Ingeniero Técnico de Obras Públicas


Química de materiales


ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D' ARIDS

Objecte:

Determinar la distribució en diferents mides dels grans d'àrid, mitjançant el garbellat i/o tamisat d'una mostre seca de l'àrid per una sèrie de garbells i/o tamisos amb obertures (llum de malla) estàndard.

Classificar l' àrid com a fracció granulomètrica, mitjançant la determinació de les seves mides mínima (0 o d) I màxima (d) d'acord amb els criteris de finits a la norma UNE 83100.

Procediment:

Es pesa una quantitat de mostra prèviament assecada a 110º C I que superi el mínim fixat per la norma UNE 7139, d'acord amb la mida máxima de l'àrid.

Es forma una columna amb els tamisos escollits, en ordre decreixent d'obertures, acabada amb una culata que recolli el material que passa per l'últim tamís.

Es fica la mostra pesada (o fracció, si es massa gran) al garbell situat a la part més alta de la columna. Es subjecta la columna amb les mans i se li dona un moviment de vaivé. Es separa el garbell (o tamís) superior, se li acobla una culata I es repeteix el moviment de vaivé fins que passa menys d'un 1% del retingut durant un minut. El que passi s'afegeix al següent tamís. Es pesa el retingut que queda al garbell ( tamís).

Es repeteix l'operació amb cada tamís.

Resultats:

A partir dels pesos del retingut parcial de cada tamís(P1,…,Pn) a la columna i del pes de mostra inicial (P0), es calculen el % del retingut parcial (Rp), el % del retingut acumulat (Ra)als dels tamisos de llum més gran i el % que passa:

% Retingut parcial al tamís n = 100 Pn/P0

% Retingut acumulat al tamís n = Rp1+…+Rpn

% Passa el tamís n = 100 - Ran

L'anàlisi granulomètrica es donar  com:

a) corba granulomètrica en un sistema d'eixos on les abscises corresponen al logaritme de la llum de cada tamís i les ordenades al % que passa per cada tamís.

b) el módul granulomètric que és 1/100 de la suma de tots els % de retinquts acumulats en la sèrie de tamisos de llums en mm:

UNE 80, 40, 20, 10, 5, 2'5, l'25, 0'63, 0'32 i 0'16

ASTM 76'2, 38'l, 19'1, 9'52, 4'76, 2'38, l'19, 0'59, 0'297 i 0'149.

La fracció granulométrica a qué correspon cada árid es determina d'acord amb els següents criteris:

a) D>l'56d

Si d<0'5 mm, l'àrid s'anomenar  0/D.

Si d>0'5 mm, l'àrid s'anomenar  d/D.

El retingut acumulat sobre el tamís de llum D i el passa pel tamís de llum d han de ser <15%.

El retingut sobre el tamis l'56D ha de ser nul i el passa pel tamís 0'63d ha de ser <3% si D>5 mm o <5% si D<5 mm.

b) Si D>3d ~/O D<l'56d consultar la norma UNE 83100.

ANALISI GRANULOMÈTRICA

REFERÈNCIA ARID: Grava

DATA: 20-V-98

PES MOSTRA: 876,5

LLUM TAMÍS

(mm)

PES RETINGUT

PARCIAL (gr.)

% RETINGUT

PARCIAL

% RETINGUT

ACUMULAT

% PASSA

25

0

0

0

100

19,1

22

2,51

2,51

97,49

12,7

76,7

8,75

11,26

88,74

9,52

774,9

88,41

99,67

0,33

4,76

1

0,11

99,78

0,22

2,38

1,5

0,17

99,95

0,05

1,19

0,4

0,04

100

0

0,59

100

100

100

0

0,297

100

100

100

0

0,149

100

100

100

0

Pes total

876,5

713,17

Mida màxima (D) = 12,7mm

Mida mínima (d) = 9,52mm

Módul granulometric: Química de materiales

LLUM TAMÍS

(mm)

PES RETINGUT

PARCIAL (gr.)

% RETINGUT

PARCIAL

% RETINGUT

ACUMULAT

% PASSA

25

0

0

0

100

19,1

0

0

0

100

12,7

0

0

0

100

9,52

59,2

7,45

7,45

92,55

4,76

439,8

55,39

62,84

37,16

2,38

266,0

33,5

96,34

3,66

1,19

24,6

3,09

99,44

0,57

0,59

2,7

034

99,78

0,23

0,297

1,1

0,13

99,92

0,99

0,149

0,7

0,75

100

0

Pes total

794,1

565,77

Mida màxima (D) = 9,52mm

Mida mínima (d) = 2,38mm

Módul granulometric: Química de materiales

REFERÈNCIA ARID: Sorra

DATA: 20-V-98

PES MOSTRA: 682,6

LLUM TAMÍS

(mm)

PES RETINGUT

PARCIAL (gr.)

% RETINGUT

PARCIAL

% RETINGUT

ACUMULAT

% PASSA

25

0

0

0

100

19,1

0

0

0

100

12,7

0

0

0

100

9,52

0

0

0

100

4,76

3,9

0,57

0,57

99,43

2,38

643,5

94,29

94,86

5,14

1,19

32,3

4,73

99,59

0,41

0,59

1,8

0,26

99,85

0,15

0,297

0,5

0,07

99,92

0,08

0,149

0,6

0,08

100

0

Pes total

682,6

494,74

Mida màxima (D) = 4,76mm

Mida mínima (d) = 2,38mm

Módul granulometric: Química de materiales

DETERMINACIÓ DE PESOS ESPECÍFICS I DE L'ABSORCIÓ D'AIGUA

Objecte:

Determinar el pes específic real, el pes específic aparent de l'àrid sec, el pes especific de l'àrid saturat amb la superficie seca i el coeficient d'absorció pel mètode de la balança hidrostàtica.

Aquestes dades són necessàries per la dosificació del formigó. També serveixen per determinar la porositat accessible de l'àrid.

Procedimet:

La mostra a assajar es deixa submerjida en aigua durant 24 hores per assegurar la saturació.

Es tara la cistella submergida en aigua sense l'arid, es treu la cistella de l'aigua i s'hi introdueix la mostra d'àrid. Es submergeix de nou la cistella, ara amb l'àrid i s'elimina l'aire atrapat pujant-la i baixant-la unes quantes vegades dins de l'aigua. Tot seguit es determina el pes de l'àrid submergit (C).

Es treu la cistella de l'aigua, es deixa escorrer, es traspassa l'árid de la cistella a un drap i s'asseca la superficie dels grans de l'àrid.

Es tara un recipient, s'hi introdueix la mostra d'àrid saturat amb la superfície seca i es pesa (B).

Deapres es posa la mostra a assecar en una estufa a 110ºC durant 24 hores i un cop passat aquest temps es deixa refredar en un dessecador i es pesa (A)

PESADES (gr)

MOSTRA 1

MOSTRA 2

MOSTRA 3

Assecada a 110ºC (A)

925,8

1003

814,3

Saturada superficie seca (B)

927,8

1003,3

814,3

Submergida en H2O (C)

580,2

624

500,3

VOLUMS (cm3)

MOSTRA 1

MOSTRA 2

MOSTRA 3

Real (A-C)

345,6

379

314

Aparent (B-C)

346,8

379,3

314

H2O absorvida

1,2

0,3

0

PROPIETAT

M1

M2

M3

MITJANA

Pes especific aparent

(A/B-C)

2,67

2,64

2,59

2,63

Pes especific aparent sobre superficie seca (B/B-C)

2,67

2,65

2,59

2,64

Pes especific real (A/A-C)

2,68

2,65

2,59

2,64

%Absorcio [100(B-A)/A]

0,13

0,03

0

0,053


100

90

80

70

60

%yyyyyyy

50

Plyyyyyyy

Alyyyyyyy

Sllllllllll40

S

A

30

20

10

0

UNE

ASTM

0,080

0,075

0,16

0,149

0,32

0,297

0,63

0,59

1,25

1,19

2,5

2,38

5

4,76

10

9,5

12,7

19,1

25
Descargar
Enviado por:Yonki
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar