Psicología


Fonaments de Psicobiologia


FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA I

TEMA 1: ASPECTES CONCEPTUALS METODOLÒGICS

 • Essència de l'assignatura:

CONDICIONAMENTS BIOLÒGICS:

 • Evolutius

!

 • Genètics

!

 • Neurofisiològics

 • Els gens donen potencialitat del què farem, però els factors ambientals fan que s'expressin d'una manera o d'una altre.

 • Volem tenir el coneixement de les bases genètiques dels comportaments psicològics i com aquestes interaccionen amb els condicionants ambientals.

Compartit: mateixa alimentació, costums...Tenen la família en comú

 • Tipus d'ambients

No compartit: no tenen tots/ no estan amb tots els membres de la família

Mètodes d'estudi en Genètica de la conducta:

 • Estudis en famílies: AVANTATGES: Heterogeneïtat, Estudis longitudinals,

 • Expressivitat variable, Tipus Herència

  DESAVANTATGES: Genotip i ambient compartit, Diferents

  generacions (edat)

  TIPUS DE DISSENY: Estudis longitudinals, Arbres genealògics

  Com mes proper és el familiar, mes probables és que tingui la mateixa malaltia.

  Herència multifactorial: enfermetats caracteritzades per mes d'un gen; no es poden

  analitzar a través d'arbres genealògics.

  Gens tenen expressivitat variable.

  2. Estudis d'adopcions: AVANTATGES: Anàlisi influències ambientals, Interacció genèti-

  ca-ambient, estudi ambiental prenatal

  DESAVANTATGES: Trets pares biològics, trets pares adoptius

  TIPUS DE DISSENY: Mètode estudi dels adoptats, Mètode estu-

  di de les famílies dels adoptats, Comparació de fills que viuen en una mateixa família

  Cas hipotètic:

  A+

  A-

  B+

  A+ B+

  B+ A-

  30%

  20%

  B-

  B- A+

  B- A-

  5%

  1%

  CONCLUSIÓNS QUE ES PODEN EXTREURE: - Si que he ha influència dels factors

  genètics, perquè hi ha molta mes incidència quan els pares estan afectats.

  - Quan els dos factors interaccionen, hi ha molta mes probabilitat.

  - Els factors ambientals no influeixen tant com els genètics (almenys en aquest cas); s'hauria de veure entre els dos d'abaix, lo significatius que son els factors ambientals.

  Veure annex 1

  3. Estudis de bessons: AVANTATGES: Separació variable ambient en els components

  compartit i no-compartit, estudis control

  DESAVANTATGES: Ambient postnatal monozigòtic pot ser +

  igual que el dels dizigòtics, mostra petita(majoria do-

  nes monozigòtiques); A prenatal: mes MZ < DZ (efecte coriònic)

  TIPUS DE DISSENY: Comparació bessons MZ i DZ, d'igual sexe

  Univitalins: bessons idèntics, provinents d'un sol òvul fecundat una

  vegada i que, en un moment donat de la gestació, s'ha Tipus de bessons dividit en dos; del mateix sexe

  Divitalins: zigots; venen de dos òvuls diferents; comparteixen el

  50% dels gens (= q els germans “normals”)

  Exemple:

  A l'hora d'analitzar una gràfica: mirar si l'ambient és compartit o no compartit i l'importància de la genètica.

  Podem veure correlació o concordància entre germans.

  TEMA 3: BASES CROMOSÒMIQUES DE L'HERÈNCIA

  • És a la divisió cel·lular els cromosomes estan el forma de X. A la metafase és l'únic moment on es poden veure els cromosomes be. Els cromosomes tenen aquí dos cromàtides.

  • La cromatina1 i el cromosoma2 estan composats pel mateix.

  • Diferents possibilitats segons el tamany i la posició del centròmer:

  • metacèntric

  • submetacèntric en funció de la col·locació del centròmer i el tamany

  • acrocèntric del cromosoma, es classifiquen del + gran al + petit.

  • telocèntric

  • De cada parell de cromosomes, cada un ens l'ha donat un dels nostres progenitors

  • Cromosomes homòlegs: mateix tamany, mateixos gens, mateixa posició del centròmer.

  Estructurals: els polipètids, per exemple

  • GENS

  Els que regula l'activitat dels estructurals

  • Dominància incompleta: El fenotip de l'heterozigot dominant no arriba a ser tan complet com

  el del homozigot dominant (És mes freqüent en els humans; depèn de la malaltia).

  • Diferències entre l'herència dominant i recessiva:

  • GENOTIP

   FENOTIP

   MALALTIA DOMINANT (al·lel3 A malaltia)

   AA

   Aa

   Malaltia

   aa

   No malaltia

   MALALTIA RECESSIVA

   (al·lel amalaltia)

   AA

   Aa

   No malaltia

   aa

   Malaltia

   • Divisió cel·lular

   Línia somàtica: Cèl·lules que després formaran part de teixits.

   Línia germinal: Te com a funció la reproducció de l'espècie. Segueix un procés diferent que

   les cèl·lules de la línia germinal (enlloc de la mitosi, fan la meiosi)Comencen tenint una cèl·lula amb “2n” cromosomes i s'acaba obtenint 4 cèl·lules amb “n” cromosomes.

   Característica del grau; contínua (p.ex: si pesen el mateix o no, l'alçada...)

   Característica qualitativa; discontínua (p.ex: si un te la malaltia o no)

   1 Cromosoma desespiralitzat

   2 Supercondensació, perquè la doble cadena de ADN està enrotllada sobre si mateixa

   3 Diferents formes dels gens
  Descargar
  Enviado por:Berta Conill
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar