Contabilidad


Reduccions de capital


(3/3/1997)REDUCCIONS DE CAPITAL

Si la nostra societat va generant perdues podrem fer una reducció de capital.

a) FONS PROPIS

capital social 15.000.000

reservas 1.000.000

romanent neg. <10.000.000>

P y G <2.000.000>

La lley obliga a reduir capital quan a consequencia de perdues acumulades al llarg de diferents anys, y ja hagi passat un exercici economic. Farem que es repari aquesta situacio, quan la xifra de capital disminuexi el seu valor per sota de 2/3 parts. No s'hi pot oposar cap accionista.

Casos en els que s'ha de reduir capital

1.- Devolucio de les aportacions dels accionistas.

2.- Renuncia per part de la societat a dividents passius pendents.

3.- Constitucio o ampliacio de reservas voluntaries.

4.- Restablimnet del capital social y el patrimoni de la societat decrementat per perdues.

5.- Constitucio o augment de la reserva legal.

6.- Reduir capital per compra d'accions propies (operacions d'autocartera).

* Per reduir el capital s'ha de fer saber en la junta d'accionistes, y no sera valid si no es registre al registre mercantil y als dos diaris que siguin de gran circulacio dins la provincia, on la societat tingui domicili social.

Despres haura de decidir com fara la reduccio:

Diverses formes:

1.- Disminuint el valor nominal de les accions.

2.- Agrupar les accions per canviar-las.

* La reduccio de capital es fa amb la idea de retornar diners al accionistes (amortitzar accions).

* Els creditors de la societat exigeixen garanties. Els creditors tenen un plaç d'un més per oposar-se a la reduccio de capital.

1.- Per devolucio d'aportacions.

(100) Capital social -a- (-) Accionis. per accions

amortizades

(-) Accions. per accions -a- (572) Bancs c/c

amortizades

2.- Renuncia per part de la societat de dividents passius.

(100) Capital social -a- (190) Acc. per desemborsament no

exigits .

* La empresa esta obligada a constituir unes reservas d'amortitzacio de capital que seran inamoblibles.

Es pot fer de dues formes:

(117) Rva. Voluntaria -a- (118) Rva. per capital amort.

ó

(129) P i G (sempre que el resultat sigui positiu)

3. Per eliminació de perdues

(100) Capital social -a- (121) Rts. negatius d'exercicis anterios.

4. Per augment o constitucio de Rva. voluntaria

(100) Capital social -a- (117) Rva. Voluntaria

5. Per augment de Rva. Legal

(100) Capital social -a- (116) Rva. Legal

6. Per compra d'accions propies

* (198) Compra d'accions propies.

* Abans de fer una reduccio de capital s'ha d'intentar compensar les perdues amb reservas que tingui la societat, fins que estigui en una situacio extrema en la qual tingui que fer la reduccio de capital.

* situacio extrema:

(572) Bancs 500.000 (100) Capital social 12.000.000

(430) Clients 5.500.000 (121) rts. negatius ant.<7.000.000>

(300) Mercade. 2.000.000 (170) Deutes a ll/t 3.000.000

(2--) Inmobilit. 5.000.000 (520) Deutes a c/t 5.000.000

13.000.000 13.000.000

Minim que demana la llei: 2/3*12.000.000 = 8.000.000

Si ha passat un any i la societat no ha tingut beneficis haura de reduir capital:

7.000.000 (100) Capital social -a- (121) Rts. negatius d'exer.

anteriors 7.000.000

*Hem de mirar que la xifra de capital a reduir reestableixi l'equilibri patrimonial (a les 2/3 parts del capital).

Patrimoni net = 2/3 parts del capital reduit

5.000.000 = 2/3 * (12.000.000-X)

5.000.000 = 8.000.000 -2/3X

X= 4.500.000

4.500.000 (100) Capital Social -a- (121) Rts. negatius exerc. ante. 4.500.000

El balanç serà:

(572) Bancs 500.000 (100) Capital social 7.500.000

(430) Clients 5.500.000 (121) rts. negatius ant.<2.500.000>

(300) Mercade. 2.000.000 (170) Deutes a ll/t 3.000.000

(2--) Inmobilit. 5.000.000 (520) Deutes a c/t 5.000.000

13.000.000 13.000.000

EXEMPLE:

(572) Bancs 11.000.000 (100 ) Capital social 100.000.000

(430) Clients 15.000.000 (121) rts. negatius ant.<76.000.000>

(300) Mercade. 14.000.000 Rva. Legal 20.000.000

(2--) Inmobilit. 24.000.000 Deutes a ll/t 10.000.000

54.000.000 54.000.000

*Es proposa a la societat la reduccio de capital:

- Eliminar totes les perdues d'anys anteriors; reduint les reservas legals que tenen fins que aquestes arrivin a un 10% del capital ja reduit.

solucio:

x reduccio de capital

y reduccio de Rvs legals

x+ y = 76.000.000

0,1(100.000.000 - x)= 20.000.000 - y

x = 60.000.000, y= 16.000.000

(572) Bancs 11.000.000 (100 ) Capital social 40.000.000

(430) Clients 15.000.000

(300) Mercade. 14.000.000 Rva. Legal 4.000.000

(2--) Inmobilit. 24.000.000 Deutes a ll/t 10.000.000

54.000.000 54.000.000

* En el cas de compra d'accions propies (es fa per impedir una accio especulativa, que vingui algú de l'exterior i vulgui comprar les accions de varis accionistes):

200 accions * 1000 um a 190%

380.000 (198) Accions propies -a- (57) Tresoreria 380.000

*s'ha de dotar una reserva per el mateix import:

380.000 (117) Rv volunt -a- (115) Rva. per acc. propies 380.000

ó

(129) P i G

* Soposem que despres d'un mes:

175 acc * 1000 um 205% venudes

25 acc no venudes

358.750 (572) Bancs -a- ( 198) Acc. propies 332.500 (175*100*190)

(175*1000*205) (774) Bº per oper. accions

propies 26.250

(774) es un resultat extraoedinari.

332.500 (115) Rv per accion propies -a- (117) Rv Voluntaria 332.500

* Reduim el capital per les no venudes:

25.000 (100) Capital social -a- (198) Accions propies 47.500

22.500 (117) Rv. Voluntaries

47.500 (115) Rv per accions propies -a- (117) Rv. voluntaria 47500

Resum d'una operacio d'autocartera

(198) accions propies -a- (57) Tresoreria

(117)/(119) (115) Rva. accion propies

Reducció de capital: no es venen :

(100) Capital -a- (198) Accions propies

(115) Rva per accions propies -a- (117) Rva. voluntaria

Venda d'accions propies:

% v (preu venda) (57) Tresoreria -a- (198) Accions propies % c (preu compra)

(674) perdua ó (774) Benefici
Descargar
Enviado por:Natàlia López Mediavilla
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar