Filosofía y Ciencia


Metafísica


Metafísica

Introducció

La metafísica és l'estudi de l'existència d'una última realitat.

 • Estudi de l'ésser (tot allò que existeix o pot existir) en quant a ésser i els seus atributs

 • Principis i causes del que és

Filosofia " Metafísica

Tenen característiques semblants

METAFÍSICA

Més enllà de la física

Més enllà de la natura, del que veiem

Alguna cosa que nop podem percebre però que és imporant

Primers metafísics

 • Feien metafísica sense ser-ne concients:

  • Presocràtics (Té la physis un arkhé?)

  • Parmènides

  • Plató

 • Fa metafísica (filosofia primera): Aristòtil

  • Obres exotèriques: desapareixen després de la seva mort

  • Obres esotèriques: Andrònic de Rodas va trobar aquests escrits tots desordenats. Es va dedicar a llegir-los, estudiar-los i classificar-los tots per temes. Però quan ja va haver classificat els de física, es va trobar amb uns que no tractaven de física, però els va col·locar després i els va anomerar “metá ta physikà”, és a dir, “més enllà de la física”.

L'existència

 • Què significa existir?

  • La substància és l'element que està per sota de les propietats i els canvis

  • La substància és un ent inmaterial, el que la fa material són els atributs i els canvis

 • Què existeix?

  • Existeix la substància, les seves propietats, la permanència i el canvi

 • Per què existeix alguna cosa en lloc de res?

  • Principi de raó suficient: tot el que existeix, existeix per alguna raó

Postures

 • A favor: racionalistes (Descartes)

  • Substància infinita: allò que existeix per si sol i no necessita de res més per existir (Déu)

  • Substància finita: allò que existeix per si sol i no necessita de res més per existir o que allò que existeix per si sol i depèn de Déu (humans)

   • Substància pensant (esperit): res cogitans (ànima)

   • Substància material (matèria): res extensa (cos)

 • En contra: empiristes (Hume)

Tipus

 • Segons la matèria:

  • Metafísica materialista: el que hi ha més enllà és material

  • Metafísica espiritualista: el que hi ha més enllà no és material

 • Segons el nombre:

  • Metafísica monista: una sola substància

  • Metafísica dualista: dues substàncies

  • Metafísica pluralista: vàries substàncies (atomistes)

Crítiques a la metafísica

 • Plató

  • No es crític aqmb la metafísica

  • Està en contra dels sofistes que defensaven el relativisme

  • Defensa l'universalisme moral

   • Realitat sensible

 • Immediata

 • Superficial

 • Percebuda pels sentits

 • Aparent

 • Objectes particulars, efímers i contingents

   • Realitat ideal

 • Mediata

 • Perfecta

 • Percebuda per la raó

 • Autèntica

 • Idees universals, absolutes, objectives i eternes

 • Hume

  • El coneixement es redueix a percepcions (representacions mentals)

   • Impressions: percepcions fortes, viscudes

   • Idees: còpies esvaïdes de les impressions

  • Principi de còpia: encara que no veiem una cosa, sabem que existeix si l'hem vist abans ja que la ment copia la realitat.

   • Cap problema amb la física

   • Problemes amb la metafísica

  • Déu

  • Substància (jo) no existeix

    • Tot allò que està més enllà de la percepció no pot ser conegut la metafísica no existeix

 • Kant

  • En contra de Hume

  • La metafísica és especulativa i significativa

  • És un afany innat dels homes per conèixer la realitat

 • D'acord amb Hume

  • La metafísica no és empírica

  • No proporciona coneixement i no és una ciència

   • La metafísica és un ideal de raó que està fora de les nostres possibilitats

 • Nietzsche

 • La metafísica és un error perquè crea un món allunyat del real

 • La causa és el poder suggeridor del llenguatge

 • La metafísica neix per la por dels homes a acceptar el món tal com és

 • Neopositivistes

 • Les idees metafísiques no tenen sentit

 • El llenguatge metafísic no significa res perquè no es pot verificar

 • L'únic sentit de la metafísica és poètic o metafòric

Metafísica materialista i espiritualista

Materialista la substància de les coses és la matèria, alguna cosa amb un cos sòlid o tridimensional. Tot el que existeix està fet de matèria, fins i tot el món subjectiu o mental.

Espiritualista La matèria és només aparença i el que existeix de veritat és l'esperit, alguna cosa mental o intel·lectual, substància de la qual estan fetes les idees i les imatges.

Combinació dels dos elements teories que tracten de superar l'oposició

Metafísica materialista

Substància: la matèria

 • Tot el que existeix és el material

 • No hi ha res que no sigui material

 • Característiques:

 • Ocupa un espai

 • És més o menys compacta

 • És la mateixa en tots els cossos naturals

 • La matèria canvia, però no desapareix

 • Diferències entre objectes organització dels components materials

 • Objectes simples " objectes més complicats (la seva complexitat permet que puguin fer operacions més complicades)

 • L'univers i tot el conté (idees incloses) són materials

 • La realitat subjectiva o mental es considera un fenomen dependent del cervell (realitat material)

 • Té un dinamisme intern que explica les transformacions, degudes a les lleis de la natura, que poden ser descobertes i comprovades (determinisme)

Història

 • Antiga Grècia

 • Demòcrit (s. V a.C.): atomisme

  • Tot el que existeix són àtoms

  • Els àtoms són partícules materials invisibles, indivisibles i indestructibles

  • Els àtoms es mouen en el buit

  • Totes les coses són combinacions d'àtoms

  • Quan una cosa es destrueix, els àtoms es recombinen per formar part d'una altra cosa

   • Epicur (s. III a.C.): segueix les idees atomistes de Demòcrit

    • Fonamentar les teories sobre com viure la vida

    • Com que tot és matèria no hem de tenir por dels déus ni dels càstigs

     • Materialistes:

      • Els pensaments són conseqüència de les sensacions

      • Les sensacions són els canvis dels àtoms de l'ànima

      • L'ànima està feta d'àtoms més subtils que el cos

      • Cos i ànima són la mateixa realitat material

Punts forts i punts febles

 • Punts forts:

 • Feblesa de l'espiritualisme: no pot donar una versió clara del que és l'existència immaterial

 • Punts febles:

 • No hi ha raons per creure en alguna cosa espiritual que no es pot verificar, però tampoc n'hi ha per creure que fins i tot les idees són materials

 • No pot explicar l'ordre natural, els éssers vius o el cervell humà

Metafísica espiritualista

Substància: l'esperit

 • Tot el que existeix és espiritual

 • Espiritual és allò real que no depèn de la materia i que no es pot explicar a partir d'aquesta. Tampoc és producte de cap procés material

 • Allò espiritual no és físic i és immaterial

Història

 • S'ha considerat espiritual tot allò que hi havia més enllà del material

 • És més real allò incorpori que allò material

 • L'espiritual és la causa del material

 • L'espiritual no pot dependre del material i és anterior i més valuós

 • Espiritual = mental o subjectiu

 • Teoria de G. Berkeley (1685 - 1753):

 • Context històric: George Berkeley era un bisbe anglès que va viure els temps de la Il·lustració, època en que les ciències fàctiques van guanyar terreny per sobre la religió i la gent es va començar a tornar atea.

 • Teoria filosòfica:

  • La matèria és el diable i és una forma de pecat, per tant s'ha d'acabar amb ella

  • Allò que creiem existeix són les idees que Déu ens implanta a la ment i creiem que és real

Punts forts i punts febles

 • Punts forts:

 • Incapacitat del materialisme per explicar les experiències subjectives, la conciència i la lliure voluntat

 • La matèria infinita que existeix perquè sí, que es mou ella sola i que es concreta en éssers vius és difícil de creure

 • Punts febles:

 • Incompatibilitat amb la vida quotidiana

 • Incompatibilitat amb els descobriments científics

 • És massa complexe explicar la realitat com una pel·lícula dirigida per Déu que des d'un punt de vista materialista

Metafísica monista i espiritualista

Materialisme

Monisme Monisme neutre (neutralisme)

Espiritualisme

Neutralisme

 • La substància útlima de l'univers és neutra

 • La realitat és material o espiritual segons estiguin ordenats els elements neutres que la formen

 • Baruch Spinoza (1632 - 1677):

 • Només hi ha una substància que pot ser concebuda com a matèria o pensament

 • El que és real es pot interpretar de les dues maneres en funció de l'aspecte de la realitat que mirem

 • La substància té infinits atributs, però només en coneixem el pensament i l'extensió

 • La substància única és el mateix que Déu i que la Naturalesa

 • El pensament i l'extensió són atributs d'una mateixa substància i van juntes amb la substància

Pluralisme: existeix més d'una única substància

 • Dualisme:

 • La realitat té dues parts, la material i l'espiritual

 • La realitat material és més important que l'espiritual

 • Les dues realitats esta separades però no enfrontades

 • Filosofia cristiana

 • Descartes:

 • Tres substàncies:

   • Pensant (humans)

   • Perfecta i infinita (Déu)

   • Extensa (cossos)

 • Leibniz:

    • Infinitat de substàncies simples i diferents (mònades)

    • Les mònades són els àtoms autèntics, però no són com els àtoms materials, sinó que són punts metafísics simples (centres d'energia o de força)
Descargar
Enviado por:Tania
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar