Industria y Materiales


Montatge d'una càmara frigorífica


MONTATGE D'UNA CÀMARA FRIGORÍFICA

PRÓLEG

El motiu pel qual s'ha dessarrollat aquest plec de fulls, es per tenir constància, i conèixer una mica millor, la càmara frigorífica, no la paraula sinó, el seu significat a la realitat, en que consisteix aquesta càmara, de que està formada, quins elements la consten, com, l'ordre de la seva disposició al circuit, i perquè, tanmateix també la seva funció, el manteniment que imposen, especificacions tècniques...

L'objectiu del muntatge, no sols consta de saber la col·locació dels dispositius, sinó també dels ajustos que es realitzen a la màquina així com la manipulació d'algun element per tal de que la instal·lació funcioni amb el màxim rendiment possible.

Però abans de començar a instal·lar qualsevol cosa, hem de saber, quina es la finalitat d'aquella instal·lació, les condicions de treball, segons la demanda del client, es deurà per tant saber la potencia frigorífica que la instal·lació té que donar a la càmara, per tal de poder elegir així un compressor, i dimensionar les tuberies frigorífiques.

Aquest treball intentarà mostrar els passos que s'han de seguir abans , després i durant la instal·lació frigorífica, també ajustos procediments i inspeccions que s'haurán de realitzar inmediatament després de la posta en marxa del equip.

Cal saber que un mateix compressor pot donar diferents temperatures d'evaporació, depenent de la regulació que donarem a la vàlvula d'expansió, tanmateix la seva obertura vindrà determinada per la capacitat del evaporador, que s'ajustarà medint el recalentament.

El recalentament elevat pot vindre produït per una escassa obertura de la vàlvulaa o per una falta de gas, tanmateix, el visor determinarà si tenim que tancar la vàlvula d'epansió o afegir més gas refrigerant a la instal·lació, tenint en compte les pressions d'aspiració i descàrrega.

Si succeix el contrari, poc rcalentament, també determinem si hi ha molt de gas a la linia, o si tenim la vàlvula d'expansió molt oberta, el visor unaltre cop determinarà quin es el conflicte, tnint sempre en compte les pressions.

PLANNING

 

1 h.

2 h.

3 h

4 h

5 h

6 h

7 h

8 h

9 h

10 h

11 h.

12 h.

Plantejament col·locació equips frigorífics

1 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixació equips frigorífics

 

0,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirada tuberies frigorífiques

 

2 h

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldar, abocardar i roscar

 

 

 

0,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

Càrrega de nitrogen sec i verificar fugues

 

 

 

 

1 h

 

 

 

 

 

 

 

Plantejament col·locació dispositius elèctrics (quadre elèctric)

 

 

 

 

 

0,5 h

 

 

 

 

 

 

Tirada insta·lació eléctrica

 

 

 

 

 

2,5 h

 

 

 

 

Conexionar equips frigorífics-elèctrics-quadre elèctric

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 h

 

 

 

Extracció del nitrogen sec, realitzar buit i càrrega de gas frigorígen

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 h

 

 

 

Posta en marxa de la instal·lació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 h

 

 

Verificació del correcte funcionament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 h

 

 

Ajust de càrrega del refrigerant i válvula d'expansió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 h

DISTRIBUCIÓ

Consta bàsicament de fer un estudi previ a la col·locació dels components, màquines i equips que formen la instal·lació frigorífica, de tal manera que, quedi el millor accés possible a cada element, contant tamble amb la ideia que tenim que consumir m de tuberia segons l'estudi que s'ahi adoptat per tal d'aconseguir el diàmetre des tubs així com la llargada màxima de la instal·lació de les tuberies en metres.

El estudi designarà els llocs que tenen que ocupar alguns elements d'un cert tamany, (acumuladors de líquid, separadors, compressor/s, equips d'un cert tamnay que obligaràn a realitzar algunes obres dintre de la sala de màquines, com ara soports, bancades, estructuries..

Montatge d'una càmara frigorífica
.

Aquí es veu uns esquema sinòptic de com hem distribuit els elements necessaris, per fer funcionar al taller de pràctiques la màquina frigorífica, les línies d'alta (vermell) i baixa (blau).

ESQUEMA FRIGORÍFIC

Montatge d'una càmara frigorífica

TUBERIES

Després d'haver fet un càlcul, determinem, la secció de les tuberíes, com també, potencia del compressor, intercanviadors i altres complements que necessitin un diàmetre just de tuberia.

La vàlvula d'expansió es un element important.

Així doncs tenim que la línea d'alta, al circular per dintre gas a una pressió més elevada que la baixa, el diàmetre de la tuberia serà més petit, ¼”, i la línia de baixa de 3/8”.

Recordem que els abocardats i ensanxats, soldadures... es realizaràn després d'haver ficat el aïllament corresponent.

MESURES I LLARGADES

Total línies d'alta 3,35 metres, el seu " serà de ¼“

  • COMPRESSOR- 0,8 m -CONDENSADOR- 0,1 m -ACUMULADOR

  • ACUMULADOR- 0,45 m -FILTRE DESHIDRATADOR- 0,4 VÀLVULA SELD.

  • VÀLVULA SELD.-0,1 m-VISOR-2,5 m - VÀLVULA EXPANSIÓ

Total línees de baixa 3,8 metres, el seu " serà de 3/8”

  • VÀLVULA EXPANSIÓ- 0,2 m-EVAPORADOR-3,2 m- VÀLVULA SERVEI

  • VÀLVULA SERVEI-0,4 m- COMPRESSOR

Montatge d'una càmara frigorífica

  • Cada color representa els diferents estats del gas refrigerant separats per línies (tuberies)

  • Les soldadures, hem de comprendre que cada una d'elles es tradueix amb una possible fuga, de refrigerant o fluida l'exterior, per tant una possible averia, quantes menys en farem, més segura serà la instal·lació.

  • Els abocardats, son parts delicades de la instal·lació, per les vibracions que la màquina produeix, es faràn amb cura.

PROVA D'ESTANQUEITAT

Feta amb nitrogen sec, per poder deshidratar la instal·lació, si aquesta està formada per elements purs, bàsicament estarà deshidratada. Tanmateix, el nitrogen sec és un gas neutre, i quan l'introduïm dins del circuit tancat ens farà una bona emissió ja que sortirà per aquelles fugues que nosaltres haguem fet o per altres de defecte de fabricació.

Per avançar temps, i degut a que la fuga no té que existir encara que sigui molt petita, si aquesta existeix l'apreciarem al cap d'uns dies, durant aquest període començarem a fer la instal·lació elèctrica

CIRCUIT ELÈCTRIC

Els càlculs d'aquests circuits, som més senzills, i gairebé, si les potencies dels receptors, no son elevades, podem seguir una iniciativa, seguint una taula on indiqui la secció mínima permesa per a un consum i un receptor determinat, l'aïllament dels cables elèctrics que arribin dintre de la càmara, deuràn de dur algun aïllament especificat destinat a aquest fi.

Tindrem un quadre, de control integral, que, bàsicament, mostrarà l'estat dels elements principals de la màquina, incloent la Tª de la camara de conservació, aquí es farà arribar d'una manera ordenada i descent els cables, o mànegues de cables (dependrà de l'estudi adoptat) de tots els dispositius que tinguin que ser alimentats elèctricament, encara que no tinguin que ser manipulats desde el quadre.

A partir d'aquí començarem a treballar només al quadre, seguint un esquema que prèviament haurem dissenyat. En la nostra instal·lació, la línia de maniobra comparada amb la de potencia no es de gran diferencia, només constem d'una sonda i un petit regulador.

Montatge d'una càmara frigorífica

DETALL DE CONEXIÓ DEL CONTROL DE CONDENSACIÓ

Montatge d'una càmara frigorífica

QUADRE ELÈCTRIC

Montatge d'una càmara frigorífica

MATERIAL

PREU

QUANTITAT

SUBTOTAL

Condensador

150,00 €

1

150,00 €

Evaporador

200,00 €

1

200,00 €

Regulador (termostat)

28,00 €

1

28,00 €

Sonda PT100

12,00 €

1

12,00 €

Vàlvula d'expansió termostàtica amb equilibradopr de pressió exterior

43,00 €

1

43,00 €

Presostat combinat de baixa/alta

25,00 €

1

25,00 €

Manòmetre de baixa

12,00 €

1

12,00 €

Manometre d'alta

11,00 €

1

11,00 €

Acumulador de líquid

18,00 €

1

18,00 €

Vàlvula selenoid

24,00 €

1

24,00 €

Compressor hermètic alternatiu de pistó

180,00 €

1

180,00 €

Visor

35,00 €

1

35,00 €

Filtre deshidratador

48,00 €

1

48,00 €

Tuberia 1/4" per a gas

1,9 /metre

5 metres

9,50 €

Tuberia 3/8" per a gas

1,5 /metre

5 metres

7,50 €

Motor per a condensador

18,00 €

1

18,00 €

Motor per a evaporador

18,00 €

2

36,00 €

Mòdul control ventilador condensador

60,00 €

1

60,00 €

Transductor de pressió

28,00 €

1

28,00 €

Contactor (2 contactes NO, 15A, 380V)

18,00 €

1

18,00 €

Transformador 220v//12v

6,00 €

1

6,00 €

Selector ON/OFF

2,00 €

4

8,00 €

Neó (color a elegir)

1,00 €

4

4,00 €

Armaflex

20,00 €

 

20,00 €

Cable elèctric

40,00 €

 

40,00 €

Silent blocs (amortiguadors antivibradors)

1,00 €

4

4,00 €

Cuadre elèctric

18,00 €

1

18,00 €

Material vari(regletes, terminals, fastons)

30,00 €

 

30,00 €

SUBTOTAL

 

 

1.093,00 €

MÀ D'OBRA

30 hora

12 hores

360,00 €

I.V.A. 16%

232,48 €

TOTAL1

1.685,48 €

PRESSUPOST

CRÈDIT 3

5
Descargar
Enviado por:Germa4
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar