Ecología y Medio Ambiente


Energia hidràulica # Energía hidráulica


ÍNDEX

 • Introducciò a l'energia hidràulica

 • Introducciò a les marees

 • Introducciò a l'energia de les marees

 • Concepte de l'energia de les marees

 • Centrals mareomotrius

 • Funcionament i construcció d'una planta mareomotriu

 • Avantatges i desventatges de la energia mareomotriu

 • Realitat i possibilitat de la energia mareomotriu

 • Rance, la central mareomotriu mes important del mòn

 • Capacitat teórica de l'utzilització de l'energia mareomotriu en energia de bomeig

 • Lèxic difícil

 • Bilbiografia

 • " De acuerdo con los datos publicados por el periódico La Vanguardia, de Barcelona, el potencial mareomotriz de la Unión Europea era en 105 Twh; es decir, el 5% de la electricidad en estos países."

  1. INTRODUCCIÓ A L'ENERGIA HIDRÀULICA

  L'aigua que cobreix aproximadament les tres quartes parts de la superfície de la terra, es la substancia més abundant en aquest planeta, es distribueix en oceans, mars, glacials, casquets polars rius i llacs. L'aigua es una substancia de la natura imprescindible per el desenvolupament de la vida al nostre planeta.Vegetals, animals i, per descomtat, els homes la necessiten per realitzar les funcions biològiques que aseguren la seva subsistencia i reproducció.

  Per aquesta raò, l'aigua es el líquid de la vida. Però a més d'aquesta funció biològica, l'aigua es constitueix la clau per el desenvolupament económic, ja que no existeix practicament cap activitat que no necesiti aigua: agricultura, ramaderia, indústria, serveis, etc... Gracies al cicle hidrològic el volum d'aigua del planeta es manté constant, la evaporació i la precipitació son els fenómens més importants en la regulació i manteniment del cicle. Si bé per aquesta raó l'aigua la considerem renovable, ja que tindre precaució i no trencar el cicle ja que si el trenquessim no seria renovable.

  L'aigua no es quieta, esta en constant moviment i amb aquests moviments es genera energia per això l'aigua corrent es una clara font d'energia.

  La energia que obtenim a partir d'un moviment del aigua es la mes segura entre las que poden ser explotades pper el home; es llavors força normal que al llarg de la història hagi estat explotada a petita i gran escala.

  Els molins d'aigua amb grans rodes de fusta han estat fetes servir durant segles per moldre minerals, nomes fent servir un petit salt d'aigua o en un riu. Però avui en dia esta dirigida la producció de energia electrica. La primera necesitat es que l'aigua sigui abundant, te que tindre un cert desnivell i sobretot un volum mes aviat constant durant tot l'any (normal, no es pot produir energia només durant uns messos no?). En grans rius, de plana, es desenvolupa un altre versiò: els molins flotants, que es construía sobre un pontó*1, que debia anlar-se o amar-se per operar-hi. Aquesta versió tenia ademes la ventatge de poder ser trasladat a flot fins el següent lot de gra per moldre, estalviant en transport.

  Entre les fonts renovables( hidràulica, solar, eólica, etc.) suman el 5% de la energía comercialitzada al món.

  La hidroelectrica es la de major difusiò i s'explota generalment amb finalitat industrial.

  Si be es diu que la hidrùlica es una energia neta ja que no produeix residus, plantejen una serie de problemes ecològics, no nomès on s'instala la presa sinò que tambè a àmbits extralocals.

  2. INTRODUCCIÓ A LES MAREES

  Amb un promig de 4 Km de profunditat, mars i oceans cubreixen les tres cuartes parts de la superfície del nostre planeta. Constitueixen un grandíssim dipòsit d'energia sempre en moviment. En la superfície el vent provoca les ones que podesn arribar els 12 metres d'altura, 20 metres sota de la superfícia, las diferències de temperatura (que pueden variar desde -2 a 25º C) engendraran corrents; per últim, tant a la superfície com en el fons hi ha una energia desaprofitada increíble.

  3. HISTÓRIA DE LA ENERGIA DE LES MAREES

  Desde 1518 fins a 1822, a Londres, capital d'Anglaterra, va funcionar una gran roda que estava situada sobre el riu Tàmesis, aquesta roda era moguda per les marees del riu, aquesta roda permetia bombejar l'aigua fins el centre de la ciutat. Actualment hi ha dues centrals mareomotrius, en el estuari de Rance ( França), Kislaya (Rússia) i Funday (Canadà).

  4. CONCEPTE DE LA ENERGIA DE LES MAREES

  Les marees, es a dir, el moviment de l'aigua del mar, produeixen una energia que es transforma en electricitat a les centrals mareomotrius. S' aprofita l'energia lliberada per el aigua de mar en els seus moviments d'ascens i descens de les marees (fluxe i re-fluxe) es una de les noves formes de produir energia elèctrica.

  El sistema consisteix en premsar l'aigua en el moment de l'alta marea i lliurar-la, obligant-la a passar per les turbines durant la mar baixa. Quan la marea puja, el nivell del mar es superior a l'aigua de l'interior de la riera. Obrin les comportes, l'aigua passa d'un costat a l'altre del la paret, i els seus moviments fan que es moguin les turbines d'uns generadors de corrent situats junts els conductes per a les que circula l'aigua. Quan per el contrari, la marea baixa, el nivell d'aigua del mar es inferior al de la ribera, perque el moviment de l'aigua es de sentit contrari al anterior, però tambe s'aprofita per a produir electricitat.

  L'energia estimada que produeixen les marees es d'aproximadament de 22000 TWh, de la qual només es considera recuperable la cantiat de 200 TWh

  Categories de moviments de les aigües del mar:

  • Les corrents marines

  • Les ondes i les ones

  • Les marees

  5. CENTRALS MAREOMOTRIUS

  La central mareomotriu, amb un conjunt de 24 grups de bulb te una potència de 220 Mv, ademés de l'aport de l'energia elèctrica, representa un important centre de desenvolupament i investigació, i que gràcies a ella es deuen a avanços tecnològics en la construcció d'estructuras de formigó dins del mar, estudis de la resisténcia dels metalls a la corrosió marina i evolució dels grups bulb.

  Però les ganes, en l'aprofitament d'aquesta font d'energia, es va aconseguir amb la "turbina Starflo", en experimentació desde el 1984 a la badia de Fundy, al Canadà (on es donen les majors marees del mòn, arribant a agafar gairabé uns 16 metres de desnivell), a aquesta badia tambè te una central de 18 MW. La innovaciò d'aquest sistema radica en el generador electrònic circula per les pales de la turbina, en lloc d'anar instalat a continuaciò de l'eix de la turbina. D'aquest mode es consegueix un augment de rendiment, ja que el generador no s'interposa en el fluxe de l'aigua.

  Tambè Gran Bretanya projectà construir una central mareomotriu, en l'estuari del riu Severn, habent estudiat dues possibiles ubicacions, la que semblava mes favorable (denominada Cardiff-Wston), suposava construir un dic de 16,3 Km per col·locar 192 turbogrups, amb una producciò prevista de 14,4 TWh/any, pero nomès es va quedar en projecte ja que va ser rebutjat per a la societat, per el fort impacte en el ecosistema i medi ambient.

  Un dels primers prototips de turbina per a les centrals mareomotrius va ser el convertidor norueg Kvaerner, que es va construir a Bergen en 1985. Abans de fer-se servir en l'aprofitament de l'energia de les ones el "pato" de Salter va ser utilitzat per a fer-lo servir en les mareomotrius.

  LES ZONES MES PROMETEDORES SON:

  PARTS D'UNA CENTRAL MAREOMOTRIU

  Energia

  TURBINES A IMPULS: com el seu nom indica, son rodes verticals que utilitzan l'energia cinética del aigua que golpeja les seves pales ventosses. De este tipo son las ruedas Mitchelle (o Banki), las Pelton y las Kaplan

  TURBINES A REACCIÒ: En canvi, aquesta turbina les rodes sòn horizontals i completament sumergides en el aigua, del qual el seu flux extreu el moviment

  USINAS HIDROELECTRIQUES: Amb la gran demanda d'energia elèctrica que a portat aquest segle van construir usines electriques cada vegada mès grans: anomenem la represa de Hoover en el Cañon del Colorado, ect.

  6. FUNCIONAMENT I CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA MAREOMOTRIU

  S'assumeix el sistema d'embassament únic i simple efecte com el mes apropiat desde el punt de vista econòmic.

  En el que respecte al diseny constructiu, s'adopte en la major part de l'obre l'us de calaixos prefabricats (caissons)inclus remplazant dels dics complementaris de farcit (aquests es reserven només per les zones intestals)

  L'importancia de l'organització constructiva es fa evident la necessitat de rediur el temps de tancament i acceleració d'aquest mode el instant de la posta en marcha. Pet això, es creu convenient col·locar les turbomàquines amb posterioritat al tancament de l'obra.

  Les turbines bulb i starfflo es fan servir indiferentment per els estudis comparatiusde costs, tot i que aquest tipus redueix en un 20% el pes mort (formigó i balasto) de la obra civil. Tot i que , encara no hi ha en el mercat unitats Starfflo de gran diàmetre suficientment probades. A Annapolis Royal (Cànada), es va possar en funcionament

  7. AVANTATGES I DESVENTATGES DE LA ENERGIA MAREOMOTRIU

  Avantatges

  • Autorenovable

  • No contaminant

  • Silenciosa

  • Baix cost de matèria primera

  • No concentra població

  Desventatges

  • Localització puntual

  • Dependent de l'amplitud de les marees

  • Trasllad de l'energia molt costos

  • Té moltes repercusions mediambientals

  8. REALITAT I POSSIBILITAT DE LA ENERGIA MAREOMOTRIU

  Els grans equemes mareomotrius son teoricament factibles pero es molt difícil de valorar les seves ventatges econòmiques. Tot i que, existeixen dos centrals actualment operatives, la situació econoómica actual a deixat reduits tot els intents de la instalació de noves centrals a la situaciò següent:

  • Central al estuari de Rance: funciona desde 1967 amb un dic de 600m, operan amb marees de fins a 13,5 metres; conté 24 turbines bulb de 10 M cada una y 6 comportes.

  • Central de la badia de Kislaya: situada en el Mar de Barentz, que esta situat a la part eeurasiàtica del oceà Àrtic. Va ser construida al 1968; el seu potencial es petit, 2 grups de 4MW cadascun.

  • Projecte de l'estuari de Severn: aprop de Bristol (gran bretanya), allà existeixen marees de mes de 16 metres d'amplitud. Però nomès s'esta pensant desde l'any 1977. Es possible que algun dia tinguem una sorpresa i es comeci a construir.

  • Projecte de la badia de Fundy, això esta situat a la costa oriental de Nordamèrica, frontera entre EEUU i Canadà, l'amplitud de marea arriba als 20 metres. Els estudis començats a l'any 1969 estàn ara paralitzats

  • Projecte de las illes Chausey: prop de la central de Rance, requeria 40 Km de dic, instal·lant-se 300 grups de bulb de 40MW; la elevadisima inverió i el llarg periode de construcció ( de 10 a 20 anys), te el projecte aturat.

  • Altres projectes mareomotrius són: a la Antiga URSS encara hi ha 4 projectes de centrals, a Corea, Xina i Argentina

  En un breu comentari, la cantitat global d'energia de les marees es suficientment elevada com per a incitar a ampliïs programes per el desenvolupament de les tècniques necessaries per la possada a punt de grans esquemes mareomotrius. Si be la economia d'aquestes centrals no es molt competitiva a l'actualitat amb altres mètodes de producció energética, la situació futura podria ser diferent. El fet de que el periode de vida de les centrals mareomotrius pot ser de més de 75 anys, i que el cost del combustible es nul, fa que no es deu prendre cap manera previa en contra d'aquesta font energética, intentant superar els obstacles actualment existents per a la total explotació del potencial mareomotriu mundial.

  9. RANCE, LA CENTRAL MAREOMOTRIU MES IMPORTANT DEL MÒN

  Va ser la primera central mareomotriu de tots els temps.

  La idea de la planificación de una fábrica de la marea en el estuario del Rancio había comenzado por G. BOISNOER en 1921 en el momento de estudio notable unido en el uso de la energía de la marea. El autor recomienda un lugar particular: " hasta que las condiciones económicas hicieran necesario el uso de la marea débil, del uno de El Rochelle y Brest que están por la región de St-Malo que es necesario empezar y en esta región está el Rancio que, se indica para ser el primero grande de la marea realmente" la fábrica debido a las condiciones excepcionales en que ella presenta el herself/itself. El proyecto del Rancio propuso dos principal, non los problemas independientes además de, el o ciclos de trabajar y ofrece de grupos y su protección contra la corrosión del agua del mar. Bastante rápidamente, se agrupa se adoptaron las bombillas y E. D. F. Pedido en 1955 cuatro grupos experimentales de este tipo para instalar en las estaciones de poder hidroeléctricas de argentó, Cambayrac y Beaumont-Monteux entonces sin esperar por la estaca en el servicio de estos grupos y con el apoyo del Ministerio de Trabajo Público, E. D. F. Decidido instalar una bombilla de grupo a los rasgos a aquéllos pensó para el Rancio en una acequia cerrada de St-Malo. Este petimetre de grupo puesto en el servicio en 1959 y enseñanzas que de él se tiraron sea un peso grande en la decisión de poder pública que aprueba el proyecto presentada por E. D. F. Para la planificación del Rancio. Los primeros patios eran el principio 1961 abierto y en el 1963 de julio el rancio estaba cortado. El petimetre de la fábrica inaugurado por el general de Gaulle, Presidente de la república en 1966 y el 24 grupo estaba en el servicio el 4 de diciembre de 1967. La implantación de Interior de trabajos de la fábrica 2. 2 estudio de la construcción de la fábrica: Se han construido los trabajos para secar, dentro de tres embarazada. - Uno en la cuerda izquierda, para la construcción de la acequia, - Uno en la cuerda correcta, para la construcción de cauces, - UNA pared del cerco central grande para la construcción de la fábrica y el dique muerto. Adjuntado de la acequia: Sobrevivido una pared en hormigón esperado ijares de la punta de la Oveja, y construye mientras trabajando a la marea, en el momento de los mares bajos. Adjuntado de cauces. Sobrevivido dos líneas de batardeaux, de aproximadamente 175 ms de longitud cada uno, en el gabionses del palplanches metálico (el diámetro 1 9 ms) arena de hartura. La pared circundante grande: Sobrevivido dos líneas de batardeaux de 600 ms de longitud cada uno, - al norte, un batardeau el mar lateral especial, dijo" el batardeau de corte", - al sur, un batardeau el estuario lateral, en el gabions de palplanches. Batardeau de corte: Era posible hacer en 240 ms, de gabionses del palplanches, como aquéllos de batardeauxes del cauce la pared circundante. Pero cerrar los 360 he/it del ms restantes era necesario usar otra técnica, debido a la violencia de corrientes que fueron mientras aumentando como el pasaje dejaron entrar el mar se encogió. El método consistió poniendo en el lugar, todos los 21 ms, de los apoyos relativamente ligeros, constituyeron de antemano por los cajones de municiones cilíndricos en el hormigón reforzado de 9 ms de diámetro y una altura inconstante de 20 a 25 ms dejados en los preparamos las fundaciones mientras trabajando bajo el agua, al aire comprimido. Una vez dejado, se cargaron los cajones de municiones mientras llenándolos de arena, se pusieron 19 cajones de municiones en el lugar. Los intervalos entre los cajones de municiones estaban primero cerrados, a razón de uno en dos por las células de palplanches, conteniendo dos inclinaciones limitadas a los cajones de municiones por los pedazos especiales continuos en toda la altura, el ser entero lleno de arena. Uno consiguió los nuevos puntos de apoyo, la menos numerosa mitad, así pero por otra parte más firme que los cajones de municiones aislados. Para construir inclinaciones de células, uno tenía a primero las corrientes cortadas del paso que uno quiso al cierre, lo que se consiguió mientras permitiendo para resbalarse, en ranuras tratadas diplomáticamente en los cajones de municiones, de vigas en el hormigón reforzado o en metal, haciendo un corte temporal. El cierre del paso restante ha sido hecho de la misma manera como el uno del primero. 2. 3 explotación de la fábrica: el simple y el efecto doble: mareas que avivan mares y océanos constituyen una fuente de energía limpia e inagotable. Además, está sobre un non la energía sumisa a los riesgos climáticos, contrariamente al solar o energía del viento. Todos los días, las aguas suben inexorablemente, entonces después de un momento de cobertores fuera, descienda para remontarse de nuevo a y tan adelante. Es esta variación del nivel *de el mar que se explota para producir la energía, en simple o en el efecto doble. El efecto simple: El estuario está cerrado por un dique capaz guardar un volumen grande de agua. Las compuertas son distribuídas en este dique por que la diluvio-marea llenó la cubeta de refrenamiento. Cuando la marea alcanzó el his/her/its el nivel más alto, las compuertas están cerradas. Uno espera entonces que el mar bajó suficientemente para tener una cierta altura de caída entre el nivel de la cubeta y el nivel *de el mar. El otoño de agua permitirá hacer se vuelve una turbina que arrastra un alternador. En el caso del efecto simple la producción del testamento de electricidad es por consiguiente intermitente y seguirá el ritmo de mareas y ningún el ritmo de actividad humano. En los bancos del estuario de El Rancio los vestigios del molino viejos pueden ver de nuevo a mareas que funcionaron según este principio. El efecto doble: Uno puede alargar el tiempo de marcha de la fábrica de la marea mientras agregando un segundo efecto que permite producir la energía en el momento de la fase de replenishment de la cubeta. Supone a las compuertas íntimas en el mar bajo para aislar la cubeta entonces casi vacío, entonces para abrirlos cuando la marea es alta. El efecto doble implica para tener turbinas y alternadores capaz funcionar mientras volviéndose en los dos sels. 1s lo de que caracteriza la fábrica de la marea el Rancio, es especialmente anterior todos los his/her/its determinaron ciclos de explotación por las mareas pero también por la disponibilidad estimable de grupos y compuertas y la previsión semanal del valor de la energía. Bombillas de los grupos que equipan el Rancio se ha concebido para funcionar esta manera sobre todo. - Para las medio mareas o el muerto riega uno acostumbra el ciclo al efecto simple. En este caso hay cinco transiciones sucesivas por la marea (el cf. El graphique):

  1: El des de Ouverture seis vannes. Empezando de grupos abriendo. La diluvio-marea llena el estuario, no hay producción de energía 2: Cerrando de compuertas. Acoplando de grupos en la bomba. La energía eléctrica destinó en los permisos de la red un elevando del nivel del estuario. 3: detenga de grupos. 4: empezando de grupos en el turbinage directo. La energía eléctrica se proporciona a la red, metros que los cubos de agua bombearon bajo la caída débil durante la fase 2 son este turbinés de tiempo bajo un otoño más importante. La ganancia en la energía es así 2 veces superior a la energía absorbida en el momento del bombear. 5: detenga de grupos.

  Para las mareas fuertes, actualmente para los coeficientes superior a 105 la explotación de la fábrica vuelca en un ciclo para doblar el efecto con 7 transiciones por la marea (el cf. Gráfico):

  1: Empezando contrariamente de grupos en el turbinage inverso al ciclo al efecto simple, la variación rápida del nivel *de el mar permite hacer a una caída suficiente acoplar los grupos a la red y producir la energía al replenishment. 2: abriendo de compuertas. La aceleración del replenishment. 3-4: cerrando de compuertas. El pasaje de grupos abriendo acoplando entonces en la bomba. 5: detenga de grupos. 6: empezando de grupos en el turbinage directo. 7: detenga de grupos. En 1995-1996, el ciclo para doblar el efecto se ha usado para 22% de mareas. El ciclo al efecto simple es por consiguiente extensivamente la mayoría. El diagrama próximo uno ilustra transiciones Rotas entre el ciclo al efecto simple y el ciclo doblar el efecto. Estas transiciones no son óptimas de un punto de vista dando energía a pero evitan consecuencias de variaciones niveladas brutal en el ecosistema.

  Això es el diagrama de flux de la central mareomotriu de Rance en cas d'un diluvi:

  10. Capacitat teórica de l'utzilització de l'energia mareomotriu en energia de bomeig

  Existen diferentes tipos de instalaciones para convertir energía mareomotriz generalmente en energía eléctrica. El principio de conversión de energía consiste en el uso de una diferencia de niveles de agua oceánica a ambos lados de un dique que encierra un área oceánica. La diferencia de niveles causa una diferencia de presiones de agua dentro y fuera del dique, y bajo esta diferencia de presiones los chorros de agua que pasan a través del dique hacen rotar sistemas hidroturbinas-generadores produciendo de este modo energía eléctrica. El uso de dicho principio tradicional de producción de energía eléctrica tiene una desventaja cardinal: la energía eléctrica se genera no constantemente, sino cíclicamente conforme a los ciclos de mareas. Esto significa que hay una secuencia de periodos alternantes de ausencia y generación de energía eléctrica con un período igual al período de mareas oceánicas (aproximadamente 6 horas), que en la práctica causa serias incomodidades al usar la energía eléctrica obtenida por medio de dicho principio.

  En el presente trabajo analizaremos un nuevo principio de transformación de energía mareomotriz en energía eléctrica que todavía no ha sido realizado en la práctica ingenieril para generar energía eléctrica continuamente en cualquier escala. La idea principal consiste en una múltiple (digamos, doble) conversión de energía: primeramente la energía cíclica de mareas se convierte en la energía potencial de agua oceánica acumulada en un depósito ubicado en una altura con respecto al nivel del océano, y después la energía potencial de agua oceánica se convierte continuamente en la energía eléctrica. La primera fase (cíclica) de conversión de la energía mareomotriz la transforma en energía potencial de agua oceánica se realiza por medio de plantas especiales mareomotrices de bombeo vertical, la segunda fase (continua) de conversión de la energía potencial en la energía eléctrica se realiza por medio de una estación hidroeléctrica estándar. El agua oceánica pasada por las turbinas de la central se dirige al océano.

  Consideremos una planta mareomotriz de bombeo vertical e indiquemos la capacidad teórica de este tipo de planta con respecto al área del océano ocupado por esta planta. La planta consta de un flotador con el peso específico igual a 0.5 del peso específico de agua oceánica que puede desplazarse verticalmente a lo largo de barras verticales fijadas en el fondo del océano. El flotador puede fijarse en sus posiciones verticales extremas a las barras así acumulando la energía potencial del agua que se mueve cíclicamente al cambiar el nivel del océano durante el proceso de mareas. Cuando el nivel del océano alcance su valor extremo opuesto, un sistema de control libera el flotador que empieza a moverse verticalmente bajo la acción de la fuerza de gravedad o bajo el Principio de Arquímedes. El flotador está unido con un émbolo de un cilindro fijado en el fondo del océano. El cilindro a través de un juego de válvulas y un sistema de tuberías se une con el depósito de agua oceánica ubicado en una altura de decenas de metros con respecto al nivel del océano. Al liberarse, el flotador empuja el émbolo el cual bombea el agua oceánica desde el cilindro al depósito de agua.

  Desde el depósito el agua salada se baja continuamente hacia la central hidroeléctrica que produce energía eléctrica. El caudal continuo de salida de agua oceánica desde el depósito es de tal magnitud que en el depósito siempre se encuentra una cantidad de agua oceánica lo que asegura la producción continua de energía eléctrica.

  La pregunta principal es sobre la capacidad teórica de un área estándar (digamos, 1 m 2 ) de la superficie oceánica, con una cierta magnitud de diferencia de niveles extremos de mareas, para producir continuamente potencia utilizando el principio de transformación de energía por medio de la planta de bombeo vertical descrita. Los estudios del problema nos dan los resultados siguientes.

  Si designamos con d la diferencia de niveles extremos del océano (en metros) y teniendo en cuenta que mientras el flotador esté sumergiendo o emergiendo la fuerza de presión que el émbolo efectúa sobre el agua oceánica que está bombeando se cambia linealmente con respecto a la magnitud de desplazamiento vertical, se puede mostrar que la energía específica de 1 m 2 de superficie oceánica es igual aproximadamente a:

  4900*d*d Joule/m 2

  por un ciclo mareomotriz. Al aceptar que el período de mareas es igual a 6 horas, podemos evaluar la potencia específica continua de 1 m 2 de superficie oceánica que es igual aproximadamente a:

  P = 0.227*d*d W/m 2 .

  En la tabla presentamos algunos valores de la potencia teórica específica (en W/m 2 ) en dependencia de la diferencia de niveles del océano (en metros).

  Tabla 1
  Energía Específica por Diferencia de Niveles.

  Diferencia de niveles

  Energía Específica

  2

  0.908

  3

  2.043

  4

  3.632

  5

  5.675

  6

  8.172


  La tabla 1 muestra que para una diferencia de niveles del océano igual a 4 metros (lo que tenemos en la costa pacífica de Panamá) un área oceánica igual a 100 m x 100 m = 10,000 m 2 puede generar teóricamente 36.6 KW de energía eléctrica continuamente.

  El potencial energético que es posible lograr a través de las plantas mareomotrices, podría tener una gran utilidad en proyectos aplicados al funcionamiento del Canal de Panamá; a través de los cuales se podría lograr no sólo el aprovechamiento de la energía generada, si no también el ahorro consecuente del agua que se utiliza durante la operación del Canal y con la cual también se abastece parte de la Ciudad de Panamá

  11. Lèxic difícil

  Pontó: pont petit

  batardeau de corte: canyeria

  11. BIBLIOGRAFIA

 • INTERNET

  • Treball enviat per jime_luli@hotmail.com

 • ENCARTA 2000

 • ENERGÍAS RENOVABLES, llibre del organisme Greenpeace

 • 15

  Energia

  Energia
  Descargar
  Enviado por:Micky
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar