Administración y finanzas


Matemàtiques Financeres


APUNTS MATEMÀTIQUES FINANCERES

Co (capital inicial) i (%)(tipus d'interès en tant per 1) n (període de temps)

Cn (capital final) I (€)(interessos)

Interès simple

Calcular els interessos (I)

'Matemàtiques Financeres'
; 'Matemàtiques Financeres'

Calcular el capital final (Cn)

'Matemàtiques Financeres'
; 'Matemàtiques Financeres'
; 'Matemàtiques Financeres'

Calcular el tipus d'interès (i) o el temps (n)

'Matemàtiques Financeres'
; 'Matemàtiques Financeres'
; 'Matemàtiques Financeres'

Capitalització no anual

'Matemàtiques Financeres'

Fraccions més freqüents per a capitalització

m

  • Anys 1

  • Semestres 2

  • Trimestres 4

  • Quadrimestres 3

  • Dies civils 365

  • Dies comercials 360

  • Mesos 12

  • Setmanes 52

  • Bimestres 6

Càlcul dels dies del calendari

Quan la durada d'una operació està indicada d'una data a una altra, es calcula de la següent manera: ex. del 15 al 20 els dies que durarà aquesta operació seran 5 dies es comencen a comptar a partir del dia següent al qual som i fins a l'ultima data. Es contarien els dies 16,17,18,19 i 20.

Càlcul dels interessos donats els interessos comercial o civils

Comparació per diferència

'Matemàtiques Financeres'

Comparació per quocients

'Matemàtiques Financeres'

Les comissions

Es poden determinar de dues maneres tant per taules de percentatges com per quantitats predeterminades.

'Matemàtiques Financeres'

Interessos anticipats

'Matemàtiques Financeres'

Descompte

E (efectiu); N (nominal); D (descompte); Dc(descompte comercial); Dr(descompte racional)

'Matemàtiques Financeres'

Efectiu

Comercial Racional Equivalència ic, ir

'Matemàtiques Financeres'

Equivalència financera

Capitals equivalents

El valor d'un capital depèn del moment en que es valora. Si es calcula en el moment actual s'anomena valor actual, si es fa al final de l'operació s'anomena valor final. Un mateix capital Co valorat en el moment 0 té un valor diferent en el moment 1, 2, 3, ... i així successivament, els capitals que tenen un valor numèric diferent, són el mateix en diferents moments del temps. Aquesta equivalència s'anomena financera, es a dir, des d'un punt de vista financer s'està parlant del mateix capital.

Venciments

Venciment comú

Si el que s'ha de calcular a l'operació financera és el moment (n) en que s'ha de produir l'equivalència financera, partint dels capitals que cal substituir els seus venciments respectius, el capital que els substitueix i el tipus aplicats, es parla de venciment comú.

'Matemàtiques Financeres'

Venciment mitjà

La suma del nominal dels capitals que volem substituir és igual al nominal del capital que els substitueix ens trobem davant d'un cas de venciment mitjà. L'avantatge d'aquesta situació és conseqüència de la simplificació que s'obté en els càlculs ja que:

'Matemàtiques Financeres'

Interès compost

Capitalització composta

Anomenem capitalització composta a la llei financera segons la qual els interessos de cada període de capital es suma el capital per tal de calcular els interessos del període següent.

Calcular el capital final (Cn) i l'inicial (Co)

'Matemàtiques Financeres'
; 'Matemàtiques Financeres'

Calcular els interessos (I)

'Matemàtiques Financeres'
si ens donen Co 'Matemàtiques Financeres'
;

si ens donen Cn 'Matemàtiques Financeres'

Calcular el tipus d'interès (i) o el temps (n)

'Matemàtiques Financeres'

Interès nominal

És el tant proporcional anual; s'obté multiplicant (m) vegades el tipus d'interès d'un període fraccionat.

'Matemàtiques Financeres'

Interès efectiu o taxa anual d'equivalència (TAE)

'Matemàtiques Financeres'
'Matemàtiques Financeres'

Descompte comercial i racional

'Matemàtiques Financeres'
Descargar
Enviado por:Mireiiiita
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar