Economía


Gestió d'Operacions i Processos # Gestión de operaciones y procesos


TEMA 1 : INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ D'OPERACIONS.

  • L'empresa

  • Per què existeixen?

    Existeixen perquè hi ha oportunitats de negoci o demandes i necessitats no cobertes i existeix la possibilitat de cobrir-les amb èxit.

    L'objectiu primordial de l'empresa és tenir una rendibilitat en el temps i l'obtenció de beneficis.

    Existeix una competitivitat entre les empreses, per això és necessari oferir una qualitat, és necessari fer les coses bé i això és el que realment fa difícil la gestió de l'empresa.

    L'empresa és una unitat econòmica autònoma i de producció.

    • Autònoma perquè cada empresa s'organitza com vol.

    • De Producció ja que per a obtenir un objectiu és necessari dur a terme una activitat productiva.

    Altres Aspectes

  • És molt complex gestionar una empresa -> problemes : motivació de personal, gestió de recursos apropiadament, utilitzar la tecnologia apropiada...

  • Sistema sotmès a canvis, ja que existeixen canvis intuibles i d'altres no i poden influir a l'empresa.

  • Entorn. No és aïllada, està situada a un context determinat i interacciona de formes diferents amb el seu voltant.

  • Stake Holders -> col·lectius de persones que d'alguna forma modifiquen a l'empresa. Les seves decisions poden modificar la marxa de l'empresa.

    Stake Holders clàssics son:

    • Sindicats - Proveïdors

    - Accionistes - Administració

    • Competència

    • Clients/ consumidors

  • Grup humà de persones (amb tot el que comporta de bo i de dolent) per això és necessari: jerarquia, organització, pautes de comportament...

  • Iniciativa: va lligat al concepte d'autonomia de l'empresa.

  • Organigrama: és l'estructura de l'empresa, la manera clàssica d'organitzar l'empresa.

    SUBSISTEMES: són departaments que són necessaris els uns per a els altres.

    • Subsistema d'Administració:

    Treballa per a la direcció i govern de l'empresa com a conjunt.

    • Gerent

    • Persones que porten el funcionament de l'empresa

    • Subsistema de RRHH:

    Gestiona el proveïment de persones a altres subsistemes.

    • Subsistema d'operacions: (VIP)

    Obté els bens i els serveis

    • Subsistema econòmic-financer:

    Administra i controla els recursos financers.

    • Subsistema comercial:

    Solució i venda de productes.

  • Gestió d'operacions

    • Funcions:

  • Planificació

  • Funció principal , és la primera que s'ha de donar ja que és necessari fer una previsió ; hem de conèixer quina serà la informació que necessitarem. Previsió de la Demanda.

    És necessari que ens plantegem uns objectius.

    Resultat de la previsió serà un pla a mig o a llarg termini.

  • Organització

  • Determinem què necessitem per a complir el pla.

    (Agafar personal, un nou local...)

  • Direcció / Execució

  • Supervisa les activitats.

  • Control

  • Mesura els resultats, compara amb els objectius i replanteja objectius.

    • Història: principals aportacions a la Gestió d'Operacions

    ADAM SMITH (1776)

    Publica "La Riqueza de las Naciones", és el Pare de la Ciència Econòmica. (Era filòsof).

    Conceptes - Divisió del treball

    - Productivitat

    CHARLES BABAGE (1822)

    Matemàtic anglès que va inventar la primera calculadora mecànica.

    Conceptes - Especialització

    - Recolza els anteriors

    FREDERIC WINSLOR TAYLOR (1911)

    Escriu el llibre "Principios de la Administración Científica " .

    Va tractar el treball des del punt de vista científic:

    • Cronometrar ( la feina que fa cadascun en un període de temps)

    Conceptes - Incentius ( a més treball, més diners es reben)

    • "Taylorisme" ( manera de gestionar el temps, cronometrar...)

    FRANK I LILLIAN GILBRETH

    - "Therblig" = Micromoviment: Per a fer qualsevol cosa necessitem un conjunt de micromoviments i el d'abans és igual que el següent

    Concepte

    - Fatiga / Rutina

    HENRY GANT (1920)

    Inventa el diagrama de Gant

    Representa diferents activitats que s'han de dur a terme

    ELTON MAYO

    Va treballar amb les relacions humanes , va intentar demostrar que els incentius no eren suficients per a millorar l'activitat i la productivitat, això vol dir que existeixen moltes coses motivadores.

    EX: Un tracte agradable a la feina; un ambient cordial...

    DOUGLAS Mc GREGOR

    Estudia els diferents estils de comandament, és l'autor de les teories X (autoritària) i Z ( no autoritària).

    1950 INVESTIGACIÓ OPERATIVA ( II WW)

    Aplicació de models matemàtics a problemes de gestió i organització.

    OBJECTIUS.

    • Qualitat: Suposa satisfer al client passant a complir els requisits que ell demani. Actualment és un dels requisits principals, és un dels camins en que les empreses poden competir millor. ( BBB bueno, bonito, barato).

    • Servei: Augment del valor del producte o servei.

    • Cost: Eficiència. El màxim resultat amb el mínim esforç.

    FACTORS CLAUS PER A OBTENIR ELS OBJECTIUS:

    • Factor humà: és el principal, ja que aquest dependrà de que l'empresa funcioni o no.

    • Innovació tecnològica: cada sector o activitat té la seva tecnologia.

    • Automatització: va lligat amb els factors anteriors.

    • Flexibilitat: una empresa és flexible en relació amb un entorn.

    • Sense tots aquests factors no podrem portar a terme els anteriors objectius.

  • Concepte de Producció

  • Producció és el procés de transformació d'unes entrades i unes sortides on ha d'existir un increment de valor.

    Producció és la funció bàsica de l'empresari i ens ha d'ajudar a assolir els objectius, això implica, guanyar diners.

    transformació

    Productes

    Entrades Sortides

    Serveis

    Increment del Valor

  • Sistema Productiu

  • És el sistema a través del qual es transformen entrades y sortides, que poden ser productes o serveis, i que el seu valor afegit és superior a les entrades.

    Sistema de suport comú a tots els sistemes productius:

    • Instal·lacions

    • Maquinaria

    • Persones

    • Organitzatiu

    Sistema Productiu

    Entrades

    Funció Transformació

    Sortides

    Fabrica automòbils

    Matèries Primeres

    Construir Cotxes

    Cotxes

    Hospital

    Pacients

    Curar

    Pacients Curats

    Línia Aèria

    Passatgers i Mercaderies

    Transport

    Pass.i Merc. Traslladats

    Restaurant

    Clients amb Gana

    Donar de Menjar

    Clients Satisfets

    AAVV

    Viatgers

    Gestionar Viatges

    Viatgers Retornats

  • Decisions en els Sistemes Productius.

  • A qualsevol sistema productiu hi ha 3 nivells:

  • Alta Direcció estratègies, polítiques bàsiques i objectius (propietaris i directius).

  • Tàctic o decisions de gestió com farem per a complir l'establert a l'alta direcció

  • - De direcció de disseny del sistema productius decisions a 1/2 i llarg termini.

    - De direcció d'operacions tenen a veure amb el funcionament i control del sistema. Són a 1/2 i llarg termini.

  • Operatiu Tenen a veure amb el dia a dia de l'empresa.

  • Decisions de Direcció de Disseny (fotocòpia pg.3)

  • Són decisions a llarg termini i és difícil tornar enrera, han d'anar seguides de les estratègies de l'alta direcció:

  • Previsió i planificació a llarg termini.

  • Van lligades ales estratègies bàsiques - " Què vol fer l'empresa i objectius ?" Concretem que farem

    EX: Acadèmia d'idiomes: ha d'haver una oportunitat de demanda , que no hi hagi cap més a la mateixa zona, tendències de mercat.../ Volem ensenyar idiomes/ Quin tipus d'idiomes.

  • Selecció d'equips i processos.

  • Plantegem com ho volem fer.

    EX: tradicionalment s'han fet les classes de forma magistral, es tracta de buscar formes alternatives; buscar la forma en que ho farem.

    • Multimèdia: així no necessitem tant espai; però sí necessitem equips molt potents =$; i professors qualificats per a fer-ho així.

  • Disseny productiu dels elements productius.

  • Hem de contractar a algú que conegui els elements productius, i el material.

    EX: (acadèmia id.) connexió d'ordinadors, pag.Web. i el material ha de ser motivador

  • Disseny de tasques

  • El que haurem de fer.

    EX: (acadèmia id.) - Captació de clients / Professor, consultor (perfil i coneixements) / Tema administratiu.

  • Distribució en planta

  • Com organitzarem els espais de la nostra empresa.

  • Localització del sistema.

  • Com organitzarem l'espai.

    • Objectiu: ubicar un sistema productiu

    • Problemàtica:

    És una decisió a llarg termini

    Existeixen molts factors a tenir en compte

    Anàlisi de l'entorn

    Evolució que té l'entorn

    Tècniques qualitatives de localització:

  • Antecedents del sector

  • Una cosa que té poc risc és mirar si el lloc on ho ubiquem hi ha tradició.

  • Factor preferencial

  • L'utilitza l'empresari per a fer el que ell prefereix.

  • Factor predominant

  • La situació favorable per a estalviar en factors o que determina la situació.

    EX: les fàbriques es posen a la vora dels rius.

  • Llista de factors

    • Pròxim als clients

    • Pròxim a la competència

    • Vies de comunicació ( aeroport, tren ,autopista...)

    • Demanda

    • Recursos: matèries primes properes

    • Poder adquisitiu

    • Clima

    • Cultura ( tipus de costums)

    • Subministraments : Aigua, electricitat...

    • Medi ambient

    • Situació político-social del lloc

    • Factors demogràfics

    • Règim fiscal

    • Mà d'obra (disponibilitat)

    • Serveis (en general)

    • Preu del terreny.

    • Estat de la superfície - ( sí el terreny és pla serà menys econòmic que si és muntanya)

    • Cost de construcció.

    Tècniques quantitatives

  • Obtenir una taula amb emplaçaments i decisions- factors que ens ajudaran a veure quin lloc és millor que un altre.

  • Ponderació del factors, així veurem que és més important i que no (subjectiu).

  • Pes de 90 si el factor és molt important

    Pes de 60 si el factor és mitjanament important

    Pes de 30 si el factor és poc important.

  • Avaluar cada emplaçament per cada factor

  • NO-----?----SI

  • (45)...(90)

  • Calcular un valor numèric per cada emplaçament (que seria la suma dels emplaçaments pels factors)

  • Classificar de més gran a més petit

  • Escollir triar el màxima puntuació.

    • Exercici fotocopies pàg.6 " Compra de una nueva vivienda" (solució)

    • Llista de factors

  • Relativament a prop del mar

  • 30 Km màx. . de BCN

  • Mínim 3 dormitoris

  • Petit jardí

  • Garatge per a 2 cotxes

  • Supermercat proper

  • Instal·lacions esportives properes

  • Preu tope 36.000.000

  • Disponible mes de Juny

    • Ponderació dels factors

  • ** 60

  • *** 90

  • *** 90

  • ** 60

  • * 30

  • ** 60

  • * 30

  • *** 90

  • *** 90

  • III. Emplaçaments

    CASA A

    CASA B

    CASA C

    CASA D

    * Malgrat 59 Km

    * Estrenar

    * 35.000.000

    * 4 hab

    * garatge 4 cotxes

    * jardí 120m

    * Previst zona annexa de serveis

    * Teià 19 Km

    * 3 hab

    * jardí 60m

    * garatge 1 cotxe

    *Lliurament hipotetica abril

    * Super 10'

    * Instal.esp i platja en cotxe

    34.500.000

    * Vilassar 24 Km

    * 2 hab molt grans

    * jardí 180m

    * garatge molts cotxes

    *Lliurament immediat

    * Super 10'

    * Reformes cuina i bany

    *36.000.000

    * Masnou 15 Km

    * nou lliurament ràpida

    * 36.000.000

    * 3 hab

    * garatge 1 cotxe

    *jardi 80m

    * instal dep

    *super 10'

    IV. Avaluar cada emplaçament per cada factor
    Descargar

    A 60

    B 90

    C 90

    D 60

    E 30

    F 60

    G 60

    H 90

    I 90

    Enviado por:Sandra Valldeoriola
    Idioma: catalán
    País: España

    Rincón del meme
    Te va interesar