Sociología y Trabajo Social


Sistema catalán de servicios sociales


1. Representa gràficament l'organització dels serveis socials actuals a Catalunya.

SS

Interrelació entre el sector funcional i territorial:


2. Explica un dels serveis del primer nivell d'atenció i relaciona'l amb els altres serveis de la XBSSRP i amb els altres sistemes de protecció.

Dins dels serveis del primer nivell he triat el servei de menjador que segons la llei 4/94 el defineix com un servei de prestació en espècies, podríem dir també que és un servei que s'ofereix, de manera temporal, a aquelles persones que no tenen recursos econòmics, l'alimentació diürna i/o nocturna.

Pot estar gestionat de manera pública o també per institucions privades, els de titularitat pública representarien un 40% del total i les institucions privades representarien el 60%.

En el cas de les entitats públiques per tal de poder accedir al servei la persona necessitada del servei ha de visitar la treballadora social que farà una valoració de la seva necessitat per tal de decidir si pot accedir o no al servei tot i que hi ha casos que pot entrar directament. Un cop hagi accedit al servei de menjador es facilitarà a l'usuari l'accés a la xarxa dels Serveis Socials bàsics per tal de promoure processos d'inclusió social.

Els ajuts que presten els altres serveis es diferencien d'aquest, a excepció dels serveis residencials d'estada limitada, en que, encara que alguns són d'una àrea determinada, són molt més inespecífics que aquests, és a dir, aquest atén la necessitat alimentària de qualsevol persona que ho necessiti però els altres presten serveis que abarquen multitud de diferents ajuts com l'atenció a domicili que pot anar des de fer companyia a una persona que està sola fins anar a buscar a un nen a casa perquè vagi a l'escola ja que la seva família no l'importa l'escolarització del seu fill.

En relació a les conferències, podria dir que el servei de menjador es trobaria directament relacionat amb la conferència que ens van impartir sobre els sense sostre, on vaig poder entendre que aquest era un servei que, apart d'aportar el necessari en quan a nutrició, també serveix per veure l'evolució i sobretot per intentar ajudar a la persona, sense obligar-la mai, però fent-li saber que quan ho necessiti, té un equip de professionals que l'ajudarà. D'altra banda, el centre obert faria servir aquest servei de primer nivell, quan ofereix els esmorzars i dinars, és a dir ens trobaríem que el servei del menjador podria estar inclòs dintre d'altres serveis com seria un centre obert.

Finalment, crec que tots els serveis estan relacionats entre ells ja que el que li falta a un l'altre el completa un, o fa que l'usuari arribi al servei que realment necessita a partir d'un servei de menor importància per a ell.

La meva opinió sobre l'organització de la XBSSRP, crec que és una bona organització, que s'han sabut treure els temes de més rellevància i més significatius encara que potser l'atenció de la família es tindria que separar del d'infància i adolescència ja que encara que està relacionat, es podria dedicar més professionals a atendre determinades problemàtiques d'infants o adolescents que penso que són moltes i que no es dóna a l'abast estan tot en un mateix servei encara que és una eina molt important el treballar plegats ja que aquestes edats van sempre o casi sempre lligades a la família.

D'altra banda penso, que, hi ha molts temes i molts complexos que tindrien que tenir departament propi, com per exemple l'apartat de dona junt amb l'apartat dels maltractes que ara, per desgràcia, és molt vigent i important.

Els serveis dels toxicòmans el que faria potser ampliar-ho a tot tipus de dependències que hi ha, inclouria per exemple l'alcoholisme ja que penso que se'ls hi dóna molt poca importància.

Tots aquest serveis que penso que es podrien afegir i que no s'ha fet, el més probable és perquè la societat que hi havia en el 94 era bastant diferent a la que hi ha actualment i per això, potser, és bastant important que es creï una nova llei que actualitzi els temes més rellevants a nivell social i que no estan contemplats.


INTRODUCCIÓ

Aquest treball consta de dues parts, la primera seria un esquema sobre els Serveis Socials a Catalunya i la segona part seria la d'escollir un servei del primer nivell, explicar-lo i relacionar-lo amb les conferències de classe i finalment donar una opinió personal. El servei que he escollit per explicar, ha estat el dels menjadors socials.

Finalment dir que el treball m'ha permès concretar bastant i entendre la llei 4/94 tot i que al principi m'ha semblant bastant enrevessada.

ÍNDEX

Introducció .................................................................................................................................pàg.3

Punt 1 .................................................................................................................................pág.4

Punt 2 .................................................................................................................................pàg.7

Bibliografia ................................................................................................................................pàg.9

BIBLIOGRAFIA

www.gencat.net

www.bcn.es

www.ayuntamientohuesca.es

perso.wanadoo.es

www.larioja.org

www.bienestarbogota.gov.co

Llei del sistema català dels Serveis Socials (4/94) analitzada per Xavier Pelegrí i Vianya

Dossiers electrònics UB de l'assignatura Estructura dels Serveis Socials

Apunts de l'assignatura de Treball Social Estructura dels Serveis Socials de la professora Virginia Matulic.

Grup:A1

Curs. 2005-2006

Estructura Funcional

1er nivell

Serveis bàsics d'atenció primària

SAD

Serveis residencials d'estada limitada

Serveis de menjador

Centres oberts per infants i adolescents

Serv. Assessorament tècnic d'atenció social

2on nivell

Atenció a la familia, infancia i adolescència

EAIA

Atenció a persones amb disminució

S.S.I.L.

Servei d'atenció precoç

Centres ocupacionals per a disminuïts

Habitatges amb serveis comuns per a disminuïts

Transport adaptat

Atenció a persones grans

Centres de dia

Habitatges tutelats

Residències

3er nivell

Atenció a la familia, a la infancia i adolescència

Atenció a toxicomans

Centre de dia

Centres d'acolliment d'estada limitada

Centres residencials educatius

Centres residencials d'estada limitada per a dones maltractades

Serveis d'integració familiar

Atenció a persones amb disminució

Serveis de valoració i orientació

Centres de dia amb atenció especialitzada per a disminuïts

Centres residencials per a persones amb disminució

Atenció a toxicòmans

Residència d'atenció a toxicòmans

Estructura territorial

Àrea bàsica Serveis socials

Un municipi de més de 20 mil habitants

Conjunts de municipis de menys de 20mil habitants d'una mateixa comarca

Sector comarcal

Diverses àrees bàsiques d'un o més municipis de més de 20mil habitants

Comarques d'una sola àrea bàsica (coincidirien l'anterior sector i aquest)

Sector regional

Conjunt de sectors comarcals dels serveis socials d'una demarcació territorial

Conjunt sectors territorials

Sector regional

Sector comarcal

Àrea bàsica

Fa les funcions

Conjunt sectors regionals

Primer nivell

Segon nivell

Tercer nivell

No té correlació

Conselleria de Benestar i família

XBSSRP

XBSSRP
Descargar
Enviado por:Nuria
Idioma: catalán
País: Estados Unidos

Te va a interesar