per la normativa en vigor, actualment Orden 30 de Noviembre 1994 Normas de Valoración de Bienes Inmuebles para determinadas Entidades Financieras, i seguint aquells requisits que allí hi figuren.

 • Aquestes funcions son reservades a professionals especialitzats: Societats de Taxació i Auditors.

 • TAXACIÓ pel mètode de referència comparativa: Basat amb els sistemes més tradicionals <<comparació d'ull>> i <<preguntant als veïns>>, on es fa referència al que estarien disposats a pagar, o be, que pot valdre aquell immoble que els hi comentes o mostres.

 • TAXACIÓ pel mètode de mostres reials de mercat: Quadre de comparacions, anàlisi amb coeficients correctors, inclòs, la depreciació d'alguns, per no tenir coincidències homogènies, o be, per un desfasament notori.

 • En aquest treball, és vol mostrar una forma, al màxim adaptada a les recomanacions i criteris fets a classe pel professor, essent, com diu ell, una valoració primària o reflexiva, mai com un informe que pretengui significar que aquell ho es com una condició “sine qua nom”.

  Ha de ser com una informació reflexiva i aproximativa del valor que es cerca per aquell determinat immoble, com si d'un cas reial es tractes, emprant els mitjans necessaris a l'abast públic: Registre Propietat, Legislació i Normativa en vigor, Ens i Organismes oficials, burocràtics i tècnics, Administracions Estatal, Autonòmica i Local, Certificacions, Fotografies, Plànols, Ubicació, Entorn Social, Locomoció, Climatització, Aïllaments tèrmics, sonors, acústics, etc., així com altres que et facin moure per trobar una coherent i fidel aproximació del valor, amb uns criteris demostrables i creditors d'un professional del sector i envers a la comanda del teu futur client .

  PRIMERA PART

  DOCUMENT-TREBALL PER L'ASSIGNATURA:

  VALORACIONS IMMOBILIÀRIES

  DENOMINACIÓ: VALORACIÓ D'UN HABITATGE A TARRAGONA

  ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ IMMOBILIARIA - AGI

  SEGONA PART

  IMMOBLE EXAMINAT

  Mostra de referència “EXP” Habitatge a Valorar

  Propietaris: XXXXXX.

  Adreça: VVVVVV

  Situació: Est de XXXXXX

  Locomoció: Autobusos 1, 3, 9 al centre i als barris propers.

  Equipaments: Ascensor, edifici de quatre plantes, terrat comunitari, preinstal·lació de conductes d'aire condicionat, totes les cambres amb finestra, orientat al sud-est, te un annex amb propietat individual de plaça d'aparcament.

  Any construcció: XXXX

  Conservació: Bona, es relativament NOU.

  Acabats: Normals, Standard.

  Altres: Pocs veïns (XX)

  CONCLUSIÓ

  Al quadre d'anàlisi es plasma un comentari addicional i que remet a un article publicat al passat octubre 200X al Diari XXXX de CIUTAT XX amb una edició especial de l'habitatge, on es ratifica d'una forma clara i concisa el valor comparatiu, tant pel que fa al valor de mercat , com pel increment des de la compra al 199X fins avui.

  Considerant un valor molt reial i demostrable, tanmateix, perquè es tracta de l'habitatge comprat pel titular i autor d'aquest treball.
  Descargar
  Enviado por:Miquel Biarnes
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar