Química


Models atòmics


TEMA 4 : La Teoria Atómica

1) Models atómics

 • Demòcrit (400 a.C.)

  • Definició Àtom son partícules indivisibles

  • Aigua, aire, terra, foc

 • Dalton (1808)

  • Teoria atómica explica la existència de compostos, elements i transformacions químiques

  • Postulats - La matèria es divisible i està formada per àtoms

  - Els àtoms són indivisibles
  - Tots els àtoms d'un element son iguals en massa i propietats

  - Els àtoms d'elements diferents, son diferents.

  - Els compostos es formen per l'unió d'àtoms.

 • Thomson (1898)

 • - L'àtom és divisible

  - El descobriment de l'electricitat va permetre identificar unes partícules més petites que l'àtom, carregades negativament « ELECTRONS ».

  - Els àtoms son esferes uniformes de càrrega positiva on es troben incrustats els electrons.

  - Cada àtom té un nº característic d'electrons i una càrrega positiva que compensa tota la càrrega negativa.

  - Els electrons poden escapar de l'atom quan reben energía.

 • Rutherford (1911)

 • - El descobriment de la ràdio activitat va permetre identificar unes partícules més petites que l'àtom, carregades positivament “ PROTONS “.

  • Resultats de l'experiment :
   - La majoria de les partícules travesa la làmina sense desviarse.
   - Algunes poques es desvien.
   - Molt poques reboten.

  • Model atómic :
   - L'àtom està format per 2 parts clarament diferenciades:

  - Nucli està al centre de l'àtom i conté tota la càrrega positiva.
  - Escorça es una part molt gran i buïda on estan els electrons.

  - Problemes d'aquest model atómic :

  1. Amb els “pt” i “e¯ no s'explica tota la massa d'un àtom.
  2. Càrregues del mateix signe es repeleixen, per tant el nucli no es estable.

  3. Tota càrrega en moviment perd energia.

 • Bohr (1913)

  • Model àtomic No modifica el de Rutherford, el millora.

  • Els electrons giren al voltant del nucli en órbitres circulars. R^ E^

  • Mentre l'electró es troba en la seva òrbita no perd ni guanya energía.

  • En 1932 Chadwik descobrí el Neutró.
   Neutró una partícula sense càrrega i en massa parescuda a la del protó.

  • Queden arreglats els 2 primers problemes de Rutherford.

  2) Estructura de l'àtom

  2.1 Àtom - Nucli Protons

  Neutrons


  - Escorça Electrons

  Protó quantitat més petita de matèria amb càrrega positiva.
  Pt = Z

  Electró quantitat més petita de matèria amb càrrega negativa.

  e¯ = pt

  Neutró quantitat més petita de matèria sense càrrega elèctrica.

  N = A - Z


  3) Identificació de l'àtom

  3.1 Nombre atómic (Z) nombre de protons que té un àtom en el nucli.

  3.2 Nombre màssic (A) suma de protons i neutrons que té un àtom en el nucli.

  3.3 Isòtops àtoms del mateix element que tenen el ateix nombre àtomic, i diferent nombre màssic, tenen el mateix nº de protons i diferent nº de neutrons.

  Exemple de càlculs :

  Z

  A

  pt

  N

  e¯

  1

  1

  1

  0

  1

  1

  2

  1

  1

  1

  1

  3

  1

  2

  1

  6

  12

  6

  6

  6

  8

  16

  8

  8

  8

  6

  14

  6

  8

  6

  A = Z + N pt = e¯

  N = A - Z Z = pt

  4) Ions : Cations i Anions

  Ió àtom o grup d'àtoms carregats electricament.

  Catió = (+)
  Anió = (--)

  Cations
  Ca - 2e¯ Ca+2


  Anions
  H + 1e¯ H—

  Z = pt A = Z + N
  pt = e¯ q = pt - e¯

  5) Configuració Electronica

  -Els electrons es troben a l'escorça de l'àtom amb capes i subcapes.

  NORMES:


  -Els electons es col·loquen a la capa de menor energia disponible.

  -Una capa té tates subcapes com indica el nombre de la capa.

  -El nombre màxim d'electrons d'una capa es 2n2

  -El nombre màxim d'electons en la darrera capa es 8.

  -El nombre màxim d'electrons en una subcapa és : S2,p6 ,d10,f14

  S

  2

  P

  6

  D

  10

  F

  14


  Diagrama de Moeller :

  'Models atòmics'

  Exemples:

  6C = 1s² 2s² 2p²

  7N = 1s² 2s² 2p³

  7) Sistema periódic

  • Està format per :
   7 files horizontals (periòdes)
   18 columnes verticals (grups)

  • Periòde indica el nº de capes electróniques ocupats per els electrons.

  • Grups indica el nº d'electrons que hi ha a la darrera capa.

  'Models atòmics'

  A A H G
  L L A A
  C C L S
  A A O O
  L L G S
  I I E
  N N N N
  S O E O
  T N B
  E S L

  R E

  R S

  I

  S

  • Metall són els elements de la taula que tenen pocs electrons i tenen moltes ganes de perdere'ls.

  • No metall són els elements de la taula que tenen molts electrons i tenen ganes de guanyar-ne més.

  • Semi metalls són els elements que perden electrons a la darrera capa amb dificultat.

  • Alcalins són metalls que tenen un electró a la darrera capa i moltes ganes de perdre'l.

  • Alcalinoterris són metalls que tenen 2 electrons a la darrera capa i moltes ganes de perdre'ls .

  • Halogens són elements no metàlics que tenen 7 electrons a la darrera capa i volen guanyar-ne un.

  • Gasos nobles són elements no metàlics que tenen 8 electrons a la darrera capa i no volen ni guanyar ni perdre res.
  Descargar
  Enviado por:EShy
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar