Farmacia


Farmàcia


I Conceptes preliminars:

1) Definició i funcions de la oficina de farmàcia:

.- Definició: Establiment sanitari privat d'interès públic.

.- Funcions:

-Adquisició, custòdia, conservació i dispensació de medicaments.

-Vigilància, control i custòdia de receptes mèdiques dispensades.

-La garantia de l'atenció farmacèutica.

-Elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals.

-La informació i el seguiment dels tractaments farmacològics.

-La col·laboració en el control de l'ús individualitzat dels medicaments.

-La col·laboració de les Administracions Sanitàries en la promoció i educació sanitària i en la formació i informació del personal sanitari i usuaris.

-Col·laboració en la docència per a l'obtenció del títol de llicenciat en farmàcia.

2) Equipaments mínims exigits:

1. Requisits higienicosanitaris.

Els locals i instal·lacions, d'ús exclusiu per a l'exercici professional propi dels oficines de farmàcia i aquelles altres activitats que tradicionalment o be per regulació específica es realitzen als oficines de farmàcia, deuran reunir els condicions higiènic-sanitaries necessàries per a prestar una adequada assistència farmacèutica i per a permetre un correcte desenvolupament dels funcions pròpies, així com unes condicions d'humitat i temperatura òptimes per a la conservació dels medicaments, productes sanitaris i matèries primes necessàries per a l'elaboració de formules magistrals.

2. Accessos

El local d'una Oficina de Farmàcia comptarà amb un accés lliure, directe i permanent a la via pública, de forma que se garantitze l'accés als peatons tant durant l'horari habitual, com durant els serveis d'urgència establerts.

Deuen complir les normes d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació en quant a edificis de pública concurrència d'ús general.

En ningun cas podrà autoritzar-se l'obertura d'oficines de farmàcia en mercats, centres comercials o qualsevol altra classe d'establiments a què, per tindre restringits els seus horaris d'obertura al públic, resulta impossible la prestació dels serveis d'emergència o guàrdia.

3. Superfície mínima i requisits estructurals

Els oficines de farmàcia disposaran d'una superfície útil mínima de 80 metres quadrats i amb, al menys, els següents zones:

. Zona d'atenció a l'usuari.

. Zona d'atenció farmacèutica individualitzada.

. Zona de recepció, revisió i magatzematge de medicaments i productes sanitaris .

.Zona d'anàlisi i elaboració de formules magistrals i preparats oficinals.

. Zona administrativa (despatx del farmacèutic)

. Lavabo per a ús personal de l'oficina de farmàcia.

.Zona destinada a la recepció, revisió i magatzematge de medicaments i productes sanitaris, que deurà reunir els condicions d'humitat i temperatura òptimes per a la conservació dels mateixos i, en especial, comptarà amb un armari o caixa de seguretat per a la custòdia de substàncies psicotròpiques i medicaments estupefaents, i un frigorífic per a la conservació de medicaments i substàncies termolàbils, així com una zona d'anàlisis i elaboració de formules magistrals i preparats oficinals.

Requisits tècnicosanitaris:

Frigorífic en funcionament permanent 2-8ºC

Utillatge mínim:

Equipament general:

Balança de precisió (1,mg)

Aparells per la mesura de volums: provetes, pipetes...

Morter

Agitador magnètic

Bany d'aigua termostatat

Espàtules, termòmetre, lent d'augment, placa de calor

Equipaments específics:

Capsules: capsuladora, tamisos

Comprimits: mescladora, compressora, estufa de dessecació

Preparats estèrils: injectables o col·liris: recinte estèril, autoclave, cambra de fluix laminar

Liofilitzats: liofilitzador i nevera amb congelació

Homeopàtics: materials apropiats per homeopatia

Zona de quarantena, on es dipositarien los lots immobilitzats por la administració

Material de laboratori

  • Dotació bibliogràfica al despatx (Farmacopea, legislació, galènica, catàleg de E.F...)

  • Ròtol: “FARMÀCIA”, amb la creu de Malta (preferentment roja). Deuen posar-se nom i cognoms del/s titular/s

Els escaparates sols podran exposar productes permesos a la zona de atenció l'usuari

  • El despatx deu tenir un accés fàcil des de la zona de atenció al públic

  • La zona d'atenció al públic deu estar clarament definida i delimitada respecte a altres seccions: anàlisi, òptica, ortopèdia major...

4. Distàncies

Els locals designats per a la instal·lació d'una Oficina de Farmàcia, deuran guardar, amb caràcter general, una distància del menys 250 metres respecte als Oficines de Farmàcia més properes i del menys 250 metres respecte a qualsevol centre sanitari depenent de la Conselleria de Sanitat,

3)Personal, organització, formació higiene

Titularitat: Només els farmacèutics (llicenciats) podran ser propietaris i titulars d'una única oficina de farmàcia, però es poden donar casos especials:

- Farmacèutic regent: En els casos de mort, incapacitació o declaració judicial d'absència del titular.

- Farmacèutic substitut: Per absència del titular, com a vacacions, malaltia, deficiències físiques, càrrec públic...

-Farmacèutic adjunt: Exerceix la seua activitat professional conjuntament amb el farmacèutic titular.

A més de farmacèutics, a l'oficina de farmàcia podrem trobar personal amb altres qualificacions, com son:

- Auxiliars de Farmàcia: professionals qualificats que presten serveis en la dispensació de medicaments o en les tasques d'anàlisi o formulació magistrals sota la direcció d'un farmacèutic.

- Tècnics en Farmàcia: diplomats superiors encarregats de tasques de formulació i administració.

Tot el personal te la obligació de complir unes normes bàsiques de vestimenta i pulcritud, que van desde portar la bata ben cordada en tot moment dins la farmàcia, fins als guants, barrets, i protecció de les zones exposades a la manufactura de magistrals, depenent, es clar, del que s'estiga fent en eixe moment.

Dins d'una farmàcia estarà prohibit:

  • Menjar

  • Fumar

  • Entrada d'animals

  • Qualsevol focus contaminant en general

II Adquisició de MEDICAMENTS:

  • Sistema d'adquisició de medicaments a l'oficina de farmàcia. Estupefacients i psicòtrops.

  • L'adquisició dels medicaments en la oficina de farmàcia se realitza mediant la comanda dels mateixos a través de tres formes possibles, de les quals la mes habitual és l'automàtica a través de l'ordinador. La comanda se realitza als distints centres administradors. Els quals tenen horaris distints de repartiment. Aquesta comanda es crea automàticament a partir del buidat de estoc que s'ha fet durant l'últim període, junt els encàrrecs que s'han pogut fer al llarg del dia per falta de estoc o liquidament del mateix. Normalment es fan totes a un o dos magatzems de farmàcia, que reparteixen per les farmàcies varies voltes al llarg del dia.

    En cas d'urgències, o problemes, també pot encomanar-se per telèfon.

    Les altres dues formes d'adquisició de medicaments, es fan directament al laboratori o al magatzem a partir dels visitadors mèdics, o representants que habitualment van per les farmàcies, i son provisions de cara a un període mes llarg de temps, en vista a tenir aprovisionament suficient per evitar quedar-se desbastit en èpoques de màxima sol·licitud, o per millorar les condicions econòmiques de compra. Els laboratoris poden enviar aquestes comandes directament a la farmàcia per una agència de transports, o fer-les arribar aprofitant la logística dels magatzems habituals que surteixen a la farmàcia (aquest cas es coneix com a trànsfer)

    Els psicòtrops s'adquireixen de la mateixa forma, encara que a l'hora de la venda el seu tractament no es igual que els demes. Arriben això si, precintats des del magatzem fins a la farmàcia.

    En el cas dels estupefacients, al moment de l'arribada, s'entregarà un val al repartidor. Este val s'extrau del llibre talonari on el farmacèutic firmarà i segellarà, i on s'inclou el segell d'inspecció d'estupefacients. Després, el farmacèutic revisa els moviments, i controla l'estoc amb el llibre d'estupefacients. El repartidor farà lliurament de la comanda dels estupefacients en la oficina de farmàcia i entregarà el val al centre proveïdor.

  • Distribució de estoc, distribució a la recepció, rotació de medicaments y altres productes en l'oficina de farmàcia. Medicaments que necessiten refrigerador.

  • L'estoc total de la farmàcia es distribueix per un total de 5 zones:

  • Magatzem

  • Caixoneres i estanteries: alberguen els medicaments ordenats alfabèticament per grups de via d'administració:

  • .) Estantería de xarops.

    .) Estantería de sobres.

    .) Estantería de supositoris.

    .) Estantería de pomades y gels,

    .) Estantería de col·liris.

    .) Estantería de ampolles e injectables.

    .) Estant de veterinària.

    .) Estanteríes de productes per la fabricació de magistrals.

  • Nevera: on es guarden les insulines, alguns col·liris i pomades basades en retinol i altres compostos termosensibles, calcitonina, alguns principis actius com vitamines i olis essencials, vacunes... indicats al cartonatge amb el símbol(*) Mai deuran guardar-se a la nevera aliments o altres o

  • Caixa de seguretat: estupefaents.

  • Aparadors: exposats al públic, amb especialitats de cosmètica, alimentació i parafarmàcia en general

  • La recepció de la comanda, comença amb la comprovació dels albarans. Repassem que tot el que s'ha demanat, ha arribat, i que les faltes han sigut justificades, i no carregades. Comprovem també si ha arribat cap article en mal estat, o equivocat, per si cal tornar-lo (abonar-lo). Una volta fet açò, es recepciona, procés que pot ser mes lent o mes ràpid depenent dels medis que tinguem a la farmàcia. El més habitual és passar tots els articles per un escàner de codi de barreres, i que el programa informàtic que ens ha fet la comanda automàtica compare el que a arribat amb el que s'havia demanat (procés de recepció de comanda). Al mateix temps, es comprova el preu de cada producte (en cas d'especialitats que tinguen preu lliure), i s'introdueixen les dades de caducitat de cada fàrmac.

    Una volta tot esta recepcionat, i no abans, comença a guardar-se tota la comanda, separant sempre els possibles encàrrecs de clients a part per evitar que es venguen per error.

    Un mètode per evitar errors al guardar medicaments, és agrupar els articles a mesura que anem recepcionant-los, segons les zones on anem a emmagatzemar-los.

    En una oficina de farmàcia, sobretot si es petita), cal tenir en compte el volum de vendes que es fa a cada mes, i inclús a cada dia dels medicaments: hem de tenir en compte que cada dia arriben dos i fins a tres voltes els repartidors, per tant no serà interessant emmagatzemar quantitats altes de medicaments amb baix nombre de rotacions, o vendes diàries. Ens ocuparan lloc que podríem usar per guardar grans comandes de articles que si que tenen sortida, i així guanyar diners millorant preus de compra,

    Saber si un medicament interessa tenir-lo en grans quantitats, o únicament el necessari per passar el dia fins a la comanda pròxima, exigeix sobretot, experiència comercial per part del farmacèutic.

  • Sistema de control de caducitats, devolució d'especialitats farmacèutiques als laboratoris.

  • Cada sis mesos aproximadament, es recopilen a la farmàcia les especialitats que estan a punt de caducar, per tornar-les al laboratori. Els laboratoris, i els magatzems en molts casos, tenen acords amb les farmàcies per acceptar les devolucions de medicaments a canvi de la devolució parcial o total del seu preu original. Les especialitats deuen anotar-se en un llistat, al que deu aparèixer:

      • Nom i codi

      • Mon del magatzem que el va dur data de caducitat

      • Nom del producte

      • Quantitats

      • Import a abonar

    S'envien al magatzem, que les remet al laboratori. Les devolucions es fan sols durant el període de tres mesos posteriors a la data de caducitat. Al cas dels estupefaents, també s'anotarà al llibre les devolucions per caducitat

  • Existències mínimes:

  • Una oficina de farmàcia té la obligació de tenir un surtit suficient de medicaments, i unes existències mínimes, de productes de primera necessitat, estupefaents i productes de preus alts que deuen estar sempre a la farmàcia.

    Tres envasos d'una bombolla de clorur mòrfic (morfina CLH.) de 0,01 grams.

    A la Comunitat Valenciana és també de tinença obligatòria, segons Orde de 23 de desembre de 1993 de la Conselleria de Sanitat i Consum:

    Morfina i metadona:

    - Comprimits

    - Injectables

    II Conceptes Bàsics

  • Classificació anatòmica de les especialitats farmacèutiques, grups terapèutics.

  • (extreta del CoFGV)

    • APARELL DIGESTIU I METABOLISME:

    -Estomatològics:

    .Antisèptics bucals tòpics

    .Antifúngics bucals i gastrointestinals.

    .Calmants de dolors dentals.

    .Calmants de molèsties de la dentició.

    .Altres estomatològics.

    -Antiàcids, antiflatulents i antiulcerosos.

    -Antiespasmòdics.

    -Antiemètics i estimulants de la motilitat intestinal.

    -Teràpia hepatobiliar.

    -Laxants.

    -Antidiarreics, antiinfecciosos i antiinflamatoris intestinals.

    -Teràpia antiobesitat exclosos dietètics.

    -Digestius, inclosos enzims.

    -Antidiabètics.

    -Vitamines.

    -Suplements minerals, exclosos ferro.

    -Tònics i reconstituents.

    -Anabolitzants.

    -Estimulants de la gana.

    -Altres productes per a l'aparell digestiu i metabolisme.

    • SANG I ÒRGANS HEMATOPOÈTICS:

    -Anticoagulants i antiagregants placentaris.

    -Hemostásicos i correctors d'alteracions de la coagulació.

    -Medicaments antianèmics.

    -Hipolipemiants.

    -Substituts del plasma i solucions per a infusió.

    -Fibrinolítics.

    -Estimulants de l'hematopoesi.

    • APARELL CARDIOVASCULAR:

    -Cardioterapia.

    -Antihipertensius.

    -Diürètics.

    -Vasodilatadors cerebrals i perifèrics.

    -Antihemorroïdals i antivaricosos.

    -Altres productes cardiovasculars.

    -B-Bloquejants.

    • TERÀPIA DERMATOLÒGICA:

    -Antimicòtics dermatològics.

    -Emol·lients i protectors dermatològics.

    -Cicatritzants excloent apòsits.

    -Antipruriginosos incloent antihistamínics i anestèsics.

    -Antipsòrics.

    -Antiinfecciosos tòpics.

    -Corticoides tòpics.

    -Antisèptics i desinfectants.

    -Apòsits medicamentosos.

    -Medicaments contra l'acne.

    -Altres medicaments dermatològics.

    G) TERÀPIA GENITOURINÀRIA INCLOSES HORMONES SEXUALS:

    -Antiinfecciosos ginecològics.

    -Altres productes ginecològics.

    -Hormones sexuals i estimulants genitals.

    -Medicaments urològics.

    H) TERÀPIA HORMONAL:

    -ACTH.

    -Corticoides.

    -Teràpia tiroide.

    -Altres hormones.

    J) TERÀPIA ANTIINFECCIOSA VIA SISTÈMICA:

    -Antibiòtics.

    -Antimicòtics excloent griseofulvina.

    -Quimioteràpics sistèmics.

    -Antituberculosos excloent estreptomicina.

    -Antivirals excloent vacunes.

    -Sèrums i immunoglobulines.

    -Vacunes.

    -Altres antiinfecciosos incloent leprostatics.

    L) TERÀPIA ANTINEOPLÀSTICA:

    -Antineoplàstics.

    M) APARELL LOCOMOTOR:

    -Antiinflamatoris i antireumàtics.

    -Antiinflamatoris tòpics.

    -Miorrelaxants.

    -Antigotosos.

    -Altres productes per a l'aparell locomotor.

    N) SISTEMA NERVIÓS:

    -Anestèsics.

    -Analgèsics.

    -Antiepilèptics.

    -Antiparkinsonians.

    -Psicolèptics.

    -Psicoanalèptics excloent productes antiobesitat.

    -Altres medicaments per al sistema nerviós central.

    P) ANTIPARASITARIS:

    -Antiparasitaris.

    R) APARELL RESPIRATORI:

    -Descongestionats i antiinfecciosos nasals.

    -Descongestionats i antiinfecciosos faringis.

    -Antiasmàtics.

    -Revulsius i balsàmics percutànies.

    -Antigripals i antitussígens.

    -Antihistamínics via sistèmica.

    -Altres productes de l'aparell respiratori.

    S) ÒRGANS DELS SENTITS:

    -Antiinfecciosos oftalmològics.

    -Otològics.

    -Combinacions oftalmològiques i otològiques.

    V) DIVERSOS:

    -Al·lèrgens.

    -Modificadors inespecífics de la immunitat.

    -Tots els altres productes terapèutics.

    -Agents de diagnòstic.

    -Antisèptics quirúrgics exclosos antisèptics i desinfectants en teràpia dermatològica.

    -Nutritius generals.

    -Tots els altres productes registrats com a especialitats farmacèutiques.

  • Identificació de les especialitats farmacèutiques segons el símbol del cartonatge y cupó precinte.

  • SEGONS SÍMBOLS DEL CARTONATGE I CUPÓ PRECINTE.

    • Els símbols en el cartonatge se situen en l'angle superior dret de les dos cares principals de l'embalatge exterior, al costat dret o davall del codi nacional i també en l'angle superior dret del condicionament primari, en les mateixes condicions.

    Estos símbols són :

    -Dispensació amb recepta mèdica............................................................. %

    -Dispensació amb recepta d'estupefacients.......................................... ð

    -Especialitats que continguen substàncies psicotròpiques incloses en l'annex I del Reial Decret 2829/1977, de 6 d'octubre........................................... 'Farmàcia'

    -Especialitats que continguen substàncies psicotròpiques incloses en l'annex II del Reial Decret 2829/1977, de 6 d'octubre........................................ 'Farmàcia'

    -Caducitat inferior a cinc anys .............................................................. 'Farmàcia'

    -Conservació en frigorífic......................................................................... 

    -Especialitat farmacèutica publicitària......................................................EFP

    -Especialitat d'ús hospitalari................................................................H

    -Especialitat de diagnòstic hospitalari..................................................DH

    -Especialitat d'especial control mèdic..................................................ECM

    -Tractament de llarga duració..................................................................TLD

    • Les llegendes que apareixen en els cartonatges són:

    -“Amb recepta mèdica”

    -“Sense recepta mèdica”

    -“Ús hospitalari”

    -“Diagnòstic hospitalari”

    -“Especial control mèdic”

    -En medicaments extemporanis multidosis es posa un requadro amb la inscripció “Reconstituït :Dia / Mes”

    • Els símbols en el cupó precinte són :

    -Cícero (aportació reduïda 10%, màxim 2.64€................................ %

    -Diagnòstic hospitalari ...........................................................................

    -ITF (indicació terapèutica finançada)................................................. 'Farmàcia'

    -Requereixen visat d'inspecció mèdica.............................................. 'Farmàcia'

    -Medicaments finançat per la Seguretat Social.................................A.S.S.S.

    -Codi nacional......................................................................................C.N.

    3) Recepta mèdica: cossos de la mateixa, diferents apartats, diferents tipus…

    • METGE PARTICULAR: el format és lliure i dependrà del que trie el metge prescriptor. En la recepta hauran d'aparèixer les dades del metge, el medicament, dosi,... i la data.

    • SVS: el format d'estes receptes consta de dos parts:

    -Cos: on constaran:

    -Prescripció: medicament, forma farmacèutica, dosi i número.

    -Nombre d'envasos.

    -Pacient: nom, cognoms, any de naixement i número d'afiliació.

    -Duració del tractament.

    -Posologia

    -Metge: Nom, cognoms, número de col·legiat, lloc, data i firma.

    -Data

    -Farmàcia: segell, número, data i firma

    -Advertències al farmacèutic

    -Zona per a posar cupó precinte

    -Còpia: és la part que es queda el pacient i en la que hauran quedat calcats les dades anteriors a excepció de les recomanacions que li haja pogut fer el farmacèutic.

    'Farmàcia'

    Les receptes del SVS poden ser de tres colors diferents:

    -Verd: règim general, paguen el 40% del preu del medicament

    -Roja: règim pensionista, no paguen.

    -Blau: accident de treball o malaltia laboral, no paguen.

    • MUFACE: Són les receptes dels funcionaris de l'estat, l'aportació és del 30% del preu del medicament. Les dades que apareixen en la recepta són semblants als de les receptes del SVS.

    'Farmàcia'

    ISFAS: són les receptes del les forces armades i policia i també paguen un 30% del total. Les dades que apareixen són també els mateixos.

    'Farmàcia'

    4) COL·LECTIUS QUE TENEN CONCERT AMB EL MICOF DE VALÈNCIA.

    Mútues:

    • AMEFE, AS. MÉDICO FERROVIARIA

    • ASEPEYO

    • CYCLOPS, MUTUAL

    • FIMAC

    • FRATERNIDAD, MÚTUA PATRONAL

    • FREMAP, ACCIDENTES DE TRABAJO

    • IBERMÚTUA

    • IBESVICO

    • ISFAS

    • MADIN

    • MESAT-SOLISS

    • MIDATMUTUA

    • MONTAÑESA, MÚTUA

    • MUFACE

    • MUSEBA-IBESCO, UNIÓN

    • MÚTUA GENERAL DE SEGUROS

    • MÚTUA INTERNACIONAL

    • MÚTUA MURCIANA

    • MÚTUA VALENCIANA -LEVANTE “M.A.T.E.P.S.S.”

    • MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

    • ONCE

    • PUPRESPA- MUPAG - PREVISIÓN

    • REDDIS UNIÓN MUTUAL

    • RENFE, SERVEIOS SANITARIOS

    • SERVEIO VALENCIANO SALUD "BOTIQUINES"

    • UNIÓN DE MUTUAS

    • LABMAR, MUTUALIDAD

    • UNIVERSAL, MUTUA

    • IBERDROLA

    Cadascuna compta amb el seu propi model de recepta. Normalment es fan càrrec del 100% de les despeses, però de vegades tenen un % d'aportació.

    IV Dispensació al pacient

  • Atenció farmacèutica, conceptes, requisits

  • L'atenció farmacèutica és un nou concepte de seguin¡ment de la farmacoteràpia del pacient. El seu objectiu és que el farmacèutic s'encarregue de que el pacient compleixi i entenga el tractament que se li ha assignat, així com que el professional detecti possibles interaccions medicamentoses, o PRM (Problemes de Salut Relacionats amb Medicaments) que puguen sorgir.

    Aquest paper del farmacèutic s'ha intentat implantar de manera paulatina, seguint unes directrius, als últims anys, fins que al moment actual, s'ha implantat a la legislació, de forma que el seu compliment és obligatori per a tot el sector d'oficina de farmàcia.

    El farmacèutic deu acceptar un conjunt de pacients màxim per a poder atendre'ls a tots degudament, i fer entrevistes amb ells per a seguir el seu tractament.

    Per açò el farmacèutic necessita una zona apartada de l'àrea de dispensació que garanteixi la privacitat de l'encontre, així com que el pacient firme un full de consentiment, que garanteixi la privacitat del mateix.

    Hi ha una entrevista inicial a la que el pacient porta tota la medicació que pren, i el farmacèutic anota des de quan se la pren, fins a quan se la prendrà, la pauta, i si el pacient coneix per a que és, i si comple el tractament.

    Posteriorment s'interroga al pacient per a veure si hi ha algun problema de salut que el preocupe, i que no estiga abarcat per la medicació, i si li ha aparegut algun PRM.

    Aquestes entrevistes es mantenen periòdicament amb el pacient, i es registren en formularis (dels quals hi ha varis models segons l'entitat que els expedite: COFGV, COFE, HF...)en paper, o de forma electrònica, cosa que facilita molt les possibles recerques, i sistema que es pot creuar amb la dispensació (dispensació activa).

    A més d'açò, el farmacèutic, com qualsevol professional de la salut, deu notificar PRM mitjançant les conegudes com targetes grogues, al COFGV, quan s'adverteixen a la farmàcia.

    2) DISPENSACIÓ: AMB RECEPTA, SENSE RECEPTA (MEDICAMENTS E.F.P.).OBLIGACIONS DEL FARMACÈUTIC I OBLIGACIONS DEL PACIENT S.V.S.

    Els medicaments EFP es dispensen sense recepta quan un client demana consell al farmacèutic sobre un problema de salut lleu, i en este cas el farmacèutic ha d'aconsellar-li en funció de la seua malaltia i tenint en compte el seu historial i característiques especifiques com: edat, malalties cròniques, ... i acompanyarà a la seua dispensació de les recomanacions pertinents quant a la dosi, la duració del tractament i en cas necessari les interaccions amb medicaments, aliments,...

    El pacient no deu automedicar-se, haurà de seguir sempre el consell del metge o del farmacèutic.

    En el cas dels medicaments amb recepta , el pacient haurà de portar la recepta degudament complerta pel metge abans dels deu dies de la seua expedició. En este cas, el farmacèutic dispensarà el medicament que en ella s'indique i en la forma farmacèutica, dosi, i grandària que s'indique. En determinades situacions es podran fer substitucions. El pacient haurà de seguir les indicacions fetes pel metge o si no n'hi ha pel farmacèutic.

    Precisaran visat d'inspecció les ECM, DH, vacunes antial·lèrgiques, vacunes bacterianes, adsorbents per a incontinència urinària i tires reactives. Les que necessiten visat, porten el símbol de la porteria en el cupó precinte.

    Les receptes tenen una validesa de 10 dies des de la seua data, i en el cas que porten visat, 10 dies des de la data que marca l'inspector.

    Les aportacions del pacient, segons l'organisme al que s'ampare, és el següent:

    TIPUS

     RÈGIM GENERAL

    1.- Especialitats amb precinte normalitzat

    Aportació 40%

    2.- Especialitats amb cícero negre

    Aport. Reduïda al 10% (max. 2,64 euros)

    3.- Especialitats d'Ús Hospitalari

    No dispensable

    4.- Especialitats de Diagnòstic Hospitalari

    Aport. Segons precinte. Amb visat

    5.- Espec. Especial control mèdic (E.C.M.)

    Aportació 40% amb visat

    6.- Espec. Vacunes de l'Hepatitis

    Aportació 40% amb visat

    7.- Espec. Antiagregants Placentaris

    Aportació 40% amb visat

    8.- Espec. Hormones Infertilitat Femenina.

    Aport. Segons precinte. Amb visat

    9.- Especialitats Celebrex.

    Aportació 40% amb visat

    10.- Antibiòtics (injectables, vial bonica dosi) Grup RO5C

    Aportació 40%. Fins a 4 vials monodosi per recepta

    11.- Antibiòtics sistèmics. Grup J01

    Aportació segons precinte. Parent: fins a 4u/rec. Oral:Fins a 2 u/rec.Excepte J01E, M'i R

    12.- Hemostàtics

    Aportació reduïda. Un envàs per recepta

    13.- Sèrums artificials, Biològics, Antitoxines

    Aportació 40%. Un envàs per recepta


    14.- Especialitats T.L.D.(Trat.Llarga Duració).

    Aportació segons precinte.

    15.- Insulines: vial Monodosi i cartutxos

    Aportació reduïda.1 vial: Fins a 4 env/rec Cartutx: Només 1 env/rec

    16.- Gammaglobulina

    Aportació 40%. Un envàs per recepta

    17.- Especialitats amb I.T.F.

    Aportació 40%.

    18.- Campanya Sanitària (Malalts de Sida)

    Aportació reduïda al 10%(Max.2}64 €)

    19.- Campanya Sanitària-EA. (Antituberculosos).

    Exempt d'aportació. Només especialitats

    20.- Accidents S.V.S. Recepta BLAVA

    Exempt d'aportació.

    21.- Ortopèdia, Efectes i accessoris amb precinte oficial

    Aportació segons precinte

    22.- Ortopèdia, Efectes i accessoris sense precinte oficial

    Aportació 40% amb visat

    23.- Absorbents per a incontinència d'orina

    Aportació 40%. Amb visat

    24.- Mitges de compressió forta

    Aportació 40%

    25.- Mitges de compressió normal

    Aportació 40%. Amb visat

    26.- Trontolls

    Aportació 40%. Amb visat

    27.- Productes d'Ostomía

    Aport. Reduïda al 10% (Max. 2,64 euros)

    28.- Bosses d'arreplega d'orina

    Aport. Reduïda al 10% (Max. 2,64 euros)

    29.- Col·lectors de Penis

    Aport. Reduïda al 10% (Max. 2,64 euros)

    30.- Sondes amb cupó normalitzat

    Aport. Reduïda al 10% (Max. 2,64 euros)

    31.- Sondes sense cupó normalitzat

    Aportació 0,45 euros. Amb visat

    32.- Sondes alimentació sense cupó normalitzat

    Aportació 40%. Amb visat

    33.- Vacunes Antial·lèrgiques

    Aportació 40% Composició al dors.

    34.- Vacunes Bacterianes, Verins (picadures d'insecte) i Autovacunes.

    Aportació 40% amb visat Composició al dors.


    35.- Fórmules magistrals

    Aportació 40% Valor.(Produc, honorar, 4% IVA) dors recepta

    36.- Tires reactives

    Aportació 0,45 euros. Sense visat

    37.- Llets-aliments

    Sense aportació des d'1 Juliol 2001 amb visat.

    38.- R.D. 1348/03 colesterol

    Aportació reduïda al 10% (max.2,64 euros)

    39.- Antipsicòtics

    Aportació segons precintes VºBº majors 75.

    40.- Discapacitats

    NO EXISTIX

    TIPUS

    PENSIONISTES

    1.- Especialitats amb precinte normalitzat

    Exempt d'aportació

    2.- Especialitats amb cícero negre

    Exempt d'aportació

    3.- Especialitats d'ús hospitalari

    No dispensable

    4.- Especialitats de diagnòstic hospitalari

    Exempt d'aportació. Amb visat

    5.- Espec. Especial control mèdic (E.C.M.)

    Exempt d'aportació amb visat

    6.- Espec. Vacunes de l'Hepatitis

    Exempt d'aportació amb visat

    7.- Espec. Antiagregants Placentaris

    Exempt d'aportació amb visat

    8.- Espec. Hormones Infertilitat Femenina.

    Exempt d'aportació amb visat

    9.- Especialitats Celebrex.

    Exempt d'aportació amb visat

    10.- Antibiòtics (injectables, vial bonica dosi) Grup RO5C

    Exempt d'aportació. Fins a 4 vials monodosi per recepta

    11.- Antibiòtics sistèmics. Grup J01

    Exempt d'aportació Parent: Fins a 4u/rec. Oral: Fins a 2u/rec. Excepte J01E, M'i R.

    12.- Hemostàtics

    Exempt d'aportació. Un envàs per recepta

    13.- Sèrums artificials, Biològics,Antitoxines

    Exempt d'aportació. Un envàs per recepta

    14.- Espec. T.L.D. (Trat. Llarga Duració)

    Exempt d'aportació.

    15.- Insulines: vial Monodosi i cartutxos

    Exempt d'aportació 1 vial: Fins a 4 env/rec Cartutx: Només 1 env/rec

    16.- Gammaglobulina

    Exempt d'aportació. Un envàs per recepta

    17.- Especialitats amb I.T.F

    Exempt d'aportació.

    18.- Campanya Sanitària (Malalta Sida)

    NO EXISTIX.

    19.- Camp. Sanitària-EA.(Antituberculosos)

    NO EXISTIX.

    20.- Accidents S.V.S. Recepta BLAVA

    Exempt d'aportació

    21.- Ortopèdia, Efectes i accessoris amb precinte oficial

    Exempt d'aportació


    22.- Ortopèdia, Efectes i accessoris sense precinte oficial

    Exempt d'aportació. Amb visat

    23.- Absorbents per a incontinència d'orina

    Exempt d'aportació. Amb visat

    24.- Mitges de compressió forta

    Exempt d'aportació

    25.- Mitges de compressió normal

    Exempt d'aportació. Amb visat

    26.- Trontolls

    Exempt d'aportació. Amb visat

    27.- Productes d'Ostomía

    Exempt d'aportació

    28.- Bosses d'arreplega d'orina

    Exempt d'aportació

    29.- Col·lectors de penis

    Exempt d'aportació

    30.- Sondes amb cupó normalitzat

    Exempt d'aportació

    31.- Sondes sense cupó normalitzat

    Exempt d'aportació. Amb visat

    32.- Sondes alimentació sense cupó normalitzat

    Exempt d'aportació. Amb visat

    33.- Vacunes antial·lèrgiques

    Exempt d'aportació Composició al dors.


    34.- Vacunes Bacterianes i verins (picadures d'insecte) i autovacunes

    Exempt d'aportació amb visat Composició al dors.

    35.- Fórmules magistrals

    Exempt d'aportació Valor.(Produc, honorar, 4% IVA) dors recepta

    36.- Tires Reactives.

    Exempt d'aportació. Sense visat

    37.- Llets-aliments

    Exempt d'aportació. Amb visat

    38.- R.D. 1348/03 Colesterol

    NO EXISTIX

    39.- Antipsicòtics

    Exempt d'aportació. VºBº majors 75 anys

    40.- Discapacitats

    NO EXISTIX

    TIPUS

    MUFACE, ISFAS, MU.GE.JU.

    1.- Especialitats amb precinte normalitzat

    Aportació 30%

    2.- Especialitats amb cícero negre

    Aport. Reduïda 10% (Max. 2,64 euros)

    3.- Especialitats d'ús hospitalari

    No dispensable

    4.- Especialitats de diagnòstic hospitalari

    Aport. Segons precinte. Amb visat

    5.- Espec. Especial control mèdic (E.C.M.)

    Aportació 30%. Amb visat

    6.- Espec. Vacunes de l'Hepatitis.

    Aportació 30%. Amb visat

    7.- Espec. Antiagregants Placentaris

    Aportació 30%. Amb visat

    8.- Espec. Hormones Infertilitat Femenina

    Aport. Segons precinte. Amb visat

    9.- Especialitats Celebrex

    Aportació 30%. Amb visat

    10.- Antibiòtics (injectables, vial bonica dosi) Grup RO5C

    Aportació 30% Fins a 4 vials monodosi per recepta

    11.- Antibiòtics sistèmics. Grup J01

    Aportació segons precinte Parent: Fins a 4 u/rec. Oral:Fins a 2 u/rec. Excepte J01E, M'i R.

    12.- Hemostàtics

    Aportació reduïda Un envàs per recepta

    13.- Sèrums artificials, Biològics, Antitoxines

    Aportació 30%. Un envàs per recepta

    14.-Espec. T.L.D. (Trat. Llarga Duració)

    Aportació segons precinte

    15.- Insulines: vial Monodosi i cartutxos

    Aportació reduïda 1 vial: Fins a 4 env/rec Cartutx: Només 1 env/rec

    16.- Gammaglobulina

    Aportació 30% Un envàs per recepta

    17.- Especialitats amb I.T.F.

    Aportació 30%. NO doble firma mèdic.

    18.- Campanya Sanitària (Malalts de Sida)

    NO EXISTIX.

    19.- Camp. Sanitària-EA (Antituberculosos)

    NO EXISTIX.

    20.- Accidents. Recepta BLAVA

    NO EXISTIX.

    21.- Ortopèdia, Efectes i accessoris amb precinte oficial

    Aportació segons precinte

    22.- Ortopèdia, Efectes i accessoris sense precinte oficial

    Aportació 30%. Amb visat

    23.- Absorbents per a incontinència d'orina

    Aportació 30%. Amb visat

    24.- Mitges de compressió forta

    Aportació 30%

    25.- Mitges de compressió normal

    Aportació 30%. Amb visat

    26.- Trontolls

    Aportació 30%. Amb visat

    27.- Productes d'Ostomía

    Ap. Reduïda 10% (Max 2,64 euros)

    28.- Bosses d'arreplega d'orina

    Ap. Reduïda 10% (Max 2,64 euros)

    29.- Col·lectors de penis

    Ap. Reduïda 10% (Max 2,64 euros)

    30.- Sondes amb cupó normalitzat

    Ap. Reduïda 10% (Max 2,64 euros)

    31.- Sondes sense cupó normalitzat

    Aportació 0,45 euros. Amb visat

    32.- Sondes alimentació sense cupó normalitzat

    Aportació 30%. Amb visat

    33.- Vacunes antial·lèrgiques

    Aportació 30%. Amb Visat MUFACE I ISFAS Composició al dors.

    34.- Vacunes Bacterianes i verins (picadures d'insecte) i autovacunes

    Aportació 30%. Amb visat. Composició al dors

    35.- Fórmules magistrals

    Aportació 30% Valor.(Produc, honorar, 4% IVA) dors recepta

    36.- Tires reactives.

    Aportació segons segell de V. I PL.. Amb visat

    37.- Llets-aliments

    Exempt d'aportació. Amb visat.

    38.- R.D. 1348/03 Colesterol

    NO EXISTIX

    39.- Antipsicòtics

    Aportació segons precintes V. I PL. mayores 75 años

    40.- Discapacitats

    Exempt d'aportació

    Segells que acompanyen les receptes d'ISFAS

    'Farmàcia'
    'Farmàcia'
    'Farmàcia'
    'Farmàcia'
    'Farmàcia'
    'Farmàcia'
    'Farmàcia'
    'Farmàcia'
    3) DISPENSACIÓ D'ESTUPEFAENTS

    Les especialitats farmacèutiques amb estupefaents i les substàncies estupefaents per a fórmules magistrals se sotmeten a un exhaustiu control.

    Les comandes es realitzen amb un val oficial d'estupefaents degudament omplit, segellat i firmat pel farmacèutic, les dades a omplir són:

    -Nom de la farmàcia

    -Direcció

    -Nom de l'estupefaent

    -Quantitat

    -Casa proveïdora

    -Segell, firma, data

    -Segells d'inspecció (Conselleria)

    L'arribada d'estupefaents s'anota en el llibre d'estupefaents on quedarà constància de: medicament, nombre d'envasos, nom del pacient, número de la S.S., nom del metge, número de col·legiat, posologia, nom i DNI de la persona que ho retira.

    La dispensació d'estupefaents requereix la recepta oficial d'estupefaents. Esta és necessària per a la dispensació però implica l'aportació del 100% de l'import.

    La recepta oficial d'estupefaents pot anar acompanyada d'una recepta del S.V.S. O d'alguna companyia i d'esta manera implicar que l'aportació coincidiria amb la que es corresponga pel tipus de recepta.

    Al dispensar-se s'ha d'anotar el DNI de qui ho retira al dors de la recepta.

    En la dispensació es porta control de l'eixida d'estupefaents en el llibre receptari i en el d'estupefaents (el corresponent a com omplir-los està explicat en l'apartat de control de llibres).

    Hi ha unes existències mínimes d'estupefaents en l'oficina de farmàcia que són:

    -Metadona comprimits................................1 envàs

    -Metadona injectables...................................2 envasos

    -Clorur mòrfic injectables de 0.01g...........3 envasos

    -Morfina comprimits....................................1 envasos

    4) DISPENSACIÓ DE SICOTRÒPS

    L'adquisició d'especialitats psicòtropes per part de la farmàcia es fa igual que qualsevol altre medicament.

    Però en el cas de l'adquisició de substàncies psicòtropes per a l'elaboració de formules magistrals si que requereix un val de substàncies psicòtropes que es rep de la Conselleria de Sanitat amb visat d'inspecció i consta de cos i còpia, en el s'indica:

    -Titular de la farmàcia

    -Lloc de l'establiment

    -Psicòtrop (DCI)

    -Quantitat en Kg

    -Casa proveïdora

    -Data i firma

    Són anotats en el llibre receptari tant si són substàncies per a fórmules com les especialitats psicòtropes , a més les substàncies s'anotaran també en el llibre d'estupefaents.

    La dispensació dels psicòtrops es realitzarà sempre amb recepta mèdica que podrà ser del S.V.S., companyia o metge privat. En cada cas l'aportació serà la corresponent al tipus de recepta. Sempre s'anotarà en el dors de la recepta el DNI de la persona que ho retire. En el cas de receptes de metge particular la recepta quedarà en poder de la farmàcia durant dos anys per a ser presentades en cas d'inspecció.

    ANEXE I

    LLISTA I (prohibits)

    LISTA II

    Catinona.

    Anfetamina.

    Det.

    Dexanfetamina.

    Dimetoxianfetamina (DHA).

    Fenciclidina.

    2,5 dimetoxi-4-etilanfetamina (DOET).

    Fenetilina.

    DMHP.

    Fenmetracina.

    DMT.

    Levanfetamina.

    DOB.

    Levometanfetamina.

    LSD, LSD-25.

    Meclocualona.

    MDA.

    Metacualona.

    3,4-metilene dioximetanfetamina (MMDA).

    Zipeprol y esteroisómeros.

    5-metoxi-3,4-metilenedioxianfetamina (MMDA)

    Metanfetamina.

    Mescalina.

    Metilfenidato.

    (I)-N- alfa-metil-3,4-(metilenedioxi)fenetil hidroxilamina (N.-hidroxi MDA o N-OH MDA).

    Secobarbital.

    (I)-N-etil-alfa-metil-3,4-(metilenedioxi) fenetilamina (N-etil MDA o MDE).

    Tetrahidrocannabinoles.

    (I)-cis-4,5-dihidro-4-metil-5 fenil-2-oxazolamina.

    LLISTA III

    (4-Metilaminorex).

    Amobarbital.

    Parahexilo.

    Buprenorfina.

    Parametoxianfetamina (PMA).

    Butalbital.

    PCE.

    Catina.

    Etriptamina y esteroisómeros.

    Ciclobarbital.

    PHP o PCPY.

    Flunitrazepam.

    Psilocibina.

    Glutetimida.

    Metcatinona y esteroisómeros.

    Pentazocina.

    Psilocina.

    Pentobarbital.

    STP-DOM.

     

    TCP.

     

    3,4,5-trimetoxianfetamina (TMA).

     

    4- metiltioanfetamina (4-MTA)

     

    LLISTA IV

    Alobarbital.

    Haloxazolam.

    Alprazolam.

    Ketazolam.

    Aminorex.

    Loflazepato de etilo.

    Anfepramona.

    Loprazolam.

    Barbital.

    Lorazepam.

    Benzfetamina.

    Lormetazepam.

    Bromacepam.

    Mazindol.

    Brotizolam.

    Medazepam.

    Butobarbital.

    Mefenorex.

    Camazepam.

    Meprobamato.

    Clobazam.

    Mesocarbo y esteroisómeros.

    Clonazepam.

    Metilfenobarbital.

    Cloracepato.

    Metiprilona.

    Clordiazepóxido.

    Midazolam.

    Clotiazepam.

    Nimetazepam.

    Cloxazolam.

    Nitrazepam.

    Delorazepam.

    Nordazepam

    Diazepam.

    Oxazepam.

    Estazolam.

    Oxazolam.

  • DISPENSACIÓ DE ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES GENÈRIQUES, PREUS DE REFERÈNCIA

  • Extret del BOE:

    El Reial Decret 1035/1999, de 18 de juny, pel que es regula el sistema de preus de referència en el finançament de medicaments a càrrec de fons de la Seguretat Social o a fons estatals a efectes de la sanitat,

    Desenvolupa el que preveu l'article 94.6 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, en la redacció que, successivament, donen al mateix la Llei 13/1996, de 30 de desembre, i la Llei 66/1997, de 30 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, Administratives i de l'odre Social.

    L'article 1 del mencionat Reial Decret disposa que el sistema de preus de referència quedarà referit a les presentacions d'especialitats farmacèutiques que s'incloguen en els conjunts homogenis que es determinen per la ministra de Sanitat i Consum. Al seu torn, l'article 3 de la dita norma estableix que la ministra de Sanitat i consum, Amb l'Acord Previ de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, aprovarà els preus de referència aplicables a cada un dels conjunts homogenis citats.

    D'altra banda, l'article 2 del Reial Decret Llei 12/1999, de 31 de juliol, de mesures urgents per a la

    Contenció del gasto farmacèutic en el Sistema Nacional de Salut, estableix que quan el preu de les presentacions d'especialitats farmacèutiques no bioequivalentes utilitzades per al càlcul del preu de referència supere este, es reduirà aquell fins a la quantia fixada per al de referència.

    Hi ha una llista de preus de referència que s'actualitza freqüentment, i que hi ha que tenir present, ja que qualsevol prescripció inclosa dins del grup homogeni, que sobrepasse el preu de referència del grup, no serà admès aper la SS, i per tant, la recepta no es reemborsarà.

    Qualsevol medicament que pertany a un conjunt homogeni, pot ser substituït pel farmacèutic per un equivalent d'un altre laboratori, si no disposa de el prescrit. De la mateix forma, pot canviar-se un medicament “de marca” (no EFG) per un EFG, sempre que la natura del medicament ho permeta, en cas de necessitat urgent, en tal cas el farmacèutic deu emplenar el quadre del dors de la recepta on figura: substitueixo per: i la raó de la substitució.

    Cal per tant, tenir les llistes a mà, si be en l'oficina de farmàcia es pot aconseguir un millor control tenint actualitzades les bases de dades de preus a l'ordinador.

    A continuació, les ultimes actualitzacions de preus per EFG:

    ANEXO I

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    1 ACETILCISTEINA -100MG 30 SOBRES 994962 FLUIMUCIL ORAL INF 100MG 30 SOBRES GRANUL E.Q.

    1 ACETILCISTEINA -100MG 30 SOBRES 730549 ACETILCISTEINA-BEXAL 100MG 30 SOBRES E.F.G.-E.Q.

    2 ACETILCISTEINA -200MG 30 SOBRES 730705 ACETILCISTEINA BEXAL 200MG 30 SOBRES E.F.G.-E.Q.

    2 ACETILCISTEINA -200MG 30 SOBRES 994970 FLUIMUCIL ORAL 200MG GRANULADO 30 SOBRES E.Q.

    3 ACETILCISTEINA - 600MG 20 COMPRIMIDOS 731216 ACETILCISTEINA BEXAL 600MG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    3 ACETILCISTEINA - 600MG 20 COMPRIMIDOS 885517 FLUIMUCIL ORAL FORTE 600MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 700369 ACICLOVIR MABO 200MG 25 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 662627 ACICLOVIR PHARMAGENUS 200MG 25 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 678524 ACICLOVIR ALONGA 200MG 25 COMPRIMIDOS E.Q.

    4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 700385 ACICLOVIR CENTRUM 200MG 25 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 658666 ACICLOVIR BAYVIT 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG E.F.G.-E.Q.

    5 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERS 966333 ZOVIRAX 200 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERSA E.Q.

    5 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERS 670778 VIRHERPES 200 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPER E.Q.

    5 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERS 660332 ACICLOVIR MUND FARMA 200MG 25 COMPRIM DIS E.F.G.-E.Q.

    5 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERS 816165 ACICLOVIR ESTEVE 200MG 25 COMP DISP EFG E.F.G.-E.Q.

    6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 662619 ACICLOVIR PHARMAGENUS 800MG 35 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 700351 ACICLOVIR MABO 800MG 35 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 678516 ACICLOVIR ALONGA 800MG 35 COMPRIMIDOS E.Q.

    6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 658658 ACICLOVIR BAYVIT 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG E.F.G.-E.Q.

    6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 700377 ACICLOVIR CENTRUM 800MG 35 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERS 660340 ACICLOVIR MUND FARMA 800MG 35 COMPRIM DIS E.F.G.-E.Q.

    7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERS 755066 ACICLOVIR CINFA 800MG 35 COMP DISP EFG E.F.G.-E.Q.

    7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERS 988659 ZOVIRAX 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERS 887505 VIRMEN 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES E.Q.

    7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERS 816298 ACICLOVIR ESTEVE 800MG 35 COMP DISP EFG E.F.G.-E.Q.

    7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERS 988832 VIRHERPES 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPER E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 971036 CUSIVIRAL 5% 2G POMADA E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 969659 ZOVIRAX 5% 2G CREMA E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 971168 MAYNAR 5% 2G CREMA E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 971499 MILAVIR 5% 2G CREMA E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 976183 VIRBELTE 5% 2G CREMA E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 688713 VIRHERPES 5% 2G CREMA E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 972927 VIRMEN 5% 2G CREMA E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 725325 ACICLOVIR ALONGA 5% 2G GEL (1) E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 659110 ACICLOVIR BAYVIT 5% 2G CREMA E.F.G.-E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 658914 ACICLOVIR CENTRUM 5% 2G CREMA E.F.G.-E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 815647 ACICLOVIR ESTEVE 5% 2G CREMA E.F.G.-E.Q.

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 658898 ACICLOVIR MABO 5% 2G CREMA E.F.G.-E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 966341 ZOVIRAX 5% 15G CREMA E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 966622 VIRMEN 5% 15G CREMA E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 815993 ACICLOVIR ESTEVE 5% 15G CREMA E.F.G.-E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 966655 VIRHERPES 5% 15G CREMA E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 659102 ACICLOVIR BAYVIT 5% 15G CREMA E.F.G.-E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 968917 VIRBELTE 50MG/G 15G CREMA E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 966598 CUSIVIRAL 5% 15G POMADA E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 658906 ACICLOVIR CENTRUM 5% 15G CREMA E.F.G.-E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 965079 MILAVIR 5% 15G CREMA E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 967182 MAYNAR 5% 15G CREMA E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 755843 ACICLOVIR ALONGA 5% 15G GEL (1) E.Q.

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 658880 ACICLOVIR MABO 5% 15G CREMA E.F.G.-E.Q.

    10 ALOPURINOL - 100MG 25 COMPRIMIDOS 673517 ALOPURINOL MUNDOGEN FARMA 100MG 25 COMPR E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    10 ALOPURINOL - 100MG 25 COMPRIMIDOS 849620 ZYLORIC 100MG 25 COMPRIMIDOS E.Q.

    11 ALOPURINOL - 100MG 100 COMPRIMIDOS 849612 ZYLORIC 100MG 100 COMPRIMIDOS E.Q.

    11 ALOPURINOL - 100MG 100 COMPRIMIDOS 673509 ALOPURINOL MUNDOGEN FARMA 100MG 100 COMPR E.F.G.-E.Q.

    12 ALOPURINOL - 300MG 30 COMPRIMIDOS 960930 ZYLORIC 300MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    12 ALOPURINOL - 300MG 30 COMPRIMIDOS 662262 ALOPURINOL MUNDOGEN FARMA 300MG 30 COMP E.F.G.-E.Q.

    12 ALOPURINOL - 300MG 30 COMPRIMIDOS 674689 ALOPURINOL RATIOPHARM 300 300MG 30 COMPRIM E.F.G.-E.Q.

    13 ALPRAZOLAM - 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 663922 ALPRAZOLAM GEMINIS 0,25MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    13 ALPRAZOLAM - 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 665224 ALPRAZOLAM MERCK 0,25MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    13 ALPRAZOLAM - 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 885178 TRANKIMAZIN 0,25MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    13 ALPRAZOLAM - 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 663898 ALPRAZOLAM QUALIX 0,25MG 30 COMPRIMID RAN E.F.G.-E.Q.

    14 ALPRAZOLAM - 0,50MG 30 COMPRIMIDOS 885186 TRANKIMAZIN 0,5MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    14 ALPRAZOLAM - 0,50MG 30 COMPRIMIDOS 665216 ALPRAZOLAM MERCK 0,5MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    14 ALPRAZOLAM - 0,50MG 30 COMPRIMIDOS 663880 ALPRAZOLAM QUALIX 0,5MG 30 COMPRIMIDOS RAN E.F.G.-E.Q.

    14 ALPRAZOLAM - 0,50MG 30 COMPRIMIDOS 663930 ALPRAZOLAM GEMINIS 0,5MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    15 ALPRAZOLAM - 1MG 30 COMPRIMIDOS 663948 ALPRAZOLAM GEMINIS 1MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    15 ALPRAZOLAM - 1MG 30 COMPRIMIDOS 665208 ALPRAZOLAM MERCK 1MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    15 ALPRAZOLAM - 1MG 30 COMPRIMIDOS 663872 ALPRAZOLAM QUALIX 1MG 30 COMPRIMIDOS RAN E.F.G.-E.Q.

    15 ALPRAZOLAM - 1MG 30 COMPRIMIDOS 695064 TRANKIMAZIN 1MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    16 ALPRAZOLAM - 2MG 30 COMPRIMIDOS 663914 ALPRAZOLAM GEMINIS 2MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    16 ALPRAZOLAM - 2MG 30 COMPRIMIDOS 996231 TRANKIMAZIN 2MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    16 ALPRAZOLAM - 2MG 30 COMPRIMIDOS 663864 ALPRAZOLAM QUALIX 2MG 30 COMPRIMIDOS RAN E.F.G.-E.Q.

    17 ALPRAZOLAM - 2MG 50 COMPRIMIDOS 663906 ALPRAZOLAM GEMINIS 2MG 50 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    17 ALPRAZOLAM - 2MG 50 COMPRIMIDOS 663856 ALPRAZOLAM QUALIX 2MG 50 COMPRIMIDOS RAN E.F.G.-E.Q.

    17 ALPRAZOLAM - 2MG 50 COMPRIMIDOS 997817 TRANKIMAZIN 2MG 50 COMPRIMIDOS E.Q.

    18 AMBROXOL - 15MG JARABE 958678 NAXPA 15MG 200ML JARABE E.Q.

    18 AMBROXOL - 15MG JARABE 960906 MOTOSOL 15MG 200ML JARABE E.Q.

    18 AMBROXOL - 15MG JARABE 656660 AMBROXOL BEXAL 15MG 200ML JARABE E.F.G.-E.Q.

    18 AMBROXOL - 15MG JARABE 657908 AMBROXOL RATIOPHARM 0,3% 200ML JARABE E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    18 AMBROXOL - 15MG JARABE 958132 MUCOSAN 15MG 200ML JARABE E.Q.

    19 AMOXICILINA - 250MG 120ML 654178 AMOXICILINA MUNDOGEN FARMA 250MG/5ML 120ML E.F.G.-E.Q.

    19 AMOXICILINA - 250MG 120ML 714030 CLAMOXYL 250MG/5ML 120ML SUSPENSION EXTEMP E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 715417 AMOXICILINA GEMINIS 500MG 12 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 776625 AMOXICILINA CINFA 500MG 12 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 664557 AMOXICILINA MUNDOGEN FARMA 500MG 12 CAPSUL E.F.G.-E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 731133 CLAMOXYL 500 MG 12 CAPSULAS E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 702142 AGERPEN 500MG 12 CAPSULAS E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 792903 AMOXICILINA EDIGEN 500MG 12 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 711077 ARDINE 500 MG 12 CAPSULAS E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 747741 AMOXICILINA NORMON 500MG 12 C PSULAS E.F.G.-E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 715342 AMOXICILINA ESTEVE 500MG 12 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 705376 AMOXI-GOBENS 500MG 12 CAPSULAS E.Q.

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 662643 AMOXICILINA BELMAC 500 500MG 12 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 747816 AMOXICILINA NORMON 500MG 24 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 759134 AMOXI-GOBENS 500MG 24 CAPSULAS E.Q.

    21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 799726 CLAMOXYL 500MG 24 CAPSULAS E.Q.

    21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 781278 AMOXICILINA BELMAC 500 500MG 24 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 755413 ARDINE 500MG 24 CAPSULAS E.Q.

    22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 997114 CLAMOXYL 500MG 16 SOBRES MONODOSIS E.Q.

    22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 792895 AMOXICILINA EDIGEN 500MG 16 SOBRES E.F.G.-E.Q.

    22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 667758 AMOXICILINA MUNDOGEN FARMA 500MG 16 SOBRES E.F.G.-E.Q.

    22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 893925 AMOXI-GOBENS 500 500MG 16 BOLSAS E.Q.

    22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 894790 AGERPEN 500MG 16 SOBRES MONODOSIS E.Q.

    23 AMOXICILINA - 750MG 12 COMPRIMIDOS 715383 AMOXICILINA ESTEVE 750MG 12 COMP REC E.F.G.-E.Q.

    23 AMOXICILINA - 750MG 12 COMPRIMIDOS 731141 CLAMOXYL 750MG 12 TABLETAS E.Q.

    23 AMOXICILINA - 750MG 12 COMPRIMIDOS 658997 AMOXICILINA RATIOPHARM 750MG 12 COMP REC E.F.G.-E.Q.

    23 AMOXICILINA - 750MG 12 COMPRIMIDOS 715649 AMOXICILINA GEMINIS 750MG 12 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 689166 ARDINE 1G 12 COMPRIMIDOS E.Q.

    24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 667774 AMOXICILINA MUNDOGEN FARMA 1G 12 COMPRIMID E.F.G.-E.Q.

    24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 865832 CLAMOXYL 1G 12 COMPRIMIDOS E.Q.

    24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 716597 AMOXICILINA GEMINIS 1000MG 12 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 715409 AMOXICILINA ESTEVE 1G 12 COMPRIMIDOS REC E.F.G.-E.Q.

    24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 658989 AMOXICILINA RATIOPHARM 1000MG 12 COMP REC E.F.G.-E.Q.

    25 AMOXICILINA - 1G 12 SOBRES 865816 CLAMOXYL 1G 12 SOBRES E.Q.

    25 AMOXICILINA - 1G 12 SOBRES 692756 AMOXI-GOBENS 1G 12 SOBRES E.Q.

    25 AMOXICILINA - 1G 12 SOBRES 776633 AMOXICILINA RATIOPHARM 1000 1000MG 12 SOBR E.F.G.-E.Q.

    25 AMOXICILINA - 1G 12 SOBRES 667766 AMOXICILINA MUNDOGEN FARMA 1G 12 SOBRES E.F.G.-E.Q.

    26 ATENOLOL 50MG 30 COMPRIMIDOS 750505 ATENOLOL BEXAL 50MG 30 COMPRIMIDOS RECUB E.F.G.-E.Q.

    26 ATENOLOL 50MG 30 COMPRIMIDOS 968875 TENORMIN 50MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    26 ATENOLOL 50MG 30 COMPRIMIDOS 750349 ATENOLOL ALTER 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    26 ATENOLOL 50MG 30 COMPRIMIDOS 672329 ATENOLOL NORMON 50MG 30 COMPRIMID RECUBIER E.F.G.-E.Q.

    27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMIDOS 750588 ATENOLOL BEXAL 50MG 60 COMPRIMIDOS RECUB E.F.G.-E.Q.

    27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMIDOS 672311 ATENOLOL NORMON 50MG 60 COMPRIMID RECUBIER E.F.G.-E.Q.

    27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMIDOS 904631 ATENOLOL MERCK 50MG 60 COMPRIMID REC E.F.G.-E.Q.

    27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMIDOS 750356 ATENOLOL ALTER 50MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMIDOS 968883 TENORMIN 50MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMIDOS 750778 ATENOLOL BEXAL 100MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMIDOS 833053 TENORMIN 100 100MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMIDOS 988063 ATENOLOL RATIOPHARM 100 100MG 30 COMPRIMID E.F.G.-E.Q.

    28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMIDOS 672139 ATENOLOL NORMON 100MG 30 COMPRIM RECUBIER E.F.G.-E.Q.

    28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMIDOS 974790 ATENOLOL ALTER 100MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMIDOS 672303 ATENOLOL NORMON 100MG 60 COMPRIM RECUBIER E.F.G.-E.Q.

    29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMIDOS 833061 TENORMIN 100 100MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMIDOS 750877 ATENOLOL BEXAL 100MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMIDOS 903591 ATENOLOL MERCK 100MG 60 COMPRIMID REC E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMIDOS 988071 ATENOLOL RATIOPHARM 100 100MG 60 COMPRIMID E.F.G.-E.Q.

    29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMIDOS 974808 ATENOLOL ALTER 100MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    30 CAPTOPRILO - 12.5MG 20 COMPRIMIDOS 667675 CAPOTEN COR 12,5MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    30 CAPTOPRILO - 12.5MG 20 COMPRIMIDOS 667667 CESPLON COR 12,5MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    30 CAPTOPRILO - 12.5MG 20 COMPRIMIDOS 656330 CAPTOPRIL TAMARANG 12,5MG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 954990 DILABAR 25MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 951236 CAPOTEN-25 25MG 60 TABLETAS E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 957159 CESPLON 25MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 656322 CAPTOPRIL TAMARANG 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 672931 CAPTOPRIL NORMON 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 741447 CAPTOPRIL BEXAL 25 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 669853 CAPTOPRIL MERCK 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 706317 CAPTOPRIL CINFA 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 719005 CAPTOPRIL CEPA 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 658088 CAPTOPRIL PHARMAGENUS 25MG 60 COMPRIM RAN E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 709717 CAPTOPRIL ALTER 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 669507 CAPTOPRIL RATIOPHARM 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 670802 CAPTOPRIL BAYVIT 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 664482 CAPTOPRIL APOTHECON 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 663252 CAPTOPRIL 25 ESTEVE 25MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 663245 CAPTOPRIL 50 ESTEVE 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 669846 CAPTOPRIL MERCK 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 957167 CESPLON 50MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 656314 CAPTOPRIL TAMARANG 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 706341 CAPTOPRIL CINFA 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 719815 CAPTOPRIL CEPA 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 955005 DILABAR 50MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 669499 CAPTOPRIL RATIOPHARM 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 658070 CAPTOPRIL PHARMAGENUS 50MG 30 COMPRIM RAN E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 741728 CAPTOPRIL-BEXAL 50 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 670794 CAPTOPRIL BAYVIT 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 664474 CAPTOPRIL APOTHECON 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 951244 CAPOTEN-50 50MG 30 TABLETAS E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 672923 CAPTOPRIL NORMON 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 709725 CAPTOPRIL ALTER 50MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 663237 CAPTOPRIL 100 ESTEVE 100MG 15 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 670786 CAPTOPRIL BAYVIT 100MG 15 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 957175 CESPLON 100MG 15 COMPRIMIDOS E.Q.

    33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 658062 CAPTOPRIL PHARMAGENUS 100MG 15 COMPRIM RAN E.F.G.-E.Q.

    33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 951228 CAPOTEN-100 100MG 15 TABLETAS E.Q.

    33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 720110 CAPTOPRIL CEPA 100MG 15 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 672915 CAPTOPRIL NORMON 100MG 15 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 664466 CAPTOPRIL APOTHECON 100MG 15 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 709733 CAPTOPRIL ALTER 100MG 15 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    34 CARBOPLATINO - 50 VIAL 774661 PLATINWAS 50MG 1 VIAL 5ML SOLUC INYECTABLE E.Q.

    34 CARBOPLATINO - 50 VIAL 992198 PARAPLATIN 50MG 1 VIAL 5ML E.Q.

    34 CARBOPLATINO - 50 VIAL 658955 CARBOPLATINO PHAR UPJOH 10MG/ML 1 VIAL 5ML E.F.G.-E.Q.

    35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 990960 PARAPLATIN 150MG 15ML SOLUCION INYECTABLE E.Q.

    35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 774653 PLATINWAS 150MG 1 VIAL 15ML SOLUC INYECTAB E.Q.

    35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 996918 ERCAR SOLUCION 150MG 1 VIAL 15ML E.Q.

    35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 991810 NEALORIN 150MG SOLUCION INYEC 1 VIAL E.Q.

    35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 658948 CARBOPLATINO PHAR UPJOHN 10MG/ML VIAL 15ML E.F.G.-E.Q.

    36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 658930 CARBOPLATINO PHAR UPJOHN 10MG/ML VIAL 45ML E.F.G.-E.Q.

    36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 991828 NEALORIN 450MG SOLUCION INYEC 1 VIAL E.Q.

    36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 774646 PLATINWAS 450MG 1 VIAL 45ML SOLUC INYECTAB E.Q.

    36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 992180 PARAPLATIN 450MG 1 VIAL 45ML E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 996892 ERCAR SOLUCION 450MG 1 VIAL 45ML E.Q.

    37 CEFACLOR - 125MG SUSPENSION 660431 CEFACLOR BEXAL 125MG 100ML SUSPENSION E.F.G.-E.Q.

    37 CEFACLOR - 125MG SUSPENSION 687095 CECLOR 125MG 100ML SUSPENSION E.Q.

    38 CEFACLOR - 250MG SUSPENSION 660449 CEFACLOR BEXAL 250MG 100ML SUSPENSION E.F.G.-E.Q.

    38 CEFACLOR - 250MG SUSPENSION 687152 CECLOR 250MG 100ML SUSPENSION E.Q.

    39 CEFONICID - 500MG VIAL IM 964411 MONOCID 500MG IM 1 INYECTABLE E.Q.

    39 CEFONICID - 500MG VIAL IM 992313 UNIDIE FOURNIER 500MG IM 1 INYECTABLE E.Q.

    39 CEFONICID - 500MG VIAL IM 765131 CEFONICIDA PHARMAGENUS 500MG 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    39 CEFONICID - 500MG VIAL IM 785220 CEFONICIDA COMBINOPHARM 500MG IM INYECTABL E.F.G.-E.Q.

    40 CEFONICID - 500MG VIAL IV 964445 MONOCID 500MG IV 1 INYECTABLE E.Q.

    40 CEFONICID - 500MG VIAL IV 764928 CEFONICIDA COMBINOPHARM 500MG IV 1 INYECT E.F.G.-E.Q.

    41 CEFONICID - 1000MG VIAL IM 785006 CEFONICIDA COMBINOPHARM 1G IM 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    41 CEFONICID - 1000MG VIAL IM 764829 CEFONICIDA PHARMAGENUS 1G IM 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    41 CEFONICID - 1000MG VIAL IM 964437 MONOCID 1G IM 1 INYECTABLE E.Q.

    41 CEFONICID - 1000MG VIAL IM 992305 UNIDIE FOURNIER 1G IM 1 INYECTABLE E.Q.

    42 CEFONICID - 1000MG VIAL IV 964429 MONOCID 1G IV 1 INYECTABLE E.Q.

    42 CEFONICID - 1000MG VIAL IV 992321 UNIDIE FOURNIER 1G IV 1 INYECTABLE 2,5 ML E.Q.

    42 CEFONICID - 1000MG VIAL IV 764506 CEFONICIDA COMBINOPHARM 1G IV 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    43 CEFOTAXIMA - 250MG INYECT. 979013 CEFOTAXIMA NORMON 250MG 1 INYECTABLE 2ML E.F.G.-E.Q.

    43 CEFOTAXIMA - 250MG INYECT. 947572 CLAFORAN 250MG INYECTABLE E.Q.

    43 CEFOTAXIMA - 250MG INYECT. 723585 CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 250MG 1 INYE 2ML E.F.G.-E.Q.

    43 CEFOTAXIMA - 250MG INYECT. 947614 PRIMAFEN 250MG INYECTABLE E.Q.

    44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 947556 PRIMAFEN 500MG INYECTABLE E.Q.

    44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 791764 CEFOTAXIMA EDIGEN 500MG 1 INYECTABLE 2ML E.F.G.-E.Q.

    44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 947549 CLAFORAN IV 500MG INYECTABLE E.Q.

    44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 979005 CEFOTAXIMA NORMON 500MG 1 INYECTABLE 2ML E.F.G.-E.Q.

    44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 777276 CEFOTAXIMA TORLAN 0,5G 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 723627 CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 500MG 1 INYECTABL E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT I.M 723601 CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 1G IM 1 INYEC 4ML E.F.G.-E.Q.

    45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT I.M 777607 CEFOTAXIMA TORLAN 1G IM 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT I.M 959486 CEFACRON IM 1G INYECTABLE E.Q.

    45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT I.M 947598 PRIMAFEN IM 1G INYECTABLE E.Q.

    45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT I.M 947580 CLAFORAN IM 1G INYECTABLE E.Q.

    45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT I.M 776096 CEFOTAXIMA EDIGEN 1G 1 INYECTABLE 4ML E.F.G.-E.Q.

    45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT I.M 978999 CEFOTAXIMA NORMON IM 1G INYECTABLE 4ML E.F.G.-E.Q.

    46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 776286 CEFOTAXIMA EDIGEN 1G IV 1G/VIAL 1 INY 4ML E.F.G.-E.Q.

    46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 951442 CEFACRON IV 1G INYECTABLE E.Q.

    46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 947606 CLAFORAN IV 1G INYECTABLE E.Q.

    46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 947564 PRIMAFEN IV 1G INYECTABLE E.Q.

    46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 777284 CEFOTAXIMA TORLAN 1G 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 978981 CEFOTAXIMA NORMON 1G 1 INYECTABLE 4ML E.F.G.-E.Q.

    46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 723577 CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 1G VP 1 INY 4ML E.F.G.-E.Q.

    47 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IM 983809 CEFTRIAXONA ANDREU 250MG IM 1 INYECTABLE E.Q.

    47 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IM 966374 ROCEFALIN ROCHE 250MG IM INYECTABLE E.Q.

    47 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IM 717223 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 250MG IM 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    47 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IM 674960 CEFTRIAXONA NORMON 250MG IM 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    48 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IV 674978 CEFTRIAXONA NORMON 250MG IV 1 INYECT 5ML E.F.G.-E.Q.

    48 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IV 717520 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 250MG IV 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    48 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IV 966366 ROCEFALIN ROCHE 250MG IV INYECTABLE E.Q.

    49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 983825 CEFTRIAXONA ANDREU 500MG IM 1 INYECTABLE E.Q.

    49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 966390 ROCEFALIN ROCHE 500MG IM INYECTABLE E.Q.

    49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 674952 CEFTRIAXONA NORMON 500MG IM 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 717363 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 500MG IM 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 805465 CEFTRIAXONA EDIGEN 500MG INYECTABLE 1ML E.F.G.-E.Q.

    50 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IV 674994 CEFTRIAXONA NORMON 500MG IV 1 INYEC. 5ML E.F.G.-E.Q.

    50 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IV 805341 CEFTRIAXONA EDIGEN 500MG 1 INYEC 5ML E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    50 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IV 717652 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 500MG IV 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    50 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IV 966382 ROCEFALIN ROCHE 500MG IV INYECTABLE E.Q.

    51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 674945 CEFTRIAXONA NORMON 1G IM 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 966416 ROCEFALIN ROCHE 1G IM INYECTABLE E.Q.

    51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 805259 CEFTRIAXONA EDIGEN 1G IM 1 INYRC 1ML E.F.G.-E.Q.

    51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 717207 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 1G IM 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 983817 CEFTRIAXONA ANDREU 1000MG IM 1 INYECTABLE E.Q.

    52 CEFTRIAXONA - 1G IV VIAL 666610 CEFTRIAXONA NORMON 1G IV 1 INYECTABLE E.F.G.-E.Q.

    52 CEFTRIAXONA - 1G IV VIAL 805028 CEFTRIAXONA EDIGEN 1G IV 1 INYECTABLE 10ML E.F.G.-E.Q.

    52 CEFTRIAXONA - 1G IV VIAL 966408 ROCEFALIN ROCHE 1G IV INYECTABLE E.Q.

    52 CEFTRIAXONA - 1G IV VIAL 717488 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 1G IV 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    53 CEFUROXIMA - 750MG VIAL 944371 CUROXIMA 750MG 1 INYECTABLE E.Q.

    53 CEFUROXIMA - 750MG VIAL 730440 CEFUROXIMA COMBINO PHARM 750MG 1 INYECTABL E.F.G.-E.Q.

    53 CEFUROXIMA - 750MG VIAL 671586 LIFUROX 750MG 1 INYECTABLE 10ML E.Q.

    54 CIMETIDINA - 200MG 60 COMPRIMIDOS 783464 MANSAL 200MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    54 CIMETIDINA - 200MG 60 COMPRIMIDOS 935809 GASTRO H2 LESVI 200MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    54 CIMETIDINA - 200MG 60 COMPRIMIDOS 998930 TAGAMET 200MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    54 CIMETIDINA - 200MG 60 COMPRIMIDOS 904656 CIMETIDINA MERCK 200MG 60 COMPRIMID REC E.F.G.-E.Q.

    55 CIMETIDINA - 400MG 30 COMPRIMIDOS 959601 MANSAL 400MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    55 CIMETIDINA - 400MG 30 COMPRIMIDOS 960096 GASTRO H2 LESVI 400MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    55 CIMETIDINA - 400MG 30 COMPRIMIDOS 998963 TAGAMET 400MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    55 CIMETIDINA - 400MG 30 COMPRIMIDOS 904649 CIMETIDINA MERCK 400MG 30 COMPRIMID REC E.F.G.-E.Q.

    56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 683946 VELMONIT 250MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 782029 CIPROFLOXACINO ALTER 250MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 700393 CIPROFLOXACINO NORMON 250MG 10 COMP REC E.F.G.-E.Q.

    56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 684670 BAYCIP 250MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 820985 CIPROFLOXACINO CINFA 250MG 10 CP REC EFG E.F.G.-E.Q.

    56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 999136 ESTECINA 250 250MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 782730 CIPROFLOXACINO EDIGEN 250MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 684662 BAYCIP 250MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 700401 CIPROFLOXACINO NORMON 250MG 20 COMP REC E.F.G.-E.Q.

    57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 821009 CIPROFLOXACINO CINFA 250MG 20 CP REC EFG E.F.G.-E.Q.

    57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 782763 CIPROFLOXACINO EDIGEN 250MG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 999144 ESTECINA 250 250MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 782037 CIPROFLOXACINO ALTER 250MG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 732156 SEPTOCIPRO 250 250MG 20 COMPRIM REC (1) E.Q.

    57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 683938 VELMONIT 250MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 683920 VELMONIT 500MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 999151 ESTECINA 500 500MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 732180 SEPTOCIPRO 500 500MG 10 COMPRIM REC (1) E.Q.

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 684696 BAYCIP 500MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 820928 CIPROFLOXACINO CINFA 500MG 10 CP REC EFG E.F.G.-E.Q.

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 810374 CIPROFLOXACINO GRAPA 500MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 700443 CIPROFLOXACINO NORMON 500MG 10 COMP RECUB E.F.G.-E.Q.

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 783019 CIPROFLOXACINO EDIGEN 500MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 809921 CIPROFLOXACINO VIR 500MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 782292 CIPROFLOXACINO ALTER 500MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 999169 ESTECINA 500 500MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 683912 VELMONIT 500MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 684688 BAYCIP 500MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 810382 CIPROFLOXACINO GRAPA 500MG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 783027 CIPROFLOXACINO EDIGEN 5OOMG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 820936 CIPROFLOXACINO CINFA 500MG 20 CP REC EFG E.F.G.-E.Q.

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 782300 CIPROFLOXACINO ALTER 500MG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 810010 CIPROFLOXACINO VIR 500MG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 700963 CIPROFLOXACINO NORMON 500MG 20 COMP RECUB E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 732446 SEPTOCIPRO 500 500MG 20 COMPRIM REC (1) E.Q.

    60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 983221 RIGORAN 750 750MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 999177 ESTECINA 750 750MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 732602 SEPTOCIPRO 750MG 10 COMPRIMIDOS (1) E.Q.

    60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 783043 CIPROFLOXACINO EDIGEN 750MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 701037 CIPROFLOXACINO NORMON 750MG 10 COMPR RECUB E.F.G.-E.Q.

    60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 683904 VELMONIT 750MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 684654 BAYCIP 750MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 820944 CIPROFLOXACINO CINFA 750MG 10 CP REC EFG E.F.G.-E.Q.

    60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 782698 CIPROFLOXACINO ALTER 750MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    61 CLOTRIMAZOL - 1% 30G CREMA 657197 CLOTRIMAZOL BAYVIT 1% 30G CREMA E.F.G.-E.Q.

    61 CLOTRIMAZOL - 1% 30G CREMA 725036 CANESTEN CREMA 1% 30G E.Q.

    62 CLOTRIMAZOL - 1% 30ML POLVO 966820 CANESTEN 1% 30G POLVO E.Q.

    62 CLOTRIMAZOL - 1% 30ML POLVO 665380 CLOTRIMAZOL BAYVIT 1% 30G POLVO E.F.G.-E.Q.

    63 CLOTRIMAZOL - 1% 30ML SOLUCION 725044 CANESTEN 1% 30ML SOLUCION ATOMIZADORA E.Q.

    63 CLOTRIMAZOL - 1% 30ML SOLUCION 665398 CLOTRIMAZOL BAYVIT 1% 30ML SOLUCION E.F.G.-E.Q.

    64 CLOTRIMAZOL - 2% 20G CREMA VAGINAL 966812 GINE-CANESTEN 2% 20G CREMA VAGINAL E.Q.

    64 CLOTRIMAZOL - 2% 20G CREMA VAGINAL 657213 CLOTRIMAZOL BAYVIT 2% 20G CREMA VAGINAL E.F.G.-E.Q.

    65 CLOTRIMAZOL - 500MG 1 COMPRIMIDOS 965970 GINE-CANESTEN 500 500MG 1 COMPRIM VAGINAL E.Q.

    65 CLOTRIMAZOL - 500MG 1 COMPRIMIDOS 657221 CLOTRIMAZOL BAYVIT 500MG 1 COMPRIMIDO E.F.G.-E.Q.

    66 CLOTRIMAZOL - 100MG 6 COMPRIMIDOS 657239 CLOTRIMAZOL BAYVIT 100MG 6 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    66 CLOTRIMAZOL - 100MG 6 COMPRIMIDOS 725051 GINE-CANESTEN 100 100MG 6 COMPRIM VAGINAL E.Q.

    67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 658120 DICLOFENACO GEMINIS 50MG 40 COMPR ENTERIC E.F.G.-E.Q.

    67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 748897 DICLOFENACO NORMON 50MG 40 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 700344 DICLOFENACO MUNDOGEN FARMA 50MG 40 E.F.G.-E.Q.

    67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 662205 VOLTAREN 50MG 40 COMPRIMIDOS ENTERICOS E.Q.

    67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 680074 DICLOFENACO LLORENS 50MG 40 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 664086 DICLOFENACO ALTER 50MG 40 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 658351 DICLOFENACO CINFA 50MG 40 COMPRIMID ENTER E.F.G.-E.Q.

    67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 661686 DICLOFENACO ESTEVE 50MG 40 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 675264 DICLOFENACO EDIGEN 50MG 40 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    68 DICLOFENACO - 100MG 12 SUPOSITORIOS 974865 DICLOFENACO PADRO 100MG 12 SUPOSITORIOS E.Q.

    68 DICLOFENACO - 100MG 12 SUPOSITORIOS 977066 DICLOFENACO LLORENS 100MG 12 SUPOSITORIOS E.F.G.-E.Q.

    68 DICLOFENACO - 100MG 12 SUPOSITORIOS 658104 DICLOFENACO GEMINIS 100MG 12 SUPOSITORIOS E.F.G.-E.Q.

    68 DICLOFENACO - 100MG 12 SUPOSITORIOS 662213 VOLTAREN 100MG 12 SUPOSITORIOS E.Q.

    69 DICLOFENACO - 100MG 20 COMPRIMIDOS 662197 VOLTAREN RETARD 100 100MG 20 COMPRIMID REC E.Q.

    69 DICLOFENACO - 100MG 20 COMPRIMIDOS 658096 DICLOFENACO GEMINIS RETARD 100MG 20 COM RE E.F.G.-E.Q.

    70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 787333 DILTIAZEM QUALIX 60MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 944538 MASDIL 60MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 805515 DILTIAZEM MUNDOGEN FARMA 60MG 30 COMPRIMID E.F.G.-E.Q.

    70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 721878 TILKER 60MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 794693 DILTIAZEM EDIGEN 60MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 802660 DILTIAZEM CINFA 60MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 741025 DILTIAZEM ESTEVE 60MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 949404 DINISOR 60MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 666792 DILTIAZEM ALTER 60MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 721886 TILKER 60MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 974568 DINISOR 60MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 794826 DILTIAZEM EDIGEN 60MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 741033 DILTIAZEM ESTEVE 60MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 805523 DILTIAZEM MUNDOGEN FARMA 60MG 60 COMPRIMID E.F.G.-E.Q.

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 974345 MASDIL 60MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 802678 DILTIAZEM CINFA 60MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 787325 DILTIAZEM GEMIMIS 60MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 800102 DILTIAZEM ALTER 60MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 787374 DILTIAZEM QUALIX 60MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    72 DOXORUBICINA - 10MG VIAL 658054 DOXORRUBICINA FERRER FARMA 10MG 1 VI 5ML E.F.G.-E.Q.

    72 DOXORUBICINA - 10MG VIAL 679506 DOXORUBICINA TEDEC 10MG 1 VIAL 5ML E.Q.

    72 DOXORUBICINA - 10MG VIAL 681239 DOXORUBICINA FUNK 10MG 1 VIAL 5ML E.Q.

    72 DOXORUBICINA - 10MG VIAL 802652 FARMIBLASTINA 10MG/VIAL 1 VIAL 5ML E.Q.

    73 DOXORUBICINA - 50MG VIAL 681247 DOXORUBICINA FUNK 50MG 1 VIAL 25ML E.Q.

    73 DOXORUBICINA - 50MG VIAL 679498 DOXORUBICINA TEDEC 50MG 1 VIAL 25ML E.Q.

    73 DOXORUBICINA - 50MG VIAL 802769 FARMIBLASTINA 50MG/VIAL 1 VIAL 25ML E.Q.

    73 DOXORUBICINA - 50MG VIAL 658039 DOXORUBICINA FERRER FARMA 50MG 1 VI 25ML E.F.G.-E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 982199 BARIPRIL 5 5MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 982181 DABONAL 5 5MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 985317 PRESSITAN 5MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 991034 CRINOREN 5MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 984351 ACETENSIL 5MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 981829 RENITEC 5MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 981837 ENALAPRIL ABELLO 5MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 666990 ENALAPRIL BAYVIT 5MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 821827 ENALAPRIL TAMARANG 5 5MG 10 COMP RAN EFG E.F.G.-E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 977694 ENALAPRIL RATIOPHARM 5 5MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 984559 NAPRILENE 5MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 976985 ENALAPRIL RATIOPHARM 5 5MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 981050 NAPRILENE 5MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 666982 ENALAPRIL BAYVIT 5MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 979625 RENITEC 5MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 984369 ACETENSIL 5MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 979922 BARIPRIL 5 5MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 821876 ENALAPRIL TAMARANG 5 5MG 60 COMP RAN EFG E.F.G.-E.Q.

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 979898 DABONAL 5 5MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 982355 CRINOREN 5MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 985325 PRESSITAN 5MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 979773 ENALAPRIL ABELLO 5MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 979914 BARIPRIL 20 20MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 979906 DABONAL 20 20MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 979880 ENALAPRIL ABELLO 20MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 821884 ENALAPRIL TAMARANG 20 20MG 28 COMP RAN EFG E.F.G.-E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 666974 ENALAPRIL BAYVIT 20MG 28 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 982363 CRINOREN 20MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 981043 NAPRILENE 20MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 982843 ENALAPRIL RATIOPHARM 20 20MG 28 COMPRIMIDO E.F.G.-E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 672337 IECATEC 20MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 984377 ACETENSIL 20MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 979682 RENITEC 20MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 985333 PRESSITAN 20MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 794644 FAMOTIDINA GEMINIS 20MG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 794487 FAMOTIDINA ESTEVE 20MG 20 COMP RECUB E.F.G.-E.Q.

    77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 974873 TAMIN 20MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 975235 MUCLOX 20MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 750380 FAMOTIDINA BAYVIT 20MG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 794610 FAMOTIDINA ESTEVE 40MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 974881 TAMIN 40MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 794677 FAMOTIDINA GEMINIS 40MG 10 COMPRIMIDOS REC E.F.G.-E.Q.

    78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 750497 FAMOTIDINA BAYVIT 40MG 10 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 975243 MUCLOX 40MG 10 COMPRIMIDOS E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 769448 ASTRIN 20MG 14 CAPSULAS E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 776740 FLUOXETINA ALTER 20MG 14 C PSULAS E.F.G.-E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 658641 FLUOXETINA QUALIX 20MG 14 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 983379 ADOFEN 20MG 14 CAPSULAS E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 982231 PROZAC 20MG 14 CAPSULAS E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 718841 FLUOXETINA RATIOPHARM 20MG 14 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 781476 FLUOXETINA BAYVIT 20MG 14 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 983056 RENEURON 20MG 14 CAPSULAS E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 728139 FLUOXETINA PHARMAGENUS 20MG 14 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 742148 FLUOXETINA NORMON 20MG 14 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 658625 FLUOXETINA GEMINIS 20MG 14 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 749804 FLUOXETINA CANTABRIA 20MG 14 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 701540 FLUOXETINA QUALIX 20MG 70ML SOLUCION E.F.G.-E.Q.

    80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 692772 PROZAC 20MG 70ML SOLUCION ORAL E.Q.

    80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 742486 FLUOXETINA NORMON 20MG/5ML 70ML SOLUCION E.F.G.-E.Q.

    80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 687400 ADOFEN 20MG 70ML SOLUCION E.Q.

    80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 768960 ASTRIN 20MG 70ML SOLUCION E.Q.

    80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 751586 FLUOXETINA BAYVIT 20MG 70ML SOLUCION E.F.G.-E.Q.

    80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 692764 RENEURON 20MG 70ML SOLUCION E.Q.

    81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 751685 FLUOXETINA BAYVIT 20MG 140ML SOLUCION E.F.G.-E.Q.

    81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 651364 PROZAC 20MG 140ML SOLUCION ORAL E.Q.

    81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 701557 FLUOXETINA QUALIX 20MG 140ML SOLUCION E.F.G.-E.Q.

    81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 651265 RENEURON 20MG 140ML SOLUCION E.Q.

    81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 701599 FLUOXETINA GEMINIS 20MG 140ML SOLUCION E.F.G.-E.Q.

    81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 769430 ASTRIN 20MG 140ML SOLUCION E.Q.

    81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 742494 FLUOXETINA NORMON 20MG/5ML 140ML SOLUCION E.F.G.-E.Q.

    81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 687392 ADOFEN 20MG 140ML SOLUCION E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 801100 RENEURON 20MG 28 CAPSULAS E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 759811 PROZAC 20MG 28 CAPSULAS E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 801118 ADOFEN 20MG 28 CAPSULAS E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 728188 FLUOXETINA PHARMAGENUS 20MG 28 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 769513 ASTRIN 20MG 28 CAPSULAS E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 776781 FLUOXETINA ALTER 20MG 28 C PSULAS E.F.G.-E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 658633 FLUOXETINA QUALIX 20MG 28 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 718908 FLUOXETINA RATIOPHARM 20MG 28 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 742239 FLUOXETINA NORMON 20MG 28 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 658617 FLUOXETINA GEMINIS 20MG 28 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 750331 FLUOXETINA CANTABRIA 20MG 28 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 781492 FLUOXETINA BAYVIT 20MG 28 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    83 FLUTAMIDA - 250MG 50 COMPRIMIDOS 971994 EULEXIN 250MG 50 COMPRIMIDOS E.Q.

    83 FLUTAMIDA - 250MG 50 COMPRIMIDOS 657130 FLUTAMIDA ELFAR 250MG 50 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    84 FLUTAMIDA - 250MG 84 COMPRIMIDOS 767848 FLUTAMIDA MERCK 250MG 84 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    84 FLUTAMIDA - 250MG 84 COMPRIMIDOS 657122 FLUTAMIDA ELFAR 250MG 84 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    84 FLUTAMIDA - 250MG 84 COMPRIMIDOS 693887 EULEXIN 250MG 84 COMPRIMIDOS E.Q.

    85 FUROSEMIDA - 20MG AMPOLLAS 658146 FUROSEMIDA INIBSA 20MG/AMP 5 AMPOLLAS 2ML E.F.G.-E.Q.

    85 FUROSEMIDA - 20MG AMPOLLAS 691204 SEGURIL 5 AMPOLLAS 2ML E.Q.

    86 GEMFIBROZILO - 600MG 60COMPRIMIDOS 664771 GEMFIBROZILO BAYVIT 600MG 60 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    86 GEMFIBROZILO - 600MG 60COMPRIMIDOS 997106 TRIALMIN 600MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    86 GEMFIBROZILO - 600MG 60COMPRIMIDOS 997015 LOPID 600 600MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    87 GEMFIBROZILO - 900MG 30COMPRIMIDOS 679951 TRIALMIN 900 900MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    87 GEMFIBROZILO - 900MG 30COMPRIMIDOS 680348 LOPID 900 900MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    87 GEMFIBROZILO - 900MG 30COMPRIMIDOS 664763 GEMFIBROZILO BAYVIT 900MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    88 INDAPAMIDA - 2.5MG 30 COMPRIMIDOS 834069 TERTENSIF 2,5MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    88 INDAPAMIDA - 2.5MG 30 COMPRIMIDOS 953570 EXTUR 2,5MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    88 INDAPAMIDA - 2.5MG 30 COMPRIMIDOS 710772 INDAPAMIDA MERCK 2,5MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    89 METOTREXATO - 50MG VIAL 972117 METOTREXATO ALMIRALL 50MG 1 VIAL SOLUCION E.Q.

    89 METOTREXATO - 50MG VIAL 972448 METOTREXATO LEDERLE 50MG 1 VIAL E.Q.

    89 METOTREXATO - 50MG VIAL 699629 METOTREXATO WASSERMANN 50MG/ML 1 VIAL E.Q.

    89 METOTREXATO - 50MG VIAL 658971 METOTREXATO PHAR UPJOHN 25MG/ML VIAL 2ML E.F.G.-E.Q.

    90 METRONIDAZOL - 250MG 20 COMPRIMIDOS 758169 FLAGYL 250MG 20 COMPRIMIDOS E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    90 METRONIDAZOL - 250MG 20 COMPRIMIDOS 657163 METRONIDAZOL NORMON 250MG 20 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    91 NAPROXENO - 500MG 40 COMPRIMIDOS 988881 NAPROSYN 500MG 40 COMPRIMIDOS E.Q.

    91 NAPROXENO - 500MG 40 COMPRIMIDOS 674366 NAPROXENO RATIOPHARM 500MG 40 COMP RECUB E.F.G.-E.Q.

    92 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 40 COMPRIMIDOS 665786 NIFEDIPINO RETARD RATIOPHARM 20MG 40 COMPR E.F.G.-E.Q.

    92 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 40 COMPRIMIDOS 970749 CORDILAN RETARD 20MG 40 COMPRIMIDOS E.Q.

    93 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 60 COMPRIMIDOS 665778 NIFEDIPINO RETARD RATIOPHARM 20MG 60 COMPR E.F.G.-E.Q.

    93 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 60 COMPRIMIDOS 665901 NIFEDIPINO RETARD BAYVIT 20MG 60 COMPRIMID E.F.G.-E.Q.

    93 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 60 COMPRIMIDOS 984104 CORDILAN RETARD 20MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    93 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 60 COMPRIMIDOS 658187 ADALAT RETARD 20MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    94 NIMODIPINO - 30MG 30 COMPRIMIDOS 797860 MODUS 30MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    94 NIMODIPINO - 30MG 30 COMPRIMIDOS 983734 NIMOTOP 30MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    94 NIMODIPINO - 30MG 30 COMPRIMIDOS 983999 ADMON 30MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    94 NIMODIPINO - 30MG 30 COMPRIMIDOS 762443 NIMODIPINO BAYVIT 30MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    95 NIMODIPINO - 30MG 100 COMPRIMIDOS 800490 MODUS 30MG 100 COMPRIMIDOS E.Q.

    95 NIMODIPINO - 30MG 100 COMPRIMIDOS 657072 ADMON 30MG 100 COMPRIMIDOS E.Q.

    95 NIMODIPINO - 30MG 100 COMPRIMIDOS 787507 NIMODIPINO BAYVIT 30MG 100 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    95 NIMODIPINO - 30MG 100 COMPRIMIDOS 658203 NIMOTOP 30MG 100 COMPRIMIDOS E.Q.

    96 NITRENDIPINO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 739490 TENSOGRADAL 20MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    96 NITRENDIPINO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 709337 NIPRINA 20MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    96 NITRENDIPINO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 663955 NITRENDIPINO BAYVIT 20MG 30 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    96 NITRENDIPINO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 658179 BAYPRESOL 20 20MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 977660 NORFLOXACINO ABELLO 400MG 14 COMPRIMIDOS E.Q.

    97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 670109 NALION 400MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 706531 NORFLOXACINO BAYVIT 400MG 14 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 967307 NOROXIN 400MG 14 TABLETAS E.Q.

    97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 687699 ESPEDEN 400MG 14 COMPRIMIDOS E.Q.

    97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 675124 NORFLOXACINO GEMINIS 400MG 14 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 991406 PARIZAC 20MG 14 CAPSULAS E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 819490 OMEPRAZOL ESTEVE 20 20MG 14 CAPS EFG E.F.G.-E.Q.

    98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 941393 SECREPINA 20MG 14 CAPSULAS E.Q.

    98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 989970 LOSEC 20MG 14 CAPSULAS E.Q.

    98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 994855 MIOL 20MG 14 CAPSULAS E.Q.

    98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 990119 MOPRAL 20MG 14 CAPSULAS E.Q.

    98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 820852 OMEPRAZOL GEMINIS 20MG 14 CAPSULAS EFG E.F.G.-E.Q.

    98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 821306 OMEPRAZOL RATIOPHARM 20 20MG 14 CAPS EFG E.F.G.-E.Q.

    99 PIROXICAM - 20MG 20 COMPRIMIDOS DISPERS 995423 FELDENE 20MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES E.Q.

    99 PIROXICAM - 20MG 20 COMPRIMIDOS DISPERS 741058 PIROXICAM CINFA 20MG 20 COMPRIMIDOS DISPER E.F.G.-E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 655423 RANITIDINA MUNDOGEN FAR 150MG 28 COMP REC E.F.G.-E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 657106 RANITIDINA MABO 150MG 28 COMPRIMID RECUB E.F.G.-E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 725499 RANITIDINA MERCK 150MG 28 COMPRIMIDOS REC E.F.G.-E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 654020 ZANTAC 150 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUB E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 654822 RANIX 150 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 800821 RANITIDINA RATIOPHARM 150MG 28 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 655902 TANIDINA 150MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 789552 RANITIDINA GRAPA 150MG 28 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 654913 RANIDIN 150MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 655738 RANILONGA 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 654202 TORIOL 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 655753 RANITIDINA NORMON 150MG 28 COMPRIMID REC E.F.G.-E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 657841 RANITIDINA CINFA 150MG 28 COMPRIMID RECUB E.F.G.-E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 656074 CORALEN 150MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 790717 RANITIDINA VIR 150MG 28 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 654715 QUANTOR 150 150MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 656090 CORALEN 300MG 14 COMPRIMIDOS E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 654194 TORIOL 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 654012 ZANTAC 300 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUB E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 657833 RANITIDINA CINFA 300MG 14 COMPRIMID RECUB E.F.G.-E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 654848 RANIX 300 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 800854 RANITIDINA RATIOPHARM 300MG 14 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 654731 QUANTOR 300 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERT E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 654939 RANIDIN 300MG 14 COMPRIMIDOS E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 655415 RANITIDINA MUNDOGEN FAR 300MG 14 COMP REC E.F.G.-E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 655720 RANILONGA 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 777649 RANITIDINA VIR 300MG 14 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 655779 RANITIDINA NORMON 300MG 14 COMPRIMID RECUB E.F.G.-E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 725747 RANITIDINA MERCK 300MG 14 COMPRIMIDOS REC E.F.G.-E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 777961 RANITIDINA GRAPA 300MG 14 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 655894 TANITIDINA 300MG 14 COMPRIMIDOS E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 656082 CORALEN 300MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 655712 RANILONGA 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 778001 RANITIDINA GRAPA 300MG 28 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 656926 RANITIDINA CINFA 300MG 28 COMPRIMID RECUB E.F.G.-E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 654830 RANIX 300 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 654723 QUANTOR 300 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 654186 TORIOL 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 777771 RANITIDINA VIR 300MG 28 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 655761 RANITIDINA NORMON 300MG 28 COMPRIMID RECUB E.F.G.-E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 654921 RANIDIN 300MG 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 655407 RANITIDINA MUNDOGEN FAR 300MG 28 COMP REC E.F.G.-E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 801175 RANITIDINA RATIOPHARM 300MG 28 COMPRIMIDOS E.F.G.-E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 654004 ZANTAC 300 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUB E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 655886 TANIDINA 300 28 COMPRIMIDOS E.Q.

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 725986 RANITIDINA MERCK 300MG 28 COMPRIMIDOS REC E.F.G.-E.Q.

    103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 663229 RANITIDINA NORMON 50MG/AMP 5 AMPOLLAS 5ML E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 961417 CORALEN 50MG 5 AMPOLLAS 5ML E.Q.

    103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 958298 RANILONGA 50MG 5 AMPOLLAS 5ML E.Q.

    103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 958231 RANUBER 50MG 5 AMPOLLAS 5ML E.Q.

    103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 958033 TORIOL 50MG 5 AMPOLLAS 5ML E.Q.

    103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 956771 ZANTAC 50MG 5 AMPOLLAS 5ML E.Q.

    103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 961409 QUANTOR 50MG 5 AMPOLLAS 5ML E.Q.

    103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 960468 RANIDIN FAES 50MG 5 AMPOLLAS E.Q.

    104 TAMOXIFENO - 10MG 30 COMPRIMIDOS 662007 NOLVADEX 10 10MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    104 TAMOXIFENO - 10MG 30 COMPRIMIDOS 671032 TAMOXIFENO RATIOPHARM 10 10MG 30 COMPRIMID E.F.G.-E.Q.

    105 TAMOXIFENO - 10MG 100 COMPRIMIDOS 671024 TAMOXIFENO RATIOPHARM 10 10MG 100 COMPRIMI E.F.G.-E.Q.

    105 TAMOXIFENO - 10MG 100 COMPRIMIDOS 661991 NOLVADEX 10 10MG 100 COMPRIMIDOS E.Q.

    106 TAMOXIFENO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 671057 TAMOXIFENO RATIOPHARM 20 20MG 30 COMPRIMID E.F.G.-E.Q.

    106 TAMOXIFENO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 986034 NOLVADEX 20MG 30 COMPRIMIDOS E.Q.

    107 TAMOXIFENO - 20MG 60 COMPRIMIDOS 990689 NOLVADEX 20MG 60 COMPRIMIDOS E.Q.

    107 TAMOXIFENO - 20MG 60 COMPRIMIDOS 671040 TAMOXIFENO RATIOPHARM 20 20MG 60 COMPRIMID E.F.G.-E.Q.

    108 TIMOLOL - 0.25% GOTAS 943274 TIMOFTOL 0.25% 3ML SOLUCION OFTALMICA E.Q.

    108 TIMOLOL - 0.25% GOTAS 668301 TIMOLOL 0,25% CIBA VISION 3ML COLIRIO E.F.G.-E.Q.

    109 TIMOLOL - 0.5% GOTAS 668293 TIMOLOL 0,5% CIBA VISION 3ML COLIRIO E.F.G.-E.Q.

    109 TIMOLOL - 0.5% GOTAS 943266 TIMOFTOL 0.50% 3ML SOLUCION OFTALMICA E.Q.

    110 TRAMADOL - 50MG 20 CAPSULAS 884148 TRALGIOL 50MG 20 CAPSULAS E.Q.

    110 TRAMADOL - 50MG 20 CAPSULAS 823674 ADOLONTA 50MG 20 CAPSULAS E.Q.

    110 TRAMADOL - 50MG 20 CAPSULAS 664508 TRAMADOL ASTA MEDICA 50MG 20 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    111 TRAMADOL - 50MG 60 CAPSULAS 652008 ADOLONTA 50MG 60 CAPSULAS E.Q.

    111 TRAMADOL - 50MG 60 CAPSULAS 664490 TRAMADOL ASTA MEDICA 50MG 60 CAPSULAS E.F.G.-E.Q.

    111 TRAMADOL - 50MG 60 CAPSULAS 653857 TRALGIOL 50MG 60 CAPSULAS E.Q.

    112 VANCOMICINA - 500MG VIAL 743898 DIATRACIN 500MG AMPOLLA LIOFILIZADA E.Q.

    112 VANCOMICINA - 500MG VIAL 764878 VANCOMICINA ABBOT 500MG 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    112 VANCOMICINA - 500MG VIAL 700252 VANCOMICINA COMBINO PHARM 500MG 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO CODIGO

    NACIONAL ESPECIALIDAD FARMACEUTICA CALIFICACION

    112 VANCOMICINA - 500MG VIAL 792887 VANCOMICINA WASSERMANN 500MG 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    113 VANCOMICINA - 1000MG VIAL 792879 VANCOMICINA WASSERMANN 1G 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    113 VANCOMICINA - 1000MG VIAL 898965 DIATRACIN 1G 1 VIAL LIOFILIZADO E.Q.

    113 VANCOMICINA - 1000MG VIAL 764910 VANCOMICINA ABBOT 1000MG 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    113 VANCOMICINA - 1000MG VIAL 700054 VANCOMICINA COMBINO PHARM 1G 1 VIAL E.F.G.-E.Q.

    114 VINCRISTINA - VIAL 1ML 846824 VINCRISUL 1MG INYECTABLE E.Q.

    114 VINCRISTINA - VIAL 1ML 728279 VINCRISTINA PHARM UPJOHN 1MG/ML 1 VIAL 1ML E.F.G.-E.Q.

    ANEXO II

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO PVP

    REFERENCIA

    1 ACETILCISTEINA -100MG 30 SOBRES 398

    2 ACETILCISTEINA -200MG 30 SOBRES 491

    3 ACETILCISTEINA - 600MG 20 COMPRIMIDOS 958

    4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 4955

    5 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 6140

    6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 21037

    7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 26111

    8 ACICLOVIR - 5% 2GR POMADA 484

    9 ACICLOVIR - 5% 15GR POMADA 2953

    10 ALOPURINOL - 100MG 25 COMPRIMIDOS 306

    11 ALOPURINOL - 100MG 100 COMPRIMIDOS 572

    12 ALOPURINOL - 300MG 30 COMPRIMIDOS 740

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO PVP

    REFERENCIA

    13 ALPRAZOLAM - 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 446

    14 ALPRAZOLAM - 0,50MG 30 COMPRIMIDOS 573

    15 ALPRAZOLAM - 1MG 30 COMPRIMIDOS 998

    16 ALPRAZOLAM - 2MG 30 COMPRIMIDOS 1961

    17 ALPRAZOLAM - 2MG 50 COMPRIMIDOS 3244

    18 AMBROXOL - 15MG JARABE 554

    19 AMOXICILINA - 250MG 120ML 659

    20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 415

    21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 736

    22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 614

    23 AMOXICILINA - 750MG 12 COMPRIMIDOS 670

    24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 833

    25 AMOXICILINA - 1G 12 SOBRES 881

    26 ATENOLOL 50MG 30 COMPRIMIDOS 651

    27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMIDOS 1292

    28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMIDOS 846

    29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMIDOS 1608

    30 CAPTOPRILO - 12.5MG 20 COMPRIMIDOS 914

    31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132

    32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050

    33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 2203

    34 CARBOPLATINO - 50 VIAL 6142

    35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 18119

    36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 53754

    37 CEFACLOR - 125MG SUSPENSION 990

    38 CEFACLOR - 250MG SUSPENSION 1556

    39 CEFONICID - 500MG VIAL IM 779

    40 CEFONICID - 500MG VIAL IV 779

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO PVP

    REFERENCIA

    41 CEFONICID - 1000MG VIAL IM 1579

    42 CEFONICID - 1000MG VIAL IV 1612

    43 CEFOTAXIMA - 250MG INYECT. 464

    44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 612

    45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT I.M 1047

    46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 1176

    47 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IM 690

    48 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IV 691

    49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 1318

    50 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IV 1318

    51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 2534

    52 CEFTRIAXONA - 1G IV VIAL 2534

    53 CEFUROXIMA - 750MG VIAL 714

    54 CIMETIDINA - 200MG 60 COMPRIMIDOS 1523

    55 CIMETIDINA - 400MG 30 COMPRIMIDOS 1624

    56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 1645

    57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 3249

    58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 3091

    59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 6181

    60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 4800

    61 CLOTRIMAZOL - 1% 30G CREMA 414

    62 CLOTRIMAZOL - 1% 30ML POLVO 426

    63 CLOTRIMAZOL - 1% 30ML SOLUCION 433

    64 CLOTRIMAZOL - 2% 20G CREMA VAGINAL 432

    65 CLOTRIMAZOL - 500MG 1 COMPRIMIDOS VAGINAL 515

    66 CLOTRIMAZOL - 100MG 6 COMPRIMIDOS VAGINALES 474

    67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 592

    68 DICLOFENACO - 100MG 12 SUPOSITORIOS 581

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO PVP

    REFERENCIA

    69 DICLOFENACO - 100MG 20 COMPRIMIDOS 911

    70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 1524

    71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 3018

    72 DOXORUBICINA - 10MG VIAL 1754

    73 DOXORUBICINA - 50MG VIAL 8230

    74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 362

    75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 1596

    76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544

    77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 2125

    78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 1949

    79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 2180

    80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 2105

    81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 3821

    82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 4298

    83 FLUTAMIDA - 250MG 50 COMPRIMIDOS 10137

    84 FLUTAMIDA - 250MG 84 COMPRIMIDOS 16922

    85 FUROSEMIDA - 20MG AMPOLLAS 452

    86 GEMFIBROZILO - 600MG 60COMPRIMIDOS 3071

    87 GEMFIBROZILO - 900MG 30COMPRIMIDOS 2395

    88 INDAPAMIDA - 2.5MG 30 COMPRIMIDOS 601

    89 METOTREXATO - 50MG VIAL 790

    90 METRONIDAZOL - 250MG 20 COMPRIMIDOS 342

    91 NAPROXENO - 500MG 40 COMPRIMIDOS 1275

    92 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 40 COMPRIMIDOS 941

    93 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 60 COMPRIMIDOS 1613

    94 NIMODIPINO - 30MG 30 COMPRIMIDOS 1796

    95 NIMODIPINO - 30MG 100 COMPRIMIDOS 5567

    96 NITRENDIPINO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 2848

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    CONJUNTO

    HOMOGENEO

    CONJUNTO HOMOGENEO PVP

    REFERENCIA

    97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 1506

    98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 4142

    99 PIROXICAM - 20MG 20 COMPRIMIDOS 1072

    100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 2022

    101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 2116

    102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 3663

    103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 349

    104 TAMOXIFENO - 10MG 30 COMPRIMIDOS 1079

    105 TAMOXIFENO - 10MG 100 COMPRIMIDOS 3454

    106 TAMOXIFENO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 1991

    107 TAMOXIFENO - 20MG 60 COMPRIMIDOS 3888

    108 TIMOLOL - 0.25% GOTAS 457

    109 TIMOLOL - 0.5% GOTAS 513

    110 TRAMADOL - 50MG 20 CAPSULAS 1005

    111 TRAMADOL - 50MG 60 CAPSULAS 2578

    112 VANCOMICINA - 500MG VIAL 1587

    113 VANCOMICINA - 1000MG VIAL 3143

    114 VINCRISTINA - VIAL 1ML 1600

    ANEXO III

    CODIGO

    NACIONAL

    ESPECIALIDAD FARMACEUTICA PVL

    REFERENCIA

    PVP

    REFERENCIA

    701243 ACTIMOXI 500 MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    666057 ALOPRESIN 100MG 15 COMPRIMIDOS 1.380,7 2203

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    NACIONAL

    ESPECIALIDAD FARMACEUTICA PVL

    REFERENCIA

    PVP

    REFERENCIA

    666040 ALOPRESIN 25MG 60 COMPRIMIDOS 1.336,2 2132

    666032 ALOPRESIN 50MG 30 COMPRIMIDOS 1.284,8 2050

    705293 AMOX 500 MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    705327 AMOXAREN 500 MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    911867 AMOXICILINA ALCOR 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    739193 AMOXICILINA BOHM 500 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    729822 AMOXICILINA JUVENTUS 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    969998 AMOXICILINA LLORENTE 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    666073 AMOXIDEL 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    884056 ARDINE 1G 12 SOBRES 552,1 881

    939314 ARDINE 250MG/5ML 120ML SUSPENSION ORAL 413,0 659

    711085 ARDINE 500MG POLVO 16 SOBRES 384,8 614

    976092 ATENOLOL BOI 100MG 30 COMPRIMIDOS 530,2 846

    976100 ATENOLOL BOI 100MG 60 COMPRIMIDOS 1.007,8 1608

    976050 ATENOLOL LEO 100MG 30 COMPRIMIDOS 530,2 846

    976068 ATENOLOL LEO 100MG 60 COMPRIMIDOS 1.007,8 1608

    990085 AUDAZOL 20MG 14 CAPSULAS 2.595,9 4142

    967273 BACCIDAL 400MG 14 COMPRIMIDOS 943,8 1506

    999375 BELMACINA 250 250MG 10 COMPRIMIDOS 1.030,9 1645

    999383 BELMACINA 250 250MG 20 COMPRIMIDOS 2.036,2 3249

    999342 BELMACINA 500 500MG 10 COMPRIMIDOS 1.937,2 3091

    999359 BELMACINA 500 500MG 20 COMPRIMIDOS 3.873,7 6181

    938829 BIOXIDONA 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    665737 BITENSIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 1.594,4 2544

    984021 BITENSIL 5MG 10 COMPRIMIDOS 226,9 362

    984039 BITENSIL 5MG 60 COMPRIMIDOS 1.000,2 1596

    949263 BLOKIUM 100MG 30 COMPRIMIDOS 530,2 846

    949289 BLOKIUM 100MG 60 COMPRIMIDOS 1.007,8 1608

    965137 BLOKIUM 50MG 30 COMPRIMIDOS 408,0 651

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    NACIONAL

    ESPECIALIDAD FARMACEUTICA PVL

    REFERENCIA

    PVP

    REFERENCIA

    965145 BLOKIUM 50MG 60 COMPRIMIDOS 809,7 1292

    942359 BOLCHIPEN 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    939934 BORBALAN 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    996199 BRAINAL 30MG 100 COMPRIMIDOS 3.488,9 5567

    996181 BRAINAL 30MG 30 COMPRIMIDOS 1.125,6 1796

    994186 CALNIT 30MG 100 COMPRIMIDOS 3.488,9 5567

    994178 CALNIT 30MG 30 COMPRIMIDOS 1.125,6 1796

    936013 CATEX 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1.030,9 1645

    937011 CATEX 250MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.036,2 3249

    940965 CATEX 500MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1.937,2 3091

    940973 CATEX 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3.873,7 6181

    939652 CATEX 750MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3.008,2 4800

    996561 CEPRIMAX 250 250MG 10 COMPRIMIDOS 1.030,9 1645

    996579 CEPRIMAX 250 250MG 20 COMPRIMIDOS 2.036,2 3249

    996587 CEPRIMAX 500 500MG 10 COMPRIMIDOS 1.937,2 3091

    996595 CEPRIMAX 500 500MG 20 COMPRIMIDOS 3.873,7 6181

    996603 CEPRIMAX 750 750MG 10 COMPRIMIDOS 3.008,2 4800

    988741 CETRAXAL 250MG 10 COMPRIMIDOS 1.030,9 1645

    988758 CETRAXAL 250MG 20 COMPRIMIDOS 2.036,2 3249

    988766 CETRAXAL 500MG 10 COMPRIMIDOS 1.937,2 3091

    988774 CETRAXAL 500MG 20 COMPRIMIDOS 3.873,7 6181

    988733 CETRAXAL 750MG 10 COMPRIMIDOS 3.008,2 4800

    992263 CIPROK 250 250MG 10 COMPRIMIDOS 1.030,9 1645

    992271 CIPROK 250 250MG 20 COMPRIMIDOS 2.036,2 3249

    997346 CIPROK 500 500MG 10 COMPRIMIDOS 1.937,2 3091

    997353 CIPROK 500 500MG 20 COMPRIMIDOS 3.873,7 6181

    992289 CIPROK 750 750MG 10 COMPRIMIDOS 3.008,2 4800

    985903 CLIPTO 20 20MG 28 COMPRIMIDOS 1.594,4 2544

    985887 CLIPTO 5 5MG 10 COMPRIMIDOS 226,9 362

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    NACIONAL

    ESPECIALIDAD FARMACEUTICA PVL

    REFERENCIA

    PVP

    REFERENCIA

    985895 CLIPTO 5 5MG 60 COMPRIMIDOS 1.000,2 1596

    732420 CO-AMOXIN 500 MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    760355 CO-AMOXIN 500MG 24 CAPSULAS 461,3 736

    654236 COMBITORA 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    739581 DAMOXICIL 500 MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    673152 DARDEX 50 50MG 30 COMPRIMIDOS 1.284,8 2050

    997023 DECRELIP 600MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1.924,6 3071

    653741 DICLOFENACO ALDO-UNION 50MG 40 COMPRIMIDOS 371,0 592

    983858 DISPROMIL 40MG 10 COMPRIMIDOS 1.221,5 1949

    983700 DITENSOR 20MG 28 COMPRIMIDOS 1.594,4 2544

    983718 DITENSOR 5MG 10 COMPRIMIDOS 226,9 362

    983726 DITENSOR 5MG 60 COMPRIMIDOS 1.000,2 1596

    868372 DOBRICICLIN 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    799791 DOBRICICLIN 500MG 24 CAPSULAS 461,3 736

    705335 EDOXIL 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    967950 ESCLEBIN 400MG 14 COMPRIMIDOS 943,8 1506

    884031 EUPEN 1G 12 SOBRES 552,1 881

    754606 EUPEN 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    655977 FAGASTRIL 20MG 20 COMPRIMIDOS 1.331,8 2125

    975268 FANOSIN-20 20MG 20 COMPRIMIDOS 1.331,8 2125

    975276 FANOSIN-40 40MG 10 COMPRIMIDOS 1.221,5 1949

    759993 FREMET 200MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 954,5 1523

    956359 FREMET 400MG 30 COMPRIMIDOS 1.017,8 1624

    958819 GARANIL 100MG 15 COMPRIMIDOS 1.380,7 2203

    958801 GARANIL 25MG 60 COMPRIMIDOS 1.336,2 2132

    958793 GARANIL 50MG 30 COMPRIMIDOS 1.284,8 2050

    975326 GASTROPEN 20MG 20 COMPRIMIDOS 1.331,8 2125

    975334 GASTROPEN 40MG 10 COMPRIMIDOS 1.221,5 1949

    997734 GLOBUCE 250MG 10 COMPRIMIDOS 1.030,9 1645

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    NACIONAL

    ESPECIALIDAD FARMACEUTICA PVL

    REFERENCIA

    PVP

    REFERENCIA

    997742 GLOBUCE 250MG 20 COMPRIMIDOS 2.036,2 3249

    997718 GLOBUCE 500MG 10 COMPRIMIDOS 1.937,2 3091

    997726 GLOBUCE 500MG 20 COMPRIMIDOS 3.873,7 6181

    997759 GLOBUCE 750MG 10 COMPRIMIDOS 3.008,2 4800

    777557 GRISETIN 250MG 50 COMPRIMIDOS 6.353,0 10137

    743575 HALITOL 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    672097 HERTEN 20MG 28 COMPRIMIDOS 1.594,4 2544

    671834 HERTEN 5MG 60 COMPRIMIDOS 1.000,2 1596

    672790 HIPOARTEL 5MG 60 COMPRIMIDOS 1.000,2 1596

    770347 HOSBORAL 250MG/5ML 120ML SUSP EXTEMP 413,0 659

    770362 HOSBORAL 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    990358 HUBERDOXINA 250MG 10 COMPRIMIDOS 1.030,9 1645

    990366 HUBERDOXINA 250MG 20 COMPRIMIDOS 2.036,2 3249

    990374 HUBERDOXINA 500MG 10 COMPRIMIDOS 1.937,2 3091

    990382 HUBERDOXINA 500MG 20 COMPRIMIDOS 3.873,7 6181

    990341 HUBERDOXINA 750MG 10 COMPRIMIDOS 3.008,2 4800

    674465 IECATEC 5MG 60 COMPRIMIDOS 1.000,2 1596

    996272 INDURGAN 20MG 14 CAPSULAS 2.595,9 4142

    848911 INEXBRON 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    672758 INKAMIL 250MG 20 COMPRIMIDOS (1) 2.036,2 3249

    672741 INKAMIL 500MG 10 COMPRIMIDOS 1.937,2 3091

    672733 INKAMIL 500MG 20 COMPRIMIDOS 3.873,7 6181

    672725 INKAMIL 750MG 10 COMPRIMIDOS 3.008,2 4800

    672089 INSUP 20MG 28 COMPRIMIDOS 1.594,4 2544

    655142 LITAREK 600 600MG 60 COMPRIMIDOS 1.924,6 3071

    702209 LUASE 50MG 40 COMPRIMIDOS ENTERICOS 371,0 592

    967190 MAYNAR 200MG 25 COMPRIMIDOS 3.105,4 4955

    991059 MAYNAR 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 16.364,2 26111

    884726 MEDIAMOX 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    NACIONAL

    ESPECIALIDAD FARMACEUTICA PVL

    REFERENCIA

    PVP

    REFERENCIA

    787283 METIFARMA 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    789677 MORGENXIL 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    988931 NACOR 20MG 28 COMPRIMIDOS 1.594,4 2544

    988915 NACOR 5MG 10 COMPRIMIDOS 226,9 362

    988923 NACOR 5MG 60 COMPRIMIDOS 1.000,2 1596

    966853 NEATENOL 100MG 30 COMPRIMIDOS 530,2 846

    966861 NEATENOL 100MG 60 COMPRIMIDOS 1.007,8 1608

    981035 NEOTENSIN 20MG 28 COMPRIMIDOS 1.594,4 2544

    981027 NEOTENSIN 5MG 60 COMPRIMIDOS 1.000,2 1596

    980995 NEOTUL 40MG 10 COMPRIMIDOS 1.221,5 1949

    967919 NORFLOXACINA INKEY 400MG 14 COMPRIMIDOS 943,8 1506

    990077 OMAPREN 20MG 14 CAPSULAS 2.595,9 4142

    988576 OXEPRAX 20MG 30 COMPRIMIDOS 1.247,8 1991

    702258 OXEPRAX 20MG 60 COMPRIMIDOS 2.436,7 3888

    990622 PEPTICUM 20MG 14 CAPSULAS 2.595,9 4142

    996074 PILDER 600MG 60 COMPRIMIDOS 1.924,6 3071

    693929 PIPROL 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1.030,9 1645

    861013 PIPROL 250MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.036,2 3249

    665539 PIPROL 500 500MG 10 COMPRIMIDOS 1.937,2 3091

    665547 PIPROL 500 500MG 20 COMPRIMIDOS 3.873,7 6181

    860320 PIPROL 750MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3.008,2 4800

    684597 PLENOLYT 250MG 10 COMPRIMIDOS 1.030,9 1645

    684589 PLENOLYT 250MG 20 COMPRIMIDOS 2.036,2 3249

    684571 PLENOLYT 500MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1.937,2 3091

    684563 PLENOLYT 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3.873,7 6181

    777540 PROSTACUR 250MG 50 COMPRIMIDOS 6.353,0 10137

    761841 RAN H2 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.295,7 3663

    656199 RANUBER 300 300MG 14 COMPRIMIDOS 1.326,1 2116

    656181 RANUBER 300 300MG 28 COMPRIMIDOS 2.295,7 3663

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    NACIONAL

    ESPECIALIDAD FARMACEUTICA PVL

    REFERENCIA

    PVP

    REFERENCIA

    814418 RAUDOPEN 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    985770 RECA 20MG 28 COMPRIMIDOS 1.594,4 2544

    907279 REMISAN 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    994160 REMONTAL 30MG 100 COMPRIMIDOS 3.488,9 5567

    994152 REMONTAL 30MG 30 COMPRIMIDOS 1.125,6 1796

    983239 RIGORAN 250 250MG 10 COMPRIMIDOS 1.030,9 1645

    983247 RIGORAN 250 250MG 20 COMPRIMIDOS 2.036,2 3249

    983254 RIGORAN 500 500MG 10 COMPRIMIDOS 1.937,2 3091

    983262 RIGORAN 500 500MG 20 COMPRIMIDOS 3.873,7 6181

    656025 RUBIULCER 300MG 28 COMPRIMIDOS 2.295,7 3663

    820738 SALVAPEN 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    653238 SASULEN 20MG 20 COMPRMIDOS DISPERSABLES 671,8 1072

    672063 SEPCEN 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1.030,9 1645

    672055 SEPCEN 250MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.036,2 3249

    672048 SEPCEN 500MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1.937,2 3091

    672030 SEPCEN 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3.873,7 6181

    672022 SEPCEN 750MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3.008,2 4800

    681288 SOLMUCOL 200MG 30 SOBRES MONODOSIS GRANUL 307,7 491

    784264 SUAMOXIL 500MG 12 CAPSULAS (1) 260,1 415

    991786 SUB-TENSIN 20MG 30 COMPRIMIDOS 1.784,9 2848

    996884 TABORCIL 600MG 60 COMPRIMIDOS 1.924,6 3071

    996439 TAM 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1.030,9 1645

    996447 TAM 250MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.036,2 3249

    996413 TAM 500MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1.937,2 3091

    996421 TAM 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3.873,7 6181

    996405 TAM 750MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3.008,2 4800

    975854 TAMERAN 20MG 20 COMPRIMIDOS 1.331,8 2125

    975847 TAMERAN 40MG 10 COMPRIMIDOS 1.221,5 1949

    991661 TAMOXIFENO FARMITALIA 10MG 100 COMPRIMIDOS 2.164,7 3454

    Informacion sin validez oficial

    CODIGO

    NACIONAL

    ESPECIALIDAD FARMACEUTICA PVL

    REFERENCIA

    PVP

    REFERENCIA

    984179 TAMOXIFENO FARMITALIA 10MG 30 COMPRIMIDOS 676,2 1079

    997890 TAMOXIFENO FARMITALIA 20MG 30 COMPRIMIDOS 1.247,8 1991

    984070 TAMOXIFENO FUNK 10MG 100 COMPRIMIDOS 2.164,7 3454

    977843 TAMOXIFENO FUNK 10MG 30 COMPRIMIDOS 676,2 1079

    984211 TAMOXIFENO FUNK 20MG 30 COMPRIMIDOS 1.247,8 1991

    990127 TAMOXIFENO FUNK 20MG 60 COMPRIMIDOS 2.436,7 3888

    996710 TAMOXIFENO WASSERMAN 10MG 100 COMPRIMIDOS 2.164,7 3454

    984765 TAMOXIFENO WASSERMAN 10MG 30 COMPRIMIDOS 676,2 1079

    667048 TENSOPREL 50MG 30 COMPRIMIDOS 1.284,8 2050

    654665 TERPOSEN 150 150MG 28 COMPRIMIDOS 1.267,2 2022

    654640 TERPOSEN 300 300MG 28 COMPRIMIDOS 2.295,7 3663

    836734 TOLODINA 500MG 12 CAPSULAS 260,1 415

    984427 TRENDINOL 20 20MG 30 COMPRIMIDOS 1.784,9 2848

    967935 UROCTAL 400MG 14 COMPRIMIDOS 943,8 1506

    715094 VASTENSIUM 20MG 30 COMPRIMIDOS 1.784,9 2848

    967968 VICNAS 400MG 14 COMPRIMIDOS 943,8 1506

    967737 VIRMEN 200MG 25 COMPRIMIDOS 3.105,4 4955

  • DISPENSACIÓ DE DIETÈTICA, HERBORISTERÍA, HOMEOPATIA, VETERINÀRIA, DERMOCOSMÈTICA... ALTRES

  • En dietètica hi ha gran varietat de productes i és important aconsellar convenientment el pacient i no sols quant al producte concret sinó també respecte als seus hàbits de vida.

    És important conèixer la història del client perquè en alguns casos pot haver-hi productes que estiguen contraindicats.

    Els productes veterinaris solen dispensar-se amb recepta de clíniques veterinàries o de mode lliure.

    Els productes d'homeopatia poden dispensar-se amb recepta o sense.

    La dermocosmética es dispensa sense recepta i baix demanda del client o segons el consell del farmacèutic.

    V Facturació de receptes

  • Facturació, dades de la mateixa, separació per especialitats, efectes i accessoris... altres

    • Les receptes s'agrupen en blocs de 25 receptes cada un que es disposen en unes caixes destinades a este efecte i que inclouran un màxim de 20 blocs per caixa. Aquestes caixes es lliuren al Banc de Valencia, que te un conveni amb l'empresa comptable Datime encarregada de les receptes del SNS a la Comunitat Valenciana.

    'Farmàcia'

  • A cada grup se li assigna un nombre correlatiu (partint de l'1) tant en règim general com en pensionistes i companyies.

  • Les entregues es realitzen els dies 10, 20 i 30 del mes, també en el cas de les ITF.

  • Els efectes i accessoris, les de DH, les de visat i les companyies com MUFACE, ISFAS,.. així com les receptes d'ortoprótesis si la farmàcia les dispensarà es facturen el dia 10 de cada mes.

  • En alguns municipis, es posà en marxa un sistema de financiació de medicaments que el govern central deixa de cobrir. Per açò els ajuntaments assignaran als veïns la TARJETA DAURADA, amb un nombre específic, junt al DNI del pacient. Les receptes d'aquest grup, es lliuren el 20 de cada mes, junt un informe específic per l'ajuntament

  • Les facturació implica segellar amb uns codis segons es tracte de determinades coses, actualment els codis vigents són:

  • -Especialitats normals, ECM, vacunes hepatitis, medicaments que porten la porteria, especialitats EQ, genèrics i ITF, els blocs es numeren a partir de l'1 com es descrivia en els apartats anteriors.

  • -TLD es numeren a partir del 601

  • -Campanya sanitària a partir del 801 i estan exemptes d'aportació.

  • -Les de la tuberculosi es marquen com a campanya sanitària-EA i a partir del 851

  • -Les de la sida es marquen com a campanya sanitària sense EA , paguen el 10% i són a partir del 801

  • -DH a partir del 2001

  • -Especialitats no substituïbles a partir del 4001

  • -Genèrics substituïts per una especialitat a partir del 5001

  • -Les receptes sense precinte oficial es cunyen amb:

  • -Fórmules i productes galènics ..........................................500017

  • -Vacunes.............................................................................500009

  • -Mitges ................................................................................500041

  • V Informació al pacient

  • Calendari de Vacunació infantil

  • EDAT

    HEPAT B

    DTP-Polio

    Hib

    Triple vírica

    Meningococ C

    Al nàixer

    1a dosi

    2 mesos

    2a dosi

    1a dosi

    1a dosi

    1a dosi

    4 mesos

    2a dosi

    2a dosi

    2a dosi

    6 mesos

    3a dosi

    3a dosi

    3a dosi

    3a dosi

    15 mesos

    1a dosi

    18 mesos

    4a dosi

    4a dosi

    6 anys

    DTPa-Polio5ª

    2a dosi

    12 anys

    3 dosi (*)

    14 anys

    Td (**)

    (*) Tres dosis amb pauta 0-1-6 si és primovacunació.

    (**) Vacunar amb Td almenys cada 10 anys.

  • Vacunació d'adults, campanyes de vacunació i els seus tipus

  • La vacunació antigripal es recomana en grups de risc anualment, com són xiquets, tercera edat,…Se sol realitzar la campanya de vacunació a mitjan de tardor.

    La vacuna del tètans s'ha de posar en cas de ferides que puguen haver sigut produïdes per objectes contaminats i haurà de repetir-se la vacunació a l'any i als 5 anys. També és aconsellable als 10 anys.

  • Substitució d'un medicament, fonament i medicaments no substituïbles

    • Quan es prescriga una especialitat farmacèutica de preu inferior al preu de referència, es dispensarà l'especialitat prescrita i només podrà substituir-se per causa legítima, en este cas es dispensarà una especialitat farmacèutica genèrica o una altra marca comercial (preferentment EQ) de preu menor o igual al preu de referència..

    • Quan la prescripció no identifique clarament l'especialitat farmacèutica per vindre com DCI es dispensarà: 1r una especialitat genèrica si l'haguera i sinó , segons l'odre de preferència 2n DCI no EFG (preferentment EQ) 3r una marca comercial. Totes elles de preu menor o igual al de referència.

    PRESCRIPCIÓ

    DISPENSACIÓ

    SUBSTITUCIÓ

    1

    Marca < PR

    Marca prescrita

    Causa legítima

    EFG < PR

    EFG prescrita

    Causa legítima: només per una altra EFG < PR

    2

    Marca > PR

    - EFG < PR

    -Marca prescrita (usuari paga la diferència)

    Obligada en SNS

    EFG > PR

    - EFG < PR

    -Marca prescrita (usuari paga la diferència)

    Obligada en SNS

    3

    DCI

    1r) DCI-EFG

    2n) DCI no EFG   ð < PR

    3a) Marca

    No es produeix substitució

    Es considera causa legítima els casos d'urgència o desabastiment.

    En cas de substitució ha de ser sempre davall el coneixement i consentiment del pacient. El farmacèutic ha d'anotar en la part posterior de la recepta la substitució realitzada.

    Hi ha especialitats que queden excloses de possibles substitucions degut a raons de biodisponibilitat o per l'estret marge terapèutic i estaran determinades pel Ministeri de Sanitat i Consum. Actualment són:

    -Insulines: que es classifiquen en el grup anatòmic d'especialitats A10A

    -Anticoagulants no injectables del subgrup B01A1

    -Hemostàtics (Factors VIII i IX)

    -Glucòsids cardiotònics i les seues combinacions

    -Medicaments d'ECM

    -Medicaments de TLD

    -A pacients sotmesos a monitorització

    També en casos especials el metge pot indicar que un altre tipus d'especialitat no siga substituïda donant una explicació dels motius que aconsellen la no substitució.

    4) Interaccions medicament-medicament, i medicament-aliment

    Hi ha interaccions farmacològiques entre diversos grups terapèutics, que poden causar l'augment o disminució de l'acció i la toxicitat d'un o ambdós medicaments. Açò pot tindre múltiples riscos per al pacient, pel fet de ser tòxic o per anul·lar els efectes desitjables del fàrmac.

    Alguns exemples són :

    - IMAO amb insulina o amb antidiabètics orals Causaria xoc hipoglucèmic

    -Fenitoina -Tetraciclina Responsable de crisis epilèptiques

    -Ansiolítics - Amfetamines els seus efectes es contraposen

    També hi ha interaccions entre aliments i medicaments, per això en determinats casos es recomana ingerir-los amb menjars o sense. En general si el medicament ha de ser absorbit per l'estómac, han de prendre's en dejú. I si el medicament ha d'absorbir-se en l'intestí és més aconsellable prendre-ho després de les menjars.

    Alguns exemples d'esta interacció són:

    -Antibiòtics amb cítrics

    -Tetraciclines amb calci o magnesi

    En aquestapartat, la informàtica ajuda molt, ja que, en el moment de la dispensació, el programa informàtic ens pot advertir de les interaccions mes corrents, o importants del fàrmac, així com fer un creuament de dades per saber si dos fàrmacs interaccionen entre ells o no. Açò ens permetrà aconsellar al pacient immediatament de la dispensació, dels problemes que sospitem que puja tenir.

    VII Farmacovigilancia

  • Reaccions adverses als medicaments. On es declaren i el mode de fer-ho. Legislació al respecte.

  • “Les reaccions adverses medicamentoses (Rams) són tots els efectes no esperats i no desitjats que apareixen a les dosis adequades, amb l'aplicació d'una pauta posològica correcta d'un medicament administrat amb fins terapèutics, profilàctics o de diagnòstic. “

    La farmacovigilancia és la notificació de qualsevol reacció adversa que puga estar relacionada amb la medicació.

    Les reaccions adverses de fàrmacs produeixen ben sovint símptomes o signes difícils de distingir dels que apareixen en el curs de la malaltia.

    El farmacèutic ha de notificar qualsevol sospita de reacció adversa que arribe a ell, per mitjà de la abans anomenada targeta groga degudament omplida del Centre de Farmacovigilancia de la Conselleria de Sanitat i Consum de la Generalitat Valenciana. A partir d'ací anirà al Centre Nacional de Farmacovigilancia i d'ací al Centre Mundial de Farmacovigilancia amb seu a Suècia, on es processen estes fitxes i de manera estadístic s'observen les possibles reaccions adverses, quan s'observa certa incidència s'obri una investigació.

    En la fitxa cal omplir:

    -Dades del pacient: nom, edat, pes, sexe

    -Fàrmac que es considere sospitós (nom comercial), dosi, via d'administració. Dates d'inici i finalització del tractament , motiu de la prescripció. Notificar els altres fàrmacs, incloent els d'automedicació, presos en els tres mesos anteriors.

    -Reaccions

    -Observacions addicionals

    -Dades del notificador, data i firma

    Periòdicament la Direcció General per a la prestació farmacèutica de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana emet el Butlletí de farmacovigilancia de la Comunitat Valenciana en el qual es donen a conèixer les reaccions adverses que han sigut estudiades, i també inclou un llistat amb medicaments que a causa de la seua recent comercialització és d'especial interès fer-los un seguiment.

  • Especialitats sotmeses a Especial control mèdic (ECM). Parts de declaració i legislació

  • Les especialitats ECM són capaços de produir greus efectes adversos és per això que es porta un especial control sobre elles.

    S'han de realitzar uns parts mensuals en què es fa constar el nom del metge prescriptor, el nombre de malalts tractats, el medicament i el nombre d'envasos dispensats, i portarà data, firma i segell de l'oficina de farmàcia i aniran destinats a d'il·lustríssim Sr. Director Territorial de Sanitat i Consum.

    Algunes especialitats d'ECM són Roacutan®, Neotigason®.

  • Parts d'estupefacients. Legislació al respecte.

  • L'odre del Ministeri de Sanitat i Consum de 25 d'abril de 1994 per la que es regulen les receptes i els requisits especials de prescripció i dispensació d'estupefaents per a ús humà, hi ha establert un nou model de recepta oficial per a la prescripció d'estos medicaments. Esta recepta facilita un ús més racional dels estupefaents, millorant els aspectes de prescripció, dispensació i informació al pacient al mateix temps que flexibilitzen alguns requisits administratius i elimina altres com ara el carnet d'extradòsi. Aquest volant especial s'acompanyarà de la recepta ordinària, i es lliurarà al magatzem que proveísca la farmàcia en el moment de la recepció de la comanda.

    S'indicarà:

    -data

    -núm. de carnet

    -nom del metge

    -nom del malalt

    -núm. de la recepta del carnet

    -medicament , quantitat

    -núm. del receptari oficial

    Cada imprès servirà per a un sol malalt i anirà acompanyat del segell de l'oficina de farmàcia i de la firma del farmacèutic.

  • Immobilització de medicaments

  • La immobilització de medicaments es produeix per mitjà de circulars que són comunicades a les oficines de farmàcies pel Col·legi de Farmacèutics per orde ministerial. En estes s'ordena a les farmàcies la immobilització i no dispensació d'aquelles especialitats o preparats en els que haja sigut detectada alguna anomalia. Estes seran tornades al seu proveïdor perquè les retorne al laboratori fabricant. Estes fallades poden afectar algun lot de fabricació ( error de dosi, ...) i no a tots, o bé, a l'especialitat en si ( interaccions).

    De vegades, el mateix proveïdor avisa a les farmàcies dels lots susceptibles de ser immobilitzats, facilitant que la farmàcia conega abans aquestos.

    VIII Control dels llibres receptaris:

    1)Llibres receptaris amb tinència obligatòria a la farmàcia. Ompliment de dits llibres.

    LLIBRE RECEPTARI:

    S'han d'apuntar:

    -Psicòtrops

    -Estupefaents

    -Fórmules que continguen substàncies psicòtropes

    -Fórmules que continguen substàncies estupefaents

    -ECM

    -Fórmules magistrals

    L'ompliment és manual i ha d'anotar-se:

    -Data de dispensació

    -NÚM. receptari

    -Dades del metge

    -Prescripció i DNI

    -Preu

    -Observacions

    -Firma del farmacèutic

    Esta documentació ha d'arxivar-se i conservar-se per a les possibles visites de la inspecció. Han d'arxivar-se durant dos anys.

    En el cas dels ECM s'elabora un comunicat mensual.

    LLIBRE D'ESTUPEFAENTS:

    S'han d'apuntar:

    -Estupefaents

    -Substàncies estupefaents

    -Substàncies psicòtropes

    Quan l'oficina de farmàcia els adquireix ha d'apuntar:

    -Data

    -Proveïdor

    -Estoc del medicament

    Quan es dispensen ha de quedar anotat:

    -Data

    -NÚM. receptari

    -NÚM. de recepta medica

    -Dades del metge

    -Dades del pacient

    -Estoc

    -Firma

    Este llibre ha d'estar disponible per a casos d'inspecció. A més cal remetre semestralment el comunicat d'estupefaents a Sanitat.

    IX Fòrmules magistrals

  • Requisits legals mínims per a la formulació magistral. Guia de qualitat a la formulació magistral, preparació de fórmules magistrals, formulació amb psicòtrops.

  • Les fórmules magistrals es preparen baix prescripció medica (encara que en alguns casos són sense recepta) Solen realitzar-se en casos en què no existisca una especialitat farmacèutica d'eixes característiques, o que aquesta siga molt extemporània. A més permet que siga individualitzada per a cada persona, són d'ús extemporani i es rebutjaren després del període de tractament.

    Les abreviatures mes freqüents són:

    -cs: quantitat suficient

    -csp: quantitat suficient per a

    -aa: a parts iguals

    -hsa: faça's segons art

    -msa: mescle's segons art

    -pp.pmda.S.A.:prepare's pomada segons art

    -m.U.Ext.:mescle's, ús extern

    -o/w (o) oleoacuos

    -w/w (o) acuooleos

    -vit: via tòpica

    -vs: via sistèmica

    -atd: agitar fins a total dissolució

    -bm: Bany Maria

    -exc: excipient

    -p 1 Pp núm. de ...: per a un cigarret número de ...

    -p 1 caps núm. de ...: per a una càpsules número de ...

    -mcg: micrograms

    -ppm: parts per milió

    -cc: centímetre cúbic

    Les receptes de fórmules magistrals han de tindre totes les dades iguals que qualsevol altra recepta, dades del pacient, del metge, posologia, data i en compte de posar l'especialitat farmacèutica posarà el principi actiu i excipients de la fórmula.

    Les fórmules mes freqüents són en forma de cremes, pomades, emulsions, champús, locions, pols, càpsules.

    Les fórmules elaborades s'apunten en el llibre receptari i seran valorades segons les matèries primeres usades, els honoraris corresponents i sumant-li el 4% de l'IVA.

    Actualment hi ha una legislació que controla la producció per part de les farmàcies de FM, que regula les existències de material que deu tenir obligatòriament la farmàcia, segons el tipus de preparacions que vaja a fer (exposats al capítol primer, segon apartat).

    També obliga a les farmàcies a tenir un registre de PNTs (procediments normalitzats de treball), de totes les FM que es fan, Aixa com d'assegurar-se que es segueixen al peu de la lletra.

  • Llibres formularis, monografies farmacèutiques, farmacopees

  • Tota FM feta, deu estar tipificada a la Real Farmacopea Espanyola, recorrint, si no es troba allí, a la Europea, o a la d'algun país membre, per aquest ordre.

    Una vegada realitzada la fórmula es procedeix a l'envasament i etiquetatge d'este. L'etiqueta ha de contindre totes les dades de la farmàcia: nom i cognoms del farmacèutic i direcció i telèfon de la farmàcia, també ha de portar: nom i cognoms del metge, número de la fórmula en el llibre receptari, la data de preparació, el preu, la data de caducitat, el nom i cognoms del pacient, la via d'administració, el mode de conservació i la prescripció tant qualitativa com quantitativa.

    El principal llibre on buscarem el que necessitem fer és:

    Farmacopea Europea i Farmacopea Espanyola: Consten de dos parts, la primera inclou mètodes químics, de farmacotecnia, assajos biològics, mètodes físics, fisicoquímics... en la segona part, trobem monografies

    X Anàlisi clínics

    1) Requisits legals mínims per a un laboratori d'anàlisi clínics. Legislació al respecte

    Normalment h i ha poques farmàcies que es dediquen als anàlisi clínics, degut al costós que es tenir l'equipament, i el alt volum d'anàlisi que caldria per a mantenir-lo. Així i tot, hi ha la possibilitat d'adquirir aparells que fan cert tipus de proves senzilles: determinació de glucosa, de triglicèrids, de creatinina, de transaminases... mitjançant tires reactives similars a les de glucosa que utilitzen els diabètics per a controlar-se la glucèmia:

    * Glucosa: control de la Diabetis

    * Colesterol: prevenció de la Hipertensió

    * Hemoglobina: Detecció d'anèmies

    * Àcid úric: Càlculs renals

    * Creatinina: Insuficiència renal

    * Triglicèrids: Risc cardiovascular

    * GPT: Autocontrol del fetge

    2) Taules de valors normals, i les seues variacions patològiques mes freqüents:

    ANÀLISI DE SANG

    BIOQUÍMICA

    Glucosa......................76-110 mg/dl.

    Urea...........................10- 50 mg/dl.

    creatinina..................0.5- 1.2 mg/dl

    Àcid úric................2.4- 6.4 mg /dl.

    Colesterol total..........110- 200 mg/dl.

    triglicèrids..............50- 160 mg/dl

    LDL-colesterol..........0.1- 175 mg/dl

    HDL-colesterol.........45- 150 mg/dl.

    HEMATOLOGIA

    Hemograma:

    Leucòcits......................................3.7- 11.6 x 10^ 3/ul

    Hematies........................................3.8- 5.2 x 10^ 6 /ul

    Hemoglobina.................................11.5- 15.3 g/dl

    hematòcrit..................................33.7- 45.4 %

    Volum corpuscular mig.....................79.7- 96.7 f l

    Hemoglobina corpuscular mitja...............26.2 - 33 pg.

    Concentració de HB corp.Mitja.............31.2- 36 g/dl

    Ample de distribució eritrocitic...................37- 54 f l.

    Plaquetes..................................................120- 338 x 10 ^ 3 /ul.

    Volum plaquetar mig........................7.6- 12 f l.

    Formula leucocitària:

    neutròfils..............................41 - 74 % ( 1- 5.4 x 10 ^ 3 / ,ul )

    Limfòcits................................17.8- 48 % (0.8 - 3 x 10^ 3 /ul )

    Monòcits...............................3.5 - 11.6 % ( 0.1 - 0.7 x 10^ 3/ul )

    eosinòfils.............................0.5- 8.8 % (0 - 0.6 x 10^ 3 /ul )

    Basòfils................................0.1- 3.1 % (0 -0.2 x 10^ 3 /ul )

    VSG

    Velocitat de sedimentació.......4- 20 mm/ h

    ANÀLISI D'ORINA

    Ph..............4.6-8

    Glucosa...........0-250mg/24h

    creatinina...15-25mg/kg/24h

    acarament de creatinina…Homes 110-150 ml/min/1.73m²

    Dones 105-132 ml/min/1.73m²

    Calci....100-250mg/24h

    Proteïnes.....10-150mg/24h

    Sodi......1.7-4.6g/24h

    Urea..........15-30g/24h

    Àcid úric.....250-750 mg/24h

    Normalment, els pacients que van a fer-se anàlisi a la farmàcia, ho fan per seguir la progressió d'una malaltia: diabetis, ac. úric elevat, hipertensió, hipercolesterolèmia…

    Un anàlisi que fem a la farmàcia, no ens deu fer donar-li un diagnòstic per al pacient. Ens servirà per advertir al pacient d'un possible problema de salut que deurà estimar un metge.

  • Interaccions de medicaments amb alguns assajos clínics.

  • Hi ha certs medicaments que poden afectar els valors normals en les anàlisis, per tant, el farmacèutic ha de preguntar al pacient que es va a sotmetre a un anàlisi si esta sotmès a algun tractament i tindre-ho en compte per a la interpretació de les dades.

    Alguns exemples d'estes interaccions són:

    -Els fàrmacs anticoagulants o hemostàtics variaren els valors de sedimentació i coagulació.

    -La vitamina C interactua en la determinació de glucosa en orina donant falsos negatius.

    -La glucèmia es veu afectada per medicació que continga glucosa o sacarosa com a excipients.

    -La codextrina interacciona en la determinació de glucosa en sang quan s'utilitza com a reactiu la glucosa deshidrogenasa.

    4) Preparació del pacient davant una recollida d'anàlisi clínics. Consells i precaucions a la recollida de mostres

    Al present cas, la farmàcia comptava amb un aparell capaç de fer aquestes anàlisi de forma immediata, mitjançant tires reactives

    'Farmàcia'

    'Farmàcia'
    'Farmàcia'

    * Treballa amb sang, plasma o sèrums.

    * No cal preparar reactius

    * Només es necessiten 3 passos per a obtindre el resultat

    * No cal calibrar-ho

    * Tires reactives de llarga duració

    Resultats Ràpids

    * Avaluació en 2-3 minuts per paràmetre

    Les instruccions bàsiques son les de l'anàlisi estàndard amb tira reactiva:

    • El pacient deurà venir en dejú, o després d'un temps desprès de l'ultima menjada, segons el cas.

    • Mans netes,seques i amb guants de làtex.

    • Llavem amb alcohol la zona a punxar(normalment un dels dos costats de la punta del dit cor. Donem un suau massatge per a afavorir la circulació a la zona.

    • Punxem i eliminem amb un cotó net la primera gota de sang que surta, ja que no es representativa. Si veiem que la sang no surt, la podrem ajudar a que surta amb una suau pressió.

    • Amb el capil·lar quasi vertical, el posem en contacte amb la sang, que entrarà en ell per capil·laritat, mai per gravetat, ja que podria entrar aire que faria invàlid el test.

    • Agitem un poc el capil·lar per evitar la coagulació, i ja estarem en condicions de aplicar-lo sobre la tira

    'Farmàcia'

    Aplicar sobre la tira reactiva la sang

    'Farmàcia'

    Insertar la tira reactiva.

    'Farmàcia'

    El resultat estarà en 2-3 minuts (depenent del paràmetre). Es compara amb els valors normals del pacient, i se li dona el resultat, i la recomanació que calga, segons el cas.

    XI Nutrició i dietètica

  • conceptes bàsics, taules de composició d'aliments

  • Els adults normals no solen requerir una alimentació suplementària, basta amb què realitzen una dieta completa i equilibrada que se sol considerar que és :

    -Glúcids:55-60%

    -Fibra:15-30%

    -Greix:30-35%

    AGS 10%

    AGPI 5-10%

    -Proteïnes:<15%

    -Vitamines i oligoelements que contenen normalment una dieta equilibrada.

    -La dieta normal, deu ser, en primer cas suficient(unes2500Kcal/dia, amb variacions de pes, edat i sexe), i en segon lloc, a ser possible, equilibrada.

  • Alimentació i nutrició durant l'embaràs

  • No difereix molt de la alimentació normal, ja que sols augmenta en 400 o 500. Si es recomana evitar l'alcohol, el tabac, el picant, i fàrmacs que travessen la barrera transparentaria. Hi ha que consultar al farmacèutic en cada cas.

  • Alimentació i nutrició durant la lactància

  • En esta etapa de la vida del nadó (des del seu naixement fins als 4, 5 o 6 mesos) es recomana com a llet d'elecció, la materna per a la nutrició. En els casos en què no és possible alimentar el xiquet amb la llet de la mare, per qualsevol causa, són utilitzades les llets crides d'iniciació.

    LLETS ESPECIALS: substitueixen a la llet materna i a les d'inici o continuació per les característiques especials del bebè.

    Algunes d'esta són:

    -Llets HI HA: llet hipoalergènica.

    -Llets per als xiquets de bolquers baixos en pes fins que aconsegueixen els 4 o 5 Kg.

    -Llets per a intolerància a la lactosa.

    -Llets per a intolerància a les proteïnes de la llet de vaca. Són llets d'oritge exclusivament vegetal.

    -Llets a base de hidrolitzat de caseïna: indicada per al tractament dietètic del lactant amb diarrees agudes o prolongades amb malnutrició, mala absorció, mínima capacitat digestiva que són associades a la intolerància a les proteïnes o monosacàrids.

    -Llets antirregurtització.

    -Llets antirestrenyiment.

    - Indicacions especials:

    * Abans dels 6 mesos, no ha de donar-se-li al xiquet gluten, i la mare ha de saber que els aliments que se li solen donar al xiquet per a distraure-ho, ho contenen, com ara galetes, pa...

    * La llet de continuació pot ser subministrada fins als tres anys de vida del bebè.

    * La introducció d'aliments sòlids-semisòlids, ha de ser lenta i gradual, no és recomanable que es produïsca de manera brusca, així mateix, no té perquè ser igual per a tots els xiquets.

    * Tant el rovell d'ou com el peix, deuen ser introduïts en la dieta del bebè tardanament, a causa del seu potencial alergènic.

    * Durant el segon semestre, el lactant ha d'ingerir, almenys, mig litre de llet al dia.

  • Alimentació i nutrició infantil

  • PREPARATS DE CONTINUACIÓ: Són els corresponents a la segona etapa de la vida del bebè, en la qual poden introduir-se aliments diferents de la llet, i que mai ha de començar abans dels quatre mesos ni després dels sis. Tal és el cas de llets, cereals (crema) i farinetes. Les substàncies que poden utilitzar-se per a l'elaboració d'estos preparats són:

    -substàncies minerals.

    -vitamines.

    -aminoàcids i altres compostos nitrogenats.

    -altres substàncies amb fins nutritius especials.

    Dins d'esta segona etapa, poden existir variades recomanacions i variacions segons la necessitat dels diferents xiquets, en alguns d'estos casos, el farmacèutic ha d'informar el client sobre alguns aspectes:

  • Alimentació i nutrició a l'edat avançada

  • Els adults normals no solen requerir una alimentació suplementària, basta amb què realitzen una dieta completa i equilibrada que se sol considerar que és :

    -Glúcids:55-60%

    -Fibra:15-30%

    -Greix:30-35%

    AGS 10%

    AGPI 5-10%

    -Proteïnes:<15%

    Però en certes ocasions com en cas de problemes de glucosa, colesterol, triglicèrids i urea, és necessària una dieta especial que s'adapte a les necessitats.

    En l'oficina de farmàcia es troben productes per a estes dietes especials. Són per exemple:

    -Aliments per a diabètics.

    -Aliments per a intolerants a la lactosa.

    -Aliments per a fenilcetonúricos.

    -Productes per a règims alimentaris.

    -Aliments per a pacients desnodrits.

    -Suplements vitamínics i minerals.

    La dieta en persones majors no deuria diferir molt de la normal, a excepció de casos particulars i algunes malalties. Així i tot, deurà controlar-se mes la ingesta de carns roges i altres aliments que puguen augmentar la pressió arterial, ja que les persones majors te una menor tolerància per controlar la pressió arterial.

  • Dietes a malalties:

  • En alguns casos de malaltia, pot ser que calga una dieta determinada. És responsabilitat del farmacèutic assegurar-se que el pacient coneix allò que pot o no pot prendre's, així com també pot aconsellar-lo i donar-li unes pautes a seguir en quant a la dieta. És interessant tenir a la farmàcia dietes i protocols d'actuació preparats per als casos mes comuns, com per exemple:

    ACIDESA

    ALIMENTS ACONSELLATS

    Formatge fresc, tipus Burgos, o formatges poc grassos, bé siga en tallades o formatgets.

    Iogurt natural, aromatitzat o de fruites.

    Brullo sencer o descremat.

    Carns magres: vedella, llom de bou, cavall, pollastre i titot sense pell.

    Pernil dolç, embotit de pollastre o de titot.

    Peixos blancs, tots: llucet, llenguado, gall, lluç, mer, bacallada fresca, perca.

    Peixos blaus, segons tolerància: tonyina i bonic fresc, sardines, truita, etc.

    Ous: passats per aigua, escaldats, poxés, en truita.

    Pa blanc, torrat, de motlle premsat.

    Pastes: totes.

    Arròs

    Galetes tipus Maria

    Verdures.

    Creïlles: cuites, bullides

    Fruites fresques madures o bé al forn, cuites, en compota o en almívar.

    Oli d'oliva, mantega (atenció les calories)!

    Caldos desgreixats i diluïts.

    Infusions: til·la, menta-poliol, camamilla.

    Aigua mineral sense gas.

    Salses: maionesa lleugera, beixamel suau, salses suaus.

    Condiments: romer, timó, marduix, canella.

    ALIMENTS PERMESOS

    Llet sencera, semidescremada, descremada.

    Formatges blans i semigrasos, tipus manxec fresc.

    Mousse de iogurt, iogurt líquid, crema, quallada, arròs amb llet.

    Talls magres de carns semigrasses.

    Pernil serrà magre, llom embotit i mortadel·la.

    Els peixos blaus més grassos, com el salmó.

    Gambes, llagostins, cloïsses, clòtxines, etc.

    Truita de creïlles, ous fregits o remenats, sempre que siguen amb ingredients poc grassos.

    Galetes farcides amb nata, llima, maduixa, etc.

    Creïlles fregides i guisades.

    Cigrons, fesols seques, llentilles, pèsols i faves seques.

    Fruites en melmelada.

    Oli de llavors: gira-sol, dacsa, soja i margarina vegetal.

    Sucre, gelea, caramel, mel.

    Sucs de fruites i hortalisses, begudes refrescants: gasosa, tònica, cua, etc.

    Condiments: formatge ratllat, julivert, alfàbega, llorer, orenga, vainilla.

    ALIMENTS DESACONSELLATS

    Llet àcida (Quefir), condensada, concentrada.

    Formatges grassos i fermentats, Gruyère, Rocafort.

    Iogurts enriquits amb nata, iogurt grec, petit suisse.

    Nata o crema de llet.

    Carn de caça, porc i corder molt grassos, conill (fibrós).

    Totes les vísceres i despulles, així com embotits molt grassos, foie gras i patés.

    Conserves, saladures i fumats, conserves en escabetx, a l'americana, etc.

    Ou dur.

    Pa integral, brioxeria, galetes integrals i amb xocolata i/o fruites seques.

    Pasta precuinada i farcida.

    Pèsols i faves fresques, espinacs, carxofes, floricol, cols de Brussel·les, ceba i pimentó crus.

    Creïlles fregides de bossa i snacks a base de creïlla.

    Fruites seques, verds i àcides.

    Fruites seques.

    Sagí, sèus i greix vegetal hidrogenat (olis de coco i palma).

    Xocolata i derivats, llepolies dolces.

    Caldos concentrats, cafè, te, cafè descafeïnat, cacau i derivats.

    Batuts lactis.

    Begudes alcohòliques, inclús vi de taula.

    Salses molt greixos: amb nata, carbonara, quatre formatges, salsa de tomaca.

    Vinagre, llima, mostassa, pebre, pebre roig, vitet, Xile, tabasco, safrà, nou moscada.

    OBSERVACIONS

    No s'aconsella la ingesta freqüent de llet. Es prefereix lactis poc grassos.

    Els sucs de fruites només han d'evitar-se si el pacient no els tolera.

    El cafè, cafè descafeïnat, te i cacau tenen substàncies irritants de la mucosa gàstrica, per la qual cosa han de restringir-se al màxim, igual que les begudes alcohòliques.

    Menjar lentament, mastegant molt bé els aliments, en ambient relaxat i tranquil.

    Evitar els AETS i a l'AASS, per ser irritants de la mucosa gàstrica.

    Suprimir el tabac, especialment si s'està en dejú, ja que s'ha associat amb l'aparició d'úlceres i una més dificultat en la seua cicatrització.

    Fraccionar la dieta en 4 o més preses al dia, menjant poc i sovint.

    S'aconsella la cocció a l'aigua, al forn, en papillota, planxa o brasa.

    Usar moderadament : fregitel·les, arrebossats, arrebossats, guisats, estofats i ofegats.

    HIPERURICÈMIA

    L'hiperuricèmia es defineix com una concentració d'àcid úric per damunt de 7 mg/dl. en els homes i de 6 mg/dl. en dones. L'àcid úric és el producte final del metabolisme de les purines, estes són el producte terminal de la digestió de certes proteïnes de la dieta, encara que algunes se sintetitzen en l'organisme i altres estan en fàrmacs i altres substàncies. Pot ser secundària a hipertensió, diabetis i hipercolesterolèmia.

    CONSELLS DIETÈTICS

    Mantindre el normopes

    Consumir dietes equilibrades amb molt de líquid i poques purines

    Abstindre's de begudes alcohòliques.

    Aliments rics en purines ( més de 100 mg. d'àcid úric per 100 g.)

    Extractes de carn i peix, caldos de carn-au-peix, anxoves, aladroc, fetge de vedella, sardines en oli, ronyons, arengs, carn picada de vedella, cervells, cor de vaquí, truita, llom de vedella, titot, salmó, costelles de vaquí, carn de porc, carn de vaquí, cavalla, freses de peix, gambetes, clòtxines, rent (com a suplement de pans i cerveses), glaçons de caldo i consomés.

    Aliments amb contingut moderat en purines (10-100 mg. d'àc. Úric/100 g.).

    Pollastre, ostres, carn de corder, porro, peixos (excepte els indicats abans), mariscos, espinacs, espàrrecs, fongs, faves seques, llentilles i pèsols secs.

    Aliments amb contingut insignificant d'àcid úric.

    Llet descremada i lactis semigrasos (formatges), púding, crema, cremes i postres d'arrel, ous, verdures (excepte les indicades), creïlles, fruites, fruites seques, arròs, pasta, pa blanc i derivats, pastissos, galetes, cereals de desdejuni, cafè, te, xocolata, condiments (vinagre, llima..), salsa blanca.

    DIABETIS

    La diabetis és una malaltia que afecta tot l'organisme, directament o indirectament, i és deguda a una deficiència del metabolisme dels aliments que ingerim, sobretot els sucres i les fècules.

    Les fècules i els sucres normals, després de la digestió, passen a la sang davall la forma de GLUCOSA principalment (vulgarment se l'anomena SUCRE) i al nivell de glucosa en sang ho denominem GLUCÈMIA.

    Les xifres normals són:

    EN DEJÚ: 60-80 mg./100 ml.

    EN ACABANT DE DINAR: 110-140 mg./100 ml.

    ENTRE MENJARS: 80-120 mg./100 ml.

    Les xifres elevades de glucosa en sang tenen efectes perjudicials per a l'organisme a curt i a llarg termini:

    A curt termini:

    • Fatiga, cansament, somnolència

    • Fam voraç i permanent

    • Problemes de visió ocular, infeccions, mala curació de ferides, genives inflamades, etc.

    A llarg termini:

    • Angina de pit, infart

    • Dolor en els panxells

    • Cascades en els ulls, visió borrosa

    • nefropatia diabètica

    • Predisposició a infeccions d'orina

    Així, és molt important mantindre controlades les xifres de sucre en sang, la qual cosa es pot aconseguir per mitjà de:

    • Tractament medicamentós

    • Dieta alimentària

    • Exercici físic

    • Cures higièniques

    • Actitud mental

    A continuació li donem una pauta alimentària, que junt amb la medicació que li prescriu el seu metge li ajudarà a mantindre els seus nivells de glucosa en una xifra òptima.

    El diabètic pot seguir una dieta quasi igual a la que ha de consumir qualsevol persona que desitge portar una dieta sana i agradable, amb algunes matisacions:

    Aliments PROHIBITS

    • Conserves en almívar, sucs envasats, melmelades, sucre i mel.

    • fruites seques salades (pipes, cacauets, etc.).

    • Productes de pastisseria i brioxeria.

    • Gelats, llet condensada.

    • Sagí de porc, mantega, margarines, maionesa.

    • Embotits frescos o curats.

    • No prendre begudes carbòniques.

    • no prendre infusions de plantes que no estiguen registrades sanitàriament i degudament etiquetades.

    • No prendre begudes alcohòliques, a excepció d'un got de vi negre en el menjar i sopar, que no excedisca de 12 graus.

    • No prendre cervesa perquè augmenta la sensació de fam.

    • No afegir a les menjars pebre, nou moscada ni altres espècies irritants.

    Aliments PERMESOS

    • Carn de pollastre sense la pell

    • Vedella sense greix

    • Pernil serrà sense cansalada

    • Llet semidesnatada

    • Iogurts sense sucres afegits

    • Formatge blanc, fresc

    • Un parell d'ous a la setmana

    • Peix blanc i blau

    • Prendre elevada proporció de líquids, caldos, sopes, fruites, infusions.

    • Alls, safrà, cebes, llimes.

    • Creïlles, arròs, pasta per a sopa, lleguminoses (fesols, llentilles, pèsols, soja).

    • Totes les fruites fresques, excepte raïm madura i plàtans.

    RECOMANACIONS:

    • Disminuir el consum de sal

    • Menjar cinc vegades al dia i poca quantitat cada vegada: primer desdejuni, segon desdejuni (a mitjan matí), menjar, berenar i sopar. Els plats més forts seran el menjar i un poc més fluixa el sopar.

    • Si té molt de gana és convenient començar el menjar amb l'ensalada i la meitat de la fruita que li corresponga, després la resta dels aliments i per últim el que li quede de fruita.

    • Prendre l'aigua sobretot fora de les menjades.

    • És molt important menjar LENTAMENT i mastegar molt bé els aliments.

    • Utilitzar OLI D'OLIVA per a fregir, per a les ensalades es pot utilitzar oli de germen de dacsa.

    • No prendre aliments fregits ni arrebossats, utilitzar molt poc oli, encara que cobrisca el fons de la paella i no reutilitzar l'oli més de tres vegades.

    • No consumir els anomenats "aliments de règim" perquè encara que no porten sucre porten greix afegit, que també es converteix en sucre per diversos processos.

    • Caminar tots els dies una hora.

    NORMES DIETÈTIQUES EN CASOS DE DIARREA

    La diarrea és un símptoma, les causes del qual són molt variades, així pot tindre un origen infecciós, intolerància a la lactosa, pot ser conseqüència d'alguna malaltia o estar produïda per medicaments, entre moltes altres causes.

    Les normes que s'ha de seguir seran distintes segons la fase de la diarrea:

    Fase I a) Dieta absoluta durant les primeres 6 a 24 hores.

    b) Reposar líquids, pot beure's una solució de Sueroral. (L'aigua sola no

    és suficient, ha de ser ensucrada i amb sodi i potassi).

    Fase II

    Instaurar dieta líquida clara durant dos dies, repartint-la en xicotetes preses al llarg del dia, es poden prendre sucs de fruita naturals no àcides, caldos desgreixats, caldo d'arròs i carlota, camamilla i altres infusions suaus. L'aigua d'arròs és d'eficàcia provada.

    Fase III

    Inici de la ingesta sòlida: arròs bullit, carlota cuita, pa torrat, peix blanc, sèmola i tapioca, creïlles bullides, ou, poma al forn.

    Fase IV

    Introduir progressivament major varietat d'aliments: galetes tipus Maria, dolç de codony, fruita cuita, pernil, truites elaborades amb poc oli, carns magres. Provar la tolerància als lactis, intentant primer amb iogurt natural i llet descremada, fruites madures sense pell.

    A poc a poc se n'aniran introduint nous aliments.

    TRACTAMENT DIETÈTIC EN LES MALALTIES HEPÀTIQUES

    L'enfocament dietètic en les hepatopatíes s'orienta cap a la protecció i regeneració de l'hepatòcit, el manteniment del bon estat nutricional i la reducció de les alteracions metabòliques i digestives secundàries al dany hepàtic.

    DISTRIBUCIÓ DE LA DIETA.

    Fraccionar la ingesta en 5-6 preses diàries, disminuint el seu volum, per a evitar intoleràncies i problemes de mala digestió i sacietat.

    TÈCNIQUES

    Es poden utilitzar totes aquelles que aporten poc greix: cocció a l'aigua, vapor, bullit,escaldat, al forn, en papillota, planxa, brasa, graella.

    Usar moderadament fregitel·les, arrebossats, arrebossats, ofegats, estofats i guisats.

    CONDIMENTACIÓ

    Utilitzar els suaus (suc de llima, julivert, orenga...) per a previndre intoleràncies digestives.

    Usar la sal amb moderació, preferir la sal marina.

    Emprar amb moderació sucre, melmelada, mel.

    Utilitzar olis vegetals, especialment d'oliva verge per a fregitel·les i adobs.

    GUIA DIETÈTICA

    ALIMENTS ACONSELLATS:

    Llet semidescremada i descremada, formatge fresc i descremat (tipus Burgos), lactis descremats.

    Carn de vedella, pollastre i titot sense pell, conill, corder de llet.

    Peixos blancs: lluç, llucet, gall, llenguado, etc.

    Pa , pasta i arròs, preferiblement integrals.

    Verdura, totes: tomaca, carlota, bajoquetes, bledes, carabasseta, etc.

    Creïlles

    Llegums seques: llentilles cuites o en puré, pèsols.

    Fruites fresques: totes

    Greixos: oli d'oliva

    Caldos desgreixats, infusions suaus, aigua i refrescos sense gas, sucs, beixamel.

    ALIMENTS PERMESOS:

    Llet sencera, fosos de pasta blana i semigrassos, iogurt sencer, brullo

    Carn de vaca, corder magre, perdiu, guatlla, faisà.

    Pernil serrà i York magres, fiambre de titot

    Peixos blancs semigrassos: moll, besuc, truita.

    Peixos blaus: sorell, tonyina, sardines, anxoves, salmó.

    Crustacis: gambes, llagostins, cigales.

    Ous: 4 unitats a la setmana.

    Pa blanc, de motlle, torrat.

    Pasta refinada, arròs blanc, galletería.

    Cafè descafeïnat molt diluït, te diluït, refrescos ensucrats, gasoses, sorbets, batuts lactis (excepte xocolata), vinagre.

    ALIMENTS OCASIONALS (alguna vegada i en poca quantitat).

    Llet condensada i concentrada.

    Formatges grassos i extragrassos, de pasta dura, iogurts enriquits amb nata, nata líquida muntada.

    Carn de porc, corder gras, ànec, gallina, hamburgueses comercials, vísceres i despulles.

    Fiambres molt grassos: xoriço, botifarra, salsitxa, patés, foie gras.

    Ous durs (el rovell coagulat és de difícil digestió).

    Pastes elaborades amb ou, plats precuinats.

    Galetes greixos, farcides.

    Verdures flatulentes: col, floricol, col de Brussel·les, carxofes, cebes i pimentó en cru.

    Papes, snacks.

    Alvocater i coco fresc.

    Sagí de porc i cansalada.

    Xocolata, bombons, cacau, batuts enriquits amb nata, salses greixos, coents forts.

    GUIA PER A LA CONFECCIÓ DE MENÚS

    Prendre gran varietat d'aliments, evitant els molt grassos i/o els de difícil digestió.

    Consumir molta fruita i verdura, excloent les flatulentes.

    Incloure en la dieta unes 4-5 vegades per setmana peix blanc. (Blau 1 vegada/setmana).

    No consumir més de 4 ous a la setmana.

    La carn magra es prendrà amb moderació.

    L'alcohol està totalment desaconsellat.

    DIETA EN HIPERTENSOS

    Per a controlar la hipertensió arterial, a vegades és suficient la restricció de la sal, ja que esta eleva la tensió arterial.

    En cas de persistir les xifres elevades, serà el seu doctor qui li recomanarà el tractament farmacològic més adequat per a vostè

    A continuació li detallem unes pautes dietètiques que li ajudaran a controlar la seua tensió:

    ALIMENTS ACONSELLATS

    Llet, petit suisse, quallada, iogurts i formatges sense sal.

    Pa o torrades sense sal i llegums que no estiguen en conserva.

    Creïlles.

    Carns

    Fiambres i embotits especials baixos en sal, pernil serrà dessalat

    Peixos en quantitats moderades

    Ous, fins a 4 a la setmana

    Verdures

    Fruites

    Aigua natural i de baixa mineralització, sucs de fruites, infusions, refrescos sense gas

    Olis d'oliva i llavors i altres greixos vegetals

    ALIMENTS A EVITAR

    Conserves de qualsevol tipus, productes de forn-brioxeria-rebosteria industrial, aliments tipus sopes o cremes deshidratades.

    Creïlles xips, escates o flocs de fècula de creïlla.

    Conserves, saladures o fumats, extractes de carn o au, precuinats (croquetes, pastissets, salsitxes...)

    Tota la xarcuteria tradicional, foie gras, patés i altres enllandats.

    Abadejo dessecat, mol·luscos, caviar.

    Fruita seca i fruita en almívar.

    Fruites seques salades.

    Aigües amb gas tipus Vichy (riques en sodi).

    Begudes alcohòliques.

    Confitats, (cogombrets, olives, ceballots etc.).

    Mostassa, quetxup, maionesa comercial i altres salses comercials.

    Si alguna vegada té acidesa, no utilitzar bicarbonat, sinó un antiàcid.

    Vostè mateix pot fer-se un preparat substitutiu de la sal per a condimentar els seus plats:

    100 grs. De pebre blanc i 15 grs. De cada una de les espècies següents: nou moscada, clavilla, canella, gingebre, filandre, timó, llorer i alfàbega.

    Pique tots els ingredients en un morter, conservant-los en pots de vidre ben tapats.

    Esperem que estes recomanacions li siguen d'utilitat.

  • Dietes en obesitat

  • Qualsevol tractament per l'obesitat, serà inútil sense acompanyar-lo de una dieta apropiada. I seguir un ritme d'exercici més o menys habitual.

    PAUTES PSICOLÒGIQUES PER A MODIFICAR LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

    • Distingir entre sensació de fam i ansietat.

    • Respectar els horaris (no portar-se cap menjar).

    • Menjar assentat en la taula, d'una manera tranquil i ordenat (sense mesclar plats) i servir-se el menjar en plats xicotets (pareix que hi ha més).

    • Retirar la font de la taula immediatament després de servir-se.

    • Acostumar-se a deixar sempre quelcom en el plat, no menjar “el que sobra”.

    • Alçar-se de la taula en el moment en què s'ha acabat de menjar.

    • Planificar els menús amb temps per a poder preparar-los adequadament.

    • Fer la compra amb una llista, evitant el “prohibit”.

    • Amagar els aliments “perillosos” (d'alt valor calòric) en llocs poc visibles.

    ESTRATÈGIES DIETÈTIQUES

    Reduir calories:

    - Eliminar o limitar les fonts calòriques concentrades, per ex. Creïlles fregides, fruites seques, (les pipes tenen molt d'oli i sal), snacks, productes de rebosteria, salses i maioneses, aliments precuinats, patés, formatges curats.

    • Evitar fregitel·les, arrebossats o guisats grassos.

    • Disminuir els greixos (evitar aliments grassos, llevar el greix visible, prendre productes descremats o baixos en calories.

    • Evitar els sucres senzills (sucre, mel, melmelada, begudes ensucrades, xocolata i derivats, postres comercials, pastisseria, gelats...).

    • Emprar sacarina o aspartam per a edulcorar aliments i elaborar postres casolanes.

    • No abusar de la fruita (conté sucre), prendre 3 peces al dia.

    • Evitar el consum d'alcohol (calories buides)

    Augmentar el valor de la sacietat:

    • Distribuir la dieta en 5-6 preses al dia, perquè no done temps a passar fam, sent la més lleugera el sopar.

    • Incloure aliments rics en fibra, com la fruita amb la pell ben llavada, verdures, productes integrals, cereals enters i llegums (cigrons, fesols, llentilles..)

    • Iniciar les menjars amb una ensalada o caldo desgreixat.

    • Emprar salses hipocalòriques, guarnicions vegetals i purés baixos en greix, ja que aporten varietat i són saciants.

    • Tindre a mà aliments hipocalòrics per a picar en cas de sensació d'ansietat o fam (no les galetes que es deixen els xiquets, ni les llepolies). Ex. una carlota, un tros de formatge fresc davall en calories, una torrada integral, una fruita, etc.

    • Prendre 2-2,5 litres d'aigua al dia.

    TÈCNIQUES CULINÀRIES A EMPRAR

    • Planxa o brasa-graella (carns, peixos i certes verdures).

    • Papillota (verdures i peixos): es condimenta amb sal, all picat, julivert i suc de llima. S'embolica en paper de plata i quan se “unfla” el paper, ja està fet.

    • Ofegat (verdures com a guarnició o primer plat): en paella amb el mínim oli.

    • Escaldat: afegir l'ou quan trenque a bullir l'aigua, amb la sal i el vinagre o suc de llima. Així queda la clara quallada i el rovell cremós.

    • Al vapor, olla o bullit.

    • Al forn: cuinar les aus i les carns sense pell ni greix visible.

    • Microones.

    Usar amb moderació estofats o guisats grassos i salses a base de farina o tipus maioneses, beixamel, tàrtara, holandesa, amb formatges, etc.

    ALIMENTS ACONSELLATS:

    Primers plats:

    -Ensalades de qualsevol tipus, adobades amb poc oli i suc de llima.

    -Verdures adobades o ofegades, verdures al forn: tomaca, carabasseta, ceba, pimentons, etc., verdures farcides de carn: albergínies, col, carabasseta, etc.

    -Minestres de verdures amb creïlla.

    -Bullit de creïlla, ceba, carlota, bajoquetes, porro.

    -Canelons d'espinacs, creps d'espinacs i gambes.

    -Cintes, macarrons espaguetis, etc. amb verdures.

    -Arròs a la jardinera, arròs amb espinacs i tomaca.

    -Cigrons, llentilles, fesols amb verdures. Si poses un os de pernil per a donar sabor, tindre-ho en compte a l'hora d'afegir l'oli.

    -Sopa, purés clars i cremes de verdures.

    Segons plats:

    -Pit sense pell torrada, amb poma, amb verdures.

    -Pit o cuixa farcits de formatge davall en calories.

    -Broquetes de pollastre o carn sense greix amb xampinyons, pimentó i ceba.

    -Filet de vedella estofada amb verdures, torrada, etc. sempre sense greix.

    -Peixos blancs de totes classes torrats, bullits, al forn, acompanyats de verdures: llenguado, lluç, mer, abadejo, rap, sépia, emperador).

    -Ous durs en ensalada, truita a la francesa, truita de bolets, gambes, espàrrecs, verdures, etc. Amb poc oli, ocasionalment, truita de creïlles.

    Postres:

    Fruites naturals, poma torrada, lactis descremats tipus bífidus, ocasionalment 10-12 ametles, són molt nutritives i tenen molta fibra.

    Desdejunis i berenars:

    1 got de llet semidesnatada amb 50 g. de cereals, que es poden substituir per 3 galetes integrals o 5 torrades integrals i una fruita, a mitjan matí pots prendre una infusió amb una torrada integral amb pernil sense greix, o iogurt bífidus amb 1 fruita.

    Per a berenar pots fer-te un plat amb tres fruites (la de tot el dia) i un iogurt bífidus descremat.

    Les racions alimentàries seran les habituals, ex, un got de llet, una tassa d'arròs, 1 llesca de pa integral, 1 filet de carn (100-150 g), 1 peix.

    Cereals per al desdejuni: 4 cullerades soperes.

    Els embotits has de restringir-los pel seu alt poder calòric. Pots prendre pernil serrà, a què li llevaràs tota la cansalada, pit de titot, pernil de York davall en calories, etc.

  • Nutrició parenteral i enteral

  • La nutrició parenteral consisteix en l'administració de nutrients a l'organisme per via endovenosa. Està indicada en tots aquells pacients que són incapaços d'ingerir per via oral els nutrients necessaris per a cobrir les seues necessitats nutricionals, davant de la incapacitat d'utilització del seu sistema digestiu.

    L'administració de la dita nutrició pot ser de dos tipus: per via central (subministrament de nutrients a través d'una vena central de gran calibre, generalment s'utilitza la vena cava superior) o perifèrica (consisteix en el subministrament de nutrients a través d'una vena perifèrica de xicotet calibre)

    Es defineix la nutrició enteral com l'administració de nutrients per via digestiva, a causa de la incapacitat d'ingerir tots els nutrients necessaris per via oral. Per a la seua administració és necessari l'ús de sondes que permeten l'arribada dels nutrients a l'estómac.

    L'administració de nutrients pot ser en forma de dieta total (la dieta s'administrà íntegrament per la sonda) o bé en forma de suplements (complement de la dieta habitual administrada per via oral).

    El requisit imprescindible perquè el pacient reba la dita alimentació, és que este tinga un aparell digestiu amb una mínima capacitat motora i funcional.

    AVANTATGES DE LA NUTRICIÓ ENTERAL RESPECTE A LA NUTRICIÓ PARENTERAL

    La NPT ha sigut la primera i la seua aplicació ha millorat el pronòstic de molts pacients, no obstant no és una tècnica exempta de riscos. Així al col·locar el catèter venós central es pot produir un pneumotòrax, són freqüents les complicacions sèptiques, pot aparèixer hipoplàsia intestinal per falta d'ús i a més té un alt preu.

    L'existència de fórmules adequades, sondes fines nasoenterals i bombes de perfusió contínua fan de la NE una alternativa amb avantatges:

    1. Menor morbiditat i efecte tròfic sobre el tracte gastrointestinal.

    2. Menys complicacions metabòliques, sèptiques i mecàniques.

    3. No s'altera la funció hepàtica.

    4. Permet administrar glutamina.

    5. Afavoreix la tolerància als aliments convencionals

    La complicació mecànica més greu en la N.E. és l'aspiració broncopulmonar, que ocorre molt rarament (menys de l'1%), i pot evitar-se per mitjà d'un tècnica d'administració correcta. L'esofagitis per reflux és molt rara si s'utilitzen sondes adequades, igual que són rares les complicacions sèptiques.

    CONTRAINDICACIONS DE LA NUTRICIÓ ENTERAL

    La N.E. només estaria absolutament contraindicada en els supòsits següents: Necessitat repòs intestinal, oclusió intestinal completa, hemorràgia digestiva alta activa, perforació intestinal lliure i en certes fístules.

    TIPUS DE SONDA

    Hi ha distints tipus de sonda segons el material o composició química, la longitud, el grossor i altres propietats:

    - Sondes no reactives: tubs no irritants de poliuretà, silicona o material semblant, de 5 i 12 French (FR) (1 French equival a 0,34 mm). Al ser blana la utilització d'un estilet facilita la seua col·locació. Poden deixar-se col·locades durant unes quantes setmanes. Són les més modernes.

    - Sondes de polietilè (PE) o clorur de polivinil (PVC). Presenten un grandària entre 5 i 18 FR. Són més rígides, s'endureixen amb l'ús i han de canviar-se cada 3-4 dies. Són més irritants i el seu canvi freqüent pot resultar costós.

    VIES D'ADMINISTRACIÓ PER SONDA

    Quan es tracta d'alimentacions temporals ( menys de 3 mesos), solen aplicar-se sondes nasogàstrica (NG), nasoduodenal (ND) i nasojejunal (NI), i per a una alimentació a llarg termini la gastrostomia i la jejunostomía.

    XII HOMEOPATÍA I FITOTERÀPIA

  • Homeopatia: conceptes bàsics i tipus de preparats

  • Consisteix a tractar les malalties amb substàncies que a dosis majors produirien els mateixos símptomes amb què cursa la malaltia. És una ciència d'oritge alemany de principis del segle XX, que s'ha desenvolupat i usat àmpliament a Alemanya i s'ha estès a altres països com Espanya.

    Estos tractaments s'usen per a afeccions que no troben solució en la terapèutica convencional o en problemes lleus (dolors de cap, problemes dèrmics,...)

    Les preparats homeopàtics procedeixen de la naturalesa o de la indústria química. En l'elaboració es procedeix a successives dilucions de les formes farmacèutiques que constitueixen els verdaders medicaments i que es denominen “potències”.

    Els preparats homeopàtics es poden trobar en distintes presentacions que són:

    -Grànuls: solen administrar-se tres davall de la llengua, tres vegades al dia.

    -Comprimits: Dos a dissoldre en la boca, tres vegades al dia.

    -Gotes i solucions: deu gotes en un poc d'aigua, tres vegades al dia.

    -Pomades: dos o tres aplicacions al dia.

    -Supositoris: un o dos al dia.

  • Fitoteràpia: conceptes bàsics i tipus de preparats

  • És el tractaments de malalties per mitjà de l'ús de plantes, parts de plantes (arrels, fulls, llavors, fruits, flors,...)o substàncies vegetals.

    Poden presentar-se davall diverses formes com:

    -Càpsules

    -Sobres d'infusió

    -Bots o bosses amb les plantes o les parts de la planta esmicolades.

    S'usen com a mesura preventiva de malalties, ajuda en tractaments de llarga duració,...

    Els més usats són els de propietats sedants, diürètics, colagogs i colerètics, per a tractaments capil·lars, cosmètica, augment de motilitat intestinal, circulació , cel·lulitis, obesitat,...

    XIII VETERINÀRIA

  • Legislació al respecte

  • La legislació contempla que la dispensació de medicaments d'ús veterinari requereix la presència del farmacèutic. En les clíniques veterinàries hi ha cada vegada mes medicaments que dispensa el propi veterinari la qual cosa disminueix l'estoc de l'oficina de farmàcia. Quan no es disposa del medicament es fa una recepta de la clínica veterinària perquè acudisquen a l'oficina de farmàcia.

    La Llei del Medicament, admet com a medicaments veterinaris legalment reconeguts

    • L'especialitat farmacèutica d'ús veterinari.

    • Els medicaments prefabricats d'ús veterinari.

    • Les premescles medicamentoses (medicament veterinari elaborat per a ser incorporat a un pinso) i els productes intermediaris elaborats amb les mateixes amb destí a pinsos.

    • Fórmules magistrals per a animals. Admet que siguen per a un animal individualitzat o per a un nombre reduït d'animals d'una explotació concreta, davall atenció directa d'un veterinari que és el que prescriu.

    • Autovacunes d'ús veterinari.

    En l'oficina de farmàcia es tenen medicaments d'ús veterinari per a animals de grandària xicoteta o mig (les possibles mascotes) que en molts casos són els mateixos que els medicaments d'ús humà. Solen ser medicaments destinats a la desparasitació, a tractar malalties lleus, calmar abans de viatges, alguns antibiòtics,...

  • Medicaments en Veterinària, vademècum.

  • És freqüents que es busquen formes d'administrar els medicaments conjuntament amb el pinso perquè açò facilita la presa per part de l'animal. Se sol tractar de formes farmacèutiques com comprimits, gotes, injectables, esprais,...

    Alguns exemples són:

    -Drontal plus: antihelmíntic per a gossos en comprimits.

    -Droncit: Tenicida per a gossos i gats.

    -Sense Estre Neosan: inhibició del zel.

    -Conofite forte: infeccions d'oïda.

    -Sulfintestin neomicina: per a tractament de diarrees.

    Vademècum: Hi ha molts laboratoris que tenen els seus propis vademècums per al sector de veterinària. Els medicaments poden agrupar-se per patologies, o bé segons als animals als quals va orientada: boví, aus, peixos...

    Podrem trobar vademècum tant en llibres, com a diferents webs, de forma mes actualitzada

    http://www.sani.com.ar/

    http://www.esteve.es/EsteveFront/CatalogoProductos.do?op=IP&div=vet

    http://www.vademecum.es/

    XIV ORTOPÈDIA

  • Requisits legals mínims exigits per exercir l'ortopèdia

  • TITULACIÓ: TÈCNIC ORTOPROTÈTIC QUALIFICAT

    * Farmacèutics amb el títol de Tècnic Ortopèdic

    * Farmacèutics amb el títol de Tècnic Superior en Ortoprotètica.

    * Farmacèutics amb experiència professional demostrable de més de tres anys en el camp de l'ortopèdia fins al 14 de maig de 1999. (Reial Decret 2727/1998).

    En el cas dels farmacèutics que no tenen eixa experiència professional però han realitzat estudis d'especialització en ortopèdia, la Conselleria està pendent d'acreditar en breu definitivament eixos estudis o bé indicar les modificacions a realitzar en els continguts, nombre d'hores i disseny curricular dels mateix, concloent d'esta manera el contenciós existent amb l'administració en relació a la validesa del títol de Farmacèutic Especialista en Ortopèdia atorgat per la Universitat de València.

    REQUISITS I EQUIPAMENT EN ORTOPÈDIA:

    NIVELL I (Excloent els grans aparells de marxa)

    * Àrea de recepció o espera

    * Gabinet:

    O Cabina vestuari

    O Llitera d'adult (75x65x195)

    o Espill de cos sencer (160x70)

    O Podoscopi

    O Pedígraf

    O Conjunt d'estris de mesura

    * Taller d'adaptació:

    O Banc de treball

    O Fresadora d'eix lliure amb motor

    o Trepant

    O Pistola d'aire calent (2000 w, 50-600é t)

    O Serra de calar

    O Grifes d'ortopèdia

    O Sierra oscil·lant

    O Útils i ferramentes diverses

    * Neteja

    * Magatzem

    Nivell I (incloent els grans aparells de marxa)

    * Àrea de recepció o espera

    * Gabinet:

    O Cabina vestuari

    O Llitera d'adult (75x65x195)

    O Espill de cos sencer (160x70)

    o Podoscopi

    O Pedígraf

    O Conjunt d'estris de mesura

    * Taller d'adaptació:

    O Banc de treball

    O Fresadora d'eix lliure amb motor

    O Trepant

    o Pistola d'aire calent (2000 w, 50-600é t)

    O Serra de calar

    O Grifes d'ortopèdia

    O Sierra oscil·lant

    O Útils i ferramentes diverses

    * Neteja

    * Gabinet de proves de marxa:

    o Paral·leles regulables en altura de 3 metres de longitud

    O Joc d'alces

    O Espill de cos sencer (160x70)

    * Magatzem

    Nivell II (nivell màxim d'ortopèdia)

    * Àrea de recepció o espera

    * Gabinet:

    O Cabina vestuari

    O Llitera d'adult (75x65x195)

    O Espill de cos sencer (160x70)

    O Podoscopi

    O Pedígraf

    O Conjunt d'estris de mesura

    * Taller d'adaptació:

    O Banc de treball

    O Fresadora d'eix lliure amb motor

    O Trepant

    O Pistola d'aire calent (2000 w, 50-600é t)

    O Serra de calar

    o Grifes d'ortopèdia

    O Sierra oscil·lant

    O Útils i ferramentes diverses

    * Neteja

    * Magatzem

    * Gabinet de proves de marxa:

    O Paral·leles regulables en altura de 3 metres de longitud

    o Joc d'alces

    O Espill de cos sencer (160x70)

    * Sala d'algeps

    O Material necessari per a la presa de motlles

    O Cabina vestuari

    O Dutxa amb aigua freda o calent

    o Pica amb aigua freda i calent

    * Taller d'elaboració d'articles

    O Possibilitat de poder subcontractar-lo

    Documentació necessària per a l'homologació dels establiments d'ortopèdia per part de la Conselleria de Sanitat.

    * Imprès de sol·licitud

    * Imprès de descripció i dades de l'establiment.

    * Fotocòpia compulsada del títol

    * Certificat d'hisenda d'estar al corrent de tots els pagaments.

    * Certificat de la seguretat social d'estar al corrent de tots els pagaments.

  • Productes d'ortopèdia menor: efectes i accessoris

  • Els productes més empleats d'ortopèdia menor de venda en oficina de farmàcia són:

    -Absorbent d'incontinència urinària (bolquers).

    -Apòsits.

    -Bosses d'ootomia.

    -Braguers inguinals.

    -Cabestrells.

    -Cambres per a inhaladors.

    -Colzeres.

    -Col·lectors.

    -Col·lectors.

    -Collets.

    -Faixes lumbars, toràciques.

    -Mitges de compressió lleugera, normal i fort.

    -Crosses, bastons.

    -Monyiqueres.

    -Musleres.

    -Plantilles.

    -Sondes alimentació.

    -Sondes vesicals.

    -Benes elàstiques i de gasa

    Hi ha q tindre en compte que de no ser una farmàcia amb departament d'ortopèdia, els productes de què es disposa són escassos, de totes maneres sempre es té una reserva de monyiqueres, genolleres, turmelleres, faixes lumbars...

    Els productes que si es tracten de mantindre en un estoc constant són els bolquers d'incontinència i bosses de colostomia, ja que hi ha una sèrie de clients que requereixen d'ells tots els mesos i és necessari tindre'ls per a la seua dispensació als dits clients.

    XV ALTRES FUNCIONS DE L'OFICINA DE FARMÀCIA

  • Deontologia

  • El farmacèutic ha de guardar secret professional en la seua actuació particular en l'oficina de farmàcia. Així mateix, no ha de manifestar el contingut de la recepta, i s'abstindrà de fer comentaris sobre la mateixa en públic, no sols pel bé de la persona afectada, sinó pel bé comú, per a evitar la desconfiança del pacient a l'hora d'acudir a l'oficina de farmàcia.

    De totes maneres, hi ha una sèrie de situacions en què la llei contempla el cessament en el manteniment del secret professional, en estos casos, el farmacèutic ha de realitzar les seues confessions de manera discreta, parca i restrictiva, i únicament les realitzarà a qui estiga titulat per a rebre-les i per a fer d'elles l'ús degut.

  • Farmacèutic i societat

  • El farmacèutic ha d'oferir al client una assistència primària en la qual donarà consell sobre la medicació adequada, productes de dietètica, cosmètica i parafarmàcia, així com explicar al pacient la posologia d'allò que s'ha receptat pel seu metge. El farmacèutic ha d'estar en contacte amb els metges perquè existisca un bon enteniment i no hi haja malentesos en les receptes i tractaments.

    El tracte amb el client ha de ser amable, tindre en compte que majoritàriament es tractarà de malalts, ser sensibles a la seua malaltia, explicar-nos amb paraules clares i senzilles, i assessorar-los adequadament.

    La informació sobre el pacient que té el farmacèutic ha de guardar-se baix secret professional segons el codi deontològic que regeix la professió.

    El farmacèutic de vegades és l'encarregat de controlar que els pacients segueixen correctament el tractament. Hi ha programes de seguiment de determinats pacients que per determinats motius tenen problemes per a seguir el tractament degut a la seua complexitat, o la seua llarga duració o altres motius, o que siga important controlar-los pel fet que es tracte de malalties contagioses que pogueren posar en perill a la població.

    En resum, el farmacèutic deu oferir:

    • Informació sobre interaccions medicamentoses.

    • Dosificació.

    • Possibles substitucions.

    • Mesures higienicoalimentàries complementàries a tractaments farmacològics.

    • Tractament de símptomes menors.

    • Alimentació del lactant i de l'adult.

    • Interpretació de la mesura de la pressió arterial i consells per a revertir-la a la normalitat.

    • Interpretació del pes.

    • Consells d'higiene bucal, etc.

  • Relació farmacèutic - metge

  • Quant a la relació metge-farmacèutic, cal tindre en compte, que el farmacèutic, per dir-ho d'algun forma, actua supervisant l'actuació i prescripció del metge, permetent així una més seguretat de les prescripcions i podent per mitjà de l'observació dels usuaris de l'oficina de farmàcia realitzar a través dels diferents sistemes de disposició en l'actualitat, les notificacions oportunes en relació a reaccions adverses, sobredosificacions...

    XVI INFORMACIÓ PER AL FARMACÈUTIC

  • Centre d'informació del medicament

  • La Informació de Medicaments ve contemplada com una de les activitats bàsiques dels Serveis de Farmàcia d'Hospital, en l'Ordre Ministerial d'1 de febrer de 1977, establint-se la col·laboració en la mateixa del Farmacèutic amb Oficina de Farmàcia, segons el que disposa l'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1980.

    A més, la contínua aparició de nous medicaments unida a la gran quantitat d'informació existent sobre els mateixos va fer que l'OMS donara en la reunió d'experts de Nairobi en 1984 una nova definició per al medicament: «el medicament és una entitat química o biològica més una informació que ho dirigeix al seu ús racional, comprenent este el que el medicament siga adequat a la patologia, s'utilitze en el moment precís i en la dosi correcta, a fi d'obtindre una eficàcia terapèutica màxima a un preu el més assequible possible».

    El Centre Autonòmic Valencià d'informació de Medicaments (CAVIME), es creà com a unitat administrativa, amb rang de Secció, adscrita a la Direcció General de Planificació de l'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat i Consum, amb les funcions i organització que s'estableixen en la present Orde.

    El Centre Autonòmic Valencià d'informació de Medicaments (CAVIME) té com a funcions:

    1. Informar sobre medicaments de manera contínua al Servei Valencià de Salut, així com al personal sanitari, a l'administració i al públic en general, dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

    2. Fomentar l'establiment d'una Xarxa Institucional de Centres d'informació de Medicaments a la Comunitat Valenciana, a fi d'aprofitar al màxim els recursos en l'àmbit autonòmic valencià, als efectes dels quals es possibilita la integració en l'esmentada xarxa dels Centres d'informació de Medicaments existents, així com d'aquells altres que pogueren crear-se. Per a la integració d'un Centre en la Xarxa de Centres d'informació de Medicaments de la Comunitat Valenciana, este haurà de comptar prèviament amb la pertinent acreditació.

    3. Coordinar els distints Centres d'informació de Medicaments de la Comunitat Valenciana.

    4. Dirigir i redactar el Butlletí Terapèutic Valencià.

    5. Realitzar estudis d'Utilització de Medicaments dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb el Servei Valencià de Salut.

    6. Establir i fomentar activitats de Farmacovigilancia a la Comunitat Valenciana en col·laboració amb el Programa Nacional de Farmacovigilancia.

    7. Formar personal en Informació i Utilització de Medicaments en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Estudis de Salut Pública i amb les universitats de la Comunitat Valenciana.

    8. Establir un programa de garantia de qualitat tant de la Informació de Medicaments subministrada com de quantes altres activitats que en relació amb la mateixa, duguen a terme els Centres d'informació de Medicaments de la Comunitat Valenciana.

    L'estructura bàsica del Centre d'informació de Medicaments de la Comunitat Valenciana serà la següent:

    1. Consell de Direcció

    2. Comitè Científic

    3. Personal tècnic i administratiu

    El Consell de Direcció serà l'encarregat de vetllar pel compliment de les funcions mencionades en l'article segon de la present Orde. Estarà presidit pel director general de Planificació de l'Assistència Sanitària i comptarà a més amb els membres següents: el Cap d'Àrea de la Direcció General de Planificació de l'Assistència Sanitària, el Cap del Servei de Prestacions i el Cap de Secció de Prestacions Farmacèutiques del Servei Valencià de Salut i el Coordinador del Centre. El Coordinador serà anomenat reglamentàriament.

    El Comitè Científic actuarà com a assessor especialitzat i com a suport tècnic del Centre Autonòmic Valencià d'informació de Medicaments (CAVIME). Estarà compost per professionals d'experiència i prestigi reconeguts que seran anomenats pel conseller de Sanitat i Consum, a proposta del director general de Planificació de l'Assistència Sanitària.

    Els membres del Comitè Científic no tindran relació orgànica amb la Conselleria de Sanitat i Consum, no meritant cap retribució excepte el que disposa l'article sèptim de la present Orde.

    El Centre Autonòmic d'informació de Medicaments de la Comunitat Valenciana comptarà amb els recursos que li siguen assignats per a dur a terme les seues funcions.

  • Informació on-line

  • Aquest és un apartat al que estan fent-se grans avanços últimament. L'objectiu és que el professional tinga de primera mà la informació més actualitzada possible i de seguida que la necessite.

    Açò serà important a un futur molt proper, quan s'imlante la recepta electrònica al País Valencià (presumiblement al 2007-2008) que inclou al programa, que les farmàcies registren les receptes dispensades via web a la central de dades del Col·legi de Farmacèutics.

    Actualment açò és possible gràcies a les nombroses webs que actualitzen quasi al instant les bases de dades, però en especial és interessant la del MICOFCV

    www.redfarmaceutica.com

    on es registra tota la informació nova del sector, legislació, fòrums...

    XVII ATENCIÓ FARMACÈUTICA

  • Atenció farmacèutica al pacient

  • Servei de consulta o indicació farmacèutica

    D'acord amb els objectius perseguits davant d'una consulta d'indicació farmacèutica i amb relació als requisits que han de complir-se, el servei ha de dissenyar-se tenint en compte els elements següents:

    I. La necessitat realitzar la consulta o indicació farmacèutica amb seguretat, eficiència i professionalitat, exigeix la realització de guies clíniques senzilles però robustes, per al tractament d'aquells símptomes per als que la legislació faculta el farmacèutic a indicar un medicament. Seria molt recomanable que cada farmàcia disposarà de la seua pròpia guia farmacoterapéutica d'especialitats destinades a tractar estes situacions.

    II. Hauria de disposar-se de procediments normalitzats de treball relacionats amb la consulta farmacèutica, que responguen a les cinc preguntes bàsiques: Què?, Com?, qui?, Quan? I On? quant a la realització d'esta activitat.

    Al ser consultat, el farmacèutic realitzarà sistemàticament:

    a) Una entrevista breu al pacient o usuari per a arreplegar la informació imprescindible, que és almenys:

    * motiu de la consulta, descripció del problema de salut

    * altres problemes de salut

    * medicació en ús concomitant

    b) L'avaluació del problema plantejat,

    c) La presa de decisió corresponent, que pot consistir en:

    * Recomanar mesures conservadores, dietètiques o físiques,

    * Recomanar o Indicar una especialitat farmacèutica que no requerisca recepta mèdica i seleccionada d'acord amb la situació concreta,

    * Oferir al pacient la possibilitat de rebre un altre tipus de servei d'atenció farmacèutica clínica (educació sanitària, farmacovigilancia, seguiment farmacoterapéutic...),

    * Remetre-li al seu farmacèutic habitual (possible informe entre farmacèutics),

    * I/o derivar-li al metge o un altre professional sanitari (odontòleg, fisioterapeuta...).

    d) Sempre es donarà informació adequada al pacient o usuari de la recomanació realitzada, preferiblement per escrit, inclús en el cas de derivació a un altre professional.

    IV. Ha d'evitar-se indicar un tractament farmacològic a un pacient de què no es dispose de suficient informació, per no voler proporcionar-la o per no acudir ell mateix a la farmàcia i no conèixer la seua situació la persona que sol·licita el medicament.

    V. Igual que en la dispensació, en la consulta farmacèutica els criteris de derivació a altres serveis sanitaris haurien de ser consensuats amb els professionals implicats en la mesura que siga possible (ex.: maneig de símptomes gripals en pacients no de risc i derivació al metge amb criteris pactats). Açò suposa l'establiment de canals fluids de comunicació amb els professionals d'altres nivells assistencials, fonamentalment d'atenció primària. També pot suposar la cooperació amb serveis socials.

    VI. En cas de derivació, ha d'elaborar-se una nota o breu informe de remissió, normalitzat, del que ha de quedar còpia en la Farmàcia.

    VII. La informació al pacient sobre el medicament indicat, pauta i duració del tractament ha de subministrar-se preferiblement per escrit.

    VIII. És necessari realitzar un registre adequat de l'activitat. En tots els casos haurà de contindre:

    a) motiu de consulta

    b) decisió del farmacèutic (tractament indicat, derivació, altres mesures…)

    c) avaluació del resultat en la mesura que siga possible

    Es recomanable usar formularis per recollir la informació que traiem del pacient

    La més estesa és la de la metodologia DADER, però hi ha altres, ací descrites:'Farmàcia'

    INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA

    Província: Valencia

    Farmàcia nº: 460266

    Paciente nº: 46026600001 Fecha (dd/mm/yy): 241005

    PRM tipo: 6

    Manifestado:

    Medicamento 1: CN: 744011 Nombre: Emuliquen laxante

    Medicamento 2: CN: Nombre:

    Otros Medicamentos:

    Problema de Salud: Estreñimiento

    DESCRIPCIÓN DEL PRM (empezar con Necesidad-o no-,inefectividad o inseguridad).

    Inseguridad cuantitativa del Emuliquen

    CAUSA:

    1. Interacción

    2. Incumplimiento

    3. Duplicidad

    4. Ninguna de las anteriores

    QUÉ SE PRETENDE HACER PARA RESOLVER EL PRM:

    Que deje de tomar el emuliquen y consulte con el médico

    VÍA DE COMUNICACIÓN:

    1. Verbal Farmacéutico - Paciente

    2. Escrita Farmacéutico - Paciente

    3. Verbal Farmacéutico - Paciente - Médico

    4. Escrita Farmacéutico - Paciente - Médico

    RESULTADO:

    P.Salud Resuelto

    P.Salud No resuelto

    Intervención aceptada

    Intervención No aceptada

    ¿QUÉ OCURRIÓ?

    La paciente dejò de tomar el Emuliquen y los síntomas mejoraron, consultó con el doctor y le dijo que dejara de tomarlo y tomara más dosis de Plantaben.

    Nº medicamentos que estaba tomando (a la fecha de la intervención): 6

    Nº visitas anteriores a la resolución: 3

    Amb açò intentem integrar al farmacèutic més amb el control del pacient, cosa que serà encara més efectiva si hi ha bona comunicació entre els professionals que tracten al pacient: metges, infermers, cuidadors, assistents socials...

  • Atenció farmacèutica a la comunitat

  • Tracta les mateixes premisses, però amb un enfocament generalitzat. Apareix en moments puntuals o estacionals al llarg de l'any: epidèmies, temporada de grip, de vacunació, a l'estiu, pel tema dels protectors solars...

    El farmacèutic tracta d'arribar a la gent fent campanyes informatives, confeccionant quartilles, pòsters... alguns exemples d'aquest any son els següents:

    PROTOCOL INSOMNI

    El son és un estat fisiològic que es caracteritza per una disminució del nivell de vigilància i pel descans que proporciona a la persona. L'insomni es caracteritza per l'existència de trastorns nocturns, entre els que cal incloure:

    • Una dificultat per a conciliar el son amb augment de la latència al son.

    • Una disminució de la seua duració, despertar massa enjorn.

    • Augment en el número de despertares.

    • Sensació d'un dormir no reparador o insuficient.

    La conseqüència d'açò es manifesta durant el dia com a fatiga, disfòria, ansietat, falta d'energia i disminució del nivell d'alerta conductual (somnolència diürna).

    Per a tractar l'insomni es pot recórrer o no a un tractament farmacològic.

    En primer lloc s'intentaren aplicar mesures d'actuació no farmacològiques.

    Activitats abans de gitar-se

    -Ansietat: A l'hora de gitar-se s'ha d'intentar estar relaxat i disminuir l'ansietat.

    -Exercici: L'exercici ha de fer-se almenys tres hores abans de gitar-se.

    -Bany: Adés que el calfament corporal és passiu, pot prendre's un bany relaxant uns minuts abans de gitar-se.

    -Ritual: És convenient desenvolupar un ritual abans de gitar-se que afavorisca la relaxació i un condicionament a la somnolència, com ho és llavar-se les dents, prendre un bany, posar-se el pijama, etc..

    -Aliment ,set. No és convenient gitar-se acabat de menjar o amb fam. Alguns aliments rics en triptòfan (llet, plàtan) poden ser útils si es consumeixen una hora abans de gitar-se.

    Medi ambient

    -Llum, soroll, temperatura. Han de ser els adequats.

    -Rellotge: No s'ha de mirar el rellotge a cada moment, només li preocuparia mes.

    Substàncies que afavoreixen l'insomni

    -Cafeïna

    -Nicotina

    -Estimulants.

    -Hipnòtics

    Tècniques de relaxació La seua principal utilitat és disminuir el nivell de tensió física i psicològica.

    Les instruccions per a la higiene del son són principalment:

    • No prendre aliments o begudes amb cafeïna 4 a 6 hores abans de l'hora de dormir.

    • Evitar la nicotina durant la nit o prop de l'hora de dormir

    • No consumir begudes alcohòliques 4 a 6 hores abans de dormir.

    • Un refrigeri lleuger pot ser útil però s'han d'evitar les menjars pesades que puguen interferir amb el son.

    • Exercici 6 hores abans de l'hora de gitar-se.

    • Minimitzar la llum, el soroll i els extrems de temperatura en l'habitació.

    • Romandre en llit només el temps que s'estiga dormint.

    • Tracte de dormir només quan tinga son

    • Si és incapaç de dormir o de tornar a dormir, deixe el llit i comence una activitat tranquil·la que ho distraga

    • No es quede adormit fora de l'habitació. Torne al llit i comence una activitat tranquil·la que ho distraga.

    • Mantinga una hora regular de despertar inclús durant els caps de setmana o dies de vacació, independent de quant haja dormit.

    • No Llitja, menge o veja la televisió en el llit. Use només la llit per a dormir i per a les relacions sexuals.

    • Si és insomne, evite les sestes diürnes

    • Si l'hipersomni diürn és invencible, una sesta única, de menys de mitja hora de duració i abans de les tres de la vesprada pot ser acceptable.

    Tractament farmacològic

    Valeriana. És un primer tractament d'elecció degut a la seua relativa innocuïtat.

    (50-360mg al gitar-se)No es recomana l'administració a xiquets menors de 12 anys sense vigilància pediàtrica, tampoc es recomana el seu ús durant l'embaràs ni la lactància.

    NORMES D'ACTUACIÓ ENFRONT D'INFESTACIÓ PER POLLS

    Loció

    1.- No llavar el cap abans d'aplicar la loció.

    2.- Fregar tot el cap.

    3.- Deixar assecar el pèl sense utilitzar eixugador.

    4.- No llavar el cap fins a 12 hores després d'haver aplicat la loció.

    5.- En cas de reinfestació repetir l'aplicació als 7-9 dies.

    Xampú

    1.- Ensabonar el pèl.

    2.- Repetir l'operació, deixant el xampú 5-10 min.

    3.- Aclarir el xampú amb aigua no molt calent.

    4.- Realitzar un aclarit final amb una part de vinagre i dos d'aigua.

    5.- Pentinar el cabell amb una liendrera.

    6.- Repetir l'aplicació del xampú dos o tres vegades, amb intervals de 3 dies.

  • PRM

  • Qualsevol problema relacionat amb el consum de medicaments que puga tenir el pacient. El consens de Granada els recull i classifica:

    PROBLEMES RELACIONATS AMB MEDICAMENTS:

    Necessitat que els medicaments estiguen indicats:

    PRM 1. El pacient no usa els medicaments que necessita.

    PRM 2. El pacient usa medicaments que no necessita.

    Necessitat que els medicaments siguen efectius:

    PRM 3. El pacient no respon al tractament.

    PRM 4. El pacient usa una dosi, pauta i/o duració interior a què necessita un medicament correctament seleccionat.

    Necessitat que els medicaments siguen segurs:

    PRM 5. El pacient usa una dosi, pauta i/o duració superior a què necessita un medicament correctament seleccionat.

    PRM 6. El pacient usa un medicament que li produeix una Reacció Adversa.

    Per a identificar i classificar cada PRM es procedeix de la manera següent :

    A. Els medicaments han de ser Necessaris. En cas contrari, potser:

    - El pacient no use un medicament que necessita - PRM 1

    - El pacient usa un medicament que no necessita - PRM 2

    B. Si el medicament és Necessari, ha d'estar sent Efectiu, en cas contrari, esta inefectividad potser:

    - No siga per problema de dosi ---------------- PRM 3

    - Sí ho siga -------------------------------------- PRM 4

    C. Si el medicament és Necessari i està sent Efectiu, deu també estar sent Segur per al pacient (no hi hauria PRM), però si no està sent segur, potser:

    - Siga problema de dosi ------------------------ PRM 5

    - No ho siga ------------------------------------- PRM 6

    Es diu que s'ha resolt un PRM quan la intervenció que s'ha realitzat per a resoldre-ho ha donat lloc a la desaparició o millora palpable del problema de salut que ho va originar. Si encara que la intervenció haja sigut la correcta no ha desaparegut o millorat el problema de salut, es diu que No s'ha resolt el PRM.

    Aquesta és la base de l'anomenada “Metodologia DADER”

  • Requisits per la AF

  • L'oferta i realització del seguiment farmacoterapéutic d'un pacient concret és un servei nou i complex que comporta una sèrie d'exigències i requisits ineludibles, exposats a continuació:

    a. Compromís del farmacèutic amb els resultats de la farmacoteràpia en cada pacient. Ja que el contracte assistencial és un contracte de mitjans, açò significa que el farmacèutic, d'acord amb el pacient, assumeix la responsabilitat d'haver posat tots els mitjans al seu abast perquè els medicaments que este utilitza li prodiguen efectes beneficiosos per a la seua salut.

    b. Garantia de continuïtat en el servei. Açò implica que el compromís anteriorment adquirit serà ofert i prestat mentre el pacient estiga d'acord amb això.

    c. Disponibilitat d'informació actualitzada sobre el pacient i el seu tractament.

    d. Documentació i registre de l'activitat, tant de les intervencions realitzades com dels resultats obtinguts.

  • Disseny i avaluació en AF

  • D'acord amb els objectius assistencials perseguits amb la realització d'este servei, i respectant els requisits exigits, el seguiment del tractament en un pacient ha de dissenyar-se conforme a les premisses següents:

    I. Ha de disposar-se de procediments normalitzats de treball per a cada una de les activitats que comprenen el servei de seguiment farmacoterapéutic personalitzat.

    II. El servei en este cas haurà de ser ofert al pacient, ja que actualment el consumidor rarament ho demana per si mateix. Per a això s'establiran criteris d'inclusió o elements de selecció que permeten identificar els pacients més susceptibles de beneficiar-se d'este servei, però amb una perspectiva d'universalitat i equitat. Adés que la col·laboració del pacient és imprescindible, és necessari informar-li adequadament i obtindre el seu consentiment.

    Per a garantir l'adequat desenvolupament del seguiment farmacoterapéutic, i la millora progressiva del servei, és necessari avaluar la pràctica realitzada.

    L'avaluació es basarà en la valoració del grau de compliment dels procediments normalitzats de treball per a esta activitat. Esta es podrà realitzar per mitjà de:

    - Anàlisi del sistema de registre que permet mesurar l'activitat,

    - Observació directa del funcionament,

    - Entrevista a pacients.

    L'avaluació del servei pot fer-se internament pel propi farmacèutic responsable o per un avaluador extern.

    Hauria de realitzar-se una valoració de les actuacions en funció dels resultats obtinguts en salut, classificant-los en funció de la seua rellevància o importància i, en la mesura dels possible, fent una avaluació d'impacte econòmic de l'activitat. A més, ja que es pretén una pràctica integrada en el Sistema de Salut, ha de tindre's en consideració la valoració d'este servei per part dels altres professionals sanitaris.

    Pàgina següent

    III. La necessitat informació detallada sobre els medicaments que el pacient utilitza, exigeix l'obertura d'una història farmacoterapéutica obtinguda per mitjà d'una entrevista inicial i implica el seu adequat manteniment posterior. En esta han de constar com a mínim els problemes de salut del pacient, els medicaments que utilitza (amb prescripció o sense metgessa) i els estils de vida rellevants. Ha de respectar-se la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, registrant el fitxer corresponent i garantint la confidencialitat de la informació.

    IV. El seguiment farmacoterapéutic implica satisfer les necessitats del pacient en relació amb els medicaments. Per a això ha d'avaluar-se l'existència de problemes relacionats amb els medicaments, o la possibilitat de la seua aparició. Açò exigeix l'estudi de la situació concreta del pacient i de les possibles intervencions farmacèutiques.

    V. En el cas de detectar possibles problemes de salut relacionats amb els medicaments en eixe pacient, ha de produir-se la intervenció farmacèutica per a previndre o resoldre els dits problemes. Quan la intervenció boguera suposar una modificació del tractament prescrit per un metge, o davant de qualsevol altra circumstància que ho recomane, s'establirà comunicació amb este, informant-li del possible problema trobat. El facultatiu valorarà la decisió a prendre en el context de la malaltia d'eixe pacient.

    VI. Sempre es donarà adequada informació al pacient dels problemes detectats i de les solucions proposades, respectant la seua autonomia de decisió.

    VII. Totes les activitats i intervencions han de ser convenientment registrades. El compromís amb els resultats de la intervenció exigeix una avaluació rigorosa dels mateixos.

    XIX ELIMINACIÓ DE RESIDUS

  • A la farmàcia

  • Segons contempla la mencionada Llei 11/1997, cada envasador pot optar entre dos tipus de sistemes per a aconseguir els objectius mediambientals que marca la legislació:

    * Adherir-se a un Sistema Integrat de Gestió (SIG), la finalitat del qual és l'arreplega periòdica d'envasos i residus d'envasos en el domicili del consumidor o en les seues proximitats.

    * Establir un Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR), pel qual l'envasador que posa un producte en el mercat cobra al següent agent de la cadena de distribució una quantitat de diners en concepte de depòsit per l'envàs entregat, sent l'últim en la cadena el consumidor. La dita quantitat li és tornada quan l'envàs és retornat. D'esta manera, l'envàs i la quantitat pagada en concepte de depòsit ha de passar a través de tots els agents que participen en la comercialització del producte (consumidor a farmàcia, farmàcia a distribuïdor i distribuïdor a laboratori). SIGRE és l'empresa encarregada a la Comunitat Valenciana de la recollida d'aquestos residus.

    A l'interior de la farmàcia, es segueix la mateixa normativa que per als residus sòlids o líquids urbans, a excepció de material contaminant biològic, i dissolvents orgànics i àcids o bases fortes, que es dipositen en contenidors especials que recull el propi subministrador.

    XIX BIBLIOGRAFÍA

    -Catàleg Oficial d'Especialitats Farmacèutiques i parafarmàcia.

    -Diccionari Mèdic

    -Farmacopea Espanyola

    -Farmacopea Europea

    -Farmacopea Militar

    -La clínica i el laboratori (Balcells)

    -La formulació magistral en l'oficina de farmàcia (Baixauli)

    -Llibre Cofares d'Especialitats

    -Vademècum Internacional

    Altres llibres d'utilitat:

    *Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Catálogo de Especialidades Farmacéuticas 2003. Colección Consejo. Madrid. 2003

    *Dorland. Diccionario médico ilustrado de bolsillo. Ed. McGraw-Hill.interamericana. Madrid. 2000

    *Arbessa J.M.,Bel Prieto Elvira. Legislación farmaceutica Española. 1997.

    *Gonzalez Bueno Antonio. Manual Legislación Farmaceutica, 1994.

    *Llopis Clavijo M.J., Bauxauli Comes V. La formulación Magistral en la Oficina de Farmàcia. 1981.

    *Meter K Volthard. Química Orgànica.

    *Avendaño. Fisiología humana

    *Mónica Climente Martí, N. Víctor Jiménez Torres. Manual para la atención farmacéutica.

    Webs:

    www.portalfarma.com

    www.correofarmaceutico.com

    www.redfarmaceutica.com

    www.micof.es

    www.micofCV.com

    www.correofarmaceutico.com
    Descargar
    Enviado por:Alberto Tudela Belda
    Idioma: catalán
    País: España

    Te va a interesar