Salud


Gestación


1.- La Gestació , el miracle dia a dia

La gestació, podriem dir que és l'embaràs, per tant aquells 9 mesos.

La gestació s'inicia en el moment que el espermatozou fecunda l'òvul.

L'òvul fecundat, s'instal·la a la paret de l'úter…

Els primers mesos, son els més perillosos per l´embrió ja que qualsevol alteració a l´organisme podria provocar algun dany al futur nen. En aquests primers mesos, és quan l'embrió desenvolupa tots els òrgans del cos.

Després de 9 setmanes, l´embrió, passa a denominar-se Fetus ja que ja te més forma humana. El Fetus es troba unit a una bossa anomenada placenta, l´intermediari dels dos cossos i al mateix temps la mare, està unida a la placenta a través del cordó umbilical.

2.-Qüestions

a.- Cromosoma:

Son els portadors de l´informació en els eucariotes. Son estructures cel·lulars formades per DNA i proteïnes encarregades de transmetre els caràcters hereditaris de una cèl-lula a una altre. Tenen una sèrie de gens i es representen en parelles, la identificació de aquestes, es basa en la seva morfologia. Cada espècie, te un numero determinats,magnitud, estructura i ordre característic.

b.- Funcions del òvul i espermatozous.

Òvul: Gàmeta femení elaborat per l'ovari que, després d'haver estat fecundat, és capaç de desenvolupar un nou organisme.

Espermatozou: Cèl·lula sexual masculina destinada a la fecundació de l'òvul madur, que s'origina als testicles a partir dels espermatogonis.

La funció del espermatozou és de fecundar l'òvul, i la funció d'aquest últim amb l'ajuda del espermatozou és de crear l'embrió , fetus, nen.

c.- Meiosis:

Divisió cel·lular per la cual s'obté cel.lules filles amb la meitat dels jocs cromosòmics que te al cèl·lula mare que tenen informació completa per tots els caràcter estructurals i funcionals del organisme al que pertanyen.

d.- La Mitosis'Gestación'

La mitosis és el procés de divisió cel·lular per el qual es conserva la informació genètica continguda en els cromosomes que pasa així a les cèl·lules que la mitosis donarà origen. També és un procés de multiplicació cel·lular que participa en el desenvolupament,el creixement i la regeneració del organisme.

e.- La Ovulació

La ovulació és quan l'òvul madur es trenca i es desprèn de l'ovari, que després d'ésser rebut pel pavelló de la trompa esdevé apte per a ésser fecundat.

 

f.- L'úter.

L'úter és la cavitat on es desenvolupa el nou ésser i és l'encarregat de mantenir l'embrió en condicions adequades durant el seu desenvolupament, assegurar-li el nodriment i el forniment d'oxigen i eliminar-ne el catabòlits respiratoris.

 

g.- “Cigoto”

Cèl·lula formada per la unió d'una cèl·lula sexual masculina i una altre de femenina, abans de que s'iniciï la divisió per esdevenir un Fetus.

h.- Cavitat amniòtica

Està formada per una membrana en la qual està en líquid amniòtic el qual conté el Fetus.

Contenir el Fetus i protegir-lo dels cops o altres alteracions externes.

i.- La Placenta

La placenta és l´intermediari dels cossos, la unió entre la mare i l'embrió del cor, el pulmó, diàlisi…

El bescanvi d'oxigen i de substàncies nutritives de la mare a l'embrió i de diòxid de carboni i de productes del metabolisme de l'embrió a la mare.

j.- Cèl·lules mare

És la precursora de totes les cèl·lules diferents del cos.

k.- Estructura i funcions de la cèl·lula típica.

És una membra amb un nucli on és el ADN un citoplasma.

Per tan la estructura és membrana-citoplasma-nucli

La funció de la cèl·lula és formar un òrgan, que cadascun te una funció específica

i.- Membrana plasmàtica

És la envoltura de la cèl·lula,que permet al mateix temps la entrada de líquid plasmàtic

ii.- Citoplasma

Constituent fonamental de la cèl·lula, delimitat per la membrana plasmàtica i la membrana nuclear, on van inclosos tots els restants elements cel·lulars.

iii.- Organel.les

Són estructures sòlides del citoplasma en suspensió.

La especialització de les cèl·lules i les seves diferents funcions sol veure's per la seva forma i tamany i en les variacions en el nombre i la clase de orgànuls.

l.- ADN

La molècula de ADN està constituïda por dogues llargues cadenes de nucleòtids units entre si formant una doble hèlice. Las dogues cadenes de nucleòtids que constitueixen una sola molècula de ADN, es mantenen unides entre si perquè es formen enllaços entre les bases nitrogenades de les dogues cadenes que queden encarades.

La funció és portar el codi genètic i donar a les cèl·lules certes ordres de funcionament. És com el cervell de la cèl·lula.

m.- Principals alteracions cel·lulars i les seves conseqüències

És la diferenciació cel·lular

  • Càncer: El càncer és un conjunt de malalties de pronòstic i tractament diferents, que depèn de la localització anatòmica en la que es troba i del tipus cel.lular o histològic del que procedia, principalment. El càncer és una proliferació accelerada, desordenada i incontrolada de les cèl·lules d'un teixit que invadeixen, desplacen i destrueixen, localment i a distància, altres teixits sans de l'organisme.

  • Hipercreixement:És un tumor on les cèl·lules creixent més ràpid de lo normal i això pot crear problemes funcionals com per exemple en el budell, un hipercreixement podria crear la obstrucció del mateix.

  • Hypocreixement: És l´invers del hipercreixement

n.- Tipus de teixits i les seves funcions i característiques principals (Epitelial,conjuntiu, muscular i nerviós)

  • La pell (Epitelial) és la protecció contra els elements externs.

  • El ossos (esquelètic) serveixen per aguantar la estructura del cos, forma i resistència.

  • El músculs (Muscular) tenen la funció de fer el moviment dels ossos.

  • El Sistema nerviós és el cervell i els nervis perifèrics, transmet les ordres per els moviments, per les sensacions externes, fred, calor…

  • El teixit conjuntiu és aquell teixit l'origen del qual és el mesènquima embrionari, que tenen com finalitat servir de sustentació i envoltar els restants teixits de l'organisme, l'intercanvi de nutrients, la defensa contra infeccions així com la regulació de la calor corporal.

o.- Què és un òrgan. Exemples d'òrgans

Part del cos que, malgrat ésser constituïda per elements provinents de sistemes diversos, constitueix una unitat per la funció o les funcions determinades que exerceix.

Exemples: Òrgans genitals,fetge,runyons,pancreas…

p.- Què és un sistema i anomena els diferents sistemes del cos humà.

Conjunt d'òrgans, d'origen embrionari generalment comú, especialitzats a dur a terme una funció determinada i constituït fonamentalment per un sol teixit.

Sistema nerviós i vascular,limfàtics.muscular esquelètic,articular…

La Gestació

El miracle dia a dia
Descargar
Enviado por:Jordi
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar