Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas


Serveis publics de dades


SERVEIS PUBLICS DE DADES

TEMA 1 - PRELIMINAR

TEMA 1 - PRELIMINAR

Llista de conceptes

Ample de Banda (BW): de la senyal es defineix com aquelles components freqüencials que contenen l'energaa de la senyal. Si recuperem aquestes senyals recuperem la senyal original. L'ampla de banda és un concepte analogic i compren freqüencies entre un mínim i un màxim. Com concepte digital no arlarem de Hz sino de Megabits, per tant hi ha una relació entre les freqüencies i la velocitat de transmissió. Cada comunicació ocupa una part d'aquestes freqüències i per tant com mes gran sigui el BW més comunicacions simultaneas tindrem.

L'ample de banda vocal són les freqüències que s'utilitzaven per la telfonia per comunicar-se les persones (al principi era de 30 a 30Khz). Al final el BW vocal es va definir entre 300 i 3400 Hz, per tant tots els telefons treballen amb aquest BW. La telefonia mvil no utiltza aquest BW sino un altre de mes petit. Aquest BW vocal només pot transmetre a 64 Kbps sense soroll.

Velocitat de transmisió (Vt): nombre de bits que es transmeten per unitat de temps (per segon). Es mesura en bits per segon (bps).

Velocitat de modulació (Vm): nombre de símbols que es transmeten per segon. Es mesura en bauds.

Vt = n·Vm = Vm·log2M n= # bits " M=# símbolos

Tenim que:

Vm=1/Tsimbolo

Un símbol és una codificació en un senyal elèctric d'uns certs bits. El que indica el temps de transmissió és el temps de simbol, i com més petit sigui aquest, major serà la velocitat de transmissió.

En els medis de transmissió sempre tindrem un soroll propi del medi, i per tant no podem anar afegint simbols fins que volguem. Degut a aquest soroll es pot donar la circunstancia de que confonguem un simbol per un altre.

Per tant per mesurar la capacitat màxima del canal, tenint en compte el concepte de soroll, s'utilitza la fórmula de Shanon:

Serveis publics de dades

S/N: és la relació senyall soroll i es mesura en dB, però a la fórmula hem de transformar-los a watts:
Descargar
Enviado por:Alberto Seco
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar