Historia


Guerra civil española (1936-1939)


LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Causes y inici de la guerra civil

Com a causes de la guerra civil es poden esmentar l´enfrontament de l´esquerra més radical amb l´Esglesia catòlica, l´ agitació revolucionària dels obrers y algunes decisions del govern.

Tot aixó va crear un aixecament contra el govern del front popular.

Aquest aixecament va començar al Marroc el 17 de juliol de 1936 y va provocar una guerra civil.

La guerra va durar gairebé tres anys, durant els quals les forces insurrectes, anomenades nacionals, dirigides pel general Franco, van anar avançan fins a conquerir tot el territori nacional.

La guerra a Catalunya

L´Abril del 1939 l´eixercit del general Franco va arribar al Mediterrani per Vinaròs y Catalunya, va quedar aïllada de la resta de la zona republicana.

Un decret del general Franco anul.là l Estatut d´autonomia y les ciutats catalanes van haver de suportar forts bombardeigs.

L´1 d´Abril es ca considerar acabada la guerra.

Un nou sistema politic

Acabada la guerra, eltriomf va permetre al general Franco adquirir el rang de cap de l´estat y cap del govern, amb tots els poders acumulats a les seves mans.

Franco va governar amb aquest sistema persona fins gairebé quaranta anys, fins que va morir, el 1975.

Supressió de les llibertats

Aquest sistema, sorgit d´una guerra, no tenia constitució. Tots els càrrecs politics eren designats directament pel cap de l´Estat, tant els ministres com els membres de les corts.

Es van suprimir les llibertats pròpies dels països democratics occidentals: els partits polítics y els sindicats van ser prohibits; estaven restringides les llibertats d´associació y de reunió hi havia un control molt estricte de la llibertat de premsa per mitjà de censura.

Les persones contràries a aquest regim no podien exercir una oposició oberta.

La postguerra

Així doncs, hi va haver una llarga postguerra, que va durar fins els anys cinquanta. Durant aquest període es va haver de reconstruir el país, que havia quedat malmés y en una situació de fam y misèria.

Per reconstruir el país, el govern va intentar augmentar la producció agrària de regadiu mitjançant la construcció de pantans y desenvolupar la indústria.

Anecdota

La meva mare emb va explicar que la seva àvia; que tenia quatre fills, a la guerra civil s´estaven morint de gana y van posar una trampa al jardí per caçar un conill, pero en comptes d´un conill van caçar un gat. Pero com tenien tanta gana es van haver de menjar el gat.
Descargar
Enviado por:Covadonga Mariscal
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar