Física


Magnetisme i electromagnetisme


MAGNETISME I ELECTROMAGNETISME

INTRODUCCIÓ I CONCEPTES VASICS.

Magnetisme: Propietat d´ alguns materials per atreure el ferro.

Camp Magnètic: Comportament dels material magnètics entre els seus pols. Esta format per línies d´ inducció magnètica que surten del nord i entren pel sud.

Inducció (B): es el nombre de línies de força per unitat de superfície. Es mesura en tesles.

Flux: Nombre total de línies de inducció que travessa una superfície. La unitat es el Weber.

Flux = B·S· Cos 

(B es inducció i S superfície)

LLEI DE BRIOT I SUART.

La inducció d´ una carrega sobre un punt P. Que es mou a velocitat V cap a un punt O i que esta situat a una distancia R del punt P.

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

Sen 

q O

P

B

CAMP MAGNÈTIC CREAT PER UN CPRRENT MAGNETIC.

Magnetisme i electromagnetisme

CAMP MAGNÈTIC CREAT PER UN CORRENT EN ESPIRES.

Magnetisme i electromagnetisme
(R>>l) Quan R és més gran que l.

Magnetisme i electromagnetisme
(R<<l) Quan R és més petit que l.

FORCES CREADES PER CAMPS MAGNETICS.

SOBRECARGES I CORRENT EN MOVIMENT A TRAVES D´ UN CONDUCTOR.

Una carrega que es desplaça per un camp magnètic extern al seu, pateix una força deguda a aquest camp extern.

F= Força que pateix la carrega.

q= Carrega.

B= Inducció.

V= Velocitat de la carrega del camp extern.

Magnetisme i electromagnetisme

VB N

q

Generalitzant per corrents que circulen per un conductor que esta al mig d´un camp magnètic extern tenim aquesta formula: Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

SOBRE UNA ESPIRA RECTANGULAR QUE POT GIRAR EN UN EIX PERPENDICULAR AL CAMP.

F1

F2

S N

F2

-F1

F2

F2

Les F1 i -F1 queden anul·lades, són iguals en sentit contrari.

Les F2 no estan alienades, son les que prolonguen el moviment.

F2 =B·I·L

LLEI DE PARADAY I LENZ

Si es desplaça un conductor a la velocitat V en un camp magnètic, s´ acumularà les careges positives en un extrem i les negatives en les altres, havent-se quedat un F.E.M inductiu.

F.E.M= Força electromotriu.

L= Longitud del conductor.

V= Velocitat.

F.E.M = e = B · l · V

Magnetisme i electromagnetisme

AUTOINDUCCIÓ.

La variació del o és proporcional a la variació del corrent (intensitat) i viceversa.

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme
(per solenoides rectes o toroidals).

CIRCUIT MAGNÉTICS (Solenoides).

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme
(Toroidal) Magnetisme i electromagnetisme
(Magnetisme i electromagnetisme
)

(Magnetisme i electromagnetisme
depèn del medi que sustenta el camp). (H= excitació magnètica)

PERMEABILITAT RELATIVA.

La permeabilitat relativa del vuit (ó aire)Magnetisme i electromagnetisme
, s´ agafa com a referència.

K<1 Diomagnetic.

K=1 Paramagnètic.

K>1 Ferromagnètic (multiplica l´ efecte fins arribar a la saturació).

Magnetisme i electromagnetisme

HISTERESIS DELS CIRCUITS MAGNÈTICS.

B

Magnetisme i electromagnetisme

H

Bo Magnetisme remamente.

Ho Força coercitiva o excitació.

Magnetisme i electromagnetisme

Corrents de Foucoult: Corrent en espiral que circula en un electroferro, no de una intensitat, si no un

Corrent de Foucolt: Corrent en espiral.

EL CORRENT ALTERN. ELEMENTS LINIALS. CIRCUITS RLC.

DIFERENTS TIPUS DE CIRCUITS.

Quan una magnitud es representa en una gràfica on la magnitud de referència és el temps se li diu ona.

Ona continua.

Ona periòdica.

Ona Periòdica Alterna.

Ona Periòdica Alterna Pura.

Ona Periòdica Alterna Sinusoïdal.

1 Període o cicle

REPRESENTACIÓ I DADES D´ UNA ONA.

T (Període o cicle)

w V.max

V.max

A

Magnetisme i electromagnetisme

Wt

Magnetisme i electromagnetisme
-Vmax

V.max

SUMA D´ONES SENOIDALS.

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme
(funció sinoidal)

El valor eficaç equival a un senyal continu pur que produeix el mateix efecte que aquesta senyal sonoidal.

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

A)EN FASE.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

B)EN DESFASE.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

PRODUCTES D´ ONES SONISOIDALS.

Quan fem el producte de dues ones de igual o diferent naturalesa sempre obtenim una ona diferent a les anteriors.

A)EN FASE.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

B)EN DESFASE.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

CIRCUITS BÀSICS.

CIRCUIT RESISTIU.(Una resistència).

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Trobar la expressió algebraica y valor eficaç de la intensitat que travessa a una resistència pura de 50 al aplicar una tensió de 220V,50Hz.

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

CIRCUIT INDUCTIU.(Una bobina).

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

A una bobina de coeficient de autoinducció L=50mH, li apliquem una tensió senoidal de valor eficaç 100V i frecuencia 50Hz.

Calcula la expressió algebraica de la intensitat.

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

CIRCUIT CAPACITIU.(Un condensador).

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

A un condensador ideal de 100Magnetisme i electromagnetisme
F li apliquem una tensió senoidal de 220V,

50 Hz. Trobar la expressió algebraica de la intensitat obtinguda.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

POTENCIA EN UN CIRCUIT RESISTIU.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Si diem potencia mitja a la meitat de la màxima:

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Trobar els valors màxims y eficaç de la potencia absorbida per una resistència de 2 a la que apliquem una ona senoidal de tensió de la forma V=70·Sen314t.

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

POTENCIA EN UN CIRCUIT INDUCTIU.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Potencia reactiva es la de les bobines i condensadors(Q); Unitat: VAr.

Potencia activa es la de les resistències(P);Unitat W.

Apliquem a un receptor inductiu pur de coeficient de autoinducció L=10mH una tensió alterna de valor màxim 90V i 60Hz. Calcula la intensitat i la potencia eficaç.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

POTENCIA EN UN CIRCUIT CAPACITIU.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

CORRENT ALTERNA CIRCUIT RLC.

Vl V

Magnetisme i electromagnetisme

0 Vr

CIRCUIT SERIE RL.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

POTENCIA ACTIVA.

Es la consumida per la resistència. Magnetisme i electromagnetisme
(W).

POTENCIA APARENTE.

Consumida per condensadors. Magnetisme i electromagnetisme
(VA).

POTENCIA REACTIVA.

Es la eficaç de la reactancia. Magnetisme i electromagnetisme
(VAr).

TRIANGLE DE POTENCIES.

S=V·I

Q= V·I · Sen 

P=V·I·Cos

CIRCUIT SERIE R.C.

0 Vr

Vc V

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

CIRCUIT SERIE R.LC.

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

RESONANCIA.

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

CIRCUIT PARALEL RLC.

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme

Apliquem una tensió senoidal de 220V i 50 Hz al conjunt de la figura. Trobar la intensitat total, desfàs i les tres potencies.

12

40mH

200F

=10,7 P=220·18,5·0,98=3989 W

Cos=0,98 Q=220·(-0,18)=-738,6 VAr

Sen=0,18 S=220·18,5=4070VA

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme
Magnetisme i electromagnetisme

Magnetisme i electromagnetisme
Descargar
Enviado por:Aleix Suárez Carbonell
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar