Inglés


Gramática inglesa


Present Simple:

S'utilitza per: accions que fas habitualment.

Partícules d'ajuda: usually, often, sometimes, hardly ever, always, every.

Formació:

(+) Subj + Vinf + Comp.

V +s

(-) Subj + Don't + Vinf + Comp.

Doesn't

(?) Do + Subj + Vinf + Comp.

Does

Present Continuous:

S'utilitza per: accions que estan passant ara, períodes de temps determinats o futurs planejats.

Partícules d'ajuda: At the moment, now, this, tomorrow (pel futur)

Formació:

(+) Subj + am/is/are + Ving + Comp.

(-) Subj + am not/isn't/aren't + Ving + Comp.

(?) am/is/are + Subj + Ving + Comp.

Past Simple:

S'utilitza per : accions en períodes de temps ja acabats.

Partícules d'ajuda: Last, that day.

Formació:

(+) Subj + V-ed + Comp.

V 2ª col.

(-) Subj + didn't + Vinf + Comp.

(?) Did + Subj + Vinf + Comp.

Past Continuous:

S'utilitza per : Indicar que una acció estava passant quan una altre la interromp.

Partícules d'ajuda: While.

Formació:

(+) Subj + was/were + Ving + Comp.

(-) Subj + wasn't/weren't + Ving + Comp.

(?) Was/Were + Subj + Ving + Comp.

Irregular Verbs

Bring: brought (Portar)

Become : Became ( Convertir-se en)

Buy : bought ( Comprar )

Be : was/were ( ser, estar )

Break : broke ( Trencar )

Begin : began (Començar )

Catch : caught ( Agafar)

Come : came ( Venir )

Drink : drank ( Beure )

Do : Did ( Fer )

Eat :ate ( Menjar)

Fly : flew ( Volar )

Find : found ( Trobar )

Go : went ( Anar)

Get : got ( Aconseguir )

Have : had ( Tenir )

Keep : kept (Guardar, conservar )

Leave : left ( Deixar, abandonar )

Meet : met ( Conèixer, reunir-se )

Mean : meant ( significar )

Ring : rang ( trucar, sonar )

Read : read ( llegir )

Run : ran ( correr )

Speak : spoke ( Parlar )

See : saw ( mirar )

Spend : spent ( gastar )

Sleep : slept ( dormir )

Take : took ( Agafar )

Think : thought ( pensar, opinar )

Write : wrote ( escriure)

Regles d'ortografia:

P. Simple:

Verbs terminats en : -s, -x, -sh, -ch, i el do y go + es

Verbs terminats en: consonant + y : ies

P. Continuous:

Verbs terminats en - e es treu al posar -ing.

Verbs terminats en CVC dobla la consonant final.

Verbs terminats en -ie la canvien per y + - ing.

Past Simple:

Verbs terminats en CVC dobla la consonant final.(Excepte: Open)

Verbs terminats en -y la canvien por -i + ed

Present Perfect:

S'utilitza per: indicar accions acabades recentment (already, yet), accions començades al passat i que encara no han acabat (since, for), per parlar de noticies i de la experiència .

Formació:

(+) Subj + Have + Participi (V-ed o V 3ª col.)

Has

(-) Subj + Haven't + Participi

Hasn't

(?) Have + Subj + Participi

Has

Present Perfect Continuous:

S'utilitza per: accions que passen com al present perfect, però que parlen més concretament del temps de l'acció.

Formació:

(+) Subj + Have + Been + Ving

Has

(-) Subj + Haven't + Been + Ving

Hasn't

(?) Have + Subj+ Been + Ving

Has

Past Perfect:

S'utilitza per: accions en passat que va passar abans que una altre

Formació:

(+) Subj + Had + Participi

(-) Subj + Hadn't + Participi

(?) Had + Subj + Participi

Past Perfect Continuous:

S'utilitza per: accions en passat com al past perfect i ens indica la durada de aquesta acció.

Formació:

(+) Subj + Had + Been + Participi

(-) Subj + Hadn't + Been + Participi

(?) Had + Subj + Been + Participi

Irregular Verbs

 • Eat - ate - eaten (Menjar)

 • Fall - fell - fallen (Caure)

 • Fly - flew - flown (Volar)

 • Forget - forgot - forgotten (Oblidar)

 • Give - gave - given (Donar)

 • Go - went - gone (Anar)

 • Know - knew - known (Saber)

 • Ring - rang - rung (Sonar)

 • See - saw - seen (Veure)

 • Sing - sang - sung (Cantar)

 • Speak - spoke - spoken (Parlar)

 • Steal - stole - stolen (Robar)

 • Come - came - come (Venir)

 • Run - ran - run (Correr)

 • Bring - brought - brought (Portar)

 • Build - built - built (Construir)

 • Buy - bought - bought (Comprar)

 • Catch - caught - caught (Agafar)

 • Feel - felt - felt (Sentir)

 • Find - found - found (Trobar)

 • Get - got - gotten (Aconseguir)

 • Drive - drove - driven (Conduir)

 • Swim - swam - swum (Nedar)

 • Take - took - taken (Portar)

 • Wake - woke - woken (Despertar)

 • Write - wrote - written (Escriure)

 • Have - had - had (Tenir)

 • Hear - heard - heard (Escoltar)

 • Keep - kept - kept (Guardar)

 • Leave - left - left (Deixar, abandonar)

 • Lose - lost - lost (Perdre)

 • Make - made - made (Fer)

 • Mean - meant - meant (Significar)

 • Meet - met - met (Conèixer)

 • Say - said - said (Dir)

 • Sell - sold - sold (Vendre)

 • Send - sent - sent (Enviar)

 • Sit - sat - sat ( Assentar-se)

 • Sleep - slept - slept (Dormir)

 • Spend - spent - spent (Gastar)

 • Tell - told - told (Dir, explicar)

 • Think - thought - thought (Pensar)

 • Weep - wept - wept (Plorar)

 • Win - won - won (Guanyar)

 • Be - was/were - been (ser o estar)

 • Begin - began - begun (Començar)

 • Break - broke - broken (Trencar)

 • Do - did - done (Fer)

 • Drink - drank - drunk (Beure)

The Future:

 • Future simple:

 • S'utilitza per: accions en futur en les que no fa referència del temps, no concret. I per fer accions espontànies (agafar el telèfon, obrir la porta)

  Formació:

  (+) Subj + Will + Vinf + Comp.

  (-) Subj+ Won't + Vinf + Comp.

  (?) Will + Subj + Vinf + Comp.

 • Future immediate - going to:

 • S'utilitza per: accions futures que succeiran immediatament.

  Formació:

  (+) Subj + am/is/are + going to+ Vinf.

  (-) Subj + am not/isn't/aren't + going to + Vinf.

  (?) am/is/are + Subj + going to + Vinf.

 • Present continuous with future meaning:

 • S'utilitza per: accions per un future planejat, ja decidit. Es cita un punt concret del futur.

  Formació:

  (+) Subj + am/is/are + Ving

  (-) Subj + am not/isn't/aren't + Ving

  (?) am/is/are + Subj + Ving

 • Future continuous:

 • S'utilitza per: accions en que saps en un punt del futur una cosa està passant.

  Formació:

  (+) Subj + Will be + Ving

  (-) Subj + Won't be + Ving

  (?) Will + Subj + be + Ving

 • Future Perfect:

 • S'utilitza per: accions que saps que en un punt del futur ja estarà acabada l'acció.

  Formació:

  (+) Subj + Will + Have + Participi

  (-) Subj + Won't + Have + Participi

  (?) Will + Subj + Have + Participi

  Exemple dels 5:

 • I will travel to Italy --- (Jo volaré a Itàlia)

 • I am going to travel to Italy --- ( Jo vaig a volar a Itàlia)

 • I am travelling to Italy next weekend --- (Jo volaré a Itàlia la setmana que ve)

 • At this time tomorrow i will be travelling--(En aquest moment demà estaré volant)

 • Tomorrow at 2 I will have travelled --- ( Demà a les 2 jo hauré volat)

  • Shall: No s'utilitza gairebé, només es fa servir per I , We i només en forma de pregunta.

  S'utilitza per: Per accions de proposició o oferiments i que necessita una resposta immediata.

  Formació: Shall + We/I + Vinf ?

  Ex: Shall I help you?

  ( T'ajudo)

  Gènere :

  • Hi ha que no varia del masculí al femení:

  - Baby (nadó)

  - Student (estudiant)

  - Child (infant)

  - Teacher (mestre)

  - Doctor (doctor)

  - Cook (cuiner)

  - Driver (conductor)

  - Artchitect (arquitecte)

  - Shop assistant (venedor)

  • Altres tenen diferent el seu femení:

  - Uncle/Aunt

  - Host/hostess (azafata/o)

  - Bull/cow (toro/vaca)

  - actor/actress

  - Horse/mare (cavall/euga)

  - lion/lioness

  - Waiter/waitress (cambrer/a)

  - Dog/bitch

  - Prince/princess

  - King/Queen (Rei/reina)

  Número:

  Per fer el plural hem d'afegir “s” encara que hem de seguir unes normes:

  • Acabats en ch, o, s, ss, sh. Afegeixen -es. Ex: bus - buses (autobús)

  eye-lash - eye-lashes (pestanyes)

  • Acabats en f, fe . canvien la f , fe per -ves.

  Ex: Life - lives (Vida)

  Leaf - Leaves (fulla)

  • Acabats en consonant + y, canvia la y per i + - es.

  Ex: baby - babies (nadó)

  Library - libraries (biblioteca)

  • Acabats en vocal + y afegeixen -s

  Ex: Day - days

  • Plurals irregulars:

  Man/men

  Tooth/teeth

  Mouse/mice

  Deer/deer (cérvol)

  Woman/women

  Child/children

  Person/people

  Sheep/sheep (ovella)

  Foot/feet

  Penny/pence (cèntims)

  Fish/fish

  Comptables:

  Son els substantius que els podem contar i tenen singular i plural. Podem acompanyar-los de a/an.

  Ex: a tree.

  An apple

  Incomptables:

  Són els substantius que no els podem contar .No tenen plural, el verb sempre en singular. No porten a/an, sinó, some.

  Tots els líquids són incomptables. L'arròs, el pà, el formatge, la mantega.

  I l'amor, un consell, un pensament, el temps.

  Ex: some money (diners)

  Some bread (pa)

  • Si volem fer-los comptables aniran precedits per un comptable + of:

  A piece (una peça)

  A cup (una tassa)

  A loaf (una barra)

  A bottle ( una ampolla)

  A glass (un got)

  • N'hi ha substantius que només són plurals:

  clothes (roba)

  Shorts (pantalons curt)

  Scissors (tisores)

  Pyjamas (pijama)

  Glasses (ulleres)

  Trousers (pantalons)

  Jeans (texans)

  Swimming trunks (banyador d'home)

  Genitiu, possessió:

  (`s) ens indica que el que ve darrera es possessió del que porta el genitiu.

  Ex: Sally's Car.

  • Si la paraula és plural acabada en -s només posem la coma, sense la -s.

  Ex: My friends ` school.

  • Si la paraula és singular acabada en -s afegim `s.

  Ex: Thais's family.

  Pronouns:

  1- Subject:

  Es fa servir per indicar qui fa l'acció.

  I It

  You We

  He You

  She They

  Ex: I play football.

  2- Object:

  Es fa servir per indicar qui rep l'acció.

  Me (a mi) It (a ello)

  You (a tu) Us (a nosaltres)

  Him (a ell) You (a vosaltres)

  Her (a ella) Them (a ells)

  Ex: I love him

  3- Determiners:

  Es fa servir per indicar la possessió de l'objecte que hi ha al costat del pronom.

  My (mi) Its (su)

  Your (tu) Our (nuestro)

  His (su) Your (vuestro)

  Her (su) Their (su)

  Ex: My car.

  4- Possessives:

  Es fa servir per indicar possessió, però es col·loca al final de la frase i es fa per evitar repeticions.

  Mine (mio) ---

  Yours (tuyo) Ours (nuestro)

  His (suyo) Yours (vuestro)

  Hers (suyo) Theirs (suyo)

  Ex: This car is mine.

  5- Reflexives:

  Es fa servir per indicar accions sempre individuals, indica que fa una cosa el mateix.

  Myself (a mi mateix, me) Itself (a ello mateix, se)

  Yourself (a tu mateix, te) Ourselves (a nosaltres mateixos, nos)

  Himself (a ell mateix, se) Yourselves (a vosaltres mateixos, os)

  Herself (a ella mateixa, se) Themselves (a ells mateixos, se)

  Ex: I have cut myself

  6- Demostratius:

  This: aquest/aquesta

  These: aquests/aquestes

  That: aquell/aquella

  Those: aquells/aquelles

  • Each other (l'un a l'altre): es el contrari del reflexiu, es una acció no individual, es recíproca.

  Ex: We are looking at ourselves (Nosaltres ens mirem a nosaltres mateixos)

  We are looking each other (Nosaltres ens mirem l'un a l'altre)

  Articles:

  1. Indeterminats: a/an

  S'utilitza:

  • La primera vegada que es parla d'una cosa, si es tornes a mencionar posaríem The.

  • Amb noms de professions Ex: My brother is a doctor.

  • Amb el verb work + as +a/an Ex: I work as a waiter. (Jo treballo com a cambrer)

  • Per oracions exclamatives amb what Ex: What an interesting book! (Quin llibre més interessant!)

  • Per expressar unitat Ex: There is a pond in the park (Hi ha un estanc al parc)

  • Amb frases adverbials de freqüència Ex: Once a week, twice a month (un cop a la setmana, dos cops al mes)

  No s'utilitza:

  • Davant de plurals

  • Davant d'incomptables

  • Davant dels àpats

  • Davant de substantius abstractes.

  2. Determinants: The

  S'utilitza:

  • Davant d'alguna cosa específica Ex: The History teacher (el professor d'història)

  • Coses úniques Ex: The sun, The sea, The east (el sol, el mar, l'est)

  • En paraules com cinema, theatre, radio, television (com aparell)

  • Amb instruments Ex: I play the piano

  • Quan parlem de grups concrets de persones. Ex: The young, the poor, the Japanese (els joves, els pobres, els japonesos)

  • Davant de superlatius

  • Davant de noms de mars

  • Davant de noms propis de teatres, cinemes.

  No s'utilitza:

  • Quan parlem de coses generals

  • Davant de noms abstractes

  • Davant d'esports

  • Davant de parts del cos

  • Davant d'idiomes

  • Davant de coses que ens referim a elles per la funció que van ser creades. Ex: My parents went to school to talk to the Teacher.

  (Els meus pares van anar a l'escola per parlar amb el director) Ex: I go to school (Jo vaig a l'escola)

  Adjectives:

  Característiques:

  • No tenen ni gènere ni número, un val per masculí, femení, singular i plural.

  • Es col·loquen sempre davant del nom.

  • Si trobem més d'un adjectiu per un nom hem de seguir un ordre de col·locació:

 • Número: a/an, two , five...

 • Qualitat: Cheap (barat), beautiful, original...

 • Forma: square (quadrat), round (rodó)...

 • Edat: Old (vell), modern...

 • Color: green, blue, orange...

 • Disseny: Striped (a ratlles)...

 • Origen: English, Italian...

 • Material: Wooden (de fusta), silver (plata), silk (seda)...

 • Finalitat: Tennis, kitchen...

 • 10-Sustantiu: Chair, singer (cantant), table...

  Comparatiu: (more, +er)

  * Aquest és més ____ que l'altre.

  Es col.loca THAN rere l'adjectiu.

  Formació:

  - Amb 1 o 2 síl·labes:

  a) Acabat en -e afegim r. Ex: Nicer (agradable)

  b) Acabat en consonant + y, canviem y per i +er. Ex: Happier

  c) Acabat en cvc, es dobla la última consonant y afegim +er. Ex: Bigger.

  - Amb més de 2 síl·labes:

  Es col.loca more + adjectiu. Ex: More beautiful.

  - Excepcions:

  a) Good -> Better (bo)

  b) Bad -> Worse (dolent)

  c) Far -> Farther (llunyà)

  Superlatiu: (most, +est)

  *És el més ____

  Davant porta l'article THE.

  Formació:

  - Amb 1 o 2 síl·labes:

  a) Acabat en -e afegim -st. Ex: The Nicest.

  b) Acabat en consonant + y, canviem y per i +est. Ex: The Happiest.

  c) Acabat en cvc, es dobla l'última consonant y afegim + est. Ex: The Biggest.

  - Amb més de 2 síl·labes:

  Es col.loca most + adjectiu. Ex: The most beautiful

  Excepcions:

  a) Good -> The best

  b) Bad -> The worst

  c) Far -> The farthest

  Adverbis:

  1- De mode:

  - Es formen afegint -ly a l'adjectiu.

  Ex: quick -> quickly (ràpid -> ràpidament)

  - Acabats en -y, canvien la y per i +ly

  Ex: angry -> angrily (enfadat, enfadosament)

  - Acabats en -able/-ible , true, whole, due treuen la -e y afegim -ly

  Ex: true -> truly (veritat, veritablement)

  terrible -> terribly

  - Acabats en -ic afegeixen -ally.

  Ex: romantic -> romantically

  - Es col·loquen rere el verb o rere l'objecte si hi ha.

  Ex: He walks quickly (ell camina ràpid)

  She did the exercise carefully (Ella va fer l'exercici quidadosament)

  - Acabats en -ly que són adjectius no adverbis:

  Ex: lonely (solitari), lovely (bonic), silly (tonto), friendly (amigable)

  2- De lloc:

  - Es col·loquen rere el verb o objecte si hi ha.

  Ex: The children are in the garden / We saw your father at the airport.

  -Here y There poden col·locar-se al principi d'una oració.

  Ex: Here comes Mary!

  3- De temps:

  - Es col·loquen a final o principi de frase.

  Ex: They go swimming on Saturday. / On Saturday they go swimming.

  -Soon, then i now, també poden anar rere l'auxiliar i davant el verb.

  Ex: He now feeling better. (ara es troba millor)

  • Yet (aún) :

  - L'utilitzem per coses que creus que han passat y no estan fetes.

  - Sempre en frases interrogatives i negatives

  - Es col.loca a final de frase.

  • Already (ya) :

  - L'utilitzem quan creus que una cosa no ha passat y ja esta feta.

  - Sempre en frases afirmatives rere l'auxiliar i abans del verb

  - Pot fer-se servir en interrogatives per expressar sorpresa a final de frase.

  • Still (todavia) :

  - L'utilitzem per accions que encara continuen com abans.

  - Sempre en frases afirmatives rere l'auxiliar.

  - Per interrogatives entre subjecte i verb.

  - Per negatives rere el subjecte per donar énfasis.

  4- De freqüència:

  - Es col·loquen rere l'auxiliar i davant del verb.

  - Són: always (sempre), often (sovint), sometimes (a vegades), usually, normally, occasionally, ever (sempre), never (mai), hardly ever (gairebé mai), seldom (rarament).

  - Altres expressions de freqüència a final de l'oració: once, twice, three times a week/month/year (un cop, dos.. a la setmana, al mes, a l'any) every day.

  5- De grau:

  - Es col·loquen davant de l'adjectiu o adverbi modificant-los.

  - Són: almost (gairebé), nearly (properament), really (veritablement), very (muy), quite (bastant), rather (más bien), too (demasiado)

  - Enough (bastant, suficient).

  - Enough + nom (suficient nom)

  Ex: I haven't got enough money (Jo no tinc suficients diners)

  - Adjectiu + enough (suficientment)

  Ex: I'm not strong enough ( Jo no soc suficientment fort)

  - Too + adjectiu (demasiado___)

  Ordre dels adverbis:

  - Si trobem més d'un adverbi el col·loquem: com + on + quan

  - Si el de lloc es de moviment el posem al final de frase.

  Adjectius o adverbis?

  - Formes iguals per adjectius i adverbis: fast (ràpid), hard (dur), early (temprano), late (tard), high (alt coses), low (baix coses).

  Ex: I like to buy a fast car (m'agradaria comprar un cotxe ràpid)

  I like to buy a car that runs fast (M'agradaria comprar un cotxe que vagi ràpid).

  - L'adverbi de good -> well.

  Bad -> badly

  Paraules compostes:

  1- nom+nom:


  apple pie (pastis de poma)

  heart attack (atac de cor)

  daylight (llum del dia)

  tennis court (pista de tenis)

  blood pressure (pressió sanguínia)

  housewife (ama de casa)

  horseshoe (ferradura)

  headmaster (cap d'estudis)

  tracksuit (chandall)

  toothache (mal de queixal)



  2- - ing + nom:


  waiting room (sala d'espera)

  drinking water (aigua potable)

  meeting point (punt de trobada)

  swimming pool (piscina)


  3- nom + - ing:


  horse-riding (hípica)

  ice-skating (patinatge sobre gel)

  water-skiing (esquí aquàtic)

  lorry driving (conduir camions)


  4- adjectiu + nom:


  greenhouse (hivernacle)

  blackboard (pissarra)

  madman (loco)

  bad blood (mala sang)

  darkroom (cuarto oscuro)

  high school (institut)


  5- verb + preposició /preposició + verb:


  input (entrada)

  output (sortida)

  outbreak (estallido)

  make-up (maquillatge)

  take-off (despegar)

  breakdown (interrupció)


  6- adjectiu + ____ed:


  absent-minded (distret)

  broad-shouldered (ample d'esquenes)

  blue-eyed (d'ulls blaus)

  long-legged (pati llarg)

  good-tempered (bon caràcter)

  home-made (fet a casa)


  Quantifiers:

  1-Some, any i compostos:

  • Some: Per frases afirmatives i en interrogatives si oferim alguna cosa. Compostos: Something (alguna cosa), Someone, Somebody (algú) Somewhere (algun lloc)

  • Any: Per frases negatives i interrogatives. Compostos: Anything (cap cosa), Anyone, Anybody (ningú), Anywhere (cap lloc)

  • No: Per negar frases afirmatives. Compostos: Nothing (res), No one, nobody (ningú), nowhere (cap lloc)

  2- Much, a lot of, many, little, few, plenty:

   • Much: Significa molt. S 'utilitza per incomptables en frases negatives i interrogatives. Compostos: How much? (Quant?), too much (demasiado algo), Not much (no molt).

   • Many: Significa molt. S'utilitza per comptables en frases negatives i interrogatives. Compostos: How many? (Quant?), too many (demasiado algo), Not many (no molt)

   • Little: Significa poc. S'utilitza per incomptables. Compostos: a little (unos pocos).

   • Few: Significa poc. S'utilitza per comptables. Compostos: a few (unos pocos).

   • A lot of: Significa un montón. S'utilitza per comptables i incomptables en frases afirmatives. És un terme vulgar.

   • Plenty of: Significa un montón S'utilitza per comptables i incomptables en frases afirmatives. És un terme vulgar.

  3- All, most, each every, both, either...

  • All (of): Significa tots. Es col.loca of quan vas a posar un pronom o article darrera.

  • Most (of): Significa la majoria. Col·loques of quan poses darrera un pronom o article.

  • Each: Significa cada. S'utilitza per comptables i per indicar dos o més coses.

  • Both (of): Ambos, parlem de dues persones. Ex: We both practice sport. (els dos practiquem esport)

  We practice sport (nosaltres practiquem esport, no saps quants) Expressió: Both ___ and____ (Tant l'un com l'altre)

  • Either (of): Significa qualsevol. En sentit positiu. Expressió: Either ___or ___ (O això o allò)

  • Neither (of): Significa ningú. En sentit negatiu. Expressió: Neither ___ nor ___ (Ni això ni allò)

  *Tots es col·loquen: rere l'auxiliar, al mig dels temps compostos, i davant del verb principal.

  Question tags:

  Significat: Són preguntes curtes que s'utilitzen per saber si l'interlocutor està d'acord.

  Hi ha dos models:

  • Frase afirmativa + QT negatiu

  • Frase negativa + QT afirmatiu.

  Formació: En qualsevol de les dues frases si una té auxiliar l'altre tindrà el mateix auxiliar, però si és un verb normal posarem Do, does o did.

  Ex: You like hamburgers, don't you? (Afirmativa amb verb + negativa amb do)

  They can draw, can't they? (Afirmativa amb auxiliar + negativa amb auxiliar)

  Trampes:

  • I have never seen her, have I? ( El never fa que la frase sigui negativa, així el QT ha de ser positiu)

  • He has got a car, hasn't he? (Té d'auxiliar el has, no s'ha de posar el do)

  • They have lunch 8, don't they? (El have no és aquí un auxiliar, es verb principal i posem el do)

  Excepció: I am tired, aren't I? (No es col.loca el am, si no, el aren't.

  Will: Per indicar ordres, a la QT posem el will.

  Ex: Sit down! Will you?

  Let's: la seva QT és sempre amb Shall we, ja que let's és let us.

  Ex: Let's go, Shall we?

  Inversion (So/neither):

  S'utilitza: per dir si estàs d'acord davant d'una opinió.

  • So: Significa també. Formació: So + Verb + Subjecte. Ex: I am tired, So am I. I spoke with her, So I did.

  • Neither: Significa tampoc. Formació: Neither + Verb + Subjecte. Ex: I dislike her, neither do I.

  I won't go, neither will I

  Si estem en desacord: hem de canviar el verb a negatiu o afirmatiu segons la forma de la frase.

  Formació: Subjecte + Verb negatiu. Es forma una frase negativa normal.

  Ex: I am tired, I am not.

  I spoke with her, I didn't

  I dislike her, I do.

  I won't go, I will.

  En les inversions també hem de tenir en compte:

  En qualsevol de les dues frases si una té auxiliar l'altre tindrà el mateix auxiliar, però si és un verb normal posarem Do, does o did.

  Subordinada de Temps:

  Les subordinades de temps van introduïdes per unes conjuncions d'enllaç:


  - After (Desprès)

  - As (Quan, en el moment en que..)

  - As long as (Durant el temps que..)

  - Before (abans)

  - By the time (En el moment, a la hora...)

  - Since (Desde)

  - Till /Until (Fins)

  - When (Quan)

  - While (Mentre)


  * Es poden col·locar a principi de frase o al mig introduint la subordinada.

  • Quan ens referim al futur, utilitzem el present simple rere les conjuncions: after, as soon as, by the time, before, till, until, when. Ex: When I arrive, I will phone her. (Quan arribi, la trucaré)

  P.Simple Futur

  • Quan ens referim al passat, posem la oració en passat simple sense cap problema rere de la conjuncions. Ex: We looked through the window when we heard the noise.

  Passat Passat

  (Nosaltres miràvem per la finestra quan vam escoltar el soroll)

  • Solem utilitzar While per expressar dues accions simultànies. Es col·loca entre passat simple i passat continu. Ex: I was reading while my sister was playing football.

  Passat continu Passat simple

  (Jo estava llegint mentre la meva germana jugava a futbol)

  • Quan hi ha dos accions curtes que ocorren al mateix temps utilitzem as. Ex: As we arrived home, the dog started to bark.

  (Quan vam arribar, el gos va començar a bramar)

  Subordinades Causals:

  Les oracions causals van introduïdes per les conjuncions:

  - Because (Per que)

  - As (Ja que)

  - Since (A causa que, ja que, puesto que)

  - Not because _____ but because (No per que____ sinó per que)

  * Es poden col·locar a principi de frase o al mig introduint la subordinada.

  • Because: s'utilitza per respondre una pregunta. Ex: Why is the baby crying? Because he is ill.

  (Perquè està plorant el nadó? Per que està malalt)

  • As o Since: S'utilitzen quan la causa està molt clara. Ex: As/Since you can cook, you could make a chocolate cake for us.

  (Com/ja que saps cuinar, podries fer un pastís de xocolata per nosaltres)

  • Not because___ but because: També utilitzem aquesta correlació per explicar una causa. Ex: He went to the navy not because he wanted to be a military man but because he wanted be to travel around the world.

  (Ell va ingressar en la marina, no per que vulgui ser militar, sinó per que volia viatjar per tot el mon)

  Subordinada Concessiva:

  Les subordinades concessives venen introduïdes per les conjuncions:


  - Although/though/even though

  - In spite of/despite

  - Infinitive of purpose “To”

  - In order to/so as to

  - So that /in order that

  - Such a/an

  - So


  • Although/though (encara que, aunque) Pot anar al principi de frase o introduint la segona frase. Even Though, vol dir el mateix, però dona més énfasis a la frase. Ex: Although it was raining, he didn't take his umbrella.

  (Encara que plovia, ell no va agafar el seu paraigües)

  • In spite of (a pesar de) Pot anar al principi de frase o introduint la segona frase seguida de substantius o gerundis. Despite/In spite of the fact (Pese al echo de que...) Ex: In spite of the rain, we went out.

  (A pesar de la pluja, vam sortir)

  • Infinitive of purpose “To”: Per explicar la finalitat d'alguna cosa no posem “For” hem de posar “To”. Ex: I go to market to buy.

  (Jo vaig al supermercat per comprar)

  • In order to/so as to (Amb la fi de…) Ex: She went abroad in order to/so as to find a better job.

  (Ella va anar a l'estranger amb la fi de trobar un treball millor)

  • So that /in order that (Per a que/amb la fi de…) Ex: I'm going to buy my son a computer so that he practice at home.

  (Vaig a comprar un ordinador al meu fill per a que pugui practicar en casa)

  • Such a/an (Tan ___). Sempre es fa servir quan apareix el substantiu. Such a/an + Adj + Subst. Ex: She was such a beautiful girl.

  (Ella era una noia tan bonica)

  S'utilitza: Such + a/an (si és singular)

  Such (si és plural o incomptable)

  • So (Tan____) Sempre es fa servir quan no hi ha el substantiu. So + Adj. Ex: She was so beautiful.

  (Ella era tan bonica)

  S'utilitza: So much (incomptables)

  So many (comptables)

  Oracions de relatiu:

  • Pronoms de Relatiu: s'utilitzen per unir dues frases que tenen el mateix subjecte, així no el posem i col·loquem el pronom relatiu.


  - Who (Per persones, el qual/la qual)

  - That (Per tots, el que/la que)

  - Which (Per coses, el qual/la qual)

  - Where (Per llocs, on)

  - Whose (Persones, cuyo/cuya)


   • El pronom es opcional sempre que desprès del pronom relatiu hi hagi un no, o pronom. Ex: The girl (that) we met was a doctor

   • El pronom és obligatori si a continuació del pronom relatiu hi ha un verb. Ex: The people who are there are German.

  • Frases de Relatiu: Hi ha dos tipus:

   • Defining: Defineixen el subjecte, ja que abans no estava identificat. Ex: The person who makes the bread is called the baker. (La persona que fa el pa es diu forner)

   • Non-Defining: Dona informació complementària, però no dona informació per identificar el personatge, ja que ja està identificat (porta comes) Ex: Columbus, who discovered America, was Italian (Colón el qual va descobrir Amèrica, era Itàlia)

  Els Condicionals:

  Les frases condicionals tenen dues parts:

  • La condició

  • La conseqüència.

  Hi ha 4 tipus de condicionals:

   • Condicional zero: Estructura: If + Presente Simple + Presente Simple. Ex: If you want, you can came

  (Si vols, pots venir)

   • Primer Condicional: Es fa servir per dir coses que si es fan passarà amb tota seguretat.

  Estructura: If + Present Simple + Future (Will + Infinitiu)

  Ex: If he comes, i will be happy

  (Si vens, jo estaré feliç)

   • Segon Condicional: Es fa servir per coses que no saps segur que passin.

  Estructura: If + Passat simple + Would + Infinitiu.

  Ex: If you studied, you would pass the exam.

  (Si tu estudiessis, aprovaries)

  * Sempre que fem servir el To be en primera persona en aquests condicional, no posem “I was”, sinó, que posarem “I were”.

   • Tercer Condicional: Es fa servir per dir coses que ja no tenen solució, que ja són impossibles que passin.

  Estructura: If + Passat Perfecte + Would + Present Perfecte

  Ex: If you had studied, you would have passed the exam.

  (Si tu haguessis estudiat, hauries aprovat)

  • En tots els condicionals puc canviar de lloc les dues parts:

  Podem posar la primera frase al final i la segona al principi, però treien la coma. Ex: If she wins the lottery, she will buy a car. She will buy a car if she wins the lottery.

  • Unless la negació del IF (Si no, a no ser que...)

  Els Gerundis:

  Hi ha verbs que si porten darrera una altre ha de ser en forma de gerundi “-ing”.

  S'haurà de posar en gerundi:

  • Desprès dels verbs:


   • Admit (admetre)

   • Avoid (Evitar)

   • Can't

   • Consider

   • Continue

   • Deny (Negar)

   • Dislike (Detestar)

   • Enjoy (Gaudir/Disfrutar)

   • Fancy (Venir de gust)

   • Feel (seure)

   • Finish

   • Give up (Abandonar)

   • Go on (Continuar)

   • Help

   • Love

   • Imagine

   • Like

   • Mind

   • Practise

   • Resent (notar)

   • Resist

   • Risk

   • Stand (estar dret)

   • Understand

   • Stop

   • Suggest (Suggerir)

   • Spend

   • Think


  • Darrera d'una preposició: After, at, in, on….

  • Com subjecte d'una oració: una activitat com subjecte va en gerundi. Ex: Listening to music is one of my hobbies.

  To + Infinitiu:

  Hi ha verbs que si porten darrera un altre, els fa falta posar “to + infinitiu”.

  S'haurà de posar to + infinitiu:

  • Desprès dels verbs:


   • Afford (Permetre)

   • Agree (Estar d'acord)

   • Appear (Aparèixer)

   • Attempt (Intentar)

   • Ask

   • Be able (ser capaç)

   • Decide

   • Keep (Guardar)

   • Expect (esperar)

   • Fail (Fallar)

   • Forget (Oblidar)

   • Have

   • Hope (esperar)

   • Learn

   • Know

   • Need

   • Offer

   • Order (Demanar)

   • Prepare

   • Promise

   • Refuse (negar-se a)

   • Seem (Parèixer)

   • Teach (Ensenyar)

   • Tell

   • Used

   • Want

   • Warm (Escalfar)

   • Would Like (m'agradaria)


  • Quan el verb va seguit d'un objecte

  • Desprès d'adjectius i adverbis

  • Amb pronoms interrogatius

  • Desprès de: the only, the last, the first, the second...

  • Desprès de: Anywhere, nothing, nobody…

  Infinitiu:

  Hi ha altres verbs que si porten darrera un altre verb ha de ser un infinitiu sol.

  Es posa infinitiu:

  • Desprès dels verbs modals

  • Desprès de (somebody, something, somewhere)

  • Desprès dels verbs de percepció + objecte + infinitiu

  • Desprès de Let (permetre) i make (fer) seguits d'objecte: Ex: He makes me cry Let me cook

  Infinitiu o Gerundi:

  Hi ha verbs que poden tenir darrera seu verbs amb infinitiu o amb gerundi.

  Els verbs són:


  • Advise (Aconsellar)

  • Attempt (Intentar)

  • Begin

  • Continue

  • Feel

  • Forget (Oblidar)

  • Go on (Continuar)

  • Hear

  • Help

  • Intend (Pensar)

  • Like

  • Love

  • Permit

  • Prefer

  • Remember

  • See

  • Start

  • Stop

  • Try (Intentar)

  • Watch


  Els verbs modals:

  Característiques generals d'aquests verbs:

  • Són invariables

  • Sempre necessiten darrera un infinitiu

  • Hi ha 3 excepcions: have to, used to, ought to

  • La seva negació es fa amb el “Not”.

  • En una frase interrogativa, es canvia l'ordre del subjecte i el modal.

  Hi ha 12 modals:

  • Can: Significa poder o saber fer una cosa (habilitat). El seu negatiu és can't.

  • Could: Significa Podria... S'utilitza en passat, però també per parlar amb respecte a algú. El seu negatiu és couldn't

  • May: Significa Pot ser que.... Expressa possibilitat. El seu negatiu és May Not

  • Might: Significa Pudiera... expressa possibilitat però més improbable. El seu

  negatiu és Might not.

  • Should/ought to: Significa Hauries.... Expressa un consell. Les seves negatives són Shouldn't/Not ought to.

  • Have to: Significa tienes que... Expressa un consell dur i una ordre suau. El seu negatiu és Don't have to.

  • Must: Significa debes... Expressa una obligació, és molt autoritari. El seu negatiu és Mustn't.

  • Will: No té sentit propi. S'utilitza per convertir l'infinitiu en futur. El seu negatiu és won't.

  • Would: No té sentit propi. S'utilitza per convertir l'infinitiu en condicional. El seu negatiu és wouldn't.

  • Shall: No té sentit propi. S'utilitza amb “I” ¡ “We” en preguntes i en propostes que fas que esperes una resposta.

  • Used to: és uns estructura que serveix per parlar del que acostumaves a fer, al passat.

  • Be able to: Significa ser capaç de... Es fa servir quan vols fer futur amb el can, o al fer present perfecte amb el can que no te participi.

  La veu Passiva:

  En les passives el subjecte passa a ser l'objecte de l'oració introduït per by.

  Forma la de passiva: To be + Participi

  Per fer la passiva:

 • Mirem el temps en que està el verb i posem el seu equivalent en temps al To Be.

 • Posem el participi del verb.

 • Formació dels verbs:

  • Present Simple: is/are + Participi

  • Present continu: is/are + being + Participi.

  • Passat simple: was/were + Participi

  • Passat continu: was/were + being + Participi.

  • Present perfecte: has/have been + participi.

  • Passat perfecte: Had + been + participi.

  • Futur simple: will + be + participi

  • Segon condicional: would + be + participi.

  • Tercer condicional: would + have + been + participi.

  Have/ get something done:

  Utilitzem aquesta estructura en passiva per indicar que algú ens fa alguna cosa a nosaltres.

  Formació: have + objecte + Participi.

  Ex: I cut my hair

  I have my hair cut.

  El have es pot veure en qualsevol forma de passat, present, futurs, continus, negatius...

  Les Preposicions:

  Les preposicions es poden utilitzar per expressar:

  • Temps:

   • In: Mesos (in January) Anys (In 1986) Estacions (In Summer).

  Parts del dia (in the morning, afternoon, evening).

   • On: Els dies de la setmana (on Monday). Dies concrets (on May 4th).

  On Christmas day

  On holiday

  On Monday Morning

   • At: Hores (at 7 o'clock)

  Per la nit (at night).

  At Christmas /Easter (setmana santa).

  At the weekend.

  • Durada:

   • From: Desde

   • For: Durant

   • During: Durant + substantiu

   • Unit/till: Fins

   • Since: Desde.

   • From___to/until___: Desde___Fins___. Ex: Desde Barcelona fins Madrid.

  Desde les 5 fins les 7.

  • Lloc:

   • In “Dintre”: Per ciutats i països (in Barcelona /in Spain). Períodes de temps (in 5 minutes). Per carrers (in London Street).

  In bed

  In the north

   • Inside/outside: Dintre o fora.

   • At “en”: fa referència d'espai.

  At 34 London Street.

  At home

   • On “encima”: Per rius (on the river Ebro).

  Illes (On an island).

  La platja (On the beach).

  On the north coast

   • In front of: Davant de.

   • Between: Entre dos elements.

   • Behind: Darrera

  • Moviment o direcció:


   • To: Anar cap a algún lloc.

   • In: Entrar en algún lloc.

   • Into: Com “in” però més penetrar.

   • Out of: For a de, sortir de.

   • Across: Atravessar

   • Along: al llarg del

   • Towards: com el “To” però no per llocs.

   • Through: a través (per llocs I problemes).

   • Over/under: Per damunt per a sota.


  • Frases preposicionals.


   • In the queue (a la cua).

   • In the row (a la fila)

   • On the coast

   • In somebody's house.

   • In a car, taxi, bus, train, plane.

   • On foot (anar a peu).

   • On the left/right (a l'esquerra/dreta)

   • On the road.

   • Accustomed to

   • Married to

   • Polite to

   • Satisfied with

   • Happy with

   • Fond of (encantat amb)

   • Full of (ple de)

   • Afraid of (tenir por de)

   • Tired of (cansat de)

   • Proud of (orgullós de)


  • Frases fetes i expressions verbals.


   • Good/bad at (bo dolent en)

   • Clever at (llest en)

   • Believe in (creure en)

   • Dream of (somiar amb)

   • Laugh at (riure de)

   • Look at (mirar a )

   • Look for (buscar)

   • Remind of (recordar a )

   • Think about/of (pensar en)

   • Work on something (treballar en alguna cosa)

   • Write to (escriure a)


  • No posem preposició davant de:

   • Last, this, next: Ex: On Monday / On last Monday

   • Today, yesterday, tomorrow.




  Descargar
  Enviado por:Jefe
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar