Biología, Botánica y Zoología


Materia i energia


UNITAT 3

EL CICLE DE LA MATÈRIA I EL FLUX D'ENERGIA

 • Matèria i energia

 • L' energia necessària per a que qualsevol ecosistema pugui funcionar prové del sol, aquesta es va passant de uns éssers al altres i així doncs parlarem de fluix d'energia.

  L'energia que entra a la terra pot ser de diferents tipus:

  • Raigs gamma

  • Raigs X

  • Raigs ultraviolats

  • Raig visible

  • Raigs infrarojos

  • Ones radio

  L'energia es transforma per la seva interacció amb l'atmosfera, la hidrosfera, la litosfera i també la biosfera.

  Tan sols l'1% de l'energia provinent del sol és usada directament per la vida.

  Els organismes són etapes transitòries del cicle de nutrients i del flux d'energia.

  Els éssers fotosintètics són els únics capaços de captar la energia lluminosa a través de la fotosíntesi que els permet sintetitzar matèria orgànica a partir de matèria inorgànica, com a font de C utilitzen CO2 i desprenen O2.

  Els organismes quimiosintètics utilitzen com a font d'energia la que procedeix de la oxidació de substàncies inorgàniques reduïdes.

  Els éssers heteròtrofs són els que obtenen l'energia i el carboni de la matèria orgànica que prèviament han fabricat els productors (autòtrofs).

  Respiració: procés de degradació de la matèria orgànica durant el qual s'allibera energia, te lloc en les cèl·lules i es produeix a tots els éssers vius.

  Respiració aeròbica: s'elimina l'H, s'allibera energia que combinada

  amb O donarà H2O

  Resp. Anaeròbica: l'acceptador final d'H no es O i no es desprèn H2O

  Fermentació: L'acceptador final de l'H és una molècula orgànica

 • Cicles biogeoquímics

 • La vida del organismes depèn, fonamentalment, de dos factor:

  Subministrament d'energia

  Disponibilitat de bioelements que son necessaris per a la síntesi de la

  matèria orgànica

  Els bioelements circulen de manera cíclica per la biosfera des del medi cap als éssers vius i des d'aquests cap al medi.

 • Cicle del Carboni

 • En el cicle del carboni intervenen diferents elements o organismes:

  • Els org. descomponedors transformen la matèria orgànica desprenen Co2.

  • Les restes orgàniques procedents de la descomposició s'incorporen al sòl en forma de carbons minerals o petrolis, amb el temps el C s'incorpora al medi a través de la combustió en forma de Co2

  • A través de la meteorització, les oques carbonatades procedents dels esquelets poden incorporar-se al cicle del C.

  • Les erupcions volcàniques també alliberen Co2

  • Els éssers fotosintètics respiren i tornen part del Co2 a l'atmosfera o a l'aigua, a través de la fotosíntesi capten Co2 i el transformen en O2.

 • Cicle del Nitrogen

 • El N forma part dels éssers vius i es troba principalment en les proteïnes i ens els àcids nucleics.

  • La majoria dels éssers autòtrofs han d'aconseguir nitrogen en forma de nitrar que troben al sòl, aquest incorporat a la matèria orgànica passa d'uns éssers a altres a través de la alimentació dels heteròtrofs. Per l'excreció una bona part del nitrogen torna al sòl en forma d'urea o amoníac.

  • Els microorganismes responsables de la putrefacció degraden la matèria nitrogenada dels cadàvers i la femta i la converteixen en NH3

  • Els bacteris nitrificants son capaços de convertir aquest NH3 en nitrats, aquest procés anomenat nitrificació te lloc en dues etapes:

  En la 1º els bacteris transformen NH3 en ió nitrit

  En la 2º els bacteris transformen el ió nitrit en ió nitrat

  En els mars i oceans els cossos dels organismes morts es descomponen en arribar al fons i les capes superiors (on es fa la fotosíntesi) són més pobres en nitrogen que el fons marí, al revés que a la sup. terrestre.

 • Cicle del fòsfor

 • La major part del fòsfor es troba en forma de roques que en meteoritzar-se l'alliberen.

  • En els ecosistemes terrestres el fòsfor és més abundant que ens aquàtics, lo qual s'explica per dos raons:

  No passa des del sòl fins a l'atmosfera

  Hi ha força fosfats poc solubles en aigua

  • En el medi aquàtic, el fòsfor té tendència a desaparèixer de la zona il·luminada per no ser consumit pels organismes, quan aquests moren els seus cossos sedimenten cap al fons arrossegant el fòsfor i aquest queda fora l'abast dels éssers autòtrofs.

  El fòsfor és sovint un factor limitant de la productivitat en els medis aquàtics.

 • Cicle del sofre

 • Les plantes absorbeixen el sofre del sol i el redueixen a H2S, també trobem H2S a les aigües pantanoses i SO2 a l'atmosfera.

  Quan els vegetals i els animals moren els bacteris de la putrefacció actuen sobre les restes alliberant H2S(causant de la mala olor).

  Els sulfobacteris oxiden àcid sulfhídric transformant-lo en sulfats i d'aquesta manera es tanca el cicle.

 • Cicle de l'aigua

 • La calor que genera la radiació solar fa que l'aigua de la hidrosfera s'escalfi, s'evapori i es formen els núvols, quan es produeix un refredament, aquesta vapor d'aigua es condensa i baixa de nou a la superfície en forma de precipitacions.

  Els éssers vius capten part de l'aigua per mitja de aliment o ingerint-la directament, aquesta tornarà al medi a traves de la respiració, la transpiració, l'excreció, defecació o descomposició de cadàvers.

 • Energia endo/exosomàtica

 • Hi ha dos tipus d'energia:

  Endosomàtica: És la que aprofiten els org. mitjançant el metabolisme.

   • Producció 1º bruta: síntesi dels seus materials orgànics que realitzen les plantes.

   • Producció 1º neta: És la diferencia entre la prod. 1º bruta i la respiració i representa l'aliment disponible per als heteròtrofs.

  Exosomàtica: És la no utilitzada en la producció primària, escalfa la terra

  i posa en moviment les capes fluides, lo que afavoreix la

  circulació dels nutrients.

   • Producció 2º neta: la que queda emmagatzemada en els teixits dels

  éssers heteròtrofs.

 • Ecologia tròfica

 • L'energia que conté la matèria orgànica passa d'un estrat a un altre de superior en un sentit únic, cadascun d'ells s'anomena nivell tròfic.

  Se'n distingeixen quatre nivells:

  Productors (éssers autòtrofs):

  Ocupen el primer nivell tròfic, representen el 99% de la matèria

  orgànica de la biosfera i es divideixen en fotosintetitzadors i

  quimiosintetitzadors.

  Consumidors 1º (herbívors):

  Éssers heteròtrofs que aprofiten l'energia emmagatzemada en la

  mat. Orgànica pels productors.

  Consumidors 2º (carnívors):

  Organismes que s'alimenten de consumidors 1º.

  Descomponedors/transformadors (bacteris i fongs):

  Organismes heteròtrofs que converteixen substàncies orgàniques

  procedents de cadàvers, excrements, mudes, etc en productes

  orgànics (humus) per a que puguin ser consumides de nou pels

  productors.

  Les cadenes tròfiques:

  Entre els organismes d'un ecosistema s'estableix una relació de dependència alimentaria que anomenem cadena tròfica.

  Els nivells tròfics inferiors sostenen als superiors, cada nivell representa només el 10% del anterior.

 • Biomassa. Productivitat de l'ecosistema

 • Definim Biomassa com la massa total dels organismes que constitueixen la biocenosi.

   • La producció d'un ecosistema és la biomassa que subministren/temps

  Distingim entre:

  • Producció neta: biomassa a disposició pel nivell tròfic següent

  • Producció bruta: biomassa que assimilen les plantes

   • Rendiment o eficiència: producció neta/bruta

   • Productivitat bruta: producció bruta/biomassa.
  Descargar
  Enviado por:Ana
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar