Tecnología


Plantas potabilizadoras


Planta potabilitzadora del Llobregat

1. Si no havies estat mai en una planta potabilitzadora d'aigua, com t'imaginaves que seria?

- Me l'imaginava: L'aigua entra en la potabilitzadora que posseeix una mena de filtres (reixes) que impedeixen el pas a la porqueria que conte l'aigua (Sorra sedimentada, materials orgànics + altres), després se li afegeix el clor (cl) y passa directament a la xarxa de canonades per al consum urbà.

2. Explica resumidament com funciona una planta potabilitzadora.

La captació l'aigua del riu y va a parar al obra de barreja on es remenat, després passa als decantadors que fa servir tres procediments independents: Per flocons, per concentradors i per fuga de fons. Després als filtres de sorra. Un cop decantada l'aigua s'he sotmès al procés de filtració. Primerament hi ha la filtració sobre sorra. El tractament següent es la filtració sobre carbó actiu. L'aigua procedeix de la filtració sobre carbó actiu, abans de ser distribuïda als dipòsits, es clorada aproximadament a 2ppm, per mitjà de l'addició de clor. Després de tots aquests processos passa a dipòsits per al consum humà/urbà.

'Plantas potabilizadoras'

3. Sabries breument:

  • com s'afegeix clor a l'aigua ?

· Si s'exceptua el cior, que disposa d'un edifici independent per raoris de normativa de seguretat, la resta de reactius, pel que fa a I'emmagatzematge i la preparació, es troben a Vedifici de productes químics, ubicat a la part superior de la planta. En aquest edifici hi ha eis recipients d'emmagatzematge de liquids. Adjacent a Vedifici de productes quimics es troba el de¡ cior, en el quan s'ubiquen la recepció i el pesatge deis contenidors, eis evaporadors i eis ciorómetres per preparar la solució d'aigua ciorada, així com eis elements de ventilació i seguretat, com la torre d'absorció de fuites de clor.

  • per què tirem calç a l'aigua ?

  • per què té lloc la coagulació?

· Tot seguit l'aigua entra a les cambres de mescla, en les quals s'aconsegueix la perfecta homogeneítzació amb el reactiu coagulant que, immediatament abans, s'ha dosificat. Com a reactiu s'utilitza sulfat d'alúmina, PAC, quan s'utilitzen sals d'alumini com a coagulant, justament a 1'entrada de la cambra de floculaci6, també es dosifica polielectr6lit, per millorar I'aglomeraci6 dels flocs formats a partir de 1'efecte coagulant.

  • que li passa, a l'aigua en la decantació ?

· Laigua així mesclada amb el reactiu passa a les cambres de repartiment, que

permeten distribuir homogéniament el cabal a tractar entre cadascuna de les vuit unitats existents de decantadors, del tipus Accelator i de 28 metres de diámetre. Aquests són uns elements de construcció complexa que disposen d'un cos central, dotat l'agitació mecánica, en qué es produeix la floculació, i d'un anell perimetral en el qua¡ es decanten eis sólids presents a l'aigua. La capacitat de tractament de cadascuna de les un¡tats de decantació és de 0,5 m3/s. En conjunt, doncs, es disposa d'una capacitat de decantació de 4 m3/s. La recirculació de fang es produeix mitjanqant unes obertures de comunicació entre l'ariell perimetral i el cos central i com a conseqüéncia de l'efecte de la turbina central. La recollida d'aigua decantada la fan els canals radials superiors disposats a l'ariell de decantació. La purga de¡ fang en excés es fa mitjanqant tres procediments independents:

* Per flocons, a manera d'uns grans embuts, suspesos en l'aigua en decantació. Cada decantador disposa de 8 flocons, que una electroválvula programada purga periódicament.

* Per concentradors, a manera de pirámides invertides de formigó. N'hi ha dos a cada decantador.

Per purga de fons. N'hi ha una a cada decantador, al centre, que també serveix per al buidatge.

  • per què es renten els filtres ?

· Filtres de sorra: El gruix de la capa de sorra, de diferents granulometries, és de 70 centímetres. El rentat del filtre es fa a contracorrent mitjançant aigua i aire. Es renten per que degut a l'acces d'acumulació de sediments als flitres, l'igua pot patir perdues de calitat.

· Filtres de Carbó actiu: El gruix de la capa de carbo és de 1,5 metres. Per al rentat s'utilitzen bombes y compresosrs independents dels filtres de sorra. L'aigua és neteja per aquest metode, degut a les caracteristiques organoleptiques: color, olor i sabor.

4. Fes un esquema del cicle de l'aigua i un altre de com és la captació l'aigua, passant per la potabilitzadora i la distribució fins a casa teva. Inclou a l'esquema com es retorna al medi l'aigua que s'ha fet servir.

'Plantas potabilizadoras'

5. Saps d'on surt l'aigua d'abastament del teu municipi: prové d'un riu, d'un embassament, d'un aqüífer subterrani ?

Prové , d'un envasament (ATLL), que gestiona l'aigua del riu Llobregat, l'emmagatzema i la porta a casa nostre apta per al consum.

'Plantas potabilizadoras'

6. Per a que serveix el carbó actiu ? 1 els decantadors ?

El tractament següent és la filtracio sobre carbó actiu, les característiques organoléptiques: color, olor i sabor.

La planta disposa de 10 unitats de filtració, dins d'un edifici cobert per evitar la llum i dificultar el creixement d'algues. La capacitat de filtració és de 3 m3/s, a una velocitat de 10,72 m/hora. El volum unitari de carbó per filtre és de 150 m3, amb un total de 1.500 m3 a la instal·lació. El gruix de la capa de carbó és d'1,5 metres.

Per al rentat s'utilitzen bombes i compressors independents dels filtres de sorra. L'operació es fa primer amb aire i després amb aigua, de manera consecutiva però separada.

Per a la càrrega i descárrega del carbó, des deis filtres al camió i a l'inrevés, s'ha disposat una instal·lació de transport amb aigua. També hi ha dues sitges, de 150 m3 cadascuna (la capacitat d'un filtre), una per a la recepció de carbó actiu o regenerat, i una altra per a I'emmagatzematge del carbó esgotat i que convé enviar a regeneració.

Com en el cas dels filtres de sorra, l'accionament de les válvules i les comportes es pneumátic i la instal·lació está totalment automatitzada pel que fa ais cicies de filtració i rentat. Cada filtre també disposa d'un pupitre d'accionament individual.

A la sortida, i a través d'una claraboia, s'ha disposat un punt de vista i presentació de l'aigua tractada, adequadament l'Huminat.

'Plantas potabilizadoras'

'Plantas potabilizadoras'
Descargar
Enviado por:Samuel
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar