Química


Estructura de la materia


Index

1.Estructura de la materia................................................1

2.Lleis ponderals de les reaccions químiques..................1

3.La teoria atòmica de Dalton...........................................2

4.Llei volumètrica de la reacciò química..........................2

5.Teoria atomicomolecular.Principi d´Avogadro............3

6.Constitució dels àtoms.....................................................3

7.Nombre atòmic.Element químic.....................................4

8.Isotops................................................................................4

9.Massa dels àtoms...............................................................4

10.Ions positius i negatius....................................................5

11.molecules d´ elements......................................................5

12.Compostos moleculars i compostos iònics.....................5

13.Fórmula molecular i formula empírica..........................6

14.Massa molecular relativa..................................................6

Exercicis...................................................................................7-9

El Mol.......................................................................................10

Exercicis...................................................................................11-14

Exercicis Unitat 1 Assoliment.................................................15-19

1.Estructura de la matèria

A l´edat Antiga van haver moltes teories y preguntes sense respostes dels filosofs sobre l´ atom. Pero aquestes no van prosperar definitivament, fins que el 1803 John Dalton (1766-1844) va formular la seva cèlebre teoria atòmica, que explicava satisfactòriament els resultats de les nombroses experiències dutes a terme per científics com Lavosier, Proust, Ritchter i el mateix Dalton.

Aquestes experiències van donar origen a le lleis fonamentals de les combinacions quìmiques. Sòn lleis quantitatives que es basen en la mesura dels volums de gasos i en la utilització de la balança per pesar substàncies pures.

2.Lleis ponderals de les reaccions químiques

1.Llei de la conservació de la massa o llei de Lavosier

“En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s´ han obtingut”

E=mc2

2.Llei de les proporcions definides o llei de Proust

“Un compost determinat té sempre la mateixa composició, independentment del seu origen o manera de preparació”

3.La teoria atòmica de Dalton

-Cada element esta format per atòms que son indestructibles i indivisibles.

-Tots els atoms d´un mateix element son iguals i tenen la mateixsa massa.Els diferents elements tenen atoms diferents.

-Els compostos es formen per unio de atòms.

Dalton va esdevenir el pare de la teoria atòmica moderna.

4. Llei volumètrica de la reacciò química

Llei de Gay-Lussac

“Els volums dels gasos que intervenen en una reacció química estan en una relació de nombres enters senzills i es mesuren en les mateixes condicions de pressió i temperatura”

5-Teoria atomicomolecular. Principi d´Avogadro

“Volums iguals de tots els gasos, mesurats en les mateixes condicions de pressió i temperatura, contenen el mateix nombre de molècules”

“Molts elements, en estat gasós estan formats per molècules, i són freqüents les diatòmiques”

6.Constitució dels àtoms

El àtom esta constituit per:

Nucli i Embolcall.

El nucli esta format per: Protons y Neutrons.

L´embolcall esta format per electrons.

Els protons, p, tenen càrrega elèctrica = 1,6x10-19C

Els neutrons, n, no tenen càrregs elèctrica.

Els electrons,, e, tenen càrrega negativa.

Quasi tota la massa de l` atom es troba al nucli, el qual poseeix una gran densitat.

7.Nombre atòmic. Element químic

Cada substancia pura i homogenia els seus atoms es diferencien en el nombre de protons que contenen els seus nuclis.

Nombre atòmic es el nombre de protons que posseeix el nucli d´ un atom.

Es simbolitza per la lletra Z.

8.Isòtops

Els Isòtops són àtoms d´un mateix element que ten diferent nombre de massa, és a dir, tenen diferent nombre de neutrons i, per tant les seves masses són diferents.

9.Massa dels àtoms

La unitat de massa atòmica és, per tant, la dotzena part de la massa d´un atom de carboni-12.

-Massa atòmica relativa d´ un isòtop

Es el quoficient entre la massa d´ un àtom d` un isòtop determinat i la dotzena part de la massa d´ un atom de carboni-12.

-Massa atòmica relativa d´ un element o pes atòmic

Es el quoficient entre la massa mitjana d´un atom de l´ element i la dotzena part de la massa d´ un àtom de carboni-12.

10.Ions positius i negatius

Es el producte de que un atom perdi o guanyi electrons, convertint-se en un àtom del mateix element, carregat electricament, anomenat ió.

Quan perd s´anomena catió.

Quan guanya s´anomena anío.

11.Molecules d´elements

Les molècules estan formades per la unió de dos o més àtoms .Si els àtoms units per formar la molècula són d´ un mateix element, tenim molècula d´ un element.

12.Compostos moleculars i compostos iònics

Si els àtoms units per formar la molècula són de diferents elements, de la unió resulta la molècula d´ un compost químic anomenat compost molecular.

Els compostos químics formats per ions reben el nom de compostos iònics.

El que caracteritza a un compost químic, tant si està format per molècules com per ions, és la relació fixa entre els àtoms dels elements que el componen.

13.Fómula molecular i formula empírica

a)Fórmula molecular

Per indicar el nombre i la classe d´ atoms d´ una molècula ho fem mitjançan la seva fórmula molecular.

b) Fórmules empíriques

En els compostos iònics la fórmula només ens indica la relació entre els diferents ions que formen el compost.

14.Massa molecular relativa

Es la forma de calcular o comparar la massa d´una molecula amb la massa de l´ atòm de carboni-12.

EL Mol

Un mol és la quantitat de substancia que conté 6,02 x 1023 partícules.

Aquest nombre s´ anomena constant d´Avogadro.

Per tant es la unitat de quantitat d´una substancia.

La massa en grams coincideix amb la seva massa atòmica o pès atomic.

La massa en grams d´ un mol de molecules de qualsevol element o compost coincideix amb la seva massa molecular o pes molecular.
Descargar
Enviado por:Natanael Planes
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar