Ecología y Medio Ambiente


Energía


 • L'ENERGIA

 • La tecnologia industrial

 • Un procés industrial és un conjunt d'operacions a partir de les quals es transformen les matèries o materials en productes acabats o semielaborats.

 • Energia, treball i potència

 • Energia

 • Energia és la capacitat que tenen els cossos per realitzar treball.

  -Força(F) és l'acció que aplicada sobre un cos, li fa variar la seva posició o el deforma.

  F = m · a

  -Pes(p) és la força d'atracció que exerceix la Terra sobre un cos. L'acceleració que adquireix és la de gravetat g(g=9.81 m/s2 al nivell del mar.)

  p = m · g

  Unitat: SI: newton (N) 1N = 1Kg · 1 m/s2

  Sistema tècnic: quilopond (Kp) 1Kp = 1Kg ·9.81 m/s2 = 9.81 N

 • Treball

 • Treball (W) és la força F que actua sobre un cos, que li produeix un desplaçament s.

  W = F · s · cos α

  Unitat: SI és el Joule (J) 1 joule = 1 newton · 1 metre

  Sistema tècnic és el quilogràmetre (Kgm)

 • Potència

 • Potència és el treball realitzat en cada unitat de temps.

  W F · s

  P = = = F · v

  t t

  1 J

  Unitat: SI és el watt(W) 1W = ; 1000 W = 1 KW

  1 s

  Sistema tècnic és el quilogràmetre/segon:

  1 Kgm 9,815 J

  1Kgm/s = = = 9,8W

  1 s 1 s

  A la pràctica es fa servir el cavall de vapor (CV)

 • Energia mecànica, cinètica i potencial

 • Energia cinètica

 • Eneriga cinètica és l'energia que tenen els cossos a causa del seu moviment. I aquesta energia depèn de la seva massa i de la velocitat en què es mou.

  Ec= ½ · m · v2

 • Energia potencial

 • Energia potencial és l'energia que té un cos a causa de la seva posició respecte del centre de la terra, i depèn de la massa i de l'altura a què es trobi.

  -Principi de conservació de l'energia: l'energia no es crea ni es destrueix, tan sol es transforma o es transmet d'uns cossos a uns altres.

  Ep= m · g · h

 • Energia mecànica

 • Energia mecànica és la suma de l'energia potencial i l'energia cinètica.

  Em = Ep + Ec

 • Manifestacions energètiques

 • Energia tèrmica o interna

 • Energia interna és la suma de l'energia que tenen les seves molècules. La temperatura d'un cos és una manifestació de la seva energia interna o tèrmica. L'energia tèrmica d'un cos es deguda a la seva energia interna com a conseqüència de la seva activitat molecular. I depèn de la seva massa.

  Si un cos té un moviment molecular lent, està fred; i si li comuniquem energia obligant les molècules a moure's ràpidament, està calent.

  Caloria és la calor necessària per elevar 1ºC la temperatura d'una massa d'un gram d'aigua.

 • Transferència d'energia tèrmica

  • Conducció: és la propagació de la calor pròpia dels cossos sòlids.

  • Convecció: és la propagació de la calor pròpia dels fluids.

  • Radiació: és la propagació de la calor que es produeix en els cossos en forma d'ones electromagnètiques.

 • Energia química

 • Energia química és deguda als canvis d'energia cinètica i potencial que es produeixen quan la distància mitjana dels electrons i dels nuclis a les molècules canvia en el decurs de les reaccions químiques.

  -Quan les reaccions químiques necessiten calor perquè es produeixin, s'anomena endotèrmiques.

  -Quan la diferència d'energia es transfereix en forma de calor, s'anomena exotèrmica.

 • Energia elèctrica

 • Energia elèctrica és l'energia cinètica i potencia dels electrons en circular en forma de corrent a través d'un circuit.

  E = P · t = V · I · t

 • Energia nuclear

 • L'energia nuclear és l'energia que manté juntes les partícules del nucli dels àtoms en un espai molt reduït.

  E = m · c2

  E: és l'energia

  m: la massa que es perd

  c: velocitat de la llum (3·108 m/s).

 • Energia radiant

 • Energia radiant és com l'energia potencial dels camps elèctrics i magnètics que produeixen les ones electromagnètiques com la llum, les ones de ràdio, etc.

  La radiació és la transferència d'energia a través de l'espai sense necessitat de suport material. Aquesta transferència la duen a terme les ones electromagnètiques. Una energia és la lluminosa.

 • Energia sonora

 • Energia sonora és com l'energia cinètica del moviment de vibració que es desplaça a través de les molècules d'un medi material.

 • Transformacions energètiques. Rendiment.

 • L'energia es transforma

 • El principi de conservació de l'energia diu que l'energia no es crea ni es destrueix només es transforma.

 • Rendiment

 • El rendiment d'una màquina és la relació que hi ha entre el treball o energia consumits i el treball o energia útils o lliurats.

  Wu

  n =

  Wc

  1

  ENERGIA

  PROCÉS INDUSTRIAL

  PRODUCTES

  ACABATS

  MATERIALS

  1Kgm = 1Kp · 1m = 9.81N · 1m = 9.81J

  1 CV = 75 Kgm/s = 75 · 9.81 J/s =736 W

  1 J = 0,24 cal

  1 cal = 4,18 J

  1 kWh = 1 kW · 1 h = 1000 J/s · 3600 s = 3600000 J

  ENERGIA

  NUCLEAR

  ENERGIA

  MECÀNICA

  ENERGIA

  TÈRMICA

  ENERGIA

  ELÈCTRICA

  ENERGIA

  LLUMINOSA

  ENERGIA

  QUÍMICA
  Descargar
  Enviado por:Javier Mor
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar