Ética y Moral


Ética


TREBALL

D'ÈTICA

1. INTRODUCCIÓ

1.a) Els components del grup som:

1.b) Ens em distribuït la primera part del treball d'aquesta manera:

 • Na Victoria i na Marina s'han dedicat a llegir capítols del llibre “Ètica per el meu fill” i extreure'n algunes preguntes.

 • En Sebas B. i en Sebas C., han pensat preguntes a partir de les tres fotocopies que ja teníem.

 • Na Neus i na Dolors han llegit tant les fotocopies de l'altre trimestre com el d'aquest i també n'han extret algunes preguntes.

 • Després em posat les preguntes en comú i entre tots em decidit les més adients pel treball.

 • L'introducció i la conclusió ho hem fet entre tots, i finalment el treball l'ha passat a net na Victoria.

1.c) Ens em distribuït la segona part del treball de la següent manera:

 • Entre tots em fet el recompte de les respostes acertades i no acertades per les persones enquestades.

 • Hem extret (també entre tots) els tants per cents, i em confeccionat els gràfics

 • Em pensat, també entre tots, les possibles explicacions i raonaments de les respostes obtingudes i, em intentat cercar informació a través d'enciclopèdies, internet o altres consultes personals, sobre els possibles perquès a aquestes respostes en relació a la població enquestada.

 • Finalment el treball ha estat passat a net per na Neus, metre que els gràfics han estat confeccionats mitjançant l'ordinador per na Victoria.

1.d) Per què em escollit aquestes preguntes?

Entre tots em pensat quins són els principals temes que em tractat aquests dos trimestres, i a partir d'això em intentat ajustar i triar les preguntes més adients.

1.e) Quins són els principals objectius del treball?

Els objectius que em volgut aconseguir amb aquest treball, és valorar el nivell de coneixements sobre temes ètics que pugui tenir la gent normal del carrer.

1.f) Estructura del treball:

Aquest treball constarà d'una introducció, una enquesta i unes conclusions.

Les preguntes d'aquest treball les em fetes tipus test amb un mínim de dues o tres opcions (per tal de facilitar les respostes als entrevistats).

Em entrevistat a cent persones (el mínim exigit), em tingut en compte la seva edat, sexe i ocupació professional (estudis).

De cara a la enquesta “en directe” amb la gent em utilitzat el següent sistema:

 • Cada persona del grup ha tingut un full de preguntes on no s'ha pogut escriure res.

 • Per això vam confeccionar un seguit de plantilles per fer més ràpida i fàcil l'enquesta.

2. ENQUESTA

 • Què és l'ètica?

 • a) Una reflexió sobre els actes morals.

  b) Una valoració

 • Els valors són...

 • a) Descripcions d'una realitat empírica.

  b) Una espècie de “PLUS” que qualifica els fets.

  c) Com una fotocòpia de la realitat

 • Pensa que totes les persones del món tenen els mateixos valors?

 • a) No

  b) Sí

 • Els judicis de fet són...

 • a) Sempre són verídics o falsos

  b) Expressen com haurien de ser les coses.

  c) Algunes vegades són verídics o falsos.

 • Els judicis de valor són...

 • a) Formen part del coneixement científic.

  b) Mostren una actitud, una preferència.

  c) Són vertaders si es corresponen amb els fets.

 • Què és la RESPONSABILITAT?

 • a) Saber dur a terme les accions de manera correcta.

  b) Ser conscient de la manera en que duim a terme les coses o les accions.

 • En quins d'aquests exemples una persona és responsable?

 • a) Una persona cega que creua el carrer el semàfor vermell.

  b) Una persona que no ha vist que el semàfor està vermell i creua el carrer.

  c) Una persona que ha vist que el semàfor està vermell i creua el carrer de totes maneres.

 • Què és un valor ètic?

 • a) Un valor que es pot jutjar si està bé o malament.

  b) Un valor positiu

  c) Les dues coses

  9) Quines d'aquestes opcions és un valor ètic?

  a) Salut

  b) Amor

  c) Discriminació

  10) Quins valors ètics posa en pràctica en la seva vida quotidiana?

  a) Justícia (totes són bones)

  b) Discriminació

  c) Solidaritat

  11) Creu que és necessari tenir nocions d'ètica per a la vida?

  a) Sí

  b) No

  12) Què és un vici èticament parlant?

  a) Alguna cosa o acció que tenim la mania de fer.

  b) Un valor ètic negatiu

  c) Alguna cosa o acció que ens proporciona plaer.

  13) Què és una ordre?

  a) Alguna cosa que duim a terme a la vida quotidiana de manera obligada

  b) Una acció que duim a terme “PERQUÈ SÍ”

  14) Què és una costum?

  a) Acció realitzada periòdicament perquè et ve de gust.

  b) Obediència inconscient a les ordres imposades exteriorment.

  15) Quins dels següents actes té més importància?

  a) Ordre

  b) Costum

  c) Caprici

  16) En el terreny de l'ètica, on exercim amb més llibertat?

  a) A les normes

  b) Ales costums

  c) Als capricis.

  17) Què vol dir conducta immoral?

  a) Una conducta duita a terme de manera errònia.

  b) Una conducta que es pugui dir que “no hauria de ser”

  18) Quan la gent parla de moral i immoralitat; normalment es tracta de...

  a) Sexe

  b) Salut

  c) Religió

  19) Què és la justícia?

  a) Donar la raó al que és correcte

  b) Es diu que es dóna quan es respecten els drets i la dignitat de les persones

  20) Quina és la definició més correcte de PAU?

  a) Absència de dissensions, conflictes o hostilitats.

  b) Estat ideal al que tot el món aspira però normalment s'entén de manera diferent.

  21) Quina d'aquestes paraules defineixen a les persones que tendeixen al bé?

  a) Solidaritat.

  b) Bondat.

  c) Amistat.

  22) Quina és la paraula que implica respectar les conviccions dels altres i no impedir el seu exercici?

  a) Tolerància.

  b) Solidaritat.

  c) Desigualtat.

  3. CONCLUSIONS

  Consideram que aquest treball té un elevat grau de d'importància, perquè ens ha permès conèixer a nivell social, el nivell de coneixements ètics, i del que la mateixa paraula indica.

  L'enquesta anteriorment realitzada, es feu a 100 persones, de les quals 48 eren dones i 52 eren homes. A partir d'aquí i tinguent en compte, a més del sexe, edat, estudis i respostes a les preguntes formulades; em extret les conclusions següents:

 • Conclusions pregunta per pregunta

 • 1) A la pregunta “ Què és l'ètica?” , la resposta correcta de la qual és “·una reflexió sobre els actes morals” ; un 70% de la gent enquestada ha contestat correctament; i per tant s'observa que independentment de sexe, edat o estudis; el concepte d'ètica és àmpliament conegut per la població enquestada.

  2) A la pregunta “Què son els valors”, la resposta correcta de la qual és “una espècie de “PLUS” que qualifica els fets””, un 42% de la gent enquestada ha contestat correctament; el que denota que el concepte popular dels valors dissenteix del concepte ètic (i per tant en aquest cas correcte) de la paraula ja esmentada.

  3) A la pregunta “Pensa que totes les persones del món tenen els mateixos valors?”, la resposta correcta de la qual és “No”, un 92% de la gent enquestada ha contestat correctament; el que dóna a entendre que el concepte és plenament conegut, i a més, denota un alt grau de tolerància de la gent (si més no de la gent enquestada) cap a altres cultures i costums.

  4) A la pregunta “Els judicis de fet són...?”, la resposta correcta de la qual és “Sempre són verídics o falsos”, un 38% de la gent enquestada ha contestat correctament. Aquest tant per cert tan baix, denota un molt pobre coneixement sobre que són els judicis de fet, o si més no un desconeixement del sentit ètic de la paraula.

  5) A la pregunta “Els judicis de valor són...?”, la resposta correcta de la qual és “Mostren una actitud, una preferència”, un 46% de la gent enquestada ha contestat correctament, el que demostra que al ser aquesta una pregunta d'una certa subjectivitat, cada persona pot interpretar-la a la seva manera i d'acord amb els seus valors.

  6) A la pregunta “Què és la responsabilitat?”, la resposta correcta de la qual és “Ser conscient de la manera en que duim a terme les coses o les accions”, un 28% de població enquestada ha contestat correctament, el que confirma que el mot RESPONSABILITAT usat de manera popular, no concorda amb el significat ètic de la paraula.

  7) A la pregunta “ En quins d'aquests exemples una persona és responsable?”, la resposta correcta de la qual és ”Una persona que ha vist que el semàfor està en vermell i creua el carrer de totes maneres”, un 53% de la població enquestada ha contestat correctament, el que demostra que tot i que el concepte RESPONSABILITAT entès de manera ètica no és massa estès entre la majoria dels enquestats; entre les tres possibilitats que es donen com a resposta en aquesta pregunta és la que aquest 53% de la població enquestada ha trobat més adient com a resposta correcta. Tal volta perquè aquí apliquen el sentit comú.

  8) A la pregunta “Què és un valor ètic?”, la resposta correcta de la qual és “Un valor que es pot jutjar si està bé o malament”, un 56% de la població enquestada ha contestat correctament, el que dóna a entendre que tot i que el concepte ÈTICA, èticament parlant, és més o menys entès, per un 70% de la població enquestada; no queda del tot clar entre aquesta mateixa població, el concepte de VALOR ÈTIC, el que potser demostra que aquest mot (èticament parlant) no s'empra molt en la vida quotidiana, i que segurament s'hi aplica un altre nom.

  9) A la pregunta “Quines d'aquestes opcions és un valor ètic?” , la resposta correcta de la qual és “Discriminació” , un 61% de la població enquestada ha contestat correctament. Això possiblement és degut a que tot i que el concepte de VALOR ÈTIC és conegut tan sols per poc més de la meitat de la població enquestada, la gent en aquest cas també és possible que hagi fet servir el sentit comú (moltes vegades aplicable a l'ètica, i que majoritàriament prové de les costums de la cultura en que s'ha desenvolupat o es desenvolupa una persona) per contestar correctament a la pregunta anteriorment esmentada.

  10) A la pregunta “Quins valors ètics posa en pràctica a la seva vida quotidiana?”, en la que s'oferien tres possibles respostes: “Justícia”, “Discriminació” i “Solidaritat”; les tres respostes són verídiques, em considerat per tant que en aquest cas les respostes no són avaluables ni se'n poden treure conclusions, ja que depenen de la sinceritat, valors i pensament de cada persona enquestada.

  11) A la pregunta “Creu que és necessari tenir nocions d'ètica per a la vida?”, la resposta correcta de la qual és “Sí”, un 87% de la població enquestada ha contestat correctament, el que torna a fer patent, com hem dit ja anteriorment que la gent entén i sap el significat ètic de la paraula ÈTICA.

  12) A la pregunta “Què és un vici èticament parlant?”, la resposta correcta de la qual és “Un valor ètic negatiu”, un 38% de la població enquestada ha contestat correctament, el que torna a fer patent també que la majoria de la gent enquestada no té clar el significat ètic de VALOR ÈTIC, ja que possiblement a la vida quotidiana es denomini aquest fet amb un altre mot.

  13) A la pregunta “Què és una ordre?”, la resposta correcta de la qual és “Alguna cosa que duim a terme a la vida quotidiana de manera obligada”, un 74% de la població enquestada ha contestat correctament, el que demostra que el significat ètic de la paraula ORDRE no diferencia gaire del significat popular de la mateixa paraula, i que per això segurament un percentatge tan alt de la població enquestada ha respost de manera assertiva.

  14) A la pregunta “Què és una costum?”, la resposta correcta de la qual és “Obediència inconscient a les ordres imposades exteriorment”, un 66% de la població enquestada ha contestat correctament. El que significa que tot i que el mot COSTUM, èticament parlant, és entès per un ampli sector de la població enquestada, encara no queda del tot clar; el que en aquest cas realment ens sorprèn al ser una paraula tan usada i entesa inconscientment a nivell popular; tot i que potser és aquesta inconsciència el que fa que la gent deixi de pensar en el que realment significa la paraula i en el perquè de que duguem a terme les costums de manera tan freqüent sense pensar ni tan sols d'on provenen aquestes costums.

  15) A la pregunta Quins dels següents actes té més importància?”, la resposta correcta de la qual és “Ordre”, un 29% de la població enquestada ha contestat correctament; el que demostra que possiblement sigui una pregunta massa subjectiva, i que per tant depengui massa del valors i pensament de cada persona, perquè fins i tot una persona que hagi rebut nocions d'ètica hi pugui contestar correctament.

  16) A la pregunta “En el terreny de l'ètica, on exercim amb més llibertat?”, la resposta correcta de la qual és “A les normes”, un 18% de la població enquestda ha contestat correctament; pensam que aquesta pregunta ha obtingut un percentatge tan baix perquè els conceptes dissenteixen de la manera popular a la manera ètica, i per tant no queda clar les diferències ètiques entre NORMES/COSTUMS/CAPRICIS, ja que segurament i en la majoria de vegades duim a terme les accions que descriuen aquestes paraules, sense tan sols ni pensar el que estam fent i per què ho estam fent.

  17) A la pregunta “Què vol dir conducta immoral?”, la resposta correcta de la qual és “Una conducta que es pugui dir que “no hauria de ser””, un 57% de la població enquestada ha conestat correctament. Això demostra que tot i que actualment en la societat s'utilitza moltíssim el terme CONDUCTA IMMORAL, no s'utilitza de manera correcta (si més no, no s'utilitza amb el significat ètic), això explica que tot i més de la meitat de la població enquestada hagi contesta correctament, el tant per cent sigui mínim.

  18) A la pregunta “Quan la gent parla de moral i immoralitat; normalment es tracta de...?”, la resposta correcta de la qual és “Sexe”, un 97% de la població ha contestat correctament, el que demostra el que explicàvem en l'anterior qüestió. I el que fa evident que el concepte que es pugui tenir a nivell popular d'IMMORAL/IMMORALITAT no té res a veure amb el concepte ètic de les mateixes paraules.

  19) A la pregunta “Què és la justícia?”, la resposta correcta de la qual és “Es diu que es dóna quan es respecten els drets i la dignitat de les persones”, un 83% de la població enquestada ha contestat correctament. En aquest cas queda clar que el sentit ètic de la paraula JUSTÍCIA és si més no el sentit que es dóna a nivell quotidià. Creim també que això es degut a que moltes vegades la Justícia ve donada per valoracions ètiques i/o morals dels fets que hagin pogut passar.

  20) A la pregunta “Quina és la definició més correcte de PAU?”, la resposta correcta de la qual és “Absència de dissensions, conflictes o hostilitats”, un 46% de la població enquestada ha contestat correctament. Pensem que el percentatge és més o menys baix (ja que quasi arriba a la meitat de la població enquestada), perquè tot i que aparentment tothom sap que vol dir la paraula PAU, sap el que comporta i la “desitgen” o ho diuen; la gent no sap l'autèntic concepte de la paraula, i això és així perquè és una paraula habitualment tan usada, tot i que mal usada en molts casos, que ja ningú s'atura a pensar amb l'autèntic significat de la paraula.

  21) A la pregunta “Quina d'aquestes paraules defineixen a les persones que tendeixen al bé?”, la resposta correcta de la qual és “Bondat”, un 98% de la població enquestada ha contestat correctament. És un exemple més, per tant, que en molts casos les assepcions ètiques d'una paraula són també les mateixes per a la vida quotidiana, i com ja em dit abans, pensam que això és així perquè quan pensam en el significat de moltes d'aquestes paraules, em de jutjar de manera ètica algun fet o acció.

  22) A la pregunta Quina és la paraula que implica respectar les conviccions dels altres i no impedir el seu exercici?”, la resposta correcta de la qual és “Tolerància”, un 99% de la població enquestada ha contestat correctament. Una vegada més i a l'igual que en la pregunta nº3, queda patent que la majoria de la població demostra tenir un elevat grau de tolerància o diu tenir-lo, que encara que sigui mentida deixa veure que és un valor apreciat per la majoria de la gent.

  Dones:

  Homes:

  Homes i dones amb estudis:

  Homes i dones sense estudis:

  • Hem observat que tota persona d'edat compresa entre 15-30 anys, té un mínims d'estudis.

  Casualment és aquest el conjunt de població que més correctament ha contestat a la majoria de preguntes de l'enquesta.

  Ens em informat sobre el pla d'estudis que tingueren, han tengut, o tenen aquestes persones; i totes, coincideixen en que per començar: a l'ensenyança obligatòria han rebut nocions de filosofia, o si més no d'ÈTICA.

  Aquest sigui possiblement el motiu pel qual s'hagi contestat a les preguntes de l'enquesta de la manera estimada abans.

  • Hem observat que no totes les persones d'edats compreses entre 31-50 anys tenen estudis.

  Molts tenen només el graduat escolar; tot i que també (potser la meitat de la població enquestada entre aquestes edats) hi ha un elevat grau de persones amb estudis, entre els que predominen: empreserials, ensenyança, finances... .

  En aquest cas, no hi ha hagut tants casos de correcta contestació a l'enquesta.

  L'explicació potser la trobam en que, la gent d'aquestes edats es trobaren amb el gran “boom” turístic i/o econòmic, el que ofertà nombrosos llocs de feina, pel que possiblement molts gent deixà els estudis.

  Em pogut comprovar també, que tot i amb els mínims estudis, aquesta gent reberen en altes dosis nocions de filosofia o si més no d'ÈTICA.

  Centrant-nos més en les persones amb estudis, em pogut comprovar que en el seu pla d'estudis s'oferia molta més matèria centrada en els temes esmentats abans.

  • Finalment, em observat que les persones d'edats compreses entre 51-78 anys tenen pocs o molt pocs estudis.

  Les causes de que la majoria de gent tingui pocs o molt pocs estudis, les trobem en que molta d'aquesta població van viure una dura postguerra, i per tant la no possibilitat d'accedir a uns estudis superiors, i inclús als estudis bàsics; hauríem de fer esment també en que en aquella època la dona tenia un paper merament “domèstic”, i no se li permetia tampoc fer uns estudis fora dels “normals” i/o de les professions aleshores considerades per “dones”.

  Anys més tard els tocaria viure un “boom” turístic i econòmic, el que oferí molts llocs de treball i per tant no els “obligava” a seguir estudiant per aconseguir un bon lloc de feina.

  Tot i així hem observat també que la majoria de gent d'aquestes edats no és ignorant dels temes relacionats amb l'ètica; potser sigui pel sentit comú, per les experiències viscudes, o per una educació més clàssica i tradicional.

  CONCLUSIÓ FINAL

  Després de tabular i observar els resultats obtinguts em arribat a la conclusió final, de que la gent del carrer té unes certes nocions d'ètica (mínimes si més no), tot i que pensem que en molts casos provenen del sentit comú (el que creiem molt relacionat i depenent de l'ètica).

  A més em pogut comprovar que el nivell de coneixement augmenta a mesura que augmenten els estudis.

  A més també, de que quasi bé ni hi ha diferències entre els dos sexes.
  Descargar
  Enviado por:Wisky
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar