Física


Recursos energéticos # Recursos energètics


Els recursos energètics

2.1. Energia i fonts d'energia:

-Les fonts d'energia al llarg del temps: Energia muscular + e. del sol - Força d'animals i comb. Vegetals - molins de vent i aigua - Rev. Ind. Carbó vegetal/mineral - Benzina per motor explosió - 2ª G M - Gas natural - e. nuclear (1952 1ª central)

-Classificacions:

•Primàries i secundàries (p. naturals o elaborats)

•Renovables (solar, eòlica, hidràulica, geotèrmica, biomassa, residus sòlids urbans, maremotriu i e. de les ones) i no renovables o exhauribles (carbó, petroli, gas natural i e. nuclear)

2.2. Fonts d'energia tradicional: foc, aigua i vent:

-Foc: Sol, 1ª font d'energia. Domini del foc- llenya.

-Vent: Transport (4500 a. C.), Molins de vent (gra, V a. C.; paper XII; elèctrics XIX)

-Aigua: Sínia (regadiu) Roda hidràulica (I) Turbines (XIX)

2.3. Poder del calor:

Materials combustibles + 02=Combustió- e. calorífica, i sovint, lluminosa. En general, compostos de C.

-Poder calorífic, capacitat calorífica i consum horari:

Pc=Pc (CN).p.273/273+T C=Ce.m Q=Ce.m(T1-T2) C/h=Q/Pc

2.4, 2.5 i 2.6.Taula

Carbó

Petroli

Gas natural

Origen

Vegetal: llenya+piròlisi

Mineral: Carbonífer

-6.108 anys, Plàncton + reac. Aeròbiques/anaerò.

Amb el petroli

Tipus i

Aplicacions

Torba 0m 60% 2000 cal/g

Lígnits, -1000, 75% 5000K

Hulles, -3000, 85% 7000

Antracita, -6000, 94% 8000

•Comb. D'ús general

•Destil.lació seca

coc, gas ciutat, productes (amb el petroli)

•Gasificació

Gas de síntesi (comb.)

+metanització: g.n. sintètic

+hidrogenització: hidrocarburs +- derivats petroli

Destil.lació

•Gas butà i propà (GLP), benzina, querosè, gasoil, i fuel: combustibles

•Èter del petroli: dissolv.

•Olis lubricants

•Ceres de parafines: espelmes.

•Asfalt: revestiment, antihumitat i paviments

•Usat en: Plàstics, fibres sintètiques, detergents, cautxú sintètic, dissolvents i pintures, insecticides, explosius i prod. farmacèutics.

Indústria, comerç i habi-tatge, Centrals tèrmiques mixtes, instal.lacions de cogeneració (electricitat i aigua calenta) i indús-tria petroquímica (matè-ria 1ª)

Composició

C, H2, O2, N2, et al.

Destil.lació fraccionada, cracking

i polimerització, i reforming (+)

Metà

Localització

-

-Prospecció des de l'aire

-Explosió + sismògraf

-Prospecció des de l'aire

-Explosió + sismògraf

Explotació

-A cel obert

-Subterrània (pou i automà-tic)

-Agent gasificant

Torre de perforació. Barrina. Tub de perforació.

Plataforma: Flotadora (cables o pilotis) Productora (dipòsit sòl)

Extracció natural/artificial (aigua)

Com el petroli. Trans-port per gaseoductes (en el petroli, són oleoduc-tes i vaixells petrolers)

Situació

G. de Mèxic, Veneçuela, N d'Àfrica, G. Pèrsic, SE Asiàtic, Amèrica del N i àsia central. Delta de l'Ebre

35% EEUU URSS, G. Pèrsic, N d'Àfrica (Al-gèria i Líbia) Mar del Nord. Osca, Bermeu i G. De Cadis

Altres

Crisi 73 i 79

No residus

Combustibles gasosos:

•1ª família: 4000-5500 kcal/m3 Gas ciutat o manufacturat.

•2ª família: 10000-13000 kcal/m3 Gas natural i aire propanat.

•3ª família: 22500-28700 kcal/m3 Gas butà i propà.

2.6. Combustibles nuclears:

Els materials en els que es produeix radioactivitat natural, s'anomenen elements radioactius. La radiació pot ser alfa (nucli He-4), beta (1 electró) i gamma (1 fotó). Tempss de semidesintegració o vida mitjana és el temps en què es desintegra la meitat de la massa. Hi ha dos tipus de reacció nuclear: fusió i fissió.

Residus radiactius: Gasos, Líquids i Sòlids Gasos i líquids es filtren i es mesclen les restes retingudes amb els residus sòlids de baixa i mitja intensitat en formigó i tancats en bidons que van cap a dipòsits. Els sòlids d'alta intensitat es dipositen en piscines de formigó. S'introdueixen en contenidros d'acer, es traslladen a plantes de reelaboració i les restes es col.loquen en dipòsits subterranis de doble paret, calcinats, mesclats amb vidre fos i encapçalats en acer inoxidable.

2.7. Importància econòmica dels recursos energètics:

URSS

Xina

EEUU

Alema

Polònia

S Àfric

Índia

Austràl

G. Pèrs

Veneçu

Carbó

X

X

X

X

X

X

X

X

Petroli

X

X

X

X

Gas na.

X

X

X

X

X

X

Urani

X

X

Indonès

Mèxic

Nigèria

Líbia

Norueg

Malàisi

Algèria

Canadà

Namíbi

Níger

Petroli

X

X

X

X

Gas na.

X

X

X

X

X

X

Urani

X

X

X

Definicions:

Fonts d'energia: Elements existents a la natura susceptibles de ser transformats en energia.

Materials combustibles: Substàncies que en combinar-se amb l'oxigen donen lloc al fenòmen de la combustió.

Combustibles fòssils: Combustibles naturals més abundants a la natura.

Poder calorífic: Energia que es desprèn en la combustió completa de la unitat de massa o volum d'un combustible.

Capacitat calorífica: Quantitat de calor que ha de rebre una substància per elevar la seva temperatura en 1ºK o 1ºC.

PEN (Pla Energètic Nacional): Conjunt d'estratègies, plans i objectius que defineixen la política energètica d'un país a mitjà o llarg termini.

Petroli: Líquid de color variable, lleugeramnet menys dens que l'aigua, aspecte oliós, de viscositat variable, encara que normalment alta, i olor desagradable.

Gas Combustible: Gas capaç de reaccionar amb l'oxigen de l'aire de forma ràpida i amb alliberament de calor.

Destil.lació fraccionada: Procés destinat a separar els diferents components del petroli escalfant el cru fins a l'evaporació, per refredar-lo progressivament.

Cracking: Descomposició dels hidrocarburs més pesants del petroli (olis i fuels) per obtenir-ne de més lleugers (benzines)

Polimerització: Procés químic contrari al cracking (de butà i propà a benzines i gasoils)

Reforming: Procés de millora de les característiques de la benzina.

Reacció o transmutació nuclear: Qualsevol procés que impliqui el nucli d'un àtom.

Energia nuclear: Energia continguda als nuclis dels àtoms.

Materials fèrtils: Materials que amb reaccions nuclers de captura i canvi radiactiu es converteixen en materials fissibles.

Rector nuclear: Sistema per produir i controlar reaccions en cadena sostingudes de manera que permetin d'aprofitar l'energia tèrmica obtinguda.

Combustibles nuclears: Elements que en condicions adequades poden produir reaccions nuclears de fusió i fissió, energèticament aprofitables.

Reserves provades: Recursos existents potencialment utilitzables amb les condicions tècniques i ecònomiques actuals.

Efecte hivernacle: Elevació de temperatura que experimenta l'atmosfera a causa de la presència de gasos hivernacle, que deixen passar la radiació visible de l'espectre solar i absorveixen la infraroja (calor) emesa per la Terra.

Pluja àcida: Precipitaciá en forma de pluja, neu o deposició seca que produeix la combinació de vapor d'aigua amb els òxids de sofre i de nitrogen introduits en l'atmosfera al cremar-se combustibles fòssils, formant àcid sulfúric i nítric.

Boira fotoquímica: Cúpula d'aire calent que, carregat d'un conjunt de partícules de fum de cotxes, centrals tèrmiques..., queda retinguda al damunt de les ciutats.
Descargar
Enviado por:Martí Prats
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar