Métodos de investigación social

Ciencias Sociales. Métodos: inductivo y deductivo. Procesos. Variables. Hipótesis. Interpretación # Estructuració del model d Analisi. Analitiques

 • Enviado por: Ekany
 • Idioma: catalán
 • País: España España
 • 3 páginas
publicidad
cursos destacados
Curso superior en dirección general
Universidad Católica de Ávila
El Curso Superior en Dirección General proporciona una visión transversal de las funciones más relevantes en el seno...
Solicita InformaciÓn

Curso de Gestión Empresarial para Autónomos y Pymes
EANE Escuela Abierta de Negocios
El curso se ha desarrollado de una forma clara y práctica con el objetivo de que sea una herramienta de gran utilidad...
Solicita InformaciÓn

publicidad

PASOS A SEGUIR PARA PLANTEAR UNA HIPÓTESIS

Tendremos como referencia a la hora de interpretar los ejemplos al barrio de la mina, ok?? Es decir, es la estructuracion del barrio de la mina lo que provoca que esten aislados, a partir de ahí echale imaginación contxita.

1. MARC TEORIC

Explicació científica, tema central L' urbanisme es generador d'exclusió social.

2. ESTRUCTURACIÓ :MODEL DÁNALISI

 • conceptes: (i indicadors, per ex:trasports, participacio...)

   • dimensió institucional : urbanisme centre(equipaments, transport..)

  periferia

   • dimensió social: integració(centre: unificació , vincles, participacio...)

  exclusió(aillament , oblid)

  3. HIPÓTESIS

  Participació ciutadania: la gent se sent ciudadana?

  (unificació dels conceptes, reduits a participació, d' aquesta manera creem les hipótesis i relacionar conceptes, teories , visions, etc.)

  Hipotesi: es una explicació temptativa de la realitat per plantejar una explicació versemblant.

  Aixó ens permet orientar el problema pq veiem des d'on surten i cap a on van aquestes relacions/problema i ens orienta sobre el que está pasant.

   • es una resposta/proposta sobre la pregunta que ens fem, on relacionem fets amb conceptes, conceptes amb conceptes, o fets amb fets.

   • Ha de ser validables, probable(de prova) traves de l'empirira i despres la consolidacio a de ser generalitzable.

  TIPUS D'HIPOTESIS:

  1) positiva: la que volem provar “l'urbanisme q surt de les propostes del moviment modern pot provocar procesos d'exclusió social”

 • negativa: anula l'anterior “l `urbanisme que surt de les propostes del mov modern no provoca procesos d'exclusio social”

 • alternativa: quines altres explicacions respecte a l'exclusió, per ex. Si no és l'urbanisme que pot ser sortir del sistema de referencia que hem creat, explicacions alternatives.

 • ESTRUCTURACIÓ DEL MODEL D'ANALISI

  Hipoteis(guies orientatives de la recerca): positiva, nul.la , alternatives. Es el control sobre els nostres valors, ideològies, intencions socials, política...

  TIPUS:

  1)DESCRIPTIVES: ens plasmen una realita, per ex, la població a crescut(creixement). Sobretot en estudis demogràfics.

  • D. Simples: atur “el atur esta creixent “, i poses el nº d'aturats

  • D. De comparaci-o: 2 grups, 2 spais, 2 temps/epoques..

  2) ANALITIQUES:

  • la relació entre dos o mes aspectes, fenomens, etc:

  simple: 2 elements estan associats ( relació asociativa)

  • quint tipus de relació:

  causal: entre la relació de causa i efecte entre dos o més variables. Si parlem de causalitat estem parlant d'una estructura de dependencia l'efecte depend de la causa

  cc socials la determinació/condicionaments, constrenyiments, conrrelacins que tenen a veure amb la relació causa- efecte:

  variables asuemix la funció operativa d' un concepte

  es pot mesurar, controlar, s'ha de poder operar amb ella. Les variables composen les hipótesis.

  1.variable depentent o v. Explicada: la que reb l'impacte. Perque l'objecte d'estudi per nosaltres és l'exclusió i l'hem d'explicar.

  H1: “ l'urbanisme determina l'exclusió”

  2. variable independent o explicativa: es l'urbanisme ( seria la causa)

  Si tens molts efectes te moltes variables explicades.