Contabilidad


Obligacions


Assignatura: COMPTABILITAT II

Data: 14.3.97

A) MOMENT INICIAL

Emissió dels títols: pot ser a la par, amb prima d'emissió, amb prima de reemborsament i amb prima d'emissió i de reemborsament a la vegada.

Exemple:

Una empresa posa en circulació 20000 obligacions amb un valor nominal de 1000 u.m. Els obligacionistes cobraran un interès anual a semestres vençuts. Aquest emprèstit durarà 10 anys. (Tot això passa el 30.6.96). Les despeses d'emissió són d'un 2% S/VN.

* A LA PAR:

__________________________________ E _­_______________________________ 20.000.000 (-) Obligacions emesses. -a- (150) Obligacions i bons. 20.000.000 __________________________________ S ________________________________

20.000.000 (-) Obligacionistes. -a- (-) Obligacions emesses. 20.000.000

__________________________________ D ________________________________

20.000.000 (572) Bancs. -a- (-) Obligacionistes. 20.000.000

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------

400.000 (270) Despeses de forma- -a- (572) Bancs. 400.000 (1)

lització de deutes.

______________________________ 31.12.96 _____________________________

40.000 (669) Altres despeses financeres. -a- (270) Despeses de forma- 40.000 (2)

lització de deutes.

____________________________________________________________________

(1) 20% de 20.000.000

(2) Ho amortitzem. 40.000 és la part que correspon a 6 mesos.

* PRIMA D'EMISSIÓ ( P.E = 90% S/VN )

_________________________________ D _________________________________

18.000.000 (572) Bancs.

2.000.000 (271) Despeses per int.dif. -a- (-) Obligacionistes. 20.000.000

de valors negociables.

_________________________________ _________________________________

400.000 (270) Despeses de forma- -a- (572) Bancs. 400.000

lització de deutes.

______________________________ 31.12.96 _____________________________

40.000 (669) Altres despeses financeres. -a- (270) Despeses de forma- 40.000

lització de deutes.

200.000 (661) Int. d'obligacions i bons. (271) Despeses per int.dif. 200.000

de valors negociables.

____________________________________________________________________

* PRIMA DE REEMBORSAMENT ( 110% S/VN )

_________________________________ E _________________________________

20.000.000 (-) Obligacions emesses.

2.000.000 (271) Despeses per int.dif. -a- (150) Obligacions i bons. 22.000.000

de valors negociables.

_________________________________ S _________________________________

20.000.000 (-) Obligacionistes. -a- (-) Obligacions emesses. 20.000.000

_________________________________ D _________________________________

20.000.000 (572) Bancs. -a- (-) Obligacionistes.

_______________________________31.12.96______________________________

40.000 (669) Altres despeses financeres. -a- (270) Despeses de forma- 40.000

lització de deutes.

200.000 (661) Int. d'obligacions i bons. (271) Despeses per int.dif. 200.000

de valors negociables.

____________________________________________________________________

* AMB PRIMA D'EMISSIÓ I DE REEMBORSAMENT.

(VE) Valor d'emissió obligacions 20.000* 1.000 * 90% = 18.000.000

(VR) Valor de reemborsament 20.000* 1.000 *110% = 22.000.000

(VR) - (VE) = 4.000.000

________________________________ _________________________________

18.000.000 (572) Bancs. -a- (150) Obligacions i bons 22.000.000

4.000.000 (271) Despeses per int.dif.

de valors negociables.

________________________________ _________________________________

B) PERIÒDICAMENT

8% S/VN 8% 20.000.000 = 1.600.000

Període de cobrament 30.6.96 fins 31.12.96

________________________________ _________________________________

800.000 (661) Interès d'obligacions -a- (572) Bancs. 600.000

i bons. (475) H.P. creditora 200.000 (1)

________________________________ _________________________________

(1) 25% 800.000

Si l'emprèstit s'hagués posat en circulació el 30.9 (en lloc del 30.6) només haurien passat

3 mesos i el semestre no hauria vençut. La forma de rectificar-ho seria la següent:

__________________________ 30.9.96 - 31.12.96 ___________________________

400.000 (661) Interès d'obligacions -a- (506) Int. d'oblig.i similars 300.000

i bons. (475) H.P. creditora 100.000 (1)

________________________________ 3.97___________________________________

300.000 (506) Int. d'oblig.i similars -a- (572) Bancs. 700.000

400.000 (661) Interès d'obligacions

i bons.

________________________________ _________________________________

(1) 15% 400.000

Exemple: exercici núm.3 de l'any passat.

1.2.95 E: 1.000 obligacions * 10.000 vn

PE = 2% . PR = 5% . 5 anys . Despeses d'emissió = 1%

Es paga per semestres vençuts.

PR = 500.000

PE = 200.000

________________________________ 1.2.95___________________________________

9.800.000 (572) Bancs. -a- (150) Obligacions i bons 10.500.000

700.000 (271) Despeses int. dif.

valors negociables.

_________________________________ ____________________________________

100.000 (270) Despeses de forma- -a- (572) Bancs. 100.000

lització de deutes.

________________________________ 1.8.95____________________________________

600.000 (661) Int.d'obligacions i bons -a- (572) Bancs. 600.000

_______________________________ 31.12.95____________________________________

500.000 (661) Int.d'obligacions i bons -a- (506) Int. d'emprèstits. 500.000 (1)

_________________________________ ______________________________________

(1) Es deixa tot a deure, tu no pagues res fins que no venç el semestre.
Descargar
Enviado por:Natàlia López Mediavilla
Idioma: catalán
País: España

Palabras clave:
Te va a interesar