Economía y Empresa


UE (Unión Europea) # Uniò Europea


ÍNDEX

CRONOLOGIA

* EVOLUCIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA.......................................

AMPLIACIONS DE LA CEE/UE

* INTEGRACIONS DELS PAÏSOS A LA UNIÓ..........................

L'UNIÓ ECONÒMICA MONETÀRIA

* L'UEM..........................................................................................

* ELS CRITERIS DE CONVERGÈNCIA.....................................

* L'EURO......................................................................................

ACTUALITAT

* L'OLI I L'OLIVA........................................................................

* L'EUROPA DELS QUINZE.......................................................

* L'EURO.......................................................................................

BIBLIOGRAFIA

* BIBLIOGRAFIA.........................................................................

EVOLUCIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA

A continuació hi ha un recull de fets importants, ordenats cronològicament, que han tingut lloc al llarg de la història de les diverses unions econòmiques que s'han produït a Europa.

CRONOLOGIA

1948

Es produeix el Tractat de Brussel·les* (Unió de Europa Occidental -UEO-, 1955). En temes econòmics apareix l' Organització Europea de Cooperació Econòmica (OECE**), creada aquest mateix any entre els països beneficiaris del Pla Marshall.

*Tractat de Brussel·les: Aliança defensiva i de coordinació econòmica firmada a Brusel·les, entre França, Gran Bretanya i els països de Benelux, el 17 de Març de 1948. La seva validesa era de 50 anys. Va servir de base a la Unió d'Europa Occidental creada pels acords de París el 1955.

**Organització Europea de Cooperació Econòmica (OECE): És una agrupació formada el 1948, pels països europeus beneficiaris del Pla Marshall, per tal de fomentar una colaboració entre les seves respectives estructures econòmiques.

1950

Es crea la Unió Europea de Pagaments, hi ha un ràpid avanç cap a una Europa d'estructura confederal, capaç de competir amb el nou líder de l'economia mundial, els Estats Units.

1951

El 18 de abril del 1951 es firma el tractat de constitució de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA*), integrada per França, Alemanya, Itàlia, Holanda, Bèlgica i Luxemburg.

*Comunitat Europea del Carbó i l'Acer (CECA): Acord firmat el 1951 per França, l' ex República Federal Alemana, Itàlia, Luxemburg i Països Baixos, destinat a crear un mercat únic pel carbó, l'acer i el mineral del ferro. La CECA va ser la primera experiència de planificació i organització d'un sector econòmic en una escala supranacional, introduïnt mecanismes que coordinaven la producción i comercialització. Actualment se'l considera com el precedent que va donar pas a la creació de la CEE.

1954

Es crea l'Unió d'Europa Occidental*, en la Conferència de París.

*Unió d'Europa Occidental (UEO): Organització internacional europea, va ser creada durant la Conferencia de París (1954) per Bèlgica, França, Regne Unit, Països Baixos, Itàlia, Luxemburg i República Federal Alemana. El Novembre de 1988, s'hi incorporarien Portugal i Espanya. Es basa en el Tractat de Brussel·les (1948) i coordina la política de defensa comuna de la CE.

1957

A partir del Tractat de Roma, firmat a Roma el 25 de Març d'aquest any, sorgeix la Comunitat Econòmica Europea (CEE), un organisme amb eminent finalitat econòmica, però que introdueix en les seves bases postulats que obren la porta per a una Europa més social. En un inici està integrada per França, República Federal Alemana, Itàlia i els tres països membres del Benelux: Bèlgica, Holanda i Luxemburg. En els anys següents, diverses iniciatives aniran perfilant el que es va determinar en el Tractat de Roma. Aquest tractat, establia com a punts prioritaris: la lliure circulació de mercaderies, capitals, serveis i persones, a més de l'establiment d'una política agrària comuna i la creació d'una política monetària coordinada entre les respectives divises, més una política d'aranzels comuns així com una política comercial conjunta front a tercers països. L'Acta de Roma defineix els organismes de la nova organització europea: la Comissió Europea (integrada per comissaris designats pels estats membres), el Consell Europeu (integrat pels respectius ministres d'assumptes exteriors o primers ministres), el Parlament Europeu, i per últim, el Tribunal de Justícia. El Tractat entrarà en vigor l'1 de Gener de 1958.

El mateix any sorgeix la Comunitat Europea d'Energia Atòmica, també denominada com Euratom*.

*Euratom: organisme creat el 1957, l'objectiu del qual és contribuïr a l'augment del nivell dels estats membres i fonamentar el desarrollament amb altres països, mitjançant la creació i l'aprofitament de les indústries nuclears. Està compost pels països integrants de la CECA i la Unió Europea.

A partir d'Euratom, i dues organitzacions més, la Comunitat Europea del Carbó i l'hacer (fundada el 1951) i La Comunitat Econòmica Europea, sorgeix la CE, precursora de la UE.

1959

La creació de la CEE és seguida per la constitució, en 1959, de l'Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA: European Free Trade Association), que integra a Àustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suècia, Suïssa i el Regne Unit. Destaquen, a aquest respecte, els acords amb els països integrats en el conjunt regional ACP (Àfrica, Carib, Pacífic), particularment que es firmarien el 1975, 1979 i 1985.

1960

El dia 4 de Gener de l'any 1960, la recent fundada Associació Europea de Lliure Comerç, o EFTA, entra en vigor. El 24 de Desembre es firma el Tractat pel que la Organització Europea de Cooperació Econòmica (OECE) es convertirà en la Organització per la Cooperació i el Desarrollament Econòmic (OCDE*)

*Organizació per la Cooperació i el Desarrollament Econòmic (OCDE): Institució constituida el 1961 pels 18 països europeus membres de la OECE (que són la República Federal Alemana, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França, Gran Bretanya, Grècia, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Luxemburgo, Noruega, Països Baixos, Portugal, Suècia, Suissa i Turquia) i els EE UU, Canadà, Japó, Finlàndia, Austràlia i Nova Zelanda. El seu objectiu és promoure l' expansió econòmica dels seus païses membres. Més recentement s'han incorporat amb un estatus especialo, Polònia, Hongría i l'antigua Txecoslovàquia. Tradicionalment s'ha considerat a la OCDE com una organització que, en l'esfera internacional, representa i defensa els interessos dels païses més desarrollats. La seu de la OCDE és a París. D'entre els seus organismes autònoms, destaquen la Agència Internacional per l'Energia (AIE), i el Comité d'Ajuda al Desarrollament (CAD).

1963

El 14 de Gener, França vota en contra de l'ingrés del Regne Unit a la CEE.

1966

El 30 de Gener, hi ha el compromís de Luxemburg (dret de vet pels estats membres).

1972

Després de superar la crisis originada per la fixació dels preus agrícoles entre 1963 i 1965, la CEE obre les seves portes a tres nous membres: Gran Bretanya, Irlanda i Dinamarca. En el terreny financer, la CEE es dota d'un sistema monetari comú. En un primer moment, es crea una unitat de conta equivalent al valor del dòlar americà. El 1972, darrera aquestes últimes integracions, es crea la «serp monetària», un mecanisme que obliga als països membres a mantenir la paritat de les seves respectives monedes en una banda de 2,25%. Hi ha un referèndum a Noruega: es produeix el primer rebuig al seu ingrés a la CEE.

1974

Entre els dies 9 i 10 de Desembre d'aquest mateix any, es produieix la creació del Consell Europeu.

1975

El dia 28 del més de Febrer, es confirma la Convenció de Lomé* entre la CEE i 46 estats d'Àfrica, el Carib i el Pacific (ACP).

*Convenció de Lomé: Acord fruit de la convenció econòmica i financera celebrada a Lomé (Togo), entre la CEE i 46 estats d'Àfrica, del Carib i del Pacífic el 1975.

L'acord preveia establir mecanismes de colaboració econòmica i comercial. Durant els cinc anys de la seva vigència, la CEE aportaria ajuda material i técnica, i compraria les materies primeres a una cuota fixa anual als països firmants. Posteriorment ha estat renovat periódicament (El 1981 es firmarien la Convenció de Lomé II, el 1985 la de Lomé III i per últim, la de Lomé IV, l'any 1990).

1979

La crisis dels anys 70 (el desastre dels països de l'est, la unificació alemana i el canvi operatiu en l'escenari internacional) van dinamitaren la serp monetària, i acceleren el procés d'unificació econòmica i política. La serp monetària és substituïda pel Sistema Monetari Europeu (SME), que entra en vigor el dia 13 de Març d'aquest mateix any, i que estableix bandes de fluctuació de les divises. Es duu a terme la creació de l'ecu (unitat de conta europea). La moneda que preveu la unificació econòmica de tots els països de la CEE. Dels dies 7 al 10 de Juny del mateix any, es fan les primeres eleccions de l'Assamblea Europea per sufragi universal.

1981

Grècia s'adhereix l'any 1981, el dia 1 de Gener.

1986

Més tard, l'1 de Gener de 1986, Espanya i Portugal s'integren a la CEE. A partir d'aquest moment, la CEE passa a ser denominada com l'"Europa dels dotze". La CEE, que durant els seus primers anys s'havia centrat quasi exclusivament en temes econòmics, deixant al Consell d'Europa* les qüestions de tipus cultural i social, es disposa a emprendre transformacions profundes en una estructura, que cada dia es torna més complexa.

L'EUROPA DELS DOTZE

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

ALM

FRÇ

ITL

HOL

BELG

LUX

FIN

IRL

RU

GRC

ESP

PORT

*Consell d'Europa: Organisme de cooperació intereuropeu (independent de la CEE) creat el 1949. Tenia com a finalitat principal fomentar el progrés econòmic i social dels seus membres i dur a terme els ideals i els principis de la Unió Europea, així com salvaguardar els ideals democràtics i les llibertats. El van fundar deu dels països de l' Europa Occidental: Bèlgica, Dinamarca, França, Holanda, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia. A ells s'hi adheririen més endavant Islàndia i Turquia (1949), Alemània Occidental (1951), Àustria (1956), Xipre (1961), Suissa (1963), Malta (1965), Grècia (retirada l'any 1969 i readmitida el 1974), Portugal (1976), Espanya (1977), Liechtenstein (1978), San Marino (1988), Finlàndia (1989), Hongria (1990), i Txecoslovàquia (abans de la seva disolució) i Polònia (ambdues el 1991). Els seus òrgans principals són: l'Assamblea Parlamentària, que està formada per representants designats pels parlaments nacionals, la seva activitat principal és formular recomanacions; el Comité de Ministres compost pels ministres d'Assumptes Exteriors de cada país membre, el qual delibera sobre els assumptes que li són recomenats per l' Assamblea; la Secretaria General, l'importància de la qual ha anat augmentant per les facultats que li concedeix la Convenció Europea de Drets Humans. Les decisions del Consell no tenen poder de decisió obligatori respecte als estats membres. La seu del Consell d'Europa es troba a Estrasburg.

1987

El primer de Juny d'aquest any, entra en vigor la Acta Única Europea de 1986, que reforça considerablement els poders de la Comissió Europea, destinada a convertir-se en l'autèntic govern europeu, al temps que es crea el Fons Social Europeu.

1989

Es firma l'Unió Econòmica i Monetària Europea*.

Unió Econòmica i Monetària Europea*: Acord aconseguit el 1989 a Madrid, que estableix el calendari i les fases que haurà d'atravessar el procés de construcció econòmica d'Europa. La primera fase preveu el desarrollament d'un Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC); la segona contempla l'instauració el 1994 de l'Institut

Monetari Europeu (IME); finalment, la tercera fase, l'entrada en funcionament de la qual està prevista pel 1999, suposa la creació de la moneda única, l'Euro, aprovada el 1996. El desarrollament efectiu d'aquest procés està subjecte a l'evolució d'un conjunt d'indicadors econòmics en cada un dels països membres i, la impossibilitat d'alguns d'ells per complir les condicions de convergència, va motivar la solicitud , el 1996, de revisar el Tractat de Maastricht.

1991

El dia 9 de Desembre es convoca una reunió del Consell Europeu a Maastricht (Països Baixos). La firma del Tractat de Maastricht*, que es fará el Febrer de 1992, reforça considerablement els poders polítics dels organismes comunitaris alhora que assenta les bases d'un nou espai político-econòmic que, entre altres coses, contarà el 1999 amb una moneda única, amb absoluta llibertat pel moviment de capitals.

*Tractat de Maastricht: Acord firmat pels representants dels dotze membres de la Unió Europea el Febrer de 1992. Amb ell, es va aprovar pel 1999, la plena unió econòmica i monetària mitjançant la creació d'un banc central únic, una sola moneda, l'Euro, una política social única (Excepte per Gran Bretanya, que en un principi es va oposar a ella i una política exterior i de defensa comú. La seva ratificació dels diferents estats va trobar dificultats a Dinamarca on va ser rebutjat per un referèndum, el 1992 i aprovat, amb algunes modificacions i garanties, l'any següent. Aquest tractat entre en vigor l'1 de Gener de 1993 i preveu que sigui el Consell d'Europa qui dictamini els països que compleixin els requisits previstos, tals com la inflació, deute públic i estabilitat monetària per accedir a la unió monetària i econòmica.

1992

El 7 de Febrer del 1992, els dotze països de la CEE signen el Tractat de la Unió Europea, o Tractat de Maastricht. El 1992 la Comunitat Europea atravessa una de les seves pitjors crisis, l'SME és literalment bombardejat per les tensions monetàries de la segona meitat de 1992 i primera meitat de 1993. No obstant, el procés de unió europea es finançarà amb la creació del mercat interior i la desaparició de les barreres comercials. L'objectiu d'aquest tractat, el Tractat de Maastricht, era establir una unió política, econòmica i monetària entre tots els països que formaven ara la nova Unió Europea (UE).

1993

El dia 1 de Gener entra en vigor el Conveni de Schengen, subscrit per 7 membres de la UE: Espanya, Portugal, Alemanya, França, Bèlgica, Holanda i Luxemburg. El primer de Novembre de 1993, un any després que és signés el Tractat, la CE passà a denominar-se Unió Europea.

1994

El dia 1 de Gener, es crea l'Institut Monetari Europeu. Durant el més de Juny, Àustria, Finlàndia i Suècia s'adhereixen a la Unió Europea. El dia 28 de Novembre del mateix any, es convoca novament un referèndum a Noruega: el seu ingrés a la Unió, és rebutjat per segona vegada.

1995

Àustria, Suècia, Noruega i Finlàndia, van demanar formalment el seu ingrés el 1994, el que es materialitza, amb excepció de Noruega on els partidaris de la no-integració guanyen el referèndum (28 de Novembre), a principis de 1995. L'1 de gener del 1995, per tant, s'hi ncorporen tres països més: Àustria, Finlàndia i Suècia. A partir d'aquesta última integració, està formada l'actualment l' anomenada "Europa dels Quinze".

Entre els dies 15 i 16 de Desembre, es produieix una reunió del Consell Europeu a Madrid, Espanya, en què s'adopta l'Euro com a futura moneda europea. En la Comissió Europea, Jacques Santer substitueix a Jacques Delurs al front de la presidència.

1996

El 15 de Desembre s'aprova el Pacte d'Estabilitat.

1997

Durant els dies 16 i 17 de Juny, hi ha una reunió del Consell Europeu celebrada a la ciutat Holandesa de Amsterdam, per l'aprovació de la reforma del Tractat de Maastricht.

ACTUALS INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

Parlament europeu:

Es compon de 626 diputats, designats per un període de set anys en les eleccions celebrades per sufragi universal directe a cada un dels estats membres. És l'òrgan impulsor d'iniciatives, de caràcter consultiu i de control de la Unió Europea. Té la seva seu a Estrasburg, i el secretariat a Luxemburg. Ratifica el nomenament de la Comissió Europea i controla el pressupost i les línies d'actuació de la Unió.

Consell europeu:

És una institució comunitària, constituida pels ministres d'Assumptes Exteriors dels estats membres. El componen a més a més els caps d'estat o de govern dels països de la Unió, a més del president de la Comissió Europea. Es reuneixen almenys dos cops l'any per impulsar i orientar políticament la Unió.

Consell de la Unió Europea:

L'integren els ministres dels estats membres de la Unió. En cada reunió del

Consell hi participen exclusivament els ministres responsables de les àrees o matèries sobre les quals cal adoptar resolucions. El Consell és el responsable de l'aprovació de les propostes de la Comissió Europea sobre les línies mestres que ha de seguir la política comunitària. La presidència del Consell és rotativa, i cada sis mesos correspon a un dels estats de al Unió.

Comissió Europea:

En formen part 20 membres o comissaris europeus. França, Alemanya, el Regne Unit i Espanya hi designen dos comissaris cadascuna; cada un dels membres restants de la UE, un. Com a president de la Comissió Europea hi actua un dels comissaris. La missió d'aquest organisme és vetllar per l'aplicació correcta dels tractats europeus i de les decisions adoptades per la Unió. La Comissió és l'òrgan executiu de al UE.

Tribunal de Justícia:

És una institució jurisdiccional comunitària, amb seu a Luxemburg. El componen quinze jutges, i assistits per nou advocats generals, garanteixen la correcta interpretació i l'aplicació dels tractats europeus. Les sentències del Tribunal són directament aplicanles a cada un dels estats membres. (ESTATUT DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA*)

Tribunal de comptes:

S'ocupa de controlar els ingressos i de les despeses de al Unió Europea. El formen 15 membres.

Comitè de les Regions:

Es compon de 222 membres, que representen les col·lectivitats regionals i locals dels països de al Unió.

LA INTEGRACIÓ DELS PAÏSOS A LA UNIÓ

Nous països han entrat a formar part de la CEE (Comunitat Econòmica Europea), actual UE (Unió Europea), des de la seva creació.

La Comunitat Econòmica Europea es crea a partir del Tractat de Roma, l'any 1957. El fundadors d'aquesta són la ex República Federal Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg.

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

L'any 1973 entren a formar part de la CEE Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit de Gran Bretanya.

{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea

Més endavant, l'any 1981, la CEE obre les portes a un nou país membre: Grècia.

{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

Espanya i Portugals' integren a la CEE l'any 1986.

{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea

El 7 de febrer del 1992, els dotze països de la CEE signen el tractat de la Unió Europea. L'objectiu d'aquest tractat, el Tractat de Maastricht, és establir una unió política, econòmica i monetària entre tots els països de la unió. Neix la Unió Europea.

L'1 de Gener de 1995 s'hi incorporen tres països més: Àustria, Finlàndia i Suècia.

{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea
{UE} # Uniò Europea

{UE} # Uniò Europea

A partir d'aquesta última integració, està formada l'actualment anomenada Europa dels Quinze, que són Alemanya, França, Itàlia, Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, Finlàndia i Suècia.

LA INTEGRACIÓ DE PAÏSOS A LA UNIÓ EUROPEA

La Comunitat Econòmica Europea es crea a partir del Tractat de Roma, l'any 1957. El fundadors d'aquesta són la República Federal Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg.

Primera a tercera integracions

L'any 1973 van entrar a formar part de la CEE Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit. Més endavant s'hi van afegir Grècia, el 1981, i Espanya i Portugal, el 1986.

NAIXEMENT DE LA UNIÓ EUROPEA

El 7 de febrer del 1992, els dotze països de la CEE van signar el tractat de la Unió Europea. L'objectiu d'aquest tractat, el Tractat de Maastricht, era establir una unió política, econòmica i monetària entre tots els països que formaven la Unió Europea.

Quarta integració

L'1 de gener del 1995 s'hi van incorporar tres països més: Àustria, Finlàndia i Suècia. A partir d'aquesta última integració, està formada l'actualment anomenada Europa dels Quinze.

L'UNIÓ ECONÈMICA MONETÀRIA

Quaranta anys després d'haver-se constituït les comunitats europees, Europa es troba en un procés d'integració, aparentment irreversible, tant polític com econòmic.

L'Acta Única Europea va donar una empenta definitiva a aquest procés junt amb la signatura del Tractat de Maastricht i el bon funcionament del Mercat Únic des de 1993.

Les economies comunitàries es troben davant el repte que suposa complir els criteris establerts a la ciutat holandesa d'Amsterdam el 1991. Aprovar l'examen del 1998 implica formar part del grup de països que duran a terme la Unió Econòmica i Monetària, aquells que demostraran tenir unes economies estables, sanejables i solvents.

QUE ÉS LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA?

Cal destacar, que hi haurà una moneda única. L'ecu deixarà d'existir i de ser una unitat de compte per donar pas al euro. També és necessària, per a conseguir l'objectiu de la UEM, una coordinació i centralització de la política monetària de tots els països membres.

El Sistema Europeu de Bancs Centrals, format pels bancs centrals dels països membres i pel Banc Central Europeu (BCE), amb seu a Frankfurt, serà l'encarregat de posar en pràctica aquesta actuació.

L'objectiu bàsic de la UEM és lluitar contra l'inflació, per tal de que els preus tinguin una major estabilitat.

AVENTATGES QUE SUPOSA LA UEM:

 • Més estabilitat en els preus.

 • Una àrea de lliure comerç es converteix en un Mercat Únic.

 • Facilitat per l'assoliment d'objectius econòmics tals com el creixement i l'ocupació.

 • S'intensificarà la competència entre empreses, la qual cosa beneficiarà tan als consumidors com a les empreses.

 • Les transaccions emtre països de la UEM quedaran exemptes de les despeses que suposa el canvi de moneda.

 • L'Euro es convertirà en una alternativa al dòlar com a moneda internacional per la seva estabilitat i fortalesa.

INCONVENIENTS QUE SUPOSA LA UEM:

 • Pèrdua del tipus de canvi nominal com a instrument de política econòmica nacional, el que impossibilitarà l'ús de devaluacions a empreses.

 • L'implantació de l'euro suposarà costos i inversions adicionals.

FASES DE LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA

1ª fase: De l'1 de Juliol de 1990 al 31 de Desembre de 1993

 • Desenvolupament del Mercat Comú.

 • Lliure circulació de capitals.

 • Convergència econòmica.

2ª fase: De l'1 de Gener de 1994 al 31 de Desembre de 1998

 • Els països han de complir els criteris de convergència fixats a Maastricht. Es decidiran quins països hi entren el Maig del 1998.

 • Es crea l'Institut Monetari Europeu (IME), futur Banc Central Europeu (BCE).

 • Coordinació de les polítiques econòmiques dels països membres.

3ª fase: A partir de l'1 de Gener de 1999

 • Fixació de les paritats entre les diferents divises dels països de la UEM i l'euro.

 • Implantació de la moneda única.

 • Política monetària i canviària única.

 • Creació del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC).

L'EURO

L'Ecu desapareixerà definitivament, per donar pas a l'Euro, una veritable moneda de curs legal en el territori de la Unió Econòmica i Monetària. Donada la importància dels països candidats a la UEM, es preveu que l'Euro es coverteixi en una de les principals divises a escala mundial, entrant a competir directament amb el dòlar americà.

{UE} # Uniò Europea

L'Euro, la moneda Única Europea s'implantarà a partir de l'1 de Gener de 1999. A partir de l'any 2002, començaran a circular els primers Euros. Durant un període no massa prolongat d'integració de l'Euro, que es calcula pot ser d'uns sis mesos, aquest conviurà amb la respectiva moneda de cada país. En el cas d'Espanya, durant el període transitori d'introducció de la moneda, en els comerços es podrà pagar tant amb Euros, com en Pessetes.

La circulació d'ambdues monedes afectarà de ple a partir del 2002, les botigues, benzineres, restaurants, etc., donat que fins el Juliol no es retirarà definitivament de circulació la pesseta. Es farà necessari l'establiment de sistemes que permetin passar amb facilitat d'una moneda a una altra.

Taula d'equvalències PESSETES-EUROS

PTES

EUROS

10

0,060

500

3,039

10.000

60,796

16.000

97,273

32.000

194,547

500.000

3.039,809

1.000.000

6.079,618

50.000.000

30.398,093

* ESTATUT DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA

TÍTULO I

ESTATUTO DE LOS JUECES Y DE LOS ABOGADOS GENERALES

Artículo 2: Todo juez, antes de entrar en funciones, deberá prestar juramento, en sesión pública, de que ejercerá sus funciones con toda imparcialidad y según conciencia y de que no divulgará en modo alguno el secreto de las deliberaciones.

Artículo 3: Los jueces gozarán de inmunidad de jurisdicción. Después de haber cesado en sus funciones, continuarán gozando de inmunidad respecto de los actos realizados por ellos con carácter oficial, incluidas sus manifestaciones orales y escritas.

El Tribunal, reunido en sesión plenaria, podrá suspender la inmunidad.

En caso de que, una vez suspendida la inmunidad, se ejercitare una acción penal contra un juez, éste sólo podrá ser juzgado, en cada uno de los Estados miembros, por la autoridad competente para juzgar a los magistrados pertenecientes al órgano jurisdiccional supremo nacional.

Artículo 4: Los jueces no podrán ejercer ninguna función política o administrativa.

No podrán, salvo autorización concedida con carácter excepcional por el Consejo, ejercer ninguna actividad profesional, retribuida o no.

En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios.

En caso de duda, el Tribunal decidirá.

Artículo 5: Aparte de los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los jueces concluirá individualmente por dimisión.

En caso de dimisión de un juez, la carta de dimisión será dirigida al Presidente del Tribunal, quien la transmitirá al Presidente del Consejo. Esta última notificación determinará la vacante del cargo.

Salvo los casos en que sea aplicable el artículo 6, los jueces continuarán en su cargo hasta la entrada en funciones de su sucesor.

Artículo 6: Los jueces sólo podrán ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo cuando, a juicio unánime de los jueces y de los abogados generales del Tribunal, dejen de reunir las condiciones requeridas o incumplan las obligaciones que se derivan de su cargo. El interesado no tomará parte en tales deliberaciones.

El secretario comunicará la decisión del Tribunal a los Presidentes del Parlamento Europeo y de la Comisión y la notificará al Presidente del Consejo.

Cuando se trate de una decisión que releve a un juez de sus funciones, esta última notificación determinará la vacante del cargo.

Artículo 7: Los jueces que cesen en sus funciones antes de la expiración de su mandato serán sustituidos por el tiempo que falte para terminar dicho mandato.

Artículo 8: Las disposiciones de los artículos 2 a 7, ambos inclusive, serán aplicables a los abogados generales.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN

Artículo 9: El secretario prestará juramento ante el Tribunal de que ejercerá sus funciones con toda imparcialidad y según conciencia y de que no divulgará en modo alguno el secreto de las deliberaciones.

Artículo 10: El Tribunal dispondrá la sustitución del secretario en caso de impedimento de éste.

Artículo 11: Se adscribirán al Tribunal funcionarios y otros agentes a fin de garantizar su funcionamiento. Dependerán del secretario bajo la autoridad del presidente.

Artículo 12: A propuesta del Tribunal, el Consejo podrá prever, por unanimidad, el nombramiento de ponentes adjuntos y establecer su estatuto. Los ponentes adjuntos podrán ser requeridos, en las condiciones que determine el reglamento de procedimiento, a participar en la instrucción de los asuntos sometidos al Tribunal y a colaborar con el juez ponente.

Los ponentes adjuntos, elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y posean la competencia jurídica necesaria, serán nombrados por el Consejo. Prestarán juramento ante el Tribunal de que ejercerán sus funciones con toda imparcialidad y según conciencia y de que no divulgarán en modo alguno el secreto de las deliberaciones.

Artículo 13: Los jueces, los abogados generales y el secretario deberán residir en la localidad donde el Tribunal tenga su sede.

Artículo 14: El Tribunal funcionará de modo permanente. La duración de las vacaciones judiciales será fijada por el Tribunal, habida cuenta de las necesidades del servicio.

Artículo 15: El Tribunal sólo podrá deliberar válidamente en número impar. Las deliberaciones del Tribunal reunido en sesión plenaria sólo serán válidas si están presentes siete jueces. Las deliberaciones de las Salas sólo serán válidas si están presentes tres jueces; en caso de impedimento de uno de los jueces que componen una Sala, se podrá requerir la asistencia de un juez que forme parte de otra Sala, en las condiciones que determine el reglamento de procedimiento.

Artículo 16: Los jueces y los abogados generales no podrán participar en la solución de ningún asunto en el que hubieren intervenido anteriormente en calidad de agente, asesor o abogado de una de las partes, o respecto del cual hubieran sido requeridos a pronunciarse como miembros de un Tribunal, de una comisión investigadora o en cualquier otro concepto.

Si, por una razón especial, un juez o un abogado general estimare que no puede participar en el juicio o en el examen de un asunto determinado, informará de ello al Presidente. Si el Presidente estimare que, por una razón especial, un juez o un abogado general no debe participar o presentar conclusiones en un determinado asunto, advertirá de ello al interesado.

En caso de dificultad sobre la aplicación del presente artículo, el Tribunal decidirá.

Una parte no podrá invocar la nacionalidad de un juez o la ausencia en el Tribunal o en una de sus Salas de un juez de su nacionalidad para pedir la modificación de la composición del Tribunal o de una de sus Salas.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO

Artículo 17: Los Estados, así como las instituciones de la Comunidad, estarán representados ante el Tribunal por un agente designado para cada asunto; el agente podrá estar asistido por un asesor o un abogado autorizado para ejercer en uno de los Estados miembros.

Las otras partes deberán estar representadas por un abogado autorizado para ejercer en uno de los Estados miembros.

Los agentes, asesores y abogados que comparezcan ante el Tribunal gozarán de los derechos y garantías necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones, en las condiciones que determine el reglamento de procedimiento.

El Tribunal gozará, respecto de los asesores y abogados que ante él comparezcan, de los poderes normalmente reconocidos en esta materia a los Juzgados y Tribunales de Justicia, en las condiciones que determine el mismo reglamento.

Los profesores nacionales de los Estados miembros cuya legislación les reconozca el derecho de actuar en juicio gozarán ante el Tribunal de los derechos que el presente artículo reconoce a los abogados.

Artículo 18: El procedimiento ante el Tribunal constará de dos fases: una escrita y otra oral.

El procedimiento escrito consistirá en la notificación a las partes, así como a las instituciones de la Comunidad cuyas decisiones se impugnen, de las demandas, memorias, alegaciones y observaciones y, eventualmente, de las réplicas, así como de cualquier otra pieza o documento de apoyo o de sus copias certificadas conformes.

Las notificaciones se harán por medio del secretario en el orden y plazos que determine el reglamento de procedimiento.

El procedimiento oral comprenderá la lectura del informe presentado por un juez ponente, la audiencia por el Tribunal de los agentes, asesores y abogados y las conclusiones del abogado general y, si ha lugar, la audiencia de testigos y peritos.

Artículo 19: El procedimiento ante el Tribunal se iniciará mediante una demanda dirigida al secretario. La demanda habrá de contener el nombre y el domicilio del demandante y la calidad del firmante, el nombre de la parte contra la que se proponga la demanda, el objeto del litigio, las conclusiones y una exposición sumaria de los motivos invocados.

La demanda deberá ir acompañada, si hubiere lugar, del acto cuya nulidad se solicita o, en la hipótesis contemplada en el artículo 175 del Tratado, de un documento que certifique la fecha del requerimiento previsto en dicho artículo. Si no hubieren sido adjuntados dichos documentos a la demanda, el secretario invitará al interesado a presentarlos en un plazo razonable, sin que quepa oponer preclusión en caso de que se regularice la situación procesal transcurrido el plazo para recurrir.

Artículo 20: En los casos a que se refiere el artículo 177 del Tratado, la decisión del órgano jurisdiccional nacional que suspende el procedimiento y somete el asunto al Tribunal será notificada a este último por dicho órgano jurisdiccional. A continuación, el secretario del Tribunal notificará tal decisión a las partes litigantes, a los Estados miembros y a la Comisión, así como al Consejo cuando el acto cuya validez o interpretación se cuestiona emane de este último.

En el plazo de dos meses desde esta última notificación, las partes, los Estados miembros, la Comisión y, cuando proceda, el Consejo tendrán derecho a presentar al Tribunal memorias u observaciones escritas.

Artículo 21: El Tribunal podrá pedir a las partes que presenten todos los documentos y suministren todas las informaciones que estime convenientes. En caso de negativa, lo hará constar en acta.

El Tribunal podrá también pedir a los Estados miembros y a las instituciones que no sean partes en el litigio todas las informaciones que considere necesarias a efectos procesales.

Artículo 22: En cualquier momento, el Tribunal podrá encomendar a cualquier persona, corporación, gabinete técnico, comisión u órgano de su elección la elaboración de un dictamen pericial.

Artículo 23: Se podrá oír a los testigos en las condiciones que determine el reglamento de procedimiento.

Artículo 24: El Tribunal gozará, respecto de los testigos que no comparezcan, de los poderes generalmente reconocidos en esta materia a los Juzgados y Tribunales y podrá imponer sanciones pecuniarias en las condiciones que determine el reglamento de procedimiento.

Artículo 25: Los testigos y peritos podrán prestar declaración bajo juramento, según la fórmula que establezca el reglamento de procedimiento o según las modalidades previstas por la legislación nacional del testigo o del perito.

Artículo 26: El Tribunal podrá ordenar que un testigo o un perito preste declaración ante la autoridad judicial de su domicilio.

Esta providencia será comunicada, a los efectos de ejecución, a la autoridad judicial competente en las condiciones que determine el reglamento de procedimiento. Los documentos que resulten de la ejecución de la comisión rogatoria serán remitidos al Tribunal en las mismas condiciones.

El Tribunal sufragará los gastos, sin perjuicio de su derecho a cargarlos, si procede, a las partes.

Artículo 27: Cada Estado miembro considerará toda violación del juramento de los testigos y peritos como un delito cometido ante un Tribunal nacional con jurisdicción en materia civil. Previa denuncia del Tribunal, el Estado de que se trate perseguirá a los autores de dicho delito ante el órgano jurisdiccional nacional competente.

Artículo 28: La vista será pública, salvo que, por motivos graves, el Tribunal decida lo contrario, de oficio o a instancia de parte.

Artículo 29: Durante la vista, el Tribunal podrá interrogar a los peritos y a los testigos, así como a las propias partes. Sin embargo, estas últimas sólo podrán litigar por medio de sus representantes.

Artículo 30: Se levantará acta de cada vista; dicha acta será firmada por el Presidente y el secretario.

Artículo 31: El Presidente fijará el turno de las vistas.

Artículo 32: Las deliberaciones del Tribunal serán y permanecerán secretas.

Artículo 33: Las sentencias serán motivadas. Mencionarán los nombres de los jueces que participaron en las deliberaciones.

Artículo 34: Las sentencias serán firmadas por el Presidente y el secretario. Serán leídas en sesión pública.

Artículo 35: El Tribunal decidirá sobre las costas.

Artículo 36: El Presidente del Tribunal podrá, por medio de un procedimiento sumario que, en la medida de lo necesario, difiera de algunas de las normas contenidas en el presente Estatuto y que se establecerá en el reglamento de procedimiento, pronunciarse acerca de las conclusiones que tengan por objeto obtener bien la suspensión prevista en el artículo 185 del Tratado, bien la aplicación de medidas provisionales de conformidad con el artículo 186 o bien la suspensión de la ejecución forzosa con arreglo al último párrafo del artículo 192.

En caso de impedimento del Presidente, éste será sustituido por otro juez en las condiciones que determine el reglamento de procedimiento.

La resolución del Presidente o de su sustituto tendrá sólo carácter provisional y de ninguna manera prejuzgará la decisión del Tribunal en cuanto al asunto principal.

Artículo 37: Los Estados miembros y las instituciones de la Comunidad podrán intervenir en los litigios sometidos al Tribunal.

El mismo derecho tendrá cualquier otra persona que demuestre un interés en la solución de un litigio sometido al Tribunal, excepto los litigios entre los Estados miembros, entre instituciones de la Comunidad, o entre Estados miembros, por una parte, e instituciones de la Comunidad, por otra.

Las conclusiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las conclusiones de una de las partes.

Artículo 38: Cuando la parte demandada, debidamente apercibida, se abstuviere de presentar conclusiones escritas, se dictará respecto de ella sentencia en rebeldía. La sentencia podrá ser impugnada en el plazo de un mes a partir de la fecha de su notificación. Salvo decisión en contrario del Tribunal, la impugnación no suspenderá la ejecución de la sentencia dictada en rebeldía.

Artículo 39: Los Estados miembros, las instituciones de la Comunidad y cualquier otra persona física o jurídica podrán, en los casos y condiciones que determine el reglamento de procedimiento, interponer tercería contra las sentencias dictadas, sin que hayan sido citados a comparecer, si tales sentencias lesionan sus derechos.

Artículo 40: En caso de duda sobre el sentido y el alcance de una sentencia, corresponderá al Tribunal interpretar dicha sentencia, a instancia de la parte o de la institución de la Comunidad que demuestre un interés en ello.

Artículo 41: La revisión de la sentencia sólo podrá pedirse al Tribunal con motivo del descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda tener una influencia decisiva y que, antes de pronunciarse la sentencia, era desconocido del Tribunal y de la parte que solicita la revisión.

El procedimiento de revisión se incoará por medio de una resolución del Tribunal, en la que se hará constar expresamente la existencia de un hecho nuevo del que se reconoce que posee los caracteres que dan lugar a la revisión, declarando por ello admisible la demanda.

No podrá presentarse ninguna demanda de revisión transcurridos diez años desde la fecha de la sentencia.

Artículo 42: El reglamento de procedimiento establecerá plazos en razón de la distancia.

No cabrá oponer preclusión por expiración de los plazos cuando el interesado demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Artículo 43: Las acciones contra la Comunidad en materia de responsabilidad extracontractual prescribirán a los cinco años de producido el hecho que las motivó. La prescripción se interrumpirá bien mediante demanda presentada ante el Tribunal, bien mediante reclamación previa, que el damnificado podrá presentar a la institución competente de la Comunidad. En este último caso, la demanda deberá presentarse en el plazo de dos meses previsto en el artículo 173; cuando proceda, serán aplicables las disposiciones del párrafo segundo del artículo 175.

TÍTULO IV

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Artículo 44: Los artículos 2, 3, 4, 6 a 9, el apartado 1 del artículo 13, el artículo 17, el apartado 2 del artículo 18 y el artículo 19 del presente Estatuto se aplicarán al Tribunal de Primera Instancia y a sus miembros. El juramento previsto en el artículo 2 se prestará ante el Tribunal de Justicia, el cual adoptará las decisiones contempladas en los artículos 3, 4 y 7 después de consultar al Tribunal de Primera Instancia.

Artículo 45: El Tribunal de Primera Instancia nombrará a su Secretario y establecerá el estatuto de éste. Serán aplicables mutatis mutandis al Secretario del Tribunal de Primera Instancia los artículos 9 y 14 del presente Estatuto.

El Presidente del Tribunal de Justicia y el Presidente del Tribunal de Primera Instancia fijarán de común acuerdo las condiciones en que los funcionarios y demás agentes adscritos al Tribunal de para garantizar su funcionamiento. Determinados funcionarios u otros agentes dependerán del Secretario del Tribunal de Primera Instancia bajo la autoridad del Presidente del mismo.

Artículo 46: El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia estará regulado por el Título III del presente Estatuto, con excepción de los artículos 41 y 42.

En la medida en que ello sea necesario, este procedimiento será precisado y completado por el reglamento de procedimiento adoptado de conformidad con el apartado 4 del artículo 32 quinto del Tratado.

No obstante lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 21 del presente Estatuto, el Abogado General podrá presentar sus conclusiones motivadas por escrito.

Artículo 47: Cuando un recurso o cualquier otro acto procesal dirigido al Tribunal de Primera Instancia se presente por error en la Secretaría del Tribunal de Justicia, ésta lo transmitirá inmediatamente a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia; de la misma manera, cuando un recurso o cualquier otro acto procesal dirigido al Tribunal de Justicia se presente por error en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, ésta lo transmitirá immediatamente a la Secretaría del Tribunal de Justicia.

Cuando el Tribunal de Primera Instancia considere que no es competente para conocer de un recurso por ser de la competencia del Tribunal de Justicia, lo remitirá a dicho Tribunal. De la misma manera, cuando el Tribunal de Justicia considere que un recurso que se ha interpuesto directamente ante él o que le ha sido remitido por el Tribunal de Primera Instancia corresponde a la competencia del Tribunal de Primera Instancia, lo remitirá a este último, que en tal caso no podrá declinar su competencia.

Cuando se sometan al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia asuntos que tengan el mismo objeto o que planteen la misma cuestión de interpretación o que cuestionen la validez del mismo acto, el Tribunal de Primera Instancia podrá, previa audiencia de las partes, suspender sus actuaciones hasta que el Tribunal de Justicia dicte sentencia. Cuando se interpongan recursos para obtenter la anulación del mismo acto, el Tribunal de Primera Instancia podrá también declinar su competencia a fin de que el Tribunal de Justicia pueda pronunciarse sobre tales recursos. En los asuntos a los que se refiere el presente párrafo, el Tribunal de Justicia también podrá decidir suspender el procedimiento del que conozca; en tal caso, el procedimiento continuará ante el Tribunal de Primera Instancia.

Artículo 48: Las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que pongan fin al proceso, así como las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad serán notificadas por el Secretario del Tribunal de Primera Instancia a todas las partes, así como a todos los Estados miembros y a las instituciones de la Comunidad, incluso aunque no hayan intervenido en el asunto planteado ante el Tribunal de Primera Instancia.

Artículo 49: Contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que pongan fin al proceso, así como contra las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, podrá interponerse un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses, a partir de la notificación de la resolución impugnada.

Dicho recurso de casación podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas. Sin embargo, los coadyuvantes que no sean Estados miembros y las instituciones de la Comunidad sólo podrán interponer este recurso de casación cuando la resolución del Tribunal de Primera Instancia les afecte directamente.

Salvo en los litigios entre las Comunidades y sus agentes, este recurso de casación podrá interponerse también por los Estados miembros y las instituciones de la Comunidad que no hayan intervenido en el litigio ante el Tribunal de Primera Instancia. Dichos Estados miembros e instituciones estarán en una posición idéntica a la de los Estados miembros o instituciones que hayan intervenido en primera instancia.

Artículo 50: Cualquier persona cuya solicitud de intervención hubiere sido desestimada, podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestime su solicitud de intervención, en un plazo de dos semanas contado a partir de la notificación de la resolución desestimatoria.

Las partes en el procedimiento podrán interponer un recurso de casación contra cualquier resolución del Tribunal de Primera Instancia adoptada en virtud de los párrafos segundo y tercero del artículo 39 o del párrafo tercero del artículo 92 del Tratado, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

El recurso de casación contemplado en los párrafos primero y segundo del presente artículo se resolverá de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 33 del presente Estatuto.

Artículo 51: El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia se limitará a las cuestiones de derecho. Deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte demandante, así como de la violación del derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia.

La imposición y la cuantía de las costas no constituirán por sí mismas un motivo de interposición del recurso de casación.

Artículo 52: El procedimiento ante el Tribunal de Justicia en un recurso de casación contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia constará de una fase escrita y una fase oral. El Tribunal de Justicia, después de haber oído al Abogado General y a las partes, podrá pronunciarse sin fase oral, en las condiciones determinadas por el reglamento de procedimiento.

Artículo 53: El recurso de casación no tendrá efecto suspensivo, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 39 del Tratado.

No obstante lo dispuesto en el artículo 44 del Tratado, las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que anulen una decisión o recomendación generales sólo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo contemplado en el párrafo primero del artículo 49 del presente Estatuto o, si se hubiere interpuesto un recurso de casación durante dicho plazo, a partir de la desestimación de dicho recurso, sin perjuicio del derecho que asista a cada parte a plantear ante el Tribunal de Justicia una demanda, en virtud de los párrafos segundo y tercero del artículo 39 del Tratado, con la finalidad de conseguir la suspensión de los efectos del acto anulado o la adopción de cualquier otra medida provisional.

Artículo 54: Si se estimare el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal de Primera Instancia. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando éste pueda ser juzgado, o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último resuelva.

En caso de devolución, el Tribunal de Primera Instancia estará vinculado por las cuestiones de derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Justicia.

Cuando se estime un recurso de casación interpuesto por un Estado miembro o una institución de la Comunidad que no haya intervenido en el litigio ante el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia, si lo estima necesario, podrá indicar cuales son los efectos de la resolución del Tribunal de Primera Instancia anulada que deben considerarse como definitivos respecto de las partes principales en el litigio.

Artículo 55: El reglamento de procedimiento del Tribunal previsto en el artículo 188 del Tratado contendrá, además de las disposiciones contempladas en el presente Estatuto, las disposiciones necesarias para aplicar y, en la medida en que fuere necesario, completar dicho Estatuto.

Artículo 56: El Consejo, por unanimidad, podrá realizar en las disposiciones del presente Estatuto las adaptaciones complementarias que resulten necesarias como consecuencia de las medidas que hubiere adoptado de conformidad con el párrafo último del artículo 165 del Tratado.

Artículo 57: El Presidente del Consejo procederá, inmediatamente después de la prestación de juramento, a la designación, por sorteo, de los jueces y de los abogados generales cuyas funciones estén sujetas a renovación al final del primer período de tres años, de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 167 del Tratado.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Hecho en Bruselas, el 17 de Abril de 1957.
Descargar
Enviado por:Fabregas
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar