Arte


Interpretación de una obra de arte


ART

ANALISI D'UNA OBRA D'ART

 • Obra i autor

 • Coordenades d'espai/temps (epoca històrica)

 • Descripció formal: arquitectura: planta i espai, pintura: espai, color, linea, llum...

 • Interpretació: tema, estil, contingut

 • ANALISI D'UNA OBRA D'ARQUITECTURA

  (*arquitectura: art de projectar i contruir edificis)

  • Documentació general:

 • nom del edifici

 • arquitecte

 • coordenades espai/temps

 • resenya breu: materials { pedra, fusta, maó, ferro..; tractament del mur {ciclopi, isòdom, reticular.

 • Sistema contructiu {arquitrabat / voltat

 • Dimensions { escala humana o monumental.

  • elements de suport

 • columna (base circular) (quan està adornada es diu mitja columna)

 • pilar (seccio variable) (quan està adornat es diu pilastra)

 • contraforts i arbotants

 • murs { - massisos, - obertures { finestres, portes/portalada

  • elements sostinguts

  • arquitrabada

  • coberta embigada

  • arc {voltes, i cupules

  llum: distancia entre les dues lines impostes

  fletxa: distancia entre la dovella clau fins el punt mig de la llum.

  Solmer: primeres pedres

  Dovella clau: pedra mes gran

  Linies impostes: separació de l'arc i de l'element que aguanta.

  • Espai exterior:

  • dimensions de les linies dominants : horitzontals, verticals, curvilinies, rectilinies.

  • Escala humana o monumental

  • Relació amb l'exterior: façanes , accesos.

  conceptes

  • Arquivoltes: succesió d'arcs en sentit decreixent fins arribar al timpà

  • Timpà: sempre està decorat, en el centra de la figura on està dedicada

  • Muntant: columnes o semicolumnes amb un sentit decreixent com les arquivoltes.

  • Portallum: columna o pilar que separa les dues parts.

  • espai interior

  • planta (distribució de l'espai)

  • tipus:

  • interpretació:

  • tipologia del edifici: cult, religiós, militar, public o privat

  • simbols (imaginari de l'epoca)

  • encàrrec (esglesies, reis, burgesia), i recepció (destinatari dels fidels)

  • funció i finalitat (perque va ser contruït)

  ESCULTURA

  1. Documentació general:

  • titol, autor, coordenades espai-temps.

  • Hi ha dues modalitats expresives: exempta i relleu.

  • Ressenya breu

  • técnica:

 • desbastar

 • fil

 • trepà

 • limar

  • materials:fusta, pedra, plastic, ferro...

  • mètode: afegir, buidar, treient

  • formes:

  • exempta

  • relleu (alt, mig, baix) } en el mur.

  • tipologia: bust, retrat, orant, assentat, jacent, eqüestre, grup

  2. Analisi formal

  • composició:

 • proporció, exes de simetria, llum...

 • color: a pintura el color triumfa al barroc.

 • Llum: artificial, inventada, natural.

  • composició i ritme:

  • disposició de les parts d'una obra, figures, objectes de llum.

 • composició } simetria, dimetria

 • ritme } repós, moviment.

 • 3. Interpretació

  • tema

  • interpretació del tema

  • gènere

  • encàrreg

  • funció

  TEORIA I FUNCIÓ DE L'ART

 • L'art: és una via d'expresió d'un llenguatge i per tant, té uns codis d'interpretació especifica que cal coneixer per aproximar-se al fet artisitic.

  • la creació artistica:

  l'art es un instrument basic per coneixer la realitat. L'art i s'homo son inseparables. S'homo obseva la realitat, interpreta aquesta realitat, es a dir, la transforma en obra d'art. Es un llenguatge universal.

  • art i bellesa:

  l'art pot ser la recerca de la bellesa formal i també la recerca de la bellesa espiritual o interior.

  L'important de l'obra d'art és que provoqui una resposta emotiva .

 • la natura de l'obra d'art

  • elements tecnics i materials

  • imaginari de l'epoca

  • circumsatancies socials

  • elements individuals

 • l'art i la societat

 • l'art es un reflexe de la societat i l'obra d'art es l'exponent de la societat d'una epoca.

  L'obra primera es l'expresió d'un grup social que encarrega tota l'obra.

  • estil:

  es una manera de fer les obres d'art que te una epoca. El primer que va xerrar d'estim va ser winckelmann.

  Herder va començar a xerrar d'art gótic. I en Wöllfin a la seva obra historia o conceptes fonamentals de l'historia d'art va definir al estil com les caracteristiques comunes que presenten les obres d'art d'una epoca.

 • clasificació de les obres d'art.

 • A grècia es clasifiquen les arts en dos grups: manuals i intelectuals.

  Mes tard, en el renaixament, apareix la clasificació de n'Alberti, les arts majors i les menors.

 • Mecenes.

 • Figura amant de l'art, que a mes protegeix economicament al artista.

  Un mecena no es un coleccionista sino que estimula la creació del artista.

 • patrimoni artistic.

 • El patrimoni està integrat per tots els objectes del passat com a testimoni d'altres epoques que es converteixen en bens culturals. En el segle XX una de les institucions que es preocupa pel patrimoni es la UNESCO.

 • Conservació i restauració:

 • Vies de restauració:

 • restauració artistica: (violet le duc) enten la restauració com un nou cami a l'historia. Reinventa les parts desconegudes de l'obra. Aquesta via es empleada per acabar obres que es varen acabar en el seu temps.

 • Consevació preventiva: “curar” l'edifici fins que es mori.

 • Sa restauració cientifica: es tracta de respectar el que queda del edifici i respectant l'edifici original.

 • Intervencionisme: emplear els nous disenys en edificis historics.

 • LECTURA D'UNA PINTURA

 • Documentació general: titol autor, cronologia

  • tecnica:

  • fresc (pintura en el mur mesclada amb aigua)

  • aquarel-la (paper blanc)

  • a l'oli ( s-xv, suport, fusta, tela, paper, etc..)

  • al tremp (tempera)

  • gravat (licografia)

  • suport:

  • mur (al fresc): colors disolts en calç

  • fusta (edat mitjana) : aigua, cola, ou } aglutinants del color

  • tela : disold de color amb oli

  • paper: aquarel-la, pastel

  • tema i formes

  figurativa o abstracta

 • analisi formal.

  • els agents plastics: espai, linea, color, llum

 • espai: l'historia de la pintura es un recerc de plasmar la tercera dimensió en una superficie plana, la cual cosa aconseguiran en el renaixament “perspectiva aerea”. A grècia intenten captar la 3D amb la superposició de plans. A roma empleen arquitectures ficticies i la succesió de plans. En el romanic hi ha una negació de l'espai. En el gotic empleen super posició de plans i la perspectiva cavallera, que es una representació de l'espai. I a partir del renaixament, s'ha aconseguit representar l'espai gracies a la perspectiva lineal.

 • La linea:

  • primer agent plastic fins el barroc.

  • Predomini de linies corves, rectes, simetria, perspectiva, profunditat, siluetes molt delimitades, linia continua i discontinua.
  Descargar
  Enviado por:Irene
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar