Reacción endotérmica

Química. Materiales. Laboratorio # Fonament teòric. Procediment. Conclusions

  • Enviado por: Lux
  • Idioma: catalán
  • País: España España
  • 3 páginas

publicidad

Pràctica 5

Reacció Endotèrmica

Objectius

Realitzar una reacció endotèrmica per poder saber que és, com es forma i com poder-la diferenciar dels demés tipus de reaccions.

Fonament Teòric

Les reaccions endotèrmiques són aquelles que necessiten absorbir calor per realitzar-se.

N'hi ha molts tipus de reaccions endotèrmiques, però en aquesta pràctica farem reaccionar dues sals, una d'elles procedent d'un àcid fort.

Material

Material de vidre i no volumètric

  • Pipeta aforada de 10 ml (Sensibilitat 0,1 ml)

Material de vidre i no volumètric

  • Tub d'assaig

  • Vas de precipitats 100ml

  • Vidre de rellotge

Reactius

  • Clorur amònic (NH4Cl)

  • Nitrit de Sodi (NaNO2)

Altres

  • Termòmetre

  • Pipum

  • Espàtula

Procediment

  • Agafar el vidre de rellotge i posar-hi una mica de NH4Cl i NaNO2.

  • Ficar la mescla anterior dins d'un tub d'assaig.

  • Agafar un vas de precipitats i abocar-hi dins aigua destil·lada.

  • Mesurar la temperatura de l'aigua (To).

  • Pipetejar 10 ml d'aquesta aigua i posar-la dins del tub d'assaig.

  • Agitar fort fins que acabi la reacció.

  • Introduir el termòmetre i anotar la temperatura (Tf)

  • Càlculs i resultats

    'Reacción endotérmica'
    NH4Cl + NaNO2

    NH4Cl + NaNO2 + H2O + Q ! NaCl + NH4NO2 + H2O

    !

    És una reacció de doble desplaçament

    El clorur d'amoni es troba en polç blanc i el Nitrit de sodi es troba en polç blanc-groguenc.

    Això forma una mescla homogènia.

    Quan a la mescla li afegim aigua i ho agitem, aquest formarà Nitrit d'amoni més clorur de sodi i aigua, tot es troba diluït en l'aigua i per tant només apreciem que la dissolució és transparent.

    Al finalitzar la reacció hem pogut comprovar com el tub disminuïa de temperatura:

    T0 = 23 ºC

    Tf = 21 ºC

    La temperatura ens ha disminuït 2 ºC respecte a la temperatura inicial.

    Conclusions

    Hem après que les reaccions endotèrmiques necessiten energia per reaccionar i que aquestes es poden identificar gràcies a la disminució de temperatura que experimenten.

    També hem après que dos sals, una procedent d'un àcid fort, amb aigua dona lloc a aquest tipus de reacció.

    Qüestions

  • Escriure, igualar la reacció i anomenar cada un dels seus components.

  • NH4Cl + NaNO2 + H2O + Q ! NaCl + NH4NO2 + H2O

    Clorur d'amoni, més nitrit de sodi, més aigua, més energia, dona lloc a Clorur de sodi més nitrit d'amoni més aigua.

  • Passaria el mateix si utilitzéssim sals diferents? Per què?

  • Sí, sempre i quan una de les sals procedeixi d'un àcid fort i se apliqui energia a la reacció. Això és degut a que el metall d'una de les sals desplaça a l'altre i viceversa, formant-se les corresponents sals.

  • Escriure la reacció suposant que el procés s'hagués fet amb sals diferents. Igualar la reacció i anomenar tots els seus components.

  • Na2SO4 + 2 KNO3 + Q ! 2 NaNO3 + K2SO4

    El Sulfat de sodi reacciona en dos molècules de nitrat de potassi, donant dos molècules de nitrat de sodi més sulfat de potassi.