Salud


Salmonel·losis


SALMONEL·LOSIS

CONCEPTE

És una infecció a l'home produïda per un bacteri anomenat Salmonel·la. El gènere Salmonel·la pertany a la família Enterobacteriaceae i com a tals són bacils gramnegatius, mòbils, anaerobis facultatius que creixen bé als medis usuals de cultius. El gènere està format per una sola espècie, Salmonel·la entèrica.

Posseeixen tres tipus d'antigen somàtic, , un de somàtic, un altre de flagel·lar, i excepcionalment, un antigen capsular.

A partir de l'antigen somàtic es reconeixen 67 serogrups diferents denominats per les lletres ( A-I) o per la seva fórmula antigènica, i poden subdividir-se segons l'antigen flagel·lar en més de 2500 serotips, dels quals s'han relacionat amb patologia humana més de 200. Alguns serotips, com Typhi Paratyphi A, Bi C, causen sèpsia, però la resta, com els serotips Enteritidis, Typhimurium, etc., donen quadres de gastro-enteritis i són en la majoria de països la causa més freqüent de TIA.

ETIOLOGIA

La majoria de serovars de salmonel·la s'inactiven a temperatures superiors a 60ºC mantigudes durant 20 minuts i resisteixen fins a 3 mesos la congelació.

El ph òptim per a la seva pervivència i multiplicació se situa entre 6,5 i 7,5 , encara que entre valors de 4,5 a 9 també poden multiplicar-se.

El temps de supervivència varia segons les condicions de temperatura i humitat relativa ambiental. Els valors elevats d'aquests paràmetres faciliten la seva multiplicació , però cal tenir en compte que les salmonel·les també poden sobreviure en aliments dessecats.

PATOGENIA

L'afectació que produeixen les salmonel·les no tifòdiques es caracteritza bàsicament per una enterocolitis amb lesions al budell prim i al còlon, produïdes per la invasivitat del bacteri. En algunes ocasions, en formes asimptomàtiques, els bacteris poden travessar la làmina pròpia i passar el torrent sanguini. En persones amb malalties de base greus a través d'aquesta bacterièmia es poden establir focus metastàstics.

La ingestó de dosis elevades de microorganismes, la malnutrició, la gastrectomia, la aclorhídria, l'anèmia ferropènica, els alcalins i els antipersitàltics i l'administració prèvia d'antibiòtics són factors afavoridorsde la infecció.

En les persones amb agranulocitosi, leucèmia, limfomes, anèmia falciforme, SIDA, i determinades parasitosis com esquistosomiasi malària són més freqüents les infeccions salmonel·lòsiques greus, amb sèpsia i metàstasis.

MECANISMES DE TRANSMISSIÓ

El reservori pot ésser animal i humà. L'hàbitat natural de les salmonel·les als animals és el tub digestiu, però les carns es contaminen amb freqüència durant els procés de sacrifici . També els aliments com els ous o la llet poden contaminar-se amb aquests microorganismes.

Els factors que condicionen el manteniment del reservori animal de salmonel·les , que és el més important per a la persistència de la salmonel·losi humana, són els següents:

 • La tendència a agrupar els animals en grans unitats d'engreixament, que facilita el contagi dels animals sans.

 • El transport dels animals en grans grups i en poc espai, la qual cosa produeix situacions d'estrès que afavoreixen tant l'eliminació entèrica de bacteris com les bacterièmies amb invasió tissular.

 • La creixen utilització de pinsos de processament industrial per a l'alimentació dels animals. Si aquests s'han obtingut a partir carn, peix o ossos contaminats, la qual cosa és freqüent , constitueix un mecanisme no sols per a la perpetuació, sinó per a la difusió multinacional de salmonel·les entre els animals.

 • En el reservori humà, la font d'infecció està constituïda per la femta de malalts o de portadors, és a dir, persones infectades que no presenten clínica. En la fase aguda de la malaltia s'excreten 10 salmonel·les per g de femta i en els portadors la quantitat de microorganismes excretats és menor.

  CLÍNICA

  El període d'incubació de la malaltia varia entre 6 i 72 hores, sent el més freqüent entre 12 i 36 hores.

  El període de transmissibilitat és molt variable. En l'home al voltant del 50% dels casos l'excreció de salmonel·les després de la malaltia només dura dues setmanes , però pot allargar-se fins al mes o inclús alguns mesos, Al voltant de l'1 % d'adults i 5 % de nens de menys de 5 anys excreten el microorganisme més d'un any.

  Són freqüents les infeccions assimptomàtiques i les formes lleus. Les manifestacions clíniques, quan apareixen , consisteixen en nàusees, vòmits, diarrea, dolor abdominal, febre, cefalea i prostració. Pot aparèixer moc i sang a la femta.

  Aquest quadre va cedint en pocs dies i generalment cura sense complicacions ni seqüeles.

  Les formes septicèmiques simptomàtiques són poc freqüents excepte quan es tracta de nens petits, vells o persones amb malalties greus i poden produir metàstasis com osteomielitis, meningitis, pneumònia, aortitis i d'altres.

  DIAGNOSTIC

  Es fa mitjançant coprocultiu. Si es sospita septicèmia cal fer hemocultius.

  La femta s'ha de recollir en un recipient preferentment estèril, i només si és realment impossible fer-ho així es pot fer la recollida per escovillonat rectal, preferentment amb 2 o 3 escovillons. S'ha de fer servir un mitja de transport, que de ser subministrat pel laboratori. Si no es disposa d'un mitja de transport , la femta, mantinguda en nevera (4-6ºC), s'ha de traslladar al més aviat possible al laboratori per ser processada ràpidament.

  Els cultius es fan en medis d'enriquiment i selectius per salmonel·la. Al voltant de 48 a 72 hores després de la sembra poden tenir-se dades provisionals però valuoses dels cultius, que poden ser definitives als 5 dies. Encara que la identificació metabòlica i serològica de grup permet reconèixer amb seguretat un bacteri com salmonel·la , posseeix interès estudiar el serotip i també determinar el fagotip. Aquestes dades, junt amb l'estudi del perfil plasmídic, l'empremta de l'ADN plasmídic tractat amb enzims de restricció i el ribotipat, permeten fer un seguiment epidemiològic molt acurat d'un brot o d'una epidèmia per salmonel·la.

  TRACTAMENT

  En totes les infeccions entèriques és necessari corregir la deshidratació i els trastorns del pH.

  En les formes benignes de salmonel·losi no cal donar tractament antibiòtic. Aquest està indicat, però, en les formes greus i en els malalts amb risc de sèpsia . L'amoxicil·lina i cotrimoxanol són fàrmacs apropiats, encara que és preferible administrar-los coneixent les dades de l'antibiograma perquè les resistències no són excepcionals. L'amoxicil·lina amb àcid clavulànic, les fluoroquinolones (norfloxacina, ciprofloxacina i ofloxacina) així com la cefotaxima i la ceftriaxima i la ceftriaxona conserven una bona activitat.

  PROFILAXIS

  La millor prevenció és el control de les matèries primeres i del seu procés d'elaboració. Evitar fer us, principalment, de la llet i els ous sense processar i cuinar a consciència tots els aliments vigilant que estiguin en un bon estat.
  Descargar
  Enviado por:Anna Giner
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar