Ecología y Medio Ambiente


Greenpeace


1er BAT-A

Religió

INDEX

Greenpeace

Annexos:

Accions de Greenpeace Espanya

Notícies d'actualitat

Més informació a la Web de Greenpeace Espanya: http://www.greenpeace.es

Greenpeace

Greenpeace, és una organització no guvernamental internacional que lluita per la protecció del medi ambient. Compta amb 4,5 mil·lions de socis a 158 països. Creada per un grup de nordamerricans el 1971, des d'aleshores ha obert delegacions i oficines a tot el món. A més del seu treball promovent campanyes, compta també amb institucions benèfiques que inverteixen en investigació científica i realitzen un treball educatiu al voltant de qüestions medioambientals.

Greenpeace luita contra els abusos medioambientals per mitjà de l'acció directa no violenta. Aquest grup atrau l'atenció l'atenció pública cap a aquest tipus d'abusos mitjançant intervencions arriscades; en el passat, van entrar en zones de proves nuclears, van tapar tuberies amb emanacions tòxiques, es colocaren ells mateixos entre les balenes i els arpons, i en bots pneumàtics tracteren d'impedir el llençament al mar de bidons de residus tòxics. Mitjançant tals accions han obstaculitzat les proves nuclears subterrànies, tancat un emplaçament d'assajos atòmics nordamericà, han influït en la Unió Europea per a prohibir la importació de pells de foca, han promogut la prohibició de la caça comercial de balenes, i col·laborat en l'eliminació de l'abocament de residus tòxics i radioactius al mar. També han treballat per a impedir l'explotació dels recursos minerals de l'Antàrtida.

Actualment aquesta organització es preocupa per l'atmosfera (escalfament global), la protecció de la biodiversitat dels boscos i oceans (intentant frenar el progressiu deteriorament del riu Amazones, protegint a espècies tals com les balenes i els dofins), així com dels problemes derivats de la contaminació tòxica per emanacions i de l'energia nuclear.

Greenpeace posseeix sis vaixells, que utilitza per a les seves campanyes al mar. El més famós d'ells és el Rainbow Warrior (Guerrer de l'Arc de Sant Martí). El primer Rainbow Warrior va ser sabotejat i enfonsat el 1985 en el port de Auckland, Nova Zelanda, per agents del servei secret francès.

Greenpeace España

Quan el 1984, es va obrir la secció de Greenpeace al nostre país, ja estaven en funcionament 12 oficines repartides entre Europa, Amèrica del Norte y Oceania. A principis dels 80, Greenpeace era conscient de que la totalitat de les seves oficines estaven ubicades en paisos occidentals i que aquesta circumstancia influïa obviament en els punts de vista i estrategies que es mantenien. Al mateix temps, es feia evident que, a mesura que la presió dels ciutadans s'incrementava al nord, la sobreexplotació dels recursos, l'abocament dels residus, l'instal·lació de tecnologies obsoletes, etc, s'anaven traslladant cap al sud. Era precís ampliar la diversitat cultural i etnica de Greenpeace i, al mateix temps, obrir un nou pont que frenés l'exportació de problemes ambientals a països menys desenvolupats.

La secció de Greenpeace a Espanya ha fet un paper clau en el desenvolupament de la campaña regional del mediterrani on actualment té 5 oficines establertes.

Com funciona Greenpeace Espanya:

Molta gent coneix les activitats de Greenpeace pels mitjans de comunicació. Malgrat tot, pocs saben els esforços que hi ha al darrere de les llanxes pneumàtiques i els vaixells, com es desenvolupa i es reparteix el treball quotidià, etc.

L'oficina de Greenpeace Espanya està dividida en quatre departaments que treballen d'una forma estretament coordinada.

Aquest equip de persones, a les que que cal afegir l'ajut de desenes de voluntaris que desinteressadament dediquen les seves hores lliures, és el que permet mantenir les campanyes en marxa. Qualsevol que sigui la seva funció, a bord d'un vaixell o en la centraleta de telèfons, el seu objectiu és el mateix: aconseguir que el suport dels socis es tradueixi en una constant i efectiva defensa del medi ambient.

Departaments:

 • Campanyes:

És el nucli fonamental de qualsevol oficina de Greenpeace. Des d'aquest departament es realitzen investigacions i informes, es decideixen i es preparen les accions, etc. És l'encarregat de donar suport i desenvolupar al nostre país les campanyes internacionals i al mateix temps promoure, segons les circumstàncies, iniciatives a nivell nacional.

El departament de campanyes està dividit en dos àrees principals coordinades per dos directors: ecologia marina i contaminació/energia. Un equip treballa directament en campanyes que abasten un ampli ventall de temes. En alguns d'ells es treballa des dels inicis de l'organització, altres són objecte de campanyes més recents que s'han anat emprenent a mesura que les circumstàncies externes ho requerien i les possibilitats ho permetien: balenes, dofins, tortugues marines, recursos pesquers, protecció de les nostres costes, contaminació per productes tòxics, incineració, producció neta, energia nuclear, estalvi i eficiència.

 • Premsa, arxiu audiovisual, publicacions:

La funció d'aquest departament és la de donar suport immediat a les campanyes. Una persona dirigeix les tres àrees: en Premsa es manté un estret contacte amb els mitjans de comunicació fent-lis arribar les campanyes i canalitzant les seves demandes d'informació. A l'Arxiu audiovisual facilita suport gràfic a les nostres activitats (fotos, imatges de vídeo, ...).

La persona responsable de Publicacions coordina i edita el butlletí trimestral i tot aquell material informatiu que necessiti el departament de Campanyes: fulls informatius sobre temes puntuals, catàlegs, fulletons i informes.

 • Captació de fons i atenció als socis:

Una de les funcions bàsiques d'aquest departament és aconseguir que Greenpeace compti amb el major nombre de socis i col·laboradors possible. Una forma d'aconseguir-ho és donant a conèixer les activitats al major nombre de persones per mitjà de la inserció d'anuncis a la premsa, paquets informatius per correu, ..., a més de coordinar i supervisar la creació d'articles per a venda mitjançant catàleg o a la seva tenda.

Gestionar el cobrament de quotes i donacions, mantenir actualitzat l'arxiu de socis , atendre qualsevol comunicació o dubte dels socis respecte a les seves quotes, modificació de dades, etc. És la segona funció bàsica d'aquesta àrea.

 • Adminstració:

D'aquest departament depén assegurar la infrastructura física i financera de l'organització. Uns s'encarreguen dels temes financers i garantir que el dia a dia de l'oficina segueixi el seu curs, gestionant els pressupostos, portant la comptabilitat, etc. Uns altres s'ocupen de tots aquells petits i infinits detalls necessaris per a que les altres persones puguin desenvolupar quotidianament el seu treball (missatgeria, distribució d'informació, arxiu, ...).

I finalment comprén també aquella part de Greenpeace que està en contacte més directe i personal amb els socis, simpatitzants i totes aquelles persones interesades en les seves activitats. Unes altres persones s'encarreguen de contestar les trucades telefòniques i les cartes rebudes, atendre les visites i al públic que entra a la seva tenda.

Les finances de Greenpeace a Espanya:

La independència política i econòmica ve determinada per les fonts de finançament: les quotes dels socis i la venda de materials. Les quotes de socis són la principal font d'ingressos de Greenpeace, tant nacional com internacionalment. A això cal sumar els donatius de persones que, sense escollir l'opció d'associar-se simpatitzen amb el seu treball. Mentre que, la venda de material és una altra font de d'ingressos amb la compten, que prové de la venda de material promocional (samarretes, articles de papereria, pins, ...) i llibres. Aquesta venda té també com a objectiu, a més de donar a conéixer a Greenpeace a un major nombre de persones, fomentar la demanda de certs tipus de productes i materials no agresius amb el medi ambient.

Abans del començament de l'any s'elaboren els pressupostos en base als ingressos que s'espera obtenir, bàsicament els ingressos es dediquen a Campanyes, Publicacions i Administració.

Totes les oficines de Greenpeace es sotmenten anualment a una auditoria, portada a terme per una empresa independent, que garanteix la transparència econòmica de l'organització.

Socis:

Des del 1984, el nombre de persones associades a Greenpeace Espanya ha anat augmentant constantment fins prop dels 100.000. Això ha permés desenvolupar-se com a secció nacional autosuficient i contribuir eficaçment a la idea de l'organització: la defensa global del planeta.

Tant fonamental com el suport econòmic per a portar a terme les seves campanyes, és el suport i la resposta massiva que reben en les ocasions en què sol·liciten la col·laboració de socis i simpatitzants.

Especialment important és, també el treball de molts voluntaris que fent feines rutinaries contribueixen a que Greenpeace segueixi endavant.

La flota verda:

'Greenpeace'
Aquestes són les embarcacions més importants de Greenpeace:

 • Sirius: des del maig de 1986, la presència del Sirius ha estat constant a les nostres costes. A més de les seves activitats en aigües mediterrànies i en el golf de Cadis, el 1990 es va desplaçar fins les Canàries per denuunciar la presència de pesquers pirates al port de Las Palmas.

 • Rainbow Warrior: El 1979, el ja desaparegut Rainbow Warrior es va acostar a les nostres costes per a oposar-se a les activitats de la flota balenera espanyola.

 • Cedarlea: Un altre dels vaixells pioners de l'organització al nostre país. Des de principis dels 80, el Siruis i elk Cedarlea tractaren d'aturar l'abocament de residus radiactius a la fosa atlàntica, fins que entrà en vigor el 1983, la moratòria indefinida d'aquestes activitats.

 • Greenpeace V: Aquest petit veler es va utilitzar a les costes mediterranies durant el 1987. Va ser detingut per les autoritats marítimes, però les accions van continuar des de terra.

 • M/V Greenpeace: Va participar, el 1991, en una intensa campanya contra els residus tòxics a la costa cantàbrica amb accions a Cantàbria, a Euskadi, a Astúries i a Galícia.

 • Mobydick: Les seves petites dimensions no el van impedir de portar a terme importants accions durant el 1987 a les costes cantàbriques, golf de Cadis i Balears, i al 1993 a Almeria.

 • Vega: Aquest petit veler, vinculat a Greenpeace gairbé des de la seva fundació, va estar el 1993 a les costes catalanes.

 • Rainbow Warrior: Destinat a substituir a l'enfonsat pels serveis secrets francesos el 1985, aquest nou vaixell es presentà a La Coruña el 1989. El 1993 va tornar a les nostres costes per una intensa campanya a Catalunya, Balears i València.

 • Gondwana: El 1993, comptant amb el suport del seu helicòpter, va portar a terme accions a Canàries, Galícia i Euskadi. A Astúries va donar suport a la campanya en contra de la incineració de residus.

 • Llanxes pneumàtiques: Han estat probablement la imatge més acaracterística de l'organització durant els seus primers anys. Aquestes petites embarcacions són un element fonamental en el treball dels vaixells de Greenpeace.

Altres vaixells

Arctic

Beluga

Zorba

Alternatives pel futur

Les primeres campanyes de Greenpeace van estar relacionades amb el mar. A mesura que l'organització anava creixent, les noves campanyes s'han ampliat i adaptat a la globalització dels problemes mediambientals: deteriorament de la capa d'ozó, accidents nuclears, contaminació de l'aigua i la terra per productes químics, sobrexplotació de recursos marins i terrestres, escalfament global, etc.

El món està patint múltiples canvis que es succeixen a un ritme vertiginós (lliberació del comerç mundial, creixent poder de les multinacionals, etc.) i les campanyes de Greenpeace han d'anar adaptant la seva estrategia a això. A més, davant del discurs "verd" que l'indústria ha anat empleant, s'ha fet imprescindible el plantejament d'alternatives. Greenpeace cada vegada més treballa en aquesta direcció:

Producció neta: La producció neta és la solució als abocaments tòxics. Consisteix en evitar la generació de compostos tòxics. Exemples de producció neta són el paper blanquejat sense clor, les ampolles de vidre envés de PVC, etc.

Energía renovable: L'estalvi i utilització eficient de l'energia juntament al foment de les energies renovables (solar, eólica, etc.) ofereixen solucions al cada vegada més greu problema del canvi climàtic, provocat esencialment per les emissions de CO2 a l'atmosfera. Una aplicació recent a iniciativa de Greenpeace va ser la grabació i barreja d'un disc de música amb grups coneguts mundialment amb un generador solar.

Recursos naturals: L'utilització racional dels recursos naturals per acabar amb l'esquilmació dels recursos pesquers i dels boscos.

Substancies no tòxiques: L'abandonament definitiu de la producció de substancies nocives per la capa d'ozó i l'utilització generalitzada d'alternatives com el Greenfreeze, nevera que no conté CFC's ni HCFC's.

Un exemple pràctic és la Vil·la olímpica de Sidney que recull molts objectius de Greenpeace i incorpora aplicacions practiques de moltes de les seves campanyes: Com ara el model energetic basat en criteris d'arquitectura bioclimatica, d'estalvi i eficienciència energetica i d'utilització de les energies renovables i, en especial, de l'energia solar, estalvi i conservació d'aigua, materials de construcció respetuosos amb el medi ambient, medis de transport integrats per minimitzar l'impacte ambiental, protecció i recuperació de la biodiversitat a totes les zones afectades per la cel·lebració dels Jocs Olímpics i conscienciació ciutadana, efecte educatiu i de difusió de tot el que es fassi.

Com col·laborar amb Greenpeace

Fer-te soci: Una forma molt efectiva és fer-te soci, ja que Greenpeace es financia exclusivament mitjançant les quotes dels seus socis ( i en menor mesura amb la venda de material).

Recull de firmes: Pots participar en el recull de firmes. Quan es posa en marxa una campanya és necesari que es recullin moltes firmes per la seva posterior eficacia.

Difusió de campanyes: Pots ajudar-los en la difusió de les seves campanyes entre els teus familiars, amics i coneguts i en la distribució d'informació per buscar el suport de nous socis.

Campanyes d'investigació: En ocasions necessitem col·laboració en treballs específics per alguna campanya d'investigació. En aquests casos, soliciten l'ajuda precisa a través del butlletí trimestral que enviem als nostres socis.

Denuncia de problemes ambientals: Si pots proporcionar informació sobre problemes ambientals relacionats amb les campanyes en les que estan treballan, escriu-los enviant totes les dades que puguis aportar.

Tripulant de buc: Pots participar de forma directa com a tripulant d'alguns dels seus bucs. Per això és imprescindible tenir experiència professional en alguns dels treballs que es realitzen a bord i parlar anglès. Si estas interessat demana un formulari de tripulant. És important que sàpigues que es presenta molta gent i que la Divisió marina intenta que hi hagi la major representació possible de nacionalitats i races a bord.

Allotjament: Pots oferir allotjament o medi de transport per les ocasions que actuem a la teva zona.

Vehicles especials: Si disposes de vehicles especials com embarcacions, avioneta, globus aerostàtic, vehicle tot terreny, etc., també els hi pot ser útil en algun moment.

Annex:

Informe d'accions realitzades Per Greenpeace Espanya (1984-1994)

Acciones Greenpeace (1984-1994)

1984

 • El pez grande no siempre se come al chico

El Sirius bloquea un buque ballenero soviético en el estrecho de Gibraltar.

1985

- Un objetivo cumplido

La Convención de Londres aprueba una moratoria indefinida para el vertido de residuos radiactivos al mar.

- Ayudamos a las ballenas

España abandona definitivamente la caza de ballenas.

1986

- No más maniobras militares

El Sirius interrumpe las maniobras militares en Cabrera.

- Propuesta de Cabrera como Parque Nacional

Se propone que el archipiélago de Cabrera se reconozca como Parque Nacional marítimo-terrestre.

- La barra italiana, un atentado contra el coral

El gobierno español prohibe el uso de la destructiva barra italiana para la pesca del coral.

- Un deseo: la Antártida Parque Natural Mundial

Una delegación de "pingüinos", con el "Pingüino Embajador" al frente, declaraba a la Antártida Parque Mundial, en la plaza de Colón de Madrid. Posteriormente, la delegación recorrió las embajadas de los países miembros del Tratado Antártico para hacer entrega de una copia de esta "Declaración".

- Primeras acciones para proteger las Columbretes

Greenpeace propone que las islas Columbretes se conviertan en reserva integral de interés científico.

- Tortugas marinas protegidas

Suelta de una tortuga boba, en colaboración con el grupo ecologista ANSE, en aguas de las islas Columbretes.

- Denuncia de los vertidos de Peñarroya

En su recorrido por el Mediterráneo, el Sirius detecta y denuncia los vertidos tóxicos de la empresa Peñarroya en la bahía de Portman (Murcia).

- Tioxide: la plaga del golfo de Cádiz

Bloqueo de uno de los dos buques vertedores de la empresa Tioxide S.A. en el golfo de Cádiz. Esta acción forma parte de las medidas que se ponen en marcha para denunciar los vertidos contaminantes de esta empresa.

- Moratoria en la pesca de ballenas

Acuerdo internacional sobre la moratoria en la pesca de ballenas.

1987

- Por el cierre de Valdellós y Ascó

El velero Greenpeace V protesta frente a la central nuclear de Vandellós pidiendo su cierre y el de Ascó. Durante este año se ponen, además, en marcha otras acciones para proponer también el cierre de las centrales nucleares en nuestro país como la concentración ante el edificio del Consejo de Seguridad Nuclear.

- Denuncia de papeleras

Se denuncia el vertido de residuos de la papelera de ENCE en Huelva.

- Buques nucleares, no gracias

Se denuncia la continua y peligrosa presencia de buques con capacidad nuclear en puertos españoles.

- La basura arde en Santander

Se llevan a cabo acciones en Santander para evitar el inicio de las actividades de incineración marina en las costas cantábricas.

- Bloqueo de Rota

Se bloquea la base naval de Rota por su vinculación con la nuclearización del Mediterráneo...

- Cancelación del permiso a OCS para incinerar residuos

El gobierno cancela el permiso que había concedido a la multinacional Ocean Combustion Service (OCS) para incinerar residuos tóxicos cerca de las costas españolas.

- Base permanente en la Antártida

Para proteger los intereses de la Antártida Greenpeace establece una base permanente de vigilancia e investigación.

1988

- Columbretes reserva integral de interés científico

Las Islas Columbretes son declaradas Parque Natural y las aguas que las rodean Reserva Marítima.

- La defensa del Mediterráneo

La campaña en defensa del Mediterráneo sigue su curso, se toman muestras de vertidos en Tarragona y Huelva para sus análisis.

- Seguimiento de palangreros japoneses y rusos

Se documenta la presencia de palangreros japoneses en aguas mediterráneas y la de navíos soviéticos en el mar de Alborán.

- Acciones en Mallorca en contra de los barcos nucleares

Se llevan a cabo varias acciones en contra de la presencia de barcos con capacidad nuclear en Palma de Mallorca. Una de las más significativas se produce en la bahía de Palma en contra de la presencia del portaaviones estadounidense con capacidad nuclear Eisenhower.

- Tortugas recuperadas

En colaboración con el grupo ecologista ANSE se realiza una nueva suelta de tortugas marinas procedentes de un centro de recuperación.

- Residuos gibraltareños en el mar

En Gibraltar se denuncia el vertido de residuos al mar desde el Peñón, en Punta Europa...

- Protesta contra el buque incinerador Vulcanus II

En el norte, en Santander, se descuelga una enorme pancarta de uno de los depósitos de la empresa Terquisa en contra de la presencia del buque incinerador Vulcanus II, que viene a cargar residuos tóxicos para incinerarlos en el mar del Norte.

1989

- Acciones contra los vertidos de ENCE

Tras las denuncias que se vienen produciendo durante años, se pasa a la acción con algunos acontecimientos concretos como el bloqueo de la tubería de vertido de la papelera de ENCE en Huelva.

- La batalla por la basura continúa en Gibraltar

Varias lanchas neumáticas devuelven simbólicamente a Gibraltar la basura que el Peñón vierte al mar desde Punta Europa...

- Contra los vertidos de HCH

En Huesca se denuncia el vertedero de HCH de la empresa Inquinosa en Sabiñánigo y se pide la paralización de la producción del pesticida lindano. En la foto, seis voluntarias paralizan el vertido de HCH de la empresa Inquinosa en Sabiñanigo (Huesca). Durante este mismo año se consigue paralizar definitivamente la producción del pesticida lindano en la empresa Inquinosa.

- Un nuevo Rainbow Warrior

En La Coruña se presenta el nuevo Rainbow Warrior, que viene a tomar el relevo del buque insignia de la organización hundido por los servicios secretos franceses en 1985.

1990

- Se paraliza el proyecto de una nueva incineradora

Diversas acciones consiguen parar la propuesta de construcción de una incineradora de residuos en Plá de Santa María (Tarragona).

- El premio a un gran esfuerzo

Las tuberías de la empresa Peñarroya en Portmán (Murcia) dejan definitivamente de verter residuos tóxicos al Mediterráneo.

- Cabrera Parque Nacional

Tras la primera propuesta realizada en el año 1986, por fin se consigue que Cabrera sea declarada Parque Nacional Marítimo-Terrestre.

- El día de la Tierra

Un globo aerostático se eleva en la plaza de Colón (Madrid) para pedir el cese de la producción de CFCs, sustancias destructoras de la capa de ozono.

- Moratoria para la utilización de redes de deriva

La ONU establece una moratoria para la utilización de las redes de deriva de gran escala en alta mar.

- Acciones contra la energía nuclear

Se intenta impedir el atraque en Valencia de un buque francés con capacidad nuclear. También se pone en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el abandono de la energía nuclear en nuestro país...

- Acciones contra la producción de CFCs

En Tarragona, una pila de neveras en desuso impide el acceso a la factoría de Hoescht -multinacional productora de CFCs-. Acciones como ésta en todo el mundo consiguen que el Protocolo de Montreal prohiba la producción de CFCs a partir del año 2000.

- Continúa la protesta contra ENCE

Se tapona el emisario de la papelera de ENCE en Pontevedra.

- Denuncia de vertidos de mercurio

Se denuncia el vertido de mercurio en Almadén.

- Campaña contra la incineración de residuos

Aunque evitar la incineración de residuos es uno de los objetivos iniciales de Greenpeace, a partir de este momento se le presta a esta campaña especial atención.

- Lucha contra la pesca ilegal

Numerosísimas son las ocasiones en que Greenpeace además de denunciar la pesca ilegal ha puesto en marcha diversas acciones para bloquear barcos piratas. Una de las más significativas fue el bloqueo en el puerto de Las Palmas de un pesquero pirata.

- Sede en Kuwait de Greenpeace

Greenpeace traslada un equipo de investigación a Kuwait para estudiar y analizar las desastrosas consecuencias provocadas por la Guerra del Golfo.

- Seguimiento de los delfines listados

En el Mediterráneo, el Sirius hace un seguimiento de la epidemia que afecta a los delfines listados...

1991

- Cabrera Parque Nacional

Tras la primera propuesta realizada en el año 1986, por fin se consigue que Cabrera sea declarada Parque Nacional Marítimo-Terrestre.

- El gobierno prohibe las redes de deriva

Siguiendo las pautas que la ONU estableció durante 1990, el gobierno español prohibe el uso de las redes de deriva.

- La Antártida, un continente protegido

Se firma en Madrid el Protocolo para la Protección Medioambiental de la Antártida, por el que queda prohibida la explotación mineral y petrolífera del último continente virgen. Una vez conseguido con éxito el objetivo propuesto, Greenpeace decide desmantelar su base permanente en la Antártida.

- El no definitivo a la incineración de residuos en el mar

La Convención de Londres prohibe definitivamente la incineración de residuos tóxicos en el mar.

- Acuerdo para la protección de pequeños cetáceos

Las Convenciones de Berna y Barcelona aprueban un acuerdo para la protección de los pequeños cetáceos en el Mediterráneo y en el mar Negro.

- No a las incineradoras

Se paralizan proyectos de construcción de incineradoras de residuos en Vigo, Santiurde de Toranzo (Cantabria) y Benejama (Alicante).

- Vertidos en Barcelona

El Sirius continúa recorriendo el Mediterráneo. Una de sus acciones se dirige a taponar la tubería de vertido de la multinacional Solvay -productora de PVC- en Barcelona.

- Vivir sin nucleares

Varias lanchas neumáticas desembarcan junto a la central nuclear de Vandellós en apoyo a la ILP.

- Símbolos contra la pesca con palangre

Se colocan peces de madera en el palangre de un pesquero pirata en una acción de denuncia de estas actividades ilegales.

- Campaña limpia

Se lleva a cabo una campaña de limpieza de los fondos del puerto de Cabrera.

- Contra la Importación de mercurio

Se protesta ante el Ministerio de Economía por la importación de residuos de mercurio en Almadén.

- Aprovechamiento energético

En el Ministerio de Industria se presenta un informe sobre eficiencia energética acompañado de una demostración práctica con bombillas eficientes de bajo consumo...

- Por un Cantábrico limpio

El MV Greenpeace, otro de los barcos de la organización, llega a Santander para participar en una campaña en el Cantábrico contra la importación y vertido de residuos tóxicos. Se bloquea, por ejemplo, durante varios días el buque Báltica -cargado con residuos tóxicos- en el puerto de Bilbao. Poco después, la Guardia Civil pone fin al bloqueo.

- Acciones contra la industria papelera

Con acciones en SNIACE (Cantabria) CEASA (Asturias) y ENCE (Galicia), se pide el cese de los vertidos de las industrias papeleras. Una de las acciones más significativas tuvo lugar en Pontevedra al devolver a ENCE sus propios residuos.

1992

- La CE evita el cerco a los delfines

La Comunidad Europea prohibe el cerco sobre delfines para la captura del atún

- Un nuevo paso contra Tioxide

Finalizan los viajes de los barcos Nerva y Niebla que durante años habían vertido en el golfo de Cádiz los residuos tóxicos de la empresa Tioxide.

-Un acuerdo con futuro

Se firma el Convenio sobre Cambio Climático.

- Medidas para proteger el Atlántico

El Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste prohibe el vertido de residuos radiactivos en este mar.

- No a los proyectos de incineradoras

Se produce la paralización de los proyectos de incineradoras de: Almadén (Ciudad Real), Valdeolmos y Valdilecha en Madrid, Cazalegas (Toledo), Monteagudo de las Vicarías (Soria), 2 proyectos en Medina Sidonia (Cádiz), Cabezas de San Juan (Sevilla), Tijarafe (Isla de la Palma), Valencia, Puebla de Sanabria (Palencia), Montcada i Reixach (Barcelona) y La Almarcha en Cuenca.

- Se adelanta la prohibición de los CFCs

El Protocolo de Montreal adelanta la fecha de eliminación de los CFCs a 1996 y la de los halones a 1994.

- Contra las incineradoras de basuras

Entre las diferentes acciones encaminadas a proteger el medioambiente se sitúan varias actuaciones contra la incineradora de basuras en Tarragona.

- Denuncia de vertidos

Denuncia de las operaciones de dragado y vertido en los puertos de Escombreras y Barcelona.

- Unidos contra la pesca ilegal

Documentación y denuncia de arrastreros ilegales y de pesqueros italianos con redes de deriva, bloqueo de un palangrero pirata en Cartagena...

- Depuración de residuos

En Benidorm se pide el cese del vertido de aguas residuales sin depurar y en Melilla, en colaboración con el grupo Guelaya, se paraliza el vertedero de Horcas Coloradas y la incineradora...

- Noruega debe respetar a las ballenas

En Madrid, frente a la embajada Noruega, se pide el respeto de este país a las recomendaciones de la Comisión Ballenera Internacional que ha aprobado la moratoria indefinida en la caza de ballenas. Se realizan algunas acciones en apoyo al santuario de ballenas en la Antártida.

- La apuesta por las energías renovables

En el Palacio de Congresos de Madrid, durante la celebración del Congreso Mundial sobre la Energía, se exige el abandono de la energía nuclear y los combustibles fósiles en favor de las energías renovables y las medidas de ahorro y eficiencia energética...

- Seguimiento de la factoría ERCROS

Como apoyo a los estudios sobre impacto medioambiental se toman muestras de los vertidos de la factoría ERCROS, productora de cloro, en Tarragona.

- Marea negra en Galicia

Se produce una catástrofe ecológica de primera magnitud al encallar en las costas gallegas el buque petrolero Mar Egeo vertiendo al mar toneladas de crudo además de subir los niveles de contaminación atmosférica a causa del gigantesco incendio ocasionado.

1993

- Un nuevo paso contra Tioxide

Finalizan los viajes de los barcos Nerva y Niebla que durante años habían vertido en el golfo de Cádiz los residuos tóxicos de la empresa Tioxide.

- Una batalla ganada en los tribunales

Los Tribunales condenan al Ministerio de Pesca y Alimentación a facilitar a Greenpeace la información que había solicitado 3 años antes sobre actividades de la flota pesquera española.

- Una fecha clave en un futuro muy próximo

La Convención de Barcelona aprueba la eliminación para el año 2005 del vertido de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas al mar Mediterráneo.

- Otro objetivo cumplido

La Convención de Londres prohibe definitivamente el vertido de residuos radiactivos al mar.

- Una nueva página en la lucha contra las incineradoras

Se paralizan proyectos de construcción de incineradoras en Balsareny (Barcelona), Alcalá de Henares (Madrid), Langreo (Asturias), Cistérniga (Valladolid) y Castellón.

- Campaña en defensa de los bosques

Se presenta en La Coruña la campaña internacional en defensa de los bosques mundiales.

- Las centrales nucleares se deterioran

Un informe alerta sobre la aparición de grietas en componentes fundamentales de algunas centrales nucleares.

- Una nueva batalla: la industria del cloro

Se inicia la campaña en contra de la industria del cloro.

- En defensa de las costas españolas

El barco de Greenpeace, Gondwana y su helicóptero auxiliar llegan a nuestras costas con un apretado programa en defensa del mar. Entre sus operaciones detacan el bloqueo de un pesquero pirata en Las Palmas y nuevas acciones contra los vertidos de ENCE en Pontevedra.

- Vertidos en el Ebro

En el Mediterráneo el Rainbow Warrior toma el relevo del Sirius: acción devolviendo a ERKIMIA los residuos que vierte al río Ebro (Tarragona).

- Dioxinas sobre Barcelona

De la incineradora de la empresa Solvay en Barcelona se descuelga una pancarta con la palabra DIOXINAS, alertando sobre la emisión de estas sustancias altamente tóxicas.

- Baleares contra las incineradoras

Bloqueo del Cosell Insular (Baleares) con materiales reciclables para rechazar la construcción de una incineradora.

- Vertidos en el Mediterráneo

Denuncia de los efectos nocivos de un emisario submarino en Pinedo (Valencia)

- Por el cierre de Valdellós II

Nuevo desembarco en Vandellós II pidiendo el cierre de la central

- Medidas para proteger el mar

Incautación de una red de deriva italiana ilegal; vigilancia de arrastreros en Valencia.

- Nuevos datos sobre las tortugas marinas

Suelta de tortugas marinas y presentación del Informe "Las tortugas marinas y la pesca con palangre de superficie"...

- La regeneración de las playas

El pequeño velero de Greenpeace, Vega, documenta las actividades de arrastreros ilegales en Tarragona y participa en una acción conjunta con el grupo APMA en contra de la regeneración de playas en Tarragona

- Acciones contra centrales térmicas

El Moby Dick, el cuarto barco de Greenpeace presente en nuestras costas durante el 93, participa en el bloqueo de un envío de carbón para la central térmica de Carboneras(Almería)... Acción en la central térmica de Jinamar (Canarias) en contra de la construcción de nuevas centrales térmicas en el archipiélago.

- Regeneración de las playas en La Coruña

En su recorrido por las costas españolas el Gondwana emprende una decidida acción contra las operaciones de dragado y regeneración de playas en La Coruña para encubrir los efectos de la marea negra del petrolero Mar Egeo. También ratifica su apoyo a coordinadoras antiincineradora en Galicia y Asturias e inicia acciones en San Sebastián contra el vertido al mar de residuos urbanos e industriales...

1994

- Freno a las incineradoras

Se paralizan proyectos de incineradoras en Cartagena (Murcia), Curtis (Coruña) y Cabañas (Zaragoza).

- El tiempo da la razón

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ve forzado a realizar una inspección en profundidad en Zorita tras descubrirse grietas en la central, y admitir que fue un error no incluirla en el plan de inspecciones tal como había exigido Greenpeace un año antes.

- Respetemos al Tercer Mundo

El 25 de marzo de 1994, la Convención de Basilea prohibía la exportación de residuos tóxicos desde los países de la OCDE a los estados no miembros. Esta prohibición ha sido uno de los objetivos más largamente perseguidos por Greenpeace. Durante la celebración de la Convención se ponen en marcha algunas acciones simbólicas.

'Greenpeace'
Descargar
Enviado por:Laia
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar