Literatura


Literatura galega


 • O estudio da literatura pódese facer dende distintas perspectivas. Explícaas.

 • ¿Cal é o xénero literario no que o autor fala de si mesmo e dos seus sentimentos? ¿Qué subxéneros coñeces? Caracterízaos.

 • ¿Cales foron os factores que influíron no feito de que a lingua galega acadase rango de lingua internacional para a literatura, nun determinado momento da súa historia?

 • No proceso de creación e execución das cantigas galego-portuguesas medievais, ¿quen pode intervir e de que formas?

 • ¿Qué sabes do concepto do “Amor Cortés”?

 • ¿Qué temas tratan as Cantigas de Escarnio e Maldicer?

 • ¿Qué significa o concepto de “senhor” na lírica medieval?

 • As Cantigas de Amigo son a producción máis característica da poesía galega medieval, ¿en que aspectos se percibe a influencia popular?

 • ¿Qué significa o concepto “Amigo” na lírica medieval?

 • Nomea os autores que coñezas da Cantiga de Amigo (A) ou das Cantigas de Amor e de Escarnio e Maldicer (B).

 • RECUPERACIÓN DE GRAMÁTICA.-

  • Define os seguintes conceptos:

 • Linguaxe, lingua e fala.

 • Significante e significado do signo lingüístico.

 • Arbitrariedade do signo.

 • Signos léxicos e gramaticais.

 • Fonema e son.

 • Seseo e geada.

 • Modo e punto de articulación nos fonemas consonánticos.

 • Grao de abertura nos fonémas vocálicos.

 • EXAME DE GALEGO - LITERATURA - 3º ESO A 31.11.2000

  NOME: …………………………………………………………………………….. NÚM.: ……
 • Descargar
  Enviado por:Miguel Lamelas
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar