Biología, Botánica, Genética y Zoología


Reproducció i sexualitat # Reproducción y sexualidad


1. - DIFERÈNCIES

ASPECTES

HOME

DONA

Òrgans reproductors

 • Testicles

 • Conductes deferents

 • Uretra

 • Pròstata

 • Penis

 • Glàndules seminals

 • Ovaris

 • Trompes de Fal·lopi

 • Úter o matriu

 • Vagina

 • Vulva

Aparell reproductor

És l'encarregat de produir els espermatozoides i de participar en el procés de la fecundació.

És l'encarregat de produir els òvuls. A més participa en la fecundació i la facilita per tal que es pugui desenvolupar un fetus.

Cèl·lules sexuals

ESPERMATOIZES són molt petits i tenen tres parts: cap, coll i cua. Es reprodueixen contínuament als testicles a partir del moment en que l'home arriba a la pubertat.

ÒVULS són 500 vegades més grans que els espermatozoides. No es poden desplaçar sense ajut. La dona els té des que neix i es a la pubertat quan es tenen les primeres regles, símbol de la maduresa sexual.

Caràcters sexuals

La pubertat comença entre els 11 i 14 anys, i es produeixen els següents canvis:

 • Augment grandària òrgans sexuals (penis, testicles i glàndules anexes).

 • Canvi en la veu.

 • Desenvolupament dels músculs.

 • Creixement de pèl al pubis i aixelles.

La pubertat comença entre els 9 i 11 i als 14, i es produeixen els següents canvis:

 • Augment grandària òrgans sexuals (ovaris, úter, vagina i llavis).

 • Desenvolupament de les mames.

 • Eixamplament dels melucs.

 • Creixement de pèl al pubis i aixelles.

Tipus de mètodes anticonceptius

 • Preservatiu o condó.

 • Diafragma.

 • Píndola anticonceptiva.

 • Espermaticida.

 • DIU.

Hormones reguladores

 • Testosterona.

 • Estrògens.

 • Progesterona.

2.-SUPERPOBLACIÓ

 • Què és l'índex de natalitat?

 • Mesura del nombre de naixaments en una determinada població durant un periòde de temps. L'índex de natalitat s'expressa com el nombre de nascuts vius per cada 1000 habitants en un any.

 • De quins factors depèn la taxa de natalitat?

 • Hi ha molts factors que influeixen en la taxa de natalitat. Aquests són:

  • Factors demogràfics

 • Descens de la mortalitat infantil

 • Edat mitjana de matrimoni de la dona

  • Factors econòmics

 • Increment del nivell de renta

 • Procés d'urbanització

  • Factors educatius

 • Nivell d'escolarització concienciació i ús anticonceptius

  • Factors laborals

 • Treball de la dona

  • Factors religiosos

  En conclusió, podem afirmar que com més desenvolupat sigui un país, més baixa serà la seva taxa de natalitat. Pel contrari, com més subdesenvolupat sigui el país, més alta serà aquesta.

 • Investiga els cinc països que tenen una taxa de natalitat més alta i fes-ne una llista. Calcula quina població aproximada tindran d'aquí a deu anys.

 • 1998 2008

  1r.- Afganistan (52% ) 24.792.375 37.684.410

  2n.- Uganda (51% ) 22.167.195 33.472.464

  3r.- Níger (48% ) 9.671.848 14.314.335

  4t.- Angola (48% ) 10.864.512 16.079.447

  5è.- Mali (47% ) 10.108.569 14.859.596

 • Busca els cinc països amb la taxa de natalitat més baixa i fes-ne una llista.

 • 1r.- Itàlia

  2n.- Espanya

  3r.- Alemanya

  4t.- Grècia

  5è.- Letònia

 • Per què en aquests països, com a Espanya, es diu que la població tendeix a envellir-se?

 • Vol dir que cada cop més augmenta el nombre de persones superiors als 60 anys respecte de persones inferiors als 20. Les causes de l'envelliment poden ser temporals (emigració transitòria, guerra, crisis econòmiques…) o permanents (taxa de natalitat reduïda). Un envelliment poblacional pot ocasionar greus problemes en l'economia d'un país.

  3.- MÈTODES CONTRACEPTIUS:

  Mètode

  Eficàcia

  Descripció

  Avantatges

  Inconven.

  NATURALS

  Ogino

  65%

  Es basa en el càlcul dels dies fèrtils de la dona, abstenint-se a mantenir relacions sexuals amb coit en aquesta data.

  -No té cap contraindicació.

  -Exigeix un seguiment continu i càlculs d'una certa complexitat.

  -l'ovulació és difícil de preveure.

  -Produeixen ansietat, per causa de la inseguretat.

  -resultats poc fiables

  Temperatura basal

  45%

  Consisteix en prendre's la temperatura tots els dies abans d'aixecar-se amb el fi de detectar la pujada que segueix a la ovulació.

  Moc cervical

  40%

  Es determinen els dies fèrtils mitjançant les variacions que sufreix el fluxe vaginal al llarg del cicle.

  Coitus interruptus

  70%

  Consisteix en enretirar el penis abans de l'ejaculació.

  -No necessita control.

  -poc fiable

  -crea insatisfació.

  -pot provocar impotència.

  DE BARRERA

  Preservatiu

  80 - 89%

  Funda de làtex o poliuretà que cubreix el penis (el masculí) o les parets de la vagina (el femení)

  -evita contagi de MTS

  -fàcil d'utilitzar i econòmic.

  -pot interrompre el joc sexual.

  -redueix sensibilitat

  Diafragma

  97%

  Semiesfera de goma que es col·loca en el fons de la vagina, impedint l'entrada de semen.

  -es pot reutilitzar.

  -no té efectes secundàris.

  - es té que acudir al ginecòleg per saber el tamany adequat i aprendre a col·locar-lo.

  - no es pot retirar fins 8 hores després del coit.

  DIU

  95 - 98%

  Petit plàstic flexible amb un filament de coure enrotllat que es col·loca a l'úter per dificultar la fecundació i impedir la implantació del zigot.

  -pot estar insertat de 2 a 5 anys.

  -no modifica el sistema hormonal.

  -fàcil d'utilitzar i no interfereix en el coit.

  -hemorràgies i infeccions.

  -regles més doloroses i abundants.

  - deu ser introduit per un especialista.

  - pot haver-hi rebuig

  QUÍMIICS

  Espermaticida

  96%

  Productes que destrueixen els esperm. evitant la fecundació.

  -fàcil d'utilitzar i econòmic.

  -ajuda a prevenir algunes infeccions

  -produeixen excesiva lubricació o irritació.

  Píndola

  99,05%

  Compostos hormonals que impedeix el desenvolupament de l'embaràs.

  -regula la regla

  -redueix hemorràgies

  -fàcil d'utilitzar.

  -no interfereix en el coit

  -pot produir nàusees, augment de pes o migranyes.

  -necessita control mèdic

  -els antibiòtics anulen els seus efectes.

  Esterilització

  99,9%

  Intervenció quirúrgica

  -és definitiu

  Irreversible en quasi tots els casos.

 • Classifica els mètodes anticonceptius segons l'eficàcia que tenen ( alta, mitjana i baixa).

 • ALTA: l'esterilització, la píndola, el DIU i el preservetiu o condó

  MITJANA: el diafragma

  BAIXA: l'espermaticida i l'ogino, la temperatura basal i el moc cervical i el coitus interruptus

 • Indica quins dels mètodes anticonceptius requereixen control o assessorament mèdic. Explica quins són els avantatges d'aquests mètodes amb relació als que no necessiten control mèdic.

 • Els avantatges d'aquests mètodes són que els seus resultats són més fiables que d'altres i hi ha menys riscs d'embaràs. A més no interfereixen en el coit i són molt més còmodes que la resta.

  DIAFRAGMA: s'ha de visitar el ginecòleg per saber el tamany adequat i aprendre a col·locar-lo.

  AVANTATGES: no té efectes secundaris i protegeix d'algunes MTS. INCONVENIENTS: pot causar infeccions, pot haver dificultats de col·locació i no pot retirar-se fins transcorregudes 6 o 8 hores després del coit ni pot romandre més de 24 hores.

  DIU: ha de ésser introduit per un especialista.

  AVANTATGES: mètode d'acció prolongada que no modifica el sistema hormonal.

  INCONVENIENTS: pot afavorir el desenvolupament d'infeccions i hemorràgies. Pot causar complicacions si es produeix l'embaràs.

  PÍNDOLA: necessita control mèdic periòdic i ha d'ésser receptada per un especialista.

  AVANTATGES: regula la regla i alivia els seus dolors. A més redueix hemorràgies, prevé de càncer d'ovaris i endometrí.

  INCONVENIENTS: pot provocar efectes secundaris: hemorràgies, nàusees, problemes cardiovasculars, hipertensió i migranyes. A més els antibiòtics i barbitúrics anulen els seus efectes.

  ESTERILITZACIÓ: requereix una intervenció quirúrgica.

  AVANTATGES: és definitiu i quasi no té efectes secundaris.

  INCONVENIENTS: es irreversible en quasi tots els casos.

 • Quins mètodes impedeixen l'ovulació i quins altres impedeixen que els espermatozoides arribin a l'òvul?

 • MÈTODES QUE IMPEDEIXEN OVULACIÓ: la píndola, el DIU i l'esterilització.

  MÈTODES QUE IMPEDEIX L'ARRIBADA DELS ESPERMATOZOIDES A L'ÒVUL: el diafragma, el preservetiu o condó i l'espermaticida.

 • Per què creus que es recomana l'ús del preservatiu per evitar el contagi de malalties, en comptes d'altres mètodes anticonceptius?

 • Perquè és l'únic anticonceptiu que protegeix eficàçment contra les malalties de transmissió sexual i sobretot, contra la SIDA. El diafragama però, només en protegeix d'algunes malalties, però no de la SIDA.

 • En què consisteix la vasectomia i la lligadura de trompes? En quines situacions s'aconsella?

 • MÈTODE

  EFICÀCIA

  EN QUÈ CONSISTEIX

  PER A QUI ESTÀ INDICAT

  AVANTAT.

  INCONV.

  Vasectomia

  96 - 100%

  Mètode quirúrgic ambulatori que en uns 15-30 min. permet la secció d'ambdós deferents per via escrotal, el que impedeix l'arribada d'espermatozoides a la via genital femenina.

  -Homes madurs que hagin tingut fills o que renunciïn a tenir-los d'una manera definitiva.

  -No indicat en casos d'excesiu grosor de pell o alguna anomalia del cordó.

  -El seu efecte és permanent i elimina el risc de deixar embarassada a la dona.

  -No sol tenir riscos ni efectes secundaris.

  -Pot ser irreversible.

  -La seva eficàcia no és inmediata.

  -Existeix la possibilitat de no tornar a tenir fills.

  Lligadura de trompes

  99,66%

  Mitjançant una sencilla operació es cauteritzen i es lliguen les trompes de Fal·lopi per a tancar el pas d'òvuls i espermatozoides.

  -A dones majors de 35 anys que no vulguin tenir més fills i dispostes a assumir que és irreversible.

  -Els seus resultats són permanents i fiables.

  - Sense riscos ni efectes secundaris.

  -Pot ser irreversible. L'èxit de la reversibilitat depèn del traumatisme causat a la intervenció.

 • Quins mètodes anticonceptius et sembla més adequat en aquests casos:

 • Per a un adolescent que té contactes sexuals esporàdics.

 • Sens dubte el condó, perquè és de fàcil utilització i no necessita de control mèdic. A més prevé de les malalties sexuals. També es podria utilitzar espermaticides i el diafragma, encara que la primera opció és la més idònea.

 • Per a una parella estable que ha planificat no tenir fills durant tres anys.

 • La píndola o el DIU(*)

  *No recomenat si no s'han tingut fills abans.

 • Per a un matrimoni que ja ha decidit no tenir més fills.

 • L'esterilització.

 • Per als que mantenen relacions sexuals amb més d'una persona i volen prevenir la sida i altres malalties infeccioses.

 • El condó o preservatiu, ja que és l'únic anticonceptiu que prevé de la SIDA.

 • En quins centres podries trobar més informació sobre aquest tema?

  • Als centres de Planificació Familiar.

  • A la Direcció General de Recursos Sanitaris.

  • Als Centres de Prevenció i Control de les Malalties de Transmissió sexual (MTS).

  • Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya (CEESCAT)

  • Organització Mundial de la Salut.

  • Fundació Anti-Sida España (FESA).

  • Departament de Sanitat i Seguretat Social.

  • Centres de Capçalera.

  • En diferents clíniques relacionades amb les MTS.

  • A l'Institut de la Dona.

  • Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat

  1

  7
  Descargar
  Enviado por:Albiruchi
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar