Literatura


Mirall Trencat; Mercé Rodoreda


Context Històric

A Espanya, les condicions de vida a partir de 1950 van començar a millorar. El creixement econòmic va desencadenar un fort corrent migratori de la població rural als centres urbans industrials o als països més industrialitzats d'Europa.

Paral·lelament, s'inicià una major apertura cap a l'exterior i es fomentà el turisme. Al compàs d'aquesta dinàmica, el règim franquista es tornà més flexible en qüestions ideològiques i culturals; d'altra banda, la renda per càpita augmentà i el país va superar les fronteres del subdesenvolupament.

La crisi energètica dels anys 70 va coincidir a Espanya amb els darrers anys del franquisme i donà lloc a una situació d'inestabilitat política. Per superar aquesta crisi, s'obrí un procés de reforma política amb l'objectiu de restablir les llibertats públiques. A la mort del general Franco (1975), la monarquia va ser restaurada en la persona del Rei Joan Carles I i la democratització es va accelerar amb la legalització dels partits polítics i la celebració d'eleccions generals el 1977. Aquesta etapa culminaria amb la Constitució de 1979. El resultat d'aquests canvis polítics ha donat una societat més permisiva, orientada a les democràcies occidentals.

D'altra banda, la població espanyola sufreix en aquestes dates un moviment migratori des de àrees de gran creixement vagetatiu i baixa renda per càpita a zones industrialitzades i de creixement vegetatiu baix. L'increment de la indústria en el període de 1951 a 1960 accentuà aquest trasvassament poblacional, que va anar creixent fins a 1970, essent els pols d'atracció Madrid i les ciutats del País Basc i Catalunya. Aquest ampli fluix d'emigració va agravar el problema de la vivneda en les ciutats fins a límits quasi insostenibles, creant un caos urbanístic i generant suburbis amb dures condicions d'habitabilitat.

Literatura


El buit deixat per l'ausència de tants escripors, els efectes físics i psicològics de la guerra, el doctrinarisme dels gunnyadors i l'aïllament cultural en que quedà Espanya creà un clima desolador.

Per a la literatura catalana, el final de la Guerra Civil significà un cop encara més dur que per a la castellana. Junt amb l'exili de molts escriptors, s'obrí a la Península un parèntesi de silenci sobre la nostra cultura. L'obra de narradors catalans tan notables com Llorenç Vilallonga, Mercé Rodoreda i Josep Pla va veure troncada la seva edició. Fins el 1949, aquest últim no va tornar a reanudar-la. La recuperació d'aquesta literatura es va produir a pàrtir de la dècada dels siexanta. Les dues figures que simbolitzen millor tal recuperació és Salvador Espriu a Catalunya.

Resum de l'Argument

Mirall Trencat és una novel·la escrita per Mercè Rodoreda el 1975 i narra la història d'una família barcelonina de classe social alta que destaca per la gran quantitat de personatges i de morts que hi apareixen.

La història comença amb una noia jove que es diu Teresa i està enamorada d'un home anomenat Nicolau. Aquest amor durarà poc ja que en Nicolau mor al poc temps d'estar junts.

Paral·lelament, apareix un personatge, el Salvador Valldaura, que coneix en el teatre el Liceu de Barcelona una noia molt maca, la Bàrbara; queden per anar a dinar junts i s'acaben agradant però, quan es trobaven en el punt màxim de la seva relació, la Bàrbara es suicida. Això fa que en Salvador Valldaura necessiti l'amor d'una altra dona i aquesta és la Teresa.

La Teresa i en Valldaura es coneixen i s'agraden, després decideixen casar-se i es compren una torre a San Gervasi. Un cop casats, tenen una filla i li diuen Sofia. La Sofia creix i coneix a un xicot, l'Eladi Farriols, que treballa de dependent a una botiga de roba on anava a comprar la Teresa. Més endavant, la Sofia i l'Eladi surten junts i decideixen casar-se però no ho farán en aquell moment ja que el pare de la Sofia, el Salvador, mor d'un atac de cor i la Sofia queda molt resentida. L'Eladi, però va estar sortint amb la Pilar Segura i va tenir una filla (la Maria) que viuria amb ells. Quan el temps ha fet que la Sofia es recuperés es casen i tenen dos fills: el Ramonet i el Jaume, juntament amb la Maria, filla de l'Eladi. Després d'uns anys el Jaume mor assassinat pels seus germans, i la Maria acaba morint al suicidant-se, al tirar-se de la teulada de casa seva. El Ramonet, un cop es fa més gran se'n va de casa i no es torna a saber res d'ell. Mentre que l'Eladi, el marit de la Sofia acaba morint també.

La novel·la acaba amb la mort de la Teresa (la mare de la Sofia), que és la que més viu i dóna les seves propietats a la seva cuinera (l'Armanda) ja que la Sofia, al veure que tothom a mort decideix anar-se'n a viure a l'estranger, a França.

Anàlisi dels Personatges Principals

En la novel·la “Mirall Trencat” hi apareixen una gran quantitat de personatges principals els quals la seva importància va canviant en cada una de les parts del llibre. Això és degut a que la història abarca la vida d'una família i les seves generacions posteriors i les morts són molt freqüents al llarg de la història.

Així doncs, es poden destacar els següents personatges: La Teresa, el Salvador Valldaura, l'Eladi, la Sofia...

La Teresa és el personatge que més anys viu i está present en la novel·la des de que comença fins la seva mort, al final. Al llarg de la seva vida ha estimat a tres homes, el Nicolau, el Salvador i ja al final al Miquel Masdéu.

El Salvador Valldaura apareix al principi de la novel·la. Coneix la Bàrbara i arriba a estar completament enamorat d'ella, això explica el seu estat trasbalsat en el moment en que la Bàrbara es suicida. Després coneix la Teresa i arriba a estimarla tant com a la Bàrbara, però sempre guardarà un racó del seu cor per a la Bàrbara. El Salvador té una filla, la Sofia, però mor i no arriba a veure el seu casament amb el botiguer, l' Eladi .

La Sofia és un dels personatges més importants de la novel·la. S'arriba a casar amb l'Eladi amb el qual tindrà dos fills: el Ramonet i el Jaume. El Jaume, malauradament mor molt aviat assassinat pels seus germans, el Ramonet i la Maria. Al final de la història, la Sofia se'n va a viure a França després de la mort de la seva mare Teresa.

L'Eladi Farriols és un noi que treballa en una botiga de roba de Barcelona. Coneix una dona, la Pilar Segura, amb la que tindrà una filla: la Maria, que mor d'un suicidi, tirant-se de la tulada de casa seva. A la botiga coneix a la Sofia i acaba casant-se amb ella, amb la que tindrà els altres dos fills. Malauradament, morirà al cap d'uns anys de tenir els fills.

Al llarg de la història apareixen nombrosos personatges secundaris som poden ser totes les minyones que van passant per la casa de la Teresa, el notari Riera, la cuinera de la casa: l'Armanda (que és la que es queda amb la casa de la Teresa), el Miquel Masdeu, etc.

Estil

Mirall Trancat pertany al génere de la narrativa, és una novel·la que reflexa la vida d'uns personatges, d'una familia rica. Es tracta d'una novel·la dels segle XX que tan sols intenta entretenir al lector, no té cap tipus de missatge ni ens vol adoctrinar, simplement és d'entreteniment.

El lèxic usat per l'autora Mercè Rodoreda és un lèxic senzill però alhora clar i precís.
Descargar
Enviado por:Marc Codola
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar