Varios


Prova General


PROVA GENERAL. Curs 1998/99

1 .- El Quijote és una obra publicada per primera vegada en el segle

a) XV

b) XVI

c) XVII

d) XVIII

2.- De quin estil arquitectònic és la Llotja de València?

a) Mudèjar

b) Renaixentista

c) Barroc

d) Gòtic

3.- Els corrents del Golf i del Labrador són:

a) Els dos, freds

b) El del Labrador fred, el del Golf calent

c) Els dos calents

d) El del Labrador calent i el del Golf fred

4.- Anglaterra fou conquistada per darrera vegada per

a) Els Romans

b) Els Alemanys

c) Els Normands

d) Els Espanyols

5 .- L'escriptura mesopotàmica basada en símbols esquemàtics es denomina:

a) jeroglífic

b) lineal B

c) ciríl.lica

d) cuneiforme

6 .- Quins dels següents països limita amb Alemanya?

a) Bèlgica

b) Itàlia

c) Croàcia

d) Hongria

7 .- L'electró és una partícula de l'àtom que:

a) Posseeix càrrega positiva

b) Posseeix càrrega negativa

c) No posseeix cap càrrega

d) Representa tota la massa

8 .- Indica la paraula que està correctament escrita en castellà:

a) linguistica

b) língüistica

c) lingüística

d) linguistica

9 .- El terme halitosi fa referencia a:

a) quelcom relacionat amb la llum

b) el mal alè de la boca

c) el desenvolupament de mals hàbits de conducta

d) quelcom que es refereix a la grandària de les ciutats

10.- Exageració, es coneix en retòrica sota el nom de

a) hipèrbaton

b) hipèrbole

c) hiperònim

d) antònim

11 .- Quina de les següents parelles d'autors i d'obres és incorrecta?

a) Cervantes-Novelas ejemplares

b) Lope de Vega-El perro del hortelano

c) Zorrilla-Don Juan Tenorio

d) Lorca-Los esperpentos

12.- A quants metres quadrats equival una hectàrea?

a) 1000

b) 10000

c) 100000

d) 100

13.- Quina revolució es va produir en 1782?

a) Revolució Russa

b) Revolució Industrial

c) Revolució Francesa

d) Revolució Americana

14.- Eslovàquia és:

a) una regió de Txèquia

b) un país independent

c) una regió iugoslava

d) un país bàltic

15.- Sabem que el so es transmet a 300 m/seg. A quina distancia d'una tempesta s'encontrarà una persona, si des que veu el llampec fins que escolta el tro passen 10 segons?

a) A 10 Km.

b) A 30 Km.

c) A 3 Km.

d) A 0.3 Km.

16.- Indicar quina de les següents organitzacions no pertany a les Nacions Unides?

a) 0. I. T.

b) 0. E. A.

c) 0. M. S.

d) U.N.E.S.C.O.

17.- Amb qué es relaciona el Principi d'Arquímedes?

a) Amb la flotació dels cossos

b) Amb les lleis físiques de la palanca

c) Amb l'acceleració de la gravetat

d) Amb l'atracció de les masses

18.- S'entén per mossàrab

a) la població de l'Espanya musulmana que conserva la religió cristiana

b) la població de l'Espanya cristiana que conserva la religió musulmana

c) la població de l'Espanya musulmana que conserva la religió musulmana

d) la població de l'Espanya castellana que conserva la religió cristiana

19.- Una panacea és:

a) Una herba medicinal

b) una idea filosòfica grega

c) un remei útil per a qualsevol malaltia

d) un equivalent de panteisme

20.- El ciríl.lic és

a) l'alfabet eslau

b) un idioma medieval hispànic

c) una ètnia hispana meridional

d) un estil artístic del segle XIII

21.- Quin aparell utilitzarem si volem mesurar la humitat de l'aire atmosfèric?

a) Un higroscopi

b) Un baròmetre

c) Un termòmetre

d) Un pluviòmetre

22.- Si un cotxe consumen 24.5 litres de gasolina en recórrer 350 km, quants litres consumirà cada 100 km?

a) 5.7 litres

b) 7 litres

c) 5 litres

d) 7.5 litres

23.- Com es denominava l'acord militar existent entre els països de l'est d'Europa en temps de la guerra freda?

a) 0.T.A.N

b ) Pacte de Varsòvia

c) Pacte de Moscou

d) N.A.T.O

24.- El nom de l'actual canceller alemany és:

a) Helmut Kohl

b) Thomas Mayer

c) Gerhard Schröder

d) Oskar Lafontaine

25.- A Bèlgica hi ha dues llengües majoritàries:

a) El francés i l'alemany

b) El francés i el flamenc

c) El francés i l'italià.

d) El francés i l'anglès

26.- L'efecte hibernacle està produint el calentament del planeta i això es a causa d'un excés en l'aire de

a) òxid nitrós

b) óxid nítric

c) anhídrid carbònic

d) àcid sulfúric

27.- L'1 de gener de 1999 es compliren 40 anys de la revolució:

a) Argentina

b) Nicaragüenca

c) Cubana

d) Xilena

28.- Quin president dels Estats Units redactà el text de la Declaració de la Independència de 1776?

a) Zachary Taylor

b) Thomas Jefferson

c) Andrew Jackson

d) Abraham Lincoln

29.- Renoir representa en pintura el moviment:

a) impressionista

b) expressionista

c) cubisme

d) romanticismo

3O.- Un sonet és una composició poètica de

a) 8 versos

b) 10 versos

c) 12 versos

d) 14 versos

31.- Qué és la Vulgata?

a) L'edició crítica del Coran

b) L'edició de les obres completes de Juli Verne

c) La versió abreujada del Còdi Civil

d) La versió llatina de la Biblia

32.- En quina de les següents frases es fa un ús incorrecte del verb haver en llengua castellana?:

a) Hubo numerosos aciertos

b) Hubieron muchos muertos

c) Ha habido que hacerlo

d) Había bastante humo

33.- A la Cort de quin monarca associaria vosté la figura del Greco?

a) Carlos I

b) Carlos II

c) Felipe II

d) Felipe IV

34.- Hispalense és el gentilici que s'utilitza per a designar els naturals de

a) Huesca

b) Sevilla

c) Huelva

d) Valladolid

35.- Es característic de les catedrals gòtiques:

a) L'arc de mig punt

b) La lluminositat i el colorit de les vidrieres

c) Ser construccions tancades i obscures

d) Tindre voltes de canó

36.- A quin grup pertany la majoria de població de Ruanda i Burundi?

a) Hutu

b) Tutsi

c) Masai

d) Somalí

37.- El Mercader de Venècia és una obra escrita per

a) William Shakerpeare

b) Lope de Vega

c) Francesco Petrarca

d) Víctor Hugo

38.- El premi Nobel de Medicina Severo Ochoa és famós per:

a) Les seues aportacions a l'estudi del cor

b) Les seues aportacions a l'estudi de la bioquímica

c) Les seues aportacions a l'estudi del pàncrees

d) Les seues aportacions a l'estudi del sistema nerviós

39.- El número de naixements en una any per cada mil habitants es diu:

a) esperança de vida

b) taxa de natalitat

c) creixement natural

d) taxa de fecunditat

4O.- Entre quins dos rius floreix la cultura mesopotàmica?:

a) Tigris i Nil

b) Éufrates i Tigris

c) Tíber i Éufrates

d) Éufrates i Nil.

41.- El diamant i el grafit:

a) són diferents varietats del carboni cristal.litzat

b) són diferents varietats del silici

c) no tenen res a veure

d) els dos provenen del petroli

42.- Una Encíclica és:

a) un conjunt de cicles encadenats

b) una obra sobre el conjunt de coneixements humans

c) un document del Papa

d) un document enciclopèdic

43.- Sabent que el preu d'un producte és de 1200 euros, quant s'haurà de pagar per ell si s'efectua un descompte del 10%?

a)1080

b) 1100

c) 1150

d) 1050

44.- La Real Acadèmia Espanyola fou creada en el:

a) Segle XVII

b) Segle XVI

c) Segle XVIII

d) Segle XIX

45.- S'entén per plenamar

a) la zona del mar més próxima a la costa

b) l'altura mínima de l'onada

c) l'espai mig entre les successives ones

d) l'altura màxima en qué pot actuar l'onada

46.- Quina de les següents obres no és de Gaudí?

a) La Pedrera, de Barcelona

b) El parc Güell, de Barcelona

c) El palau Arquebisbal, d'Astorga (Lleó)

d) L'Hospital de Sant Pau, de Barcelona

47.- Quina de les següents expressions del verb castellà satisfacer correspon al futur?

a) Satisfacerán

b) Satisfarán

c) Satisfagan

d) Satisfacerían

48.- El quadrat del número 10 és

a) 20

b) 100

c) 200

d) 40

49.- Senyala la fórmula ortogràfica correcta en castellà:

a) hexumar

b) exumar

c) hexhumar

d) exhumar

5O.- "La Metamorfosi" és una novel.la de:

a) Thomas Mann

b) Franz Kafka

c) James Joyce

d) Pío Baroja

51.- La C. N. N. és:

a) Una cadena de televisió dels U.S.A

b) Una cadena de televisió francesa

c) Una organització mundial per a la pau

d) Una organització no governamental

52.- La capital d'Austràlia és:

a) Brisbane

b) Sydney

c) Melbourne

d) Camberra

53.- Quin nom es donava als protestants francesos, de tendencia calvinista, en el context de les guerres de religió del segle XVI?

a) Grisons

b) Humanistes

c) Hugonots

d) Peus Negres

54.- Quin dels següents tipus d'energia es considera renovable?

a) Nuclear

b) Hidràulica

c) Del carbó

d) Del gas natural

55.- Quina de les següents paraules castellanas no prové del llatí?

a) Vademécum

b) Alterego

c) Jurista

d) Psicologia

56.- A quin dels següents rius associaria vosté el desastre de Doñana?

a) Guadalimar

b) Guadalhorce

c) Guadarrama

d) Guadalaviar

57.- José Luís Garci obtingué en 1993 l'òscar de Hollywood a la millor pel.lícula en llengua no anglesa per la pel.lícula:

a) Volver a empezar

b) Mujeres al borde de un ataque de nervios

c) Beltenebros

d) Las bicicletas son para el verano

58.- La música de d'òpera Tosca, estrenada el 14 de gener de 1990, fou composta per:

a) Rossini

b) Verdi

c) Puccini

d) Wagner

59.- Les sigles i.e. en un text signifiquen

a) textualment

b) això és

c) intentant explicitar

d) escrit en vers

6O.- L'atmòsfera terrestre és una mescla de vapor d'aigua i d'altres gasos, sobre tot:

a) oxigen i ozò

b) nitrogen i heli

c) oxigen i heli

d) nitrogen i oxigen

61.- El darrer premi Cervantes s'ha concedit al poeta

a) José Saramago

b) José Hierro

c) Camilo José Cela

d) Jaime Gil de Biedma

62.- Una gàrgola és:

a) Una peca d'armadura medieval

b) Una pega musical

c) Un element ornamental arquitectònic

d) Una moneda sense curs legal

63.- El meandre d'un riu és:

a) La corba que descriu el llit del riu.

b) L'acumulació de pedres i còdols rodats en determinades zones dels seus marges.

c) Els llocs on són freqüents els ràpids i les cascades.

d) La zona del riu por on aquest s'escola encaixat entre muntanyes.

64.- El nivell freàtic es refereix a:

a) els llacs

b) les aigües subterrànies

c) la temperatura de l'aigua

d) l'aigua de precipitació

65.- La companyia de teatre universitari La barraca, que difongué tot el millor del repertori clàssic espanyol per tot el país durant la II República, està vinculada a:

a) Alberti

b) Garcia-Lorca

c) Martín-Gaite

d) Xirgu

66.- Una de les següents paraules castellanas és plana

a) Azul

b) Andaluz

c) Andes

d) Cuadrúmano

67.- Adéu a les armes, La Quinta Columna i Per qui doblen les campanes, sòn tres conegudes obres literàries de:

a) Orson Wells, Pío Baroja i Ernest Hemingway, respectivament

b) Pío Baroja, Orson Wells i Ernest Hemingway, respectivament

c) Antonio Machado, Federico García Lorca i Orson Wells, respectivament

d) Ernest Hemingway

68.- En el sistema mètric decimal, un metre cúbic correspon a:

a) 100 litres

b) 1000 litres

c) 10 litres

d) 10000 litres

69.- Indica quin dels següents arbres és de fulla perenne:

a) Xop

b) Acàcia

c) Avet

d) Ametier

7O.- El Bolívar és la moneda de:

a) Colòmbia

b) Perú

c) Veneçuela

d) Bolivia

71.- Quin famòs filòsof romà de l'escola estoica nasqué a la península ibèrica?

a) Plató

b) Titus Livi

c) Aristòtil

d) Sèneca

72.- Les Guerres Púniques es desenvoluparen, abans de la nostra era, entre

a) Romans i grecs

b) Cartaginesos i romans

c) Romans i bàrbars

d) Àrabs i víkings

73.- El riu més llarg d'Europa és el

a) Danubi

b) Tajo

c) Roine

d) Volga

74.- La figura més destacada del moviment conegut per fauvisme és

a) Picasso

b) Matisse

c) Juan Gris

d) Marc Chagali

75.- Els alisis són:

a) un tipus de vent oceànic constant

b) un corrent marí fred

c) un corrent marí càlid

d) una tempesta huracanada

76.- El Bierzo és una comarca espanyola de la provincia de

a) Salamanca

b) Valladolid

c) León

d) Segovia

77.- El terme afàsia fa referencia a:

a) una pèrdua de la capacitat de parlar

b) una dificultat per a recordar alguna cosa

c) una dificultat per a sol.licitar algun favor

d) una zona del sud-est d'Àsia

78.- Quin dels següents personatges no intervingué en la Revolució Francesa?

a) Robespierre

b) Marat

c) Danton

d) Balzac

79.- La unitat en què s'expressa l'energía és:

a) Ampers

b) Volts

c) Joules

d) Coulombs

8O.- La simfonia del Nou Món és una obra musical l'autor de la qual és:

a) A. Dvoràk

b) C. Debussy

c) M. de Falla

d) I. Stravinsky

81.- L'obra pictòrica titulada Les senyoretes d'Avinyó

a) és una de les obres més reconegudes de Cézanne, considerada punt de partida del cubisme

b) pertany a l'etapa cubista de Picasso

c) és una obra de Matisse

d) és una obra expressionista de Kandinsky

82.- Quin dels següents països no és riberenc del Mediterrani?

a) França

b) Líbia

c) Israel

d) Romania

83.- Quan dos elements químics posseeixen idèntic número atòmic i pesos atòmics diferents, se'ls denomina:

a) isoterms

b) isòbars

c) isòtops

d) isòmers

84.- Una massa d'altes pressions atmosfèriques genera un/a:

a) tornado

b) borrasca

c) anticicló

d) monsó

85.- Quina de les següents parelles de pintors i les seues obres no és correcta?

a) Goya-La verema

b) Velàzquez-Les Menines

c) Picasso-El Guernica

d) El Greco-La Rendició de Breda

86.- Quin dels següents polítics participa en la fundació del Partit Comunista Italià?

a) Gramsci

b) Mussolini

c) Croce

d) Garibaldi

87.- Un estomatòleg és:

a) un especialista de l'estòmac

b) un instrument per a explorar l'aparell digestiu

c) un especialista en papallones

d) un especialista en malalties de la boca

88.- El manierisme és:

a) un estil artístic

b) una escola de pensament grec

c) l'estudi del comportament en públic

d) la separació radical del bé i del mal

89.- La llei d'Hondt està associada a:

a) la física quàntica

b) Els processos electorals

c) els processos de successió monàrquica

d) els processos de distribució de la renda

9O.- Quin dels següents ossos dels cos humà pertany a les extremitats superiors?

a) radi

b) fèmur

c) tíbia

d) tars

91 .- Els períodes en què se sol dividir la Prehistòria són, per ordre cronológic:

a) Mesolític, Paleolític i Neolític

b) Paleolític, Neolític i Mesolític

c) Mesolític, Paleolític i Neolític

d) Paleolític, Mesolític i Neolític

92.- Si un triangle és equilàter:

a) té un angle recte

b) els seus angles són desiguals

c) té els seus tres costats iguals

d) té un angle obtús

93.- Qué li recorda el nom de Sófocles?

a) Un mecenes del Renaixement

b) Un personatge de les fàbules clàssiques

c) El personatge d'una comèdia llatina

d) Un autor de tragèdies

94.- Mil euros equivalen a:

a) 120386 pessetes

b) 166386 pessetes

c) 186386 pessetes

d) 86386 pessetes

95.- La Consagració de la Primavera

a) és una composició musical clàssica d'Stravinsky

b) és una obra del compositor romàntic Brahms

c) és una composició de Debussy

d) és una novel.la de Víctor Hugo

96.- El riu Guadalquivir naix a la provincia de

a) Albacete

b) Ciudad Real

c) Jaén

d) Granada

97.- Sigmund Freud proposà el:

a) Conductisme

b) Estructuralisme

c) Psicoanàlisi

d) Cognitivisme

98.- En la cultura egipcia les tombes més antigues que tenien forma de piràmide truncada es deien:

a) Ziggurat

b) Hipogeus

c) Esfínx

d ) Mastaba

99.- El meridià de longitud 0 graus passa per

a) New York

b) Greenwich

c) Bagdad

d) Tokio

10O.- Les Antilles s'encontren en:

a) I'oceà Pacífic

b) I'oceà Atlàntic

c) I'oceà índic

d) el mar Bàltic

PROVA DE MATEMÀTIQUES

M1ª.- ¿Quina de les equacions següents és correcta?

a) (a + b)2 = a2 + ab + b2

b) (a - b)2 = a2 - 2ab + b2

c) (a + b)(a - b) = a2 - 2ab + b2

d) (a + b)2 = a2 + ab + 2b

M2ª.- La derivada de la funció f(x) = x(x+1) és:

a) f'(x) = x+1

b) f'(x) = 2x+1

c) f'(x) = x

d) f'(x) = x2+1

M3ª.- El valor de 5! és:

a) 25

b) 125

c) 240

d) 120

M4ª.- Si r és la longitud del radi d'una circumferència, la superficie d'aquesta és:

a) 2ð r

b) ð r2

c) ð + r2

d) (ð + r)2

M5ª.- Donats els valors x1 = 1, x2 = 3 i x3 = 5, quin és el resultat de l'operació:?

a) 0

b) 6

c) 3

d) 0,2

M6ª.- Siga la funció . El valor que pren f(x) per a x=3 es:

a) 3/10

b) 16/5

c) 2,72

d) 315/100

M7ª.- Un producte té un preu de venda de 100 ptes. El marge de benefici calculat sobre el preu de cost és del 25%. Quin és l'import del benefici?

a) 25 ptes.

b) 30 ptes.

c) 20 ptes.

d) 15 ptes.

M8ª.- En un determinant d'ordre 3, els elements del qual són: a11 = 1; a12 = 0; a13 = 2; a21 = -1; a22 = 1; a23 = 0; a31 = 0; a32 = 1; a33 = 1; el valor del determinant és:

a) 0

b) 2

c) 1

d) -1

M9ª.- En un aula hi ha 50 estudiants. El 80% són morenos i el 30% d'aquests, a més, tenen els cabells arrissats. Quina és la probabilitat que el professor traga a la pissarra a un estudiant moreno amb els cabells arrissats?

a) 0,5

b) 0,3

c) 0,8

d) 0,24

M10ª.- Indiqueu l'afirmació correcta referida a la següent funció: y = -2x + 4.

a) La representació gràfica és una paràbola.

b) La representació gràfica és una recta que passa pel centre de coordenades.

c) És una recta que talla l'eix de coordenades pels punts (0 , 4) i (2 , 0).

d) És una recta que talla l'eix de coordenades pels punts (1 , 4) i (2 , 3).

PROVA D'HISTÒRIA

H1ª.- El burg medieval era un espai:

a) amb moltes zones verdes.

b) rodejat de jardins.

c) ample.

d) reduït.

H2ª.- Les universitats aparegueren a la península:

a) el segle XIII.

b) el segle IX.

c) el segle X.

d) el segle XII.

H3ª.- Carles I d'Espanya i V d'Alemanya era pare de:

a) Carles III.

b) Carles II.

c) Felip II.

d) Lluís XIII.

H4ª.- El taylorisme és un térme relacionat amb:

a) la utopia anarquista del segle XIX.

b) la revolució industrial.

c) el materialisme històric.

d) L'avantguardisme literari de principis del segle XX.

H5ª.- El Manifiest Comunista és obra de:

a) Marx i Hegel.

b) Lenin i Marx.

c) Marx i Engels.

d) Engels i Hegel.

H6ª.- Quins dels polítics no està relacionat amb els projectes de reforma agrària que endegaren els governs il.lustrats del segle XVIII?

a) Jovellanos.

b) Campoamor.

c) Joaquín Costa.

d) Floridablanca.

H7ª.- Els bòers eren:

a) guerrillers zulús.

b) colons holandesos.

c) indígenes pertanyents a l'exèrcit anglès.

d) agricultors de Mèxic.

H8ª.- L'assemblea dels Estats Generals a França era composta pels següents estaments:

a) Noblesa i clergat.

b) Noblesa, clergat i tercer estat.

c) Burguesia i noblesa.

d) Burguesia i militars.

H9ª.- La declaració dels drets de l'home fou redactada:

a) Per l'O.N.U.

b) En la Revolució Francesa.

c) En la I Internacional Socialista.

d) Per les Cortes de Cadis.

H10ª.- La divisió provincial d'Espanya:

a) procedeix del segle XIX.

b) S'hi va establir en la Constitució de 1978.

c) es correspon amb les autonomies actuals.

d) és històrica, són els antics regnes medievals.

PROVA DE FILOSOFIA

F1ª.- Quina de les afirmacions següents és vertadera?

a) Plató va ser deixeble d'Aristòtil.

b) Aristòtil va ser mestre de Sòcrates.

c) Aristòtil va ser deixeble de Plató.

d) Sòcrates va ser deixeble de Plató.

F2ª.- La idea o el concepte que l'home és dolent per natura ("L'home és un llop per a l'home") és:

a) Kant.

b) Hobbes.

c) Rousseau.

d) Spinoza.

F3ª.- L'autor que ha concebut la filosofia com "un anàlisi del llenguatge" és:

a) Aranguren.

b) Husserl.

c) Wittgenstein.

d) Kant.

F4ª.- Quin filòsof va escriure La república?

a) Aristóteles.

b) Hegel.

c) Rousseau.

d) Platón.

F5ª.- Segons Piaget, l'última de les etapes del desenvolupament de la intel.ligència es la intel.ligència:

a) intuïtiva.

b) lògica.

c) logicoformal.

d) pràctica.

F6ª.- L'amnèsia retrògrada afecta a la memòria a:

a) llarg termini.

b) molt llarg termini.

c) mitjà termini.

d) curt termini.

F7ª.- L'absència de coneixement en un subjecte capaç de tenir-lo es denomina:

a) dubte.

b) ignorància.

c) sospita.

d) opinió.

F8ª.- Quina és la doctrina filosòfica que nega l'existència de la llibertat por considerar-la incompatible amb la necesitat de la causalitat universal?

a) teologisme.

b) determinisme.

c) empirisme.

d) utilitarisme.

F9ª.- El mètode científic experimental té un caràcter:

a) hipoteticodeductiu.

b) d'explicació històrica.

c) hipotètic.

d) inductiu.

F10ª.- El corrent filosòfic que afirma que només la ciència experimental pot explicar l'home, sense cap referència a Déu, es denomina:

a) positivisme de Comte.

b) existencialisme.

c) personalisme cristià.

d) estructuralisme.

PROVA DE TITULACIÓ: LLICENCIATURA EN DRET

Durant el temps màxim d'una hora, i utilitzant només dos fulls per les dues cares (no se'n corregiran més), contesteu de la forma més ordenada, breu i clara possible, una de les dues preguntes següents, segons la vostra elecció:

1.- Els drets fonamentals.

2.- L'ordenament jurídic comunitari.

INSTRUCCIONS:

1.- No es poden emprar materials de consulta.

2.- Atès que hi disposeu de temps, reflexioneu abans de començar a escriure.

3.- No oblideu consignar el nom i els cognoms en cada full de resposta.

4.- Lliureu aquest qüestionari juntament amb les respostes.

5.- En la valoració d'aquest examen es consideraran, a més dels coneixements del tema de la pregunta elegida, la correcció de la redacció i l'ortografia.
Descargar
Enviado por:Concha Lozano
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar